LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 30 d. Nr. 1K-207

Vilnius

 

 

Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Kartu su paraiška ar projekto sutartimi teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos teikiami tokiu pat būdu, kaip paraiška ar projekto sutartis, išskyrus Taisyklių 16 punkte nustatytas išimtis.“

2Pakeičiu 118 punktą ir jį išdėstau taip:

118. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad vertinimui atlikti pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, arba jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų įgyvendinančioji institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi per DMS paprašyti pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Šis terminas tikslinant paraišką pirmąjį kartą neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Į pareiškėjo prašymą pratęsti terminą įgyvendinančioji institucija atsako kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu įgyvendinančioji institucija prašo paraišką tikslinti daugiau kaip vieną kartą, vėliau ji gali nustatyti ir trumpesnį nei 7 dienų paraiškos patikslinimo terminą. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą per DMS arba, kai dokumentų ir (ar) informacijos negalima pateikti per DMS, projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais būdais pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, įgyvendinančioji institucija atlieka paraiškos vertinimą vadovaudamasi ta informacijos ir (ar) dokumentų dalimi, kuri yra pateikta. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia, įgyvendinančioji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką (išskyrus Taisyklių 143 punkte nurodytą atvejį). Projektų finansavimo sąlygų apraše gali būti nustatyta, kada paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos.“

3Pakeičiu 128 punktą ir jį išdėstau taip:

128. Jei baigus paraiškos vertinimą ir atranką arba priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo iki projekto sutarties sudarymo įgyvendinančioji institucija įtaria, kad esama informacijos, arba iš trečiųjų šalių gauna informacijos, turinčios neigiamos įtakos paraiškos vertinimo rezultatams, ji atlieka pakartotinį paraiškos vertinimą apie tai per SFMIS2014 informavusi ministeriją, o per DMS – pareiškėją. Sprendimai dėl projektų finansavimo prireikus keičiami arba nekeičiami atsižvelgiant į pakartotinio paraiškos vertinimo rezultatus.“

4 Pakeičiu 130.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

130.3. vadovaudamasi Taisyklių 11 priede nustatyta tvarka įvertina projekto atitiktį Europos investicijų banko nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų Europos investicijų banko paskolos lėšų.

5Pakeičiu 152 punktą ir jį išdėstau taip:

152. Ministerija, nustačiusi, kad jai pateiktos paraiškų vertinimo ataskaitos užpildytos netinkamai, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškų vertinimo ataskaitų gavimo dienos turi apie tai per SFMIS2014 informuoti įgyvendinančiąją instituciją ir nustatyti ne ilgesnį kaip 7 dienų terminą, per kurį įgyvendinančioji institucija turi jas pataisyti.“

6Pakeičiu 153 punktą ir jį išdėstau taip:

153. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima ministerija, vadovaudamasi projektų vertinimo ir atrankos rezultatais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Taisyklių 147 punkte nurodytų dokumentų arba, jei ministerija dėl šių dokumentų pateikė pastabų, nuo Taisyklių 152 punkte nustatyta tvarka pataisytų dokumentų gavimo dienos.“

7Pakeičiu 166 punktą ir jį išdėstau taip:

166. Gavusi ministerijos sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 14 dienų parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo dienos turi įvykdyti įgyvendinančiosios institucijos paraiškos vertinimo metu nustatytas sąlygas). Jeigu sudaroma trišalė projekto sutartis, sutarties projektas taip pat teikiamas ministerijai pasirašyti per 7 dienas nuo pateikimo dienos. Įgyvendinančioji institucija pareiškėjui nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 7 dienos, jei projekto sutarties šalys nesusitaria kitaip. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja projektų finansavimo sąlygų aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.“

8Pakeičiu 167 punktą ir jį išdėstau taip:

167. Įgyvendinančioji institucija, prieš pateikdama projekto sutarties projektą pareiškėjui pasirašyti, per DMS jį gali pateikti pareiškėjui (trišalės sutarties projektą – ir ministerijai per SFMIS2014), kad būtų papildyta ir (arba) patikslinta projekto sutartyje nurodyta informacija. Pareiškėjas (teikiant trišalės sutarties projektą – ir ministerija) privalo papildyti ir (arba) patikslinti informaciją per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą (ne trumpesnį nei 3 darbo dienos, jei projekto sutarties šalys nesusitaria kitaip).

9Pakeičiu 179 punktą ir jį išdėstau taip:

„179. Jei keičiami projekto sutarties duomenys apie projekto vykdytojo atsakingus asmenis, taip pat įgyvendinančiosios institucijos (vykdant trišales sutartis – ir ministerijos), projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) pavadinimas (-ai), adresas (-ai), kita kontaktinė informacija ar projekto sąskaitos numeris arba taisomos techninės klaidos, projekto sutarties šalims užtenka apie tai informuoti vienai kitą per DMS (apie tokius trišalės sutarties pakeitimus įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas informuoja ministeriją per SFMIS2014). Projekto sutartis laikoma pakeista nuo tokios informacijos gavimo iš duomenis keičiančios projekto sutarties šalies dienos.“

10. Pakeičiu 196.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

196.5. su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos.“

11. Pakeičiu 207.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

207.4. jei numatoma su tarptautiniais partneriais įgyvendinti naujas tarptautinių projektų veiklas.“

12. Pakeičiu 270 punktą ir jį išdėstau taip:

270. Informacija apie kiekvieną ESF projekto dalyvį renkama pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. ESF projekto dalyviui pateikiama užpildyti dalyvio anketos forma, kurioje reikia nurodyti bendrą informaciją apie ESF projekto dalyvį (vardas, pavardė, gimimo data ir kontaktinė informacija), informaciją apie jo dalyvavimo projekto veiklose pradžią, taip pat informaciją apie ESF projekto dalyvio lytį, statusą darbo rinkoje, išsilavinimą, priklausymą pažeidžiamoms grupėms ir atitiktį kitiems projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytiems kriterijams. Projekto vykdytojas dalyvio anketos formą atsispausdina iš DMS. Jeigu projekto vykdytojas veiklas pradeda iki paraiškos pateikimo, dalyvio anketos forma atspausdinama iš svetainės www.esinvesticijos.lt.“

13. Pakeičiu 271 punktą ir išdėstau jį taip:

271. ESF projekto dalyviui atsisakius užpildyti dalyvio anketos formą (išskyrus atvejus, kai atsisakoma užpildyti tik informaciją dėl priklausymo socialiai pažeidžiamoms grupėms) ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti informacijos apie dalyvį, šio dalyvio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti. Jei ESF projekto dalyvis yra mažametis arba dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie ESF projekto dalyvius arba turi informaciją apie ESF projekto dalyvius (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu pateikdamas projekto dalyvio ar teisėto atstovo sutikimą teikti dalyvio duomenis), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie ESF projekto dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš ESF projekto dalyvio nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos (ši nuostata turi būti nustatyta projekto sutartyje arba projektų finansavimo sąlygų apraše).“

14. Pakeičiu 285.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

285.5. tinkamai vykdoma projekto lėšų apskaita (netikrinama, kai projekto išlaidos apmokamos supaprastintai), užtikrinama dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo ir projekto pajamų kontrolė;“.

15. Pakeičiu 341 punktą ir jį išdėstau taip:

341. Projekto vykdytojas nedelsdamas Taisyklių 172 punkte nustatyta tvarka informuoja įgyvendinančiąją instituciją apie atsiradusias Taisyklių 337 ir 338 punktuose nurodytas aplinkybes, taip pat apie tai, kad projekto vykdytojas (juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė) yra reorganizuojamas ar likviduojamas arba pasikeitė jo teisinė forma, arba apie tai, kad projekto vykdytojas (fizinis asmuo) numato nutraukti ar pakeisti ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos vykdymą ar pakeisti ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos vykdymo formą. Įgyvendinančioji institucija, gavusi tokią informaciją, įvertina, ar nėra pažeisti Taisyklių 338 punkte nustatyti investicijų tęstinumo reikalavimai, taip pat projekto sutartis, ir apie tai per DMS informuoja projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui neįvykdžius Taisyklių 338 punkte nustatytų investicijų tęstinumo reikalavimų, įgyvendinančioji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą Taisyklių 25 skirsnyje nustatyta tvarka, o nustačiusi pažeidimą ir priėmusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo inicijuoja išmokėtų projekto finansavimo lėšų ar jų dalies susigrąžinimą vadovaujantis Taisyklių 26 skirsniu.“

16. Pakeičiu 374 punktą ir jį išdėstau taip:

374.  Atrenkant iš ESF lėšų bendrai finansuojamus tarptautinius projektus pagal EK koordinuojamą kvietimą, projektų konkursas organizuojamas dviem etapais Taisyklių 8 ir 14–17 skirsniuose nustatyta tvarka.“

17. Pakeičiu 376 punktą ir jį išdėstau taip:

376.  Ministerija ar įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad informacija apie pirmojo etapo metu atrinktus tarptautinių projektų pareiškėjus būtų suvesta į EK partnerių paieškos duomenų bazę ir kad patys tarptautinių projektų pareiškėjai galėtų naudotis šia baze. Pareiškėjai gali vykti į tarptautines partnerių paieškas (tarptautinius partnerių paieškos forumus), kurias (-iuos) organizuoja EK, o tokios partnerių paieškos išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus apribojimus, jeigu priimtas teigiamas sprendimas dėl tarptautinio projekto finansavimo ir su pareiškėju sudaryta projekto sutartis.“

18. Pakeičiu 380 punktą ir jį išdėstau taip:

380. Kai tarptautiniai projektai atrenkami ne pagal EK koordinuojamą kvietimą, ministerija gali pasirinkti bet kurį Taisyklių 28 punkte nustatytą projektų atrankos būdą.  Projektų veiklos, įgyvendinamos kartu su tarptautiniais partneriais, taip pat gali būti finansuojamos skiriant papildomų lėšų jau įgyvendinamiems projektams Taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka, jei tokia galimybė numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.“

19. Pakeičiu 495 punktą ir jį išdėstau taip:

495.  Ministerija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymu, nagrinėja pareiškėjų skundus, pateiktus vadovaujantis Taisyklių 494 punktu, taip pat nagrinėja pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 3 dalį EK vadovaujančiajai institucijai arba tiesiogiai ministerijai perduotus pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo. Jeigu ministerija nusprendžia, kad pareiškėjo skundas pagrįstas, ji įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją pakartoti paraiškos vertinimo procedūrą. Jei įgyvendinančioji institucija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl atmeta paraišką, pareiškėjas šį įgyvendinančiosios institucijos sprendimą gali apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

20. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

21. Pakeičiu 2 priedą:

21.1. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.“

21.2. Pakeičiu 5.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;“.

21.3. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

- projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir, nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių, 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“;

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)

21.4. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir /ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu ir techninės paramos projektams.)“

21.5. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems įgyvendinti teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų efektyvumo skaičiuokle.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu ir techninės paramos projektams.)

22. Pakeičiu 3 priedą:

22.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz., UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).

 

 

 

Arba nurodomi paraišką teikiančio ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) vardas ir pavardė. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

 

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.“

 

22.2. Pakeičiu 3.2 papunkčio skiltį „šalis“ ir ją išdėstau taip:

Jeigu projekto veiklas įgyvendina partneris – užsienyje registruotas juridinis asmuo ar užsienio pilietis, nurodomas (pasirenkamas) šalies pavadinimas (pagal susirašinėti skirtą adresą).

Galimas simbolių skaičius – 100. Partneriai (juridiniai asmenys), kurių juridinio asmens buveinės adresas įregistruotas Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba partneriai (fiziniai asmenys), kurie ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje, šios skilties nepildo.

22.3. Pakeičiu 21 punktą:

22.3.1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.“

22.3.2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo, kaip ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančio fizinio asmens, ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.“

22.4. Pakeičiu priedą:

22.4.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Mano atstovaujamam partneriui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo ar pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam partneriui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.“

22.4.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Mano arba mano atstovaujamo partnerio, kaip ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančių fizinių asmenų, ar mano, kaip partnerio vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.“

23. Pakeičiu 4 priedo 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5. (Nurodoma, jei numatoma išmokėti avansą ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. (Toliau nurodoma, jeigu projekto vykdytoja yra biudžetinė įstaiga.) Jei projekto vykdytojas kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui skiriamas lėšas, jis įsipareigoja užtikrinti atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą. (Toliau nurodoma, jeigu projekto vykdytojas yra ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdantis fizinis asmuo (toliau – fizinis asmuo.) Projekto vykdytojas patvirtina, kad sudarys sąlygas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 491 punkte nurodytoms institucijoms susipažinti su jo kredito įstaigų sąskaitų, kuriose tvarkoma projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaita, išrašais.“

24. Pakeičiu 5 priedą:

24.1. Pakeičiu pirmosios lentelės pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„Projekto vykdytojas

Nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas arba ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) vardas, pavardė pagal projekto (kai skiriama dotacija, – dotacijos) sutartį (toliau – projekto sutartis).
Pildant tiesiogiai prisijungus prie Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai. Galimas simbolių skaičius – 140.“

 

24.2. Pakeičiu parašo rekvizitą ir jį išdėstau taip:

„                                                                                  ___________                                     

(projekto vykdytojo  / projekto vykdytojo vadovo           (parašas*)                (vardas, pavardė*)

arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas,                      

jei galima nurodyti*)                            

*Pildoma, jei teikiama popierinė versija“.

 

25. Pakeičiu 6 priedą:

25.1. Pakeičiu 1 punkto lentelės antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Projekto vykdytojas

Nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas arba ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) vardas, pavardė pagal projekto (kai skiriama dotacija, – dotacijos) sutartį (toliau – projekto sutartis).
Pildant tiesiogiai prisijungus prie Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) ar iš dalies užpildytą formą, užpildoma automatiškai.
Galimas simbolių skaičius – 140.“

 

25.2. Pakeičiu 1 punkto parašo rekvizitą ir jį išdėstau taip:

„                                                                                  ___________                                     

(projekto vykdytojo / projekto vykdytojo vadovo , (parašas*)             (vardas, pavardė*)

arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas        

jei galima nurodyti*)                            

*Pildoma, jei teikiama popierinė versija“.

 

26. Pakeičiu 8 priedą:

26.1. Pakeičiu 1 punkto lentelės trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Projekto vykdytojas

Nurodomas tikslus Ataskaitą teikiančio projekto vykdytojo pavadinimas arba ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) vardas, pavardė pagal projekto sutartį.

Kai Ataskaita pildoma prisijungus prie DMS, šis laukelis užpildomas automatiškai.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.“

 

26.2. Pakeičiu 1 punkto lentelės aštuntąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Ši ataskaita teikiama už laikotarpį:

nuo 20..-...-... iki 20..-...-...

 

Kai Ataskaita teikiama ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams, pirmais metais (kai atsiskaitoma ne už visus metus) teikiamos Ataskaitos laikotarpio pradžios data nurodoma kita diena po projekto finansavimo pabaigos, o Ataskaitos laikotarpio pabaigos data sutampa su paskutine ataskaitinių kalendorinių metų (arba ateinančių metų, jei projekto finansavimo pabaigos data yra ataskaitinių metų gruodžio 31 d.) diena (t. y. gruodžio 31 d.). Vėliau teikiamų Ataskaitų laikotarpio pradžios data nurodoma pirma ataskaitinių kalendorinių metų diena (t. y. sausio 1 d.), Ataskaitos laikotarpio pabaigos data – paskutinė ataskaitinių kalendorinių metų diena (t. y. gruodžio 31 d.). Teikiant paskutinę Ataskaitą, jos laikotarpio pradžios data nurodoma pirma ataskaitinių kalendorinių metų diena (t. y. sausio 1 d.), o Ataskaitos laikotarpio pabaigos data – ataskaitinio laikotarpio metai ir projekto finansavimo pabaigos mėnuo ir diena.

Kai Ataskaita teikiama ne vėliau kaip per 30 dienų praėjus kiekvieniems iš projekto sutartyje nurodytų metų po projekto finansavimo pabaigos, teikiant Ataskaitą pirmą kartą Ataskaitos laikotarpio pradžios data nurodoma kita diena po projekto finansavimo pabaigos, o Ataskaitos laikotarpio pabaigos data apskaičiuojama prie projekto finansavimo pabaigos datos pridėjus 1 metus. Teikiant vėlesnes Ataskaitas vienais metais padidinami tik ataskaitiniai metai, o mėnuo ir dienos išlieka tos pačios.

Kai Ataskaita teikiama kitu projekto sutartyje nustatytu periodiškumu, teikiant Ataskaitą pirmą kartą Ataskaitos laikotarpio pradžios data nurodoma kita diena po projekto finansavimo pabaigos, o Ataskaitos pabaigos data – ataskaitinio laikotarpio metai ir projekto finansavimo pabaigos mėnuo ir diena. Teikiant vėlesnes Ataskaitas, Ataskaitos laikotarpio pradžios data nurodoma kita diena po ankstesnės Ataskaitos laikotarpio pabaigos datos, o laikotarpio pabaiga – ataskaitinio laikotarpio metai ir projekto finansavimo pabaigos mėnuo ir diena.

Data nurodoma formatu 0000-00-00.

Kai Ataskaita pildoma prisijungus prie DMS, šis laukelis užpildomas automatiškai.

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.“

 

27. Pakeičiu 9 priedo 5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.7. (Nurodoma, jei mokamas avansas. Jeigu avansas nėra mokamas, šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. (Toliau nurodoma, jei projekto vykdytoja yra biudžetinė įstaiga.) Jei projekto vykdytojas kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui skiriamas lėšas, jis įsipareigoja užtikrinti atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą. (Toliau nurodoma, jeigu projekto vykdytojas yra ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdantis fizinis asmuo (toliau – fizinis asmuo).) Projekto vykdytojas patvirtina, kad sudarys sąlygas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 491 punkte nurodytoms institucijoms susipažinti su jo kredito įstaigų sąskaitų, kuriose tvarkoma projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaita, išrašais.“

28. Pakeičiu 11 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Projektų tinkamumo finansuoti iš Europos investicijų banko paskolos lėšų vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama projekto atitikties Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms vertinimo tvarka, kai projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                          Vilius Šapoka