LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

Įsakymas

DĖL SPROGMENŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. 5-V-785

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymu:

1. Tvirtinu Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                       Linas Pernavas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. rugsėjo 30 d. d. įsakymu Nr. 5-V-785

 

 

SPROGMENŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) nuostatos privalomos įmonėms, besiverčiančioms sprogmenų gamyba, naudojimu ir prekyba sprogmenimis (toliau vadinama – įmonės).

2. Tvarkos aprašas netaikomas įmonėms, turinčioms Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą licenciją verstis ginklų ir šaudmenų eksportu, importu ar prekyba, jeigu jų turimo parako bendras kiekis neviršija 100 kilogramų ir parakas pardavinėjamas fiziniams ir juridiniams asmenims, teisėtai turintiems lygiavamzdžius ar graižtvinius šaunamuosius ginklus. Šios įmonės parako apskaitą tvarko Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

3. Įmonės privalo tvarkyti sprogmenų apskaitą, kuri leistų nustatyti importuotų, pagamintų, įsigytų, laikomų, eksportuotų, parduotų ir sunaudotų sprogmenų pavadinimus, įsigijimo datas ir šaltinius, pagaminimo datas ir gamintojus, patiekimo į rinką datas ir gavėjus, sunaudojimo datas ir naudotojus, sprogmenų kiekius.

4. Tvarkydamos sprogmenų apskaitą, įmonės privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimų.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme.

6. Tikrinti įmonių tvarkomą sprogmenų apskaitą turi teisę Vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldžios institucijos bei įstaigos, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Ūkio ministerija ir kitos valstybės institucijos, pagal savo kompetenciją vykdančios valstybinę sprogmenų apyvartos kontrolę.

7. Įmonės privalo pateikti apskaitos duomenis valstybinę sprogmenų apyvartos kontrolę atliekantiems pareigūnams.

8. Įmonės privalo sprogmenų apskaitos dokumentus ir sprogmenų įsigijimo dokumentus saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio įrašo padarymo dienos, nesvarbu, ar vėlesnė įmonės veikla susijusi su sprogmenų apyvarta, o likvidavus įmonę – apskaitos dokumentus perduoti licenciją išdavusiai ar jos įgaliotai institucijai.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI SPROGMENŲ APSKAITOS TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

9. Visose įmonėse, kurių veikla susijusi su sprogmenų apyvarta, turi būti tvarkoma įsigytų ir realizuotų (parduotų, sunaudotų) sprogmenų apskaita.

10. Į kiekvieną įmonės sandėlį priimami ir iš šio sandėlio išduodami sprogmenys registruojami sprogmenų gavimo ir išdavimo knygoje pagal pridedamą formą F-1 (1 priedas), kurioje nurodoma, kada, pagal kokius dokumentus gauti konkretūs sprogmenų kiekiai, jų partijų numeriai (jei sprogmenys gaunami sudėti į numeruotą tarą – nurodomi taros numeriai), taip pat kada ir pagal kokius dokumentus sprogmenys buvo išduoti.

11. Sprogmenų gavimo ir išdavimo knygą (forma F-1) pildo sprogmenų sandėlio vedėjas. Knygos lapai turi būti sunumeruoti, knyga susiūta, siūlų galai turi būti užklijuoti popieriaus lapeliu, ant kurio dedamas licenciją verstis atitinkama veikla išdavusios institucijos ar jai pavaldžios įstaigos antspaudas.

12. Įrašai apie kiekvienos skirtingos rūšies sprogmenis daromi atskiruose lapuose.

13. Gaunami sprogmenys registruojami pagal siuntėjo arba vežėjo dokumentus.

 

III SKYRIUS

NAUDOJAMŲ SPROGMENŲ APSKAITA

 

14. Įmonėse, kurios verčiasi sprogmenų naudojimu, turi būti tvarkoma išduodamų ir grąžinamų sprogmenų apskaita.

15. Sprogmenų išdavimo ir grąžinimo knygą pagal formą F-2 (2 priedas) pildo sprogmenų sandėlio vedėjas arba kitas darbuotojas, įmonės vadovo įsakymu įgaliotas išduoti ir priimti sprogmenis. Knygos lapai turi būti sunumeruoti, ji susiūta ir antspauduota pagal šio Tvarkos aprašo 11 punkto reikalavimus.

16. Visų rūšių tą pačią dieną išduoti (grąžinti) sprogmenys registruojami sprogmenų išdavimo ir grąžinimo knygoje (forma F-2), tarp įrašų nepaliekant tuščių eilučių.

17. Sprogmenys naudoti kiekvieną darbo dieną išduodami pateikus paskyrą – kelialapį (3 priedas). Paskyrą – kelialapį pildo atsakingas už sprogmenų naudojimą įmonės darbuotojas, vadovaudamasis projektine-technine sprogdinimo darbų dokumentacija. Paskyrą – kelialapį pasirašo įmonės vadovas arba sprogdinimo darbų vadovas. Įmonės vadovo įsakymu pasirašyti paskyras – kelialapius gali būti įgaliotas įmonės padalinio vadovas. Paskyros – kelialapio nepasirašius bent vienam iš nurodytų asmenų, sprogmenis išduoti draudžiama. Duomenys apie išduodamus sprogmenis įrašomi sprogmenų išdavimo ir grąžinimo knygoje (forma F-2).

18. Sprogmenų sunaudojimą savo parašu paskyroje – kelialapyje tvirtina sprogdinimo darbų vadovas. Likę nepanaudoti sprogmenys grąžinami į sandėlį kartu su paskyra – kelialapiu, užpildžius antrąją jo dalį, ir registruojami knygoje (forma F-2) toje pačioje eilutėje, kurioje buvo įrašas apie sprogmenų išdavimą. Jeigu buvo sunaudoti visi iš sandėlio gauti sprogmenys, paskyroje – kelialapyje pažymima, kad sprogmenų likučio nėra.

19. Paskyros – kelialapiai grąžinami į sandėlį pasibaigus kiekvienai darbo dienai. Sprogdintojams, neatsiskaičiusiems už gautų iš sandėlio sprogmenų sunaudojimą, sprogmenys neišduodami. Jeigu dėl ligos, nelaimingo atsitikimo ar kitos pateisinamos priežasties sprogdintojas pasibaigus darbo dienai negali atsiskaityti už sprogmenų sunaudojimą, už jį tai padaro ir sprogmenų likutį grąžina sprogdinimo darbų vadovas, eilutėje „Sprogmenys sunaudoti“ trumpai nurodydamas priežastį.

20. Pasibaigus kiekvienai darbo dienai sandėlio vedėjas, vadovaudamasis įrašais sprogmenų išdavimo ir grąžinimo knygoje (forma F-2), susumuoja per dieną išduotų kiekvienos skirtingos rūšies sprogmenų kiekį, iš gautos sumos atima tą dieną grąžintų tos pačios rūšies sprogmenų kiekių sumą ir gautą skirtumą įrašo sprogmenų gavimo ir išdavimo knygos (forma F-1) skiltyje „Išduota per parą“.

21. Pagal į sandėlį grąžintas paskyras – kelialapius sudaromi per kiekvieną mėnesį sunaudotų sprogmenų žiniaraščiai (4 priedas). Žiniaraščius sudaro sprogmenų sandėlio vedėjas, o juos tvirtina sprogdinimo darbų vadovas. Žiniaraščiuose duomenys apie sunaudotus sprogmenis turi būti įrašomi atskirai pagal kiekvieną išduotą paskyrą – kelialapį. Įrašo apie sprogmenų sunaudojimą data turi sutapti su išduotos paskyros – kelialapio data.

22. Pasibaigus mėnesiui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengiama gautų ir sunaudotų sprogmenų ataskaita (5 priedas). Ataskaita parengiama vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytais žiniaraščiais. Vadovaujantis šiomis ataskaitomis apskrities vyriausiajam policijos komisariatui yra teikiamos pusmetinės ataskaitos apie sprogmenų gavimą ir sunaudojimą.

 

IV SKYRIUS

PERVEŽAMŲ SPROGMENŲ APSKAITA

 

23. Jeigu reikia pervežti sprogmenis iš vieno įmonės sandėlio į kitą įmonės sandėlį, pervežimas įforminamas važtaraščiu (6 priedas). Važtaraštį pildo įmonės finansų padalinys trimis egzemplioriais. Juos pasirašo įmonės vadovas ir vyriausiasis finansininkas. Įmonės vadovo įsakymu pasirašyti važtaraščius gali būti įgaliotas įmonės padalinio vadovas. Važtaraščiai išduodami pervežančiam sprogmenis įmonės darbuotojui kartu su įgaliojimu (įmonės vadovo įsakymu, potvarkiu) paimti sprogmenis iš sandėlio. Išdavus sprogmenis iš sandėlio, važtaraštį pasirašo sprogmenis išdavęs sandėlininkas ir juos gavęs darbuotojas. Vienas važtaraščio egzempliorius kartu su įgaliojimu (įmonės vadovo įsakymu, potvarkiu) lieka sandėlyje, iš kurio išduoti sprogmenys, juo remiantis sprogmenų gavimo ir išdavimo knygoje (forma F-1) daromas įrašas apie sprogmenų išdavimą. Antras ir trečias važtaraščio egzemplioriai kartu su sprogmenimis įteikiami paimančiam sprogmenis asmeniui kaip sprogmenis pervežimo metu lydintys dokumentai, kuriuos jis kartu su įgaliojimu perduoda sprogmenis priimančiam sandėlio vedėjui. Antras važtaraščio egzempliorius lieka sandėlyje, į kurį buvo pristatyti sprogmenys, juo remiantis sandėlio sprogmenų gavimo ir išdavimo knygoje (forma F-1) daromas įrašas apie sprogmenų gavimą. Trečiąjį egzempliorių sprogmenis priėmęs sandėlio vedėjas grąžina įmonės finansų padaliniui, taip pranešdamas apie sprogmenų pristatymą.

24. Sprogmenų, kurie iš įmonės sandėlio išvežami prireikus juos perduoti kito juridinio asmens nuosavybėn, pervežimo tvarką nustato Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“. Pervežamų sprogmenų apskaita tvarkoma laikantis bendrųjų materialaus turto apskaitos taisyklių.

 

V SKYRIUS

GAMINAMŲ SPROGMENŲ APSKAITA

 

25. Įmonėse, kurios verčiasi sprogmenų gamyba, turi būti tvarkoma gamybai naudojamų komponentų ir pagamintų sprogmenų apskaita.

26. Sprogmenų gamybos komponentų, pagal Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymą priskiriamų sprogmenims, apskaita tvarkoma pagal šio Tvarkos aprašo sprogmenų apskaitai nustatytus reikalavimus.

27. Visi komponentai, naudojami sprogmenų gamyboje, iš sandėlio išduodami pateikus paskyrą (7 priedas). Jų nomenklatūra ir pagal vieną paskyrą išduodami kiekiai neturi viršyti vienos pamainos normos, nustatytos sprogmenų gamybos technologinėje dokumentacijoje. Duomenys apie Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytus sprogmenų gamybos komponentus turi būti įrašomi sprogmenų išdavimo ir grąžinimo knygoje (forma F-2).

28. Duomenys apie pagamintus sprogmenis ir visus jų gamyboje nesunaudotus komponentus įrašomi toje pačioje paskyroje, pagal kurią sprogmenų gamybos komponentai iš sandėlio buvo perduoti gamybai. Pagaminti sprogmenys, nesunaudoti sprogmenų gamybos komponentai ir užpildyta bei visų paskyroje (7 priedas) nurodytų asmenų pasirašyta paskyra grąžinami į sandėlį.

29. Pagaminti sprogmenys pajamuojami įmonėje nustatyta materialinių vertybių pajamavimo tvarka. Sprogmenų gavimo ir išdavimo knygoje (forma F-1) registruojami į sandėlį priimti pagaminti sprogmenys. Į sandėlį grąžinami nesunaudoti Tvarkos aprašo 26 punkte nurodyti sprogmenų gamybos komponentai registruojami sprogmenų išdavimo ir grąžinimo knygoje (forma F-2) toje pačioje eilutėje, kurioje buvo įrašyta apie jų išdavimą. Pasibaigus kiekvienai darbo dienai sandėlio vedėjas, vadovaudamasis įrašais sprogmenų išdavimo ir grąžinimo knygoje (forma F-2), susumuoja per dieną išduotų kiekvienos skirtingos rūšies komponentų kiekį, iš gautos sumos atima tą dieną grąžintų tos pačios rūšies komponentų kiekių sumą ir gautą skirtumą įrašo sprogmenų gavimo ir išdavimo knygos (forma F-1) skiltyje „Išduota per parą“. Jeigu sprogmenų gamyba vykdoma dirbant daugiau negu viena pamaina, įrašai knygose (forma F-1 ir forma F-2) daromi pasibaigus kiekvienai pamainai.

30. Pagal į sandėlį grąžintų paskyrų duomenis sudaromi visų per mėnesį sunaudotų komponentų žiniaraščiai (8 priedas). Juos sudaro sprogmenų sandėlio vedėjas, o tvirtina sprogmenų gamybos vadovas. Žiniaraščiuose duomenys apie sunaudotus komponentus ir pagamintus sprogmenis turi būti įrašomi atskirai pagal kiekvieną išduotą paskyrą. Įrašo apie sprogmenų sunaudojimą data turi sutapti su išduotos paskyros data.

31. Pasibaigus pusmečiui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengiama pusmetinė pagamintų sprogmenų ataskaita. Ataskaita parengiama vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytais žiniaraščiais. Ši pusmetinė pagamintų sprogmenų ataskaita teikiama apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Jeigu įmonė gamina sprogmenis savo reikmėms ir pati juos naudoja, pateikiama bendra šio Tvarkos aprašo 22 punkte nurodyta pusmetinė gautų ir sunaudotų sprogmenų ataskaita.

 

VI SKYRIUS

PARDUODAMŲ SPROGMENŲ APSKAITA

 

32. Įmonėse, kurios verčiasi prekyba sprogmenimis, turi būti tvarkoma parduodamų sprogmenų apskaita.

33. Sprogmenys prekybai iš sandėlio išduodami pagal paraišką (9 priedas), kurią pildo darbuotojas, įmonės vadovo įsakymu paskirtas atsakingas už sprogmenų pardavimą. Paraišką su užpildytomis 1, 2 ir 3 skiltimis pasirašo įmonės vadovas, leisdamas išduoti sprogmenis. Paraiškos 4 ir 5 skiltis užpildo ir eilutėje „Išdavė“ pasirašo sprogmenis išduodantis darbuotojas. Eilutėje „Gavo“ pasirašo sprogmenis priėmęs darbuotojas. Išduoti sprogmenys registruojami sandėlio sprogmenų gavimo ir išdavimo knygoje (forma F-1).

34. Parduodamų sprogmenų apskaitos knygą (forma F-3; 10 priedas) pildo darbuotojas, įmonės vadovo įsakymu įgaliotas parduoti sprogmenis. Šios knygos lapai turi būti sunumeruoti, ji susiūta ir antspauduota pagal šio Tvarkos aprašo 11 punkto reikalavimus.

35. Kiekvienos skirtingos rūšies parduodami sprogmenys registruojami atskiruose lapuose. Gautas iš sandėlio sprogmenų kiekis įrašomas knygos (forma F-3; 10 priedas) 13 skiltyje, greta esančioje 12 skiltyje nurodomas šių sprogmenų likutis, tos pačios eilutės 14 skiltyje nurodoma sprogmenų gavimo data ir paraiškos numeris, kiti įrašai šioje eilutėje nedaromi. Kitoje eilutėje įrašomi duomenys apie parduotus sprogmenis, 12 skiltyje nurodomas sprogmenų likutis po kiekvieno pardavimo. Pakartotinai gavus sprogmenis iš sandėlio, po paskutinio įrašo kitos eilutės 13 skiltyje nurodomas gautas kiekis ir užpildoma 14 skiltis, greta 12 skiltyje nurodoma buvusio likučio ir gauto kiekio suma, kiti įrašai šioje eilutėje nedaromi. Iš sandėlio gaunant vienos rūšies sprogmenis, kurių partijų numeriai yra skirtingi, taip pat skaičiuojant vienos rūšies sprogmenų likutį, sudarytą iš skirtingų partijų sprogmenų, atitinkamose skiltyse nurodomas bendras tos rūšies sprogmenų kiekis. Vienu metu tam pačiam pirkėjui parduodant tos pačios rūšies, bet skirtingų partijų sprogmenis duomenys apie kiekvienos partijos parduodamus sprogmenis įrašomi atskirose eilutėse.

36. Sprogmenis paimantis asmuo privalo pateikti licencijos, suteikiančios perkančiai įmonei teisę įsigyti sprogmenis, patvirtintą kopiją, jam išduotą įgaliojimą paimti sprogmenis bei jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu. Knygos (forma F-3; 10 priedas) 2 skiltyje įrašomas perkančios įmonės pavadinimas, 3 skiltyje nurodoma licencijos rūšis (gaminti sprogmenis, prekiauti sprogmenimis, naudoti sprogmenis) ir jos numeris, 4–6 skiltyse įrašomi duomenys apie sprogmenis paimantį asmenį. Asmens dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, licencijos kopija ir įgaliojimas lieka sprogmenis parduodančioje įmonėje, kur jie saugomi atskiroje byloje. Jei sprogmenis įsigyja Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybės saugumo departamentas ir jų valdymo sričiai priskirtos valstybės institucijos, knygos (forma F-3; 10 priedas) 2 skiltyje įrašomas perkančios institucijos pavadinimas, 3 skiltyje nurodomas sutarties numeris arba pardavėjo išrašytos sąskaitos faktūros rekvizitai, 4–6 skiltyse įrašomi duomenys apie sprogmenis paimantį asmenį.

37. Jei per dieną tos pačios rūšies sprogmenų buvo parduota daugiau negu vieną kartą, pasibaigus dienai parduodamų sprogmenų apskaitos knygoje (forma F-3), lape, kuriame buvo registruojami parduodami tos rūšies sprogmenys, pabraukiama linija ir 9 skiltyje „Parduotų sprogmenų kiekis“ įrašomas bendras tą dieną parduotas tos rūšies sprogmenų kiekis.

38. Pagal parduodamų sprogmenų apskaitos knygos (forma F-3) duomenis parengiama  pusmetinė parduotų sprogmenų ataskaita, kuri teikiama apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, nurodant joje parduotų sprogmenų pavadinimus bei kiekius, pardavimų datas ir pirkėjus.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Apskaitos knygose neleidžiama taisyti klaidingų įrašų. Klaidingas įrašas perbraukiamas viena linija.

______________

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sprogmenų gavimo ir išdavimo apskaitos knygos forma F-1)

 

____________________________

(sprogmenų rūšis)

 

GAUTA

Data

Likutis esamą dieną

Gavimo dokumentų pavadinimai ir Nr.

Pagaminimo data

Partijos Nr.

Dėžių, maišų Nr.

Gauta per parą

Iš viso nuo mėnesio pradžios

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠDUOTA

Data

Išdavimo dokumentų pavadinimai ir Nr.

Partijos Nr.

Dėžių, maišų Nr.

Išduota per parą

Iš viso nuo mėnesio pradžios

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprogmenų išdavimo ir grąžinimo apskaitos knygos forma F-2)

 

Išdavimo data

Darbuotojo, gaunančio sprogmenis, vardas, pavardė

Paskyros (paraiškos) data ir Nr.

Išduodamų sprogmenų pavadinimas, partijos Nr.

Matav. vnt.

Išduotų sprogmenų kiekis

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojo, gavusio sprogmenis, parašas

Sunaudotų (realizuotų) sprogmenų kiekis

Grąžintų sprogmenų kiekis

Sandėlio vedėjo, priėmusio sprogmenis, parašas

Darbuotojo, grąžinusio sprogmenis, parašas

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paskyros – kelialapio forma)

 

PASKYRA – KELIALAPIS Nr. _________

Sprogdinimo darbams atlikti 20 ___ m. _______________________ d.

Sprogdintojui (vardas, pavardė) ____________________________

 

Darbų vieta

Darbų pavadinimas

SPROGDINAMA

Gręžinių, išgrąžų  kiekis, vnt.

Gręžinių, išgrąžų ilgis, m

Užtaiso dydis gręžinyje, išgrąžoje, kg

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso išrašyta:

 

 

 

Iš viso išduota:

 

 

 

 

IŠRAŠYTA

Trotilo (...........) kg

Detonuojamosios virvutės, m

 

 

 

 

DŠA

DŠE-12

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogmenis išdavė:___________________________________________________________

                                                                                                   (sprogmenų sandėlio vedėjas)

Išdavimo data: 20 ___ m. _________________ d.

Sprogmenis gavau:___________________________________________________________

                                                                                                   (sprogdintojas)

Padalinio vadovas (sprogdinimo darbų vadovas)___________________________________

 

 

SUSPROGDINTA

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso sunaudota:

 

 

 

Likutis:

 

 

 

 

SUNAUDOTA

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogmenys sunaudoti:                                   Sprogmenų likutį grąžinau:

___________________________                _______________________________________

           (sprogdintojas)                                                                   (sprogdintojas)

 

Sprogmenų sunaudojimą tvirtinu:                   Sprogmenų likutį priėmiau:

___________________________                _______________________________________

(sprogdinimo darbų vadovas)                                                (sprogmenų sandėlio vedėjas)

 

Data: 20 ___ m.___________d.                      Data: 20 ___ m.__________ d.

 

Pastaba. Pateiktos formos skilčių „Išrašyta“ ir „Sunaudota“ įmonė pildo tiek, kiek rūšių sprogmenų numato naudoti, ir nurodo konkrečias sprogmenų rūšis bei tipus.

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Sprogmenų sunaudojimo žiniaraščio forma)

 

SPROGMENŲ SUNAUDOJIMO PAGAL PASKYRAS – KELIALAPIUS

 

ŽINIARAŠTIS Nr. __________

 

per 20 ___ m. __________________ mėn.

 

Data

Paskyrų – kelialapių Nr.

Darbų vieta

Darbų pavadinimas

 

Jūros mišinio, kg

Trotilo, kg

T200 /400

T400

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunaudota sprogmenų

Amonito 6ŽV, kg

Detonuojamosios virvutės, m

Pirotechninių relių, vnt.

 

 

 

DŠE-12

DŠV

|

KZDŠ-69

RP-92

 

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogdinimo darbų vadovas                                Sprogmenų sandėlio vedėjas

_________________________________          __________________________________________

               (vardas, pavardė, parašas)                                                (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Gautų ir sunaudotų sprogmenų ataskaitos forma)

 

___________________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

GAUTŲ IR SUNAUDOTŲ SPROGMENŲ

ATASKAITA

 

20 ___ m. _______________________ d.

____________________

(vieta)

 

Data

Gavimo ir sunaudojimo dokumentų pavadinimas, Nr.

Trotilo, kg

Jūros mišinio, kg

Detonuojamosios virvutės, m

Padegamosios virvutės, m

T200/ 400

T400

DŠE-12

DŠV

Likutis mėnesio pradžioje

 

 

 

 

 

 

GAUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta

 

 

 

 

 

 

Gauta su likučiu

 

 

 

 

 

 

SUNAUDOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunaudota

 

 

 

 

 

 

Likutis mėnesio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

Sprogdinimo darbų vadovas                                Sprogmenų sandėlio vedėjas

_________________________________          __________________________________________

         (vardas, pavardė, parašas)                                                      (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Įmonė pildo tiek pateiktos formos skilčių, kiek rūšių sprogmenų naudoja, ir nurodo konkrečias sprogmenų rūšis bei tipus.

 

 

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Sprogmenų pervežimo važtaraščio forma)

 

VAŽTARAŠTIS

Sandėlis, iš kurio pervežami sprogmenys

Sandėlis, į kurį pervežami sprogmenys

20 __m. ____________ d

 

 

 

Per _____________________________________________________________________________

                                                      (pareigos, vardas, pavardė)

 

Eilės Nr.

Sprogmenų pavadinimas

Matav. vnt.

Pareikalauta

Išduota sprogmenų

Kiekis

Pagaminimo data

Partijos Nr.

Dėžių, maišų Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės (padalinio) vadovas                                            Išdavė

_______________________________              ____________________________________

 

Vyr. finansininkas                                                           Gavo

_______________________________             ____________________________________

 

 

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Paskyros sprogmenų gamybai forma)

 

PASKYRA Nr. __________

 

Sprogmenų gamybai 20 ___ m. _____________________ d.

Brigadininkui __________________________________________

(vardas, pavardė)

 

Komponentai

 

 

 

Išduota iš sandėlio

 

 

 

 

Parašai:_________________________       __________________          _______________________

     Sprogmenų sandėlio vedėjas              Brigadininkas                                 Meistras

 

Komponentai

 

 

 

Grąžinta į sandėlį

 

 

 

 

Parašai:_________________________       __________________          _______________________

     Sprogmenų sandėlio vedėjas              Brigadininkas                                 Meistras

 

Sprogmens pavadinimas

Pagaminta ir atiduota į sprogmenų sandėlį

Priimta į sprogmenų sandėlį

 

 

 

 

Parašai:_________________________       __________________          _______________________

     Sprogmenų sandėlio vedėjas              Brigadininkas                                 Meistras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Pateiktoje formoje nėra parodyti komponentų bei sprogmenų matavimo vienetai, įmonė juos nurodo pagal naudojamų komponentų ir gaminamų sprogmenų rūšis.

 

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Komponentų sunaudojimo ir sprogmenų gamybos žiniaraščio forma)

 

 

KOMPONENTŲ SUNAUDOJIMO SPROGMENŲ GAMYBAI PAGAL PASKYRAS

ŽINIARAŠTIS

 

20 ___ m. __________ d. Nr. ___________

 

Data

Paskyrų Nr.

Sunaudota komponentų

Iš viso pagaminta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Sprogmenų gamybos vadovas________________________________________________________

                                                                        (vardas, pavardė, parašas)

 

Sprogmenų sandėlio vedėjas_________________________________________________________

                                                                        (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Pateiktoje formoje nėra parodyti komponentų bei sprogmenų matavimo vienetai, įmonė juos nurodo pagal naudojamų komponentų ir gaminamų sprogmenų rūšis.

 

 

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Paraiškos gauti sprogmenis iš sandėlio forma)

 

___________________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

PARAIŠKA

GAUTI SPROGMENIS IŠ SANDĖLIO

 

20 ___ m. ______________________ d. Nr.

________________

(vieta)

 

Sprogmenų pavadinimas

Matav. vnt.

Prašomas išduoti kiekis

Išduota

Partijos Nr.

Kiekis

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogmenis išduoti leidžiu.

 

Įmonės vadovas                                                                      Išdavė:__________________________

 

_____________________       __________    ____________ Gavo:___________________________

(v., pavardė)                                (parašas)                (data)

 

 

 

Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Parduodamų sprogmenų apskaitos knygos forma F-3)

 

_________________________________

(sprogmenų rūšis)

 

 

Pardavimo data

Perkanti įmonė

Dokumentas, patvirtinantis teisę įsigyti sprogmenis

Sprogmenis priėmusio asmens

vardas, pavardė, asmens kodas

tapatybę patvirtinantis dokumentas, serija, Nr.

įgaliojimo paimti sprogmenis išdavimo data, Nr.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduotų sprogmenų pavadinimas, partijos Nr.

Matav. vnt.

Parduotų sprogmenų kiekis

Sprogmenis išdavusio asmens parašas

Sprogmenis priėmusio asmens parašas

Likutis

Gauta iš sandėlio

Kiekis

Data, paraiškos Nr.

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________