LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 23 d. Nr. V-476

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SĄRAŠAS

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAIS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI Į I SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOS MEDŽIAGOS YRA REGISTRUOTO VAISTINIO PREPARATO SUDĖTYJE“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga