NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖJE PREVENCIJOS PRIEMONIŲ

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. V13-529

Neringa

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsniu, 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-10-26 raštą Nr. (3- 1316.1.17 E) 2-85854, Neringos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. spalio 28 d. posėdžio protokolo Nr. ESK20-7 nutarimu ir siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo pavojaus Neringos savivaldybėje:

1. Nustatau šias prevencijos priemones:

1.1. švietimo įstaigų Neringos savivaldybėje, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir (ar) nuosavybės formos, vadovams:

1.1.1. užtikrinti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.1.2. užtikrinti, kad ugdymas mokyklose pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas bus vykdomas nuotoliniu būdu Vyriausybės nustatytais terminais;

1.1.3. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

1.2. draudžiami visi uždarose erdvėse Neringos savivaldybėje organizuojami renginiai bei susibūrimai. Aukšto meistriškumo sporto varžybos vykdomos be žiūrovų. Visi renginiai atvirose erdvėse organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendime
Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytomis sąlygomis; 

1.3. Neringos savivaldybės teritorijoje veikiančios Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovui:

1.3.1. užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimą;

1.3.2. užtikrinti privalomus profilaktinius personalo ir pacientų tyrimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendime
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“;

1.3.3. užtikrinti, kad įstaigoje slaugos pacientų lankymas būtų draudžiamas, išskyrus nustatytas išimtis.

1.4. Neringos socialinių paslaugų centro vadovui:

1.4.1. užtikrinti paslaugų gavėjų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimą (matuoti temperatūrą);

1.4.2. užtikrinti, kad paslaugų gavėjai būtų aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti tiesioginio kontakto metu, laikantis 2 m atstumo tarp paslaugos gavėjų, 2 m atstumo tarp paslaugos teikėjų;

1.4.3. užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą;

1.4.4. užtikrinti higienos, srautų valdymo bei apsaugos priemonių dėvėjimo reikalavimų įgyvendinimą.

1.5. viešojo transporto paslaugų įmonių vadovams:

1.5.1. užtikrinti vairuotojo atskyrimą nuo keleivių;

1.5.2. užtikrinti keleivių susodinimą 1 m atstumu;

1.5.3. užtikrinti higienos, srautų valdymo bei apsaugos priemonių dėvėjimo reikalavimų įgyvendinimą.

1.6. viešojo ir privataus sektorių vadovams:

1.6.1. užtikrinti higienos, srautų valdymo bei apsaugos priemonių dėvėjimo reikalavimų įgyvendinimą;

1.6.2. užtikrinti paslaugų gavėjų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimą (matuoti temperatūrą);

1.6.3. rekomenduojamas mišrus darbas (t. y. dalis darbuotojų dirba nuotoliniu būdu), kai toje pačioje patalpoje dirba 2 ar daugiau asmenų, tokiu būdu užtikrinant ne daugiau kaip vieno darbuotojo darbą patalpoje; nuotolinis darbas ne trumpesniu nei 10 d. d. laikotarpiu, pakaitomis su kolega (-omis), dirbančiu toje pačioje patalpoje;

1.6.4. darbinių kontaktų įstaigoje skaičiaus (iki 5 asmenų per dieną) ir laiko (iki 15 min) ribojimas;

1.6.5. organizuojami nuotoliniai posėdžiai, jeigu posėdis organizuojamas gyvai – dėvimos kaukės, atstumas 2 m (tarp darbuotojų, darbo vietų, darbuotojų ir klientų, klientų);

1.6.6. atsiskaitymas už paslaugas ir prekes banko kortelėmis (taip pat ir Alksnynės kontrolės poste);

1.6.7. rekomenduoti darbuotojams iš raudonųjų zonų dirbti nuotoliniu būdu.

1.7. subjektai, teikiantys paslaugas, vykdantys prekybos, laisvalaikio ir pramogų veiklą, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, paslaugas teikia įprastai, tačiau privalo laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ nustatytų sąlygų.

1.8. draudžiamos viešojo maitinimo paslaugos savitarnos principu.

2. Rekomenduoju Neringos gyventojams, fiziniams ir juridiniams asmenims:

2.1. atidėti suplanuotas asmenines šventes (krikštynas, vestuves, jubiliejus ir pan.) ir neorganizuoti naujų švenčių, o jei šventė organizuojama, maksimaliai apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant tik patiems artimiausiems asmenims;

2.2. religinėms bendruomenėms organizuojant religines apeigas vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis bei priimti sprendimus, kad būtų išvengta žmonių susibūrimų;

2.3. organizuoti laidojimo apeigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis, jose dalyvaujant tik patiems artimiausiems žmonėms (šeimos nariams);

2.4. atidėti bet kokias išvykas ar keliones į savivaldybes, kurios patenka į raudonąją zoną;

2.5. viešosiose vietose būti ne didesnėmis nei 2‒5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius, laikytis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.

3. Įpareigoju:

3.1. Neringos savivaldybės teritorijoje esančių viešojo maitinimo įstaigų, asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų vadovus, prekybos, viešojo transporto paslaugų ir kitų paslaugų teikimo įmonių vadovus ir darbdavius šiose srityse užtikrinti ir stiprinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose nustatytų būtinų priemonių taikymą Neringos mieste;

3.2. švietimo įstaigas Neringos savivaldybėje, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir (ar) nuosavybės formos, užtikrinti, kad iki 2020 m. spalio 30 d. įstaigose būtų pasirengta esant poreikiui ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

5. Skelbti šį įsakymą teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Egidijus Šakalys