ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU tvarkOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-194

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi bei Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-194

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą mokinių atostogų metu Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose (toliau – Mokykla).   

2. Apraše apibrėžiami neformaliojo vaikų švietimo programų (toliau – Programa) tikslai, uždaviniai, vykdytojai, veiklos, organizavimas, finansavimas bei atsakomybė.

3. Mokinių atostogų trukmė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais bei švietimo įstaigų parengtais ugdymo planais.

 

II SKYRIUS

Neformaliojo vaikų švietimo programų TIKSLAi IR UŽDAVINIAI

 

4. Programų vykdymo mokinių atostogų metu tikslai – užtikrinant ugdymosi veiklos tęstinumą ir mokinių užimtumą, padėti tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius.

5. Programų vykdymo mokinių atostogų metu uždaviniai:

5.1. ugdyti ir plėtoti vaikų asmenines, socialines, edukacines ir profesines kompetencijas, tenkinant saviraiškos poreikius;

5.2. suteikti galimybę mokiniams atostogų dienomis pasirinkti užsiėmimus pagal savo pomėgius, naudotis Mokyklų salėmis, aikštynais ir kabinetais;

5.3. spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai-ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) vaikų, ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimo į visuomeninį gyvenimą;

5.4. plėtoti Programų kryptis ir formas, gerinti užimtumo kokybę;

5.5. sudaryti vaikams ir jaunimui socialiai teisingas saviraiškos, laisvalaikio užimtumo ir tęstinumo galimybes.

 

III SKYRIUS

Programų vykdytojai

 

6. Programų vykdytojais gali būti:

6.1. Šiaulių rajono neformaliojo švietimo mokyklos: Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla, Šiaulių  r. Kuršėnų kūrybos namai, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla;

6.2. Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklos;

6.3. laisvieji mokytojai;

6.4. kiti švietimo teikėjai, turintys teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimą.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMŲ VYKDYMO BŪDAI IR FORMOS

 

7. Programų vykdytojai mokinių atostogų metu inicijuoja ugdytinių užimtumą:

7.1. meninės saviraiškos veikloje;

7.2. laikinose programinėse, dieninėse vasaros poilsio, sveikatingumo ar sportinės stovyklose, kūrybiniuose pleneruose;

7.3. kūrybinėse, pažintinėse išvykose;

7.4. projektinėje veikloje;

7.5. įvairių sporto šakų varžybose, turistiniuose žygiuose, pažintinėse išvykose, ekskursijose, įvairaus pobūdžio prevencijos bei sveikatingumo renginiuose ir kt.;

7.6. įvairių programų vykdyme (socializacijos, specialiųjų poreikių vaikams ir kt.);

7.7. būrelių veikloje;

7.8. kituose renginiuose, atsižvelgus į bendruomenės narių poreikius.

 

V SKYRIUS

PROGRAMŲ RENGIMAS IR VYKDYMAS

 

8. Programų vykdytojai mokinių atostogų metu privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su neformaliojo švietimo veiklų ir renginių organizavimu.

9. Visose Programų veiklose mokinių atostogų metu mokiniai dalyvauja savanoriškai, mokinių iki 16 metų dalyvavimas veiklose derinamas su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Programos, kurias vykdytojai įgyvendins mokinių atostogų metu, numatomos Mokyklų metiniuose veiklos planuose ar kituose teisės aktuose.

11. Programų rengimas ir vykdymas organizuojamas pagal Programos vykdytojo nustatytą ir patvirtintą tvarką ir priemonių planus (veiklų grafikus).

12. Vietovėje, kurioje vykdoma Programa, mokinių atostogų metu turi būti sudarytos saugios ir sveikos ugdymo sąlygos, nekeliančios pavojaus vaikų sveikatai.

13. Programų vykdytojai užtikrina pašalinių asmenų patekimo į vykdymo vietą apskaitą, organizuoja jos teritorijos ir prieigų stebėjimą, informuoja policiją apie žinomus ir įtariamus smurto, prievartos, narkotikų platinimo, viešosios tvarkos pažeidimo atvejus.

14. Programos vykdymo vietoje visiems pasiekiamoje vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

 

VI SKYRIUS

FINANSAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

15. Programos gali būti finansuojamos iš valstybės, Šiaulių rajono savivaldybės, vykdytojų biudžetų, projektų, programų ar kitų fizinių bei juridinių asmenų skirtų lėšų.

16. Programų vykdytojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Programose dalyvaujančių vaikų saugą, sveikatos priežiūrą, higienos sąlygas, veiklos organizavimo kokybę ir lėšų panaudojimą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Programų mokinių atostogų metu vykdytojai privalo laikytis Aprašo, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Programų vykdymu.

18. Aprašo vykdymo priežiūrą atlieka Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

19. Aprašas, jo pakeitimai ar nauja redakcija teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinamas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________