vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ ir KAINos 2021 metams NUSTATYMO

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. O3E-1013

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 3 dalies 6 punktu bei 74 ir 741 straipsniais, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi (redakcija galiojusi iki 2019 m. balandžio 30 d.), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m. spalio 27 d. pažymą Nr. O5E-877 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams nustatymo“, Taryba n u t a r i a:

1. Nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšas 2021 metams elektros energetikos įmonėms, teikiančioms VIAP:

1.1. elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius – 96,086 tūkst. EUR;

1.2. perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams už elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimą:

1.2.1. perdavimo sistemos operatoriui – 4 545 tūkst. EUR;

1.2.2. skirstomųjų tinklų operatoriui – 914 tūkst. EUR;

1.3. įmonei, centralizuotai superkančiai elektros energiją – 78 tūkst. EUR;

1.4. VIAP lėšų administratoriui VIAP lėšų administravimo sąnaudoms padengti 162 tūkst. EUR.

2. Nustatyti 2021 metams VIAP kainą visiems asmenims – 1,124 ct/kWh be PVM.

3. Nustatyti atskirų VIAP kainas:

3.1. Įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos paslaugos – 1,124 ct/kWh be PVM;

3.2. Įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2–8 punktuose nurodytų paslaugų – 0 ct/kWh;

3.3. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 30 d.) 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos paslaugos – 0 ct/kWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                        Inga Žilienė