herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2016 M. GRUODŽIO 13 D. NUTARIMO NR. 03-179 „DĖL SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO REKLAMOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. 03-168

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 03-179 „Dėl Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito reklamos taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL KREDITO REKLAMOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 4 straipsnio 3 ir 7 dalimis ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti Kredito reklamos taisykles (pridedama).“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                             Vitas Vasiliauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. gruodžio 13 d.

nutarimu Nr. 03-179

(Lietuvos banko valdybos

2019 m. rugsėjo 19 d.

nutarimo Nr. 03-168 redakcija)

 

 

KREDITO REKLAMOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kredito reklamos taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti vartojimo kredito ir su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito reklamos turinio, pateikimo pobūdžio ir kokybės reikalavimus, taip pat nustatyti kredito reklamos tipinio pavyzdžio kriterijus.

2. Taisyklių reikalavimai taikomi bet kokia forma (tekstinė, vaizdinė arba garsinė reklama) ir bet kokiomis reklamos pateikimo priemonėmis (reklama spaudoje, televizijoje, radijuje, interneto svetainėje, elektroninio pašto žinutėje, trumpojoje (SMS) žinutėje, skrajutėje, plakate ar pan.) skleidžiamai kredito, teikiamo pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą (toliau – VKĮ) ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą (toliau – SNTSKĮ), reklamai.

3. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriams, veikiantiems pagal VKĮ ir (arba) SNTSKĮ, Taisyklės taikomos mutatis mutandis.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos VKĮ, SNTSKĮ ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme. Kai Taisyklėse vartojama kredito sąvoka, ji apima vartojimo kredito ir su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito sąvokas.

 

II SKYRIUS

KREDITO REKLAMAI TAIKOMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Tipinis pavyzdys kredito reklamoje gali būti pateikiamas raštu ir (arba) žodžiu.

6. Jeigu kredito reklama skleidžiama vaizdu (televizijoje, internete ir pan.), tipinis pavyzdys turi būti rodomas tiek laiko, kad užtektų laiko pamatyti ir perskaityti visą tipiniame pavyzdyje pateiktą informaciją.

7. Tipinis pavyzdys pateikiamas kredito reklamos skleidimo pradžioje, pabaigoje arba rodomas tiek laiko, kiek skleidžiama reklama. Jeigu kredito reklama teikiama garsinėmis priemonėmis, tipinis pavyzdys turi būti aiškiai girdimas.

8. Jeigu kredito reklama skleidžiama vaizdu, tipinis pavyzdys pateikiamas raštu ir (arba) žodžiu, jeigu radijo programose, – žodžiu.

9. Jeigu kredito reklama skleidžiama statinėmis priemonėmis (lankstinukuose, brošiūrose, stenduose ir pan.), tipinis pavyzdys pateikiamas raštu, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

10. Jeigu kredito skaičiuoklėje pateikiama informacija apie kredito palūkanų normą arba kitas su kreditu susijusias išlaidas, įskaitant kredito įmoką arba bendros kredito kainos metinę normą, turi būti pateikiamas tipinis pavyzdys, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

III SKYRIUS

TIPINIO PAVYZDŽIO REIKALAVIMAI

 

11. Kredito reklamoje, kurioje nurodoma kredito palūkanų norma arba bet kokios su kreditu susijusios išlaidos, VKĮ 4 straipsnio 1 dalyje ir SNTSKĮ 4 straipsnio 2 dalyje, išskyrus šios dalies 1, 2 ir 10 punktus, nurodyta informacija turi būti pateikiama tipiniame pavyzdyje.

12. Tipinis pavyzdys pateikiamas neatsižvelgiant į kredito reklamoje nurodomą kredito palūkanų normos dydį arba išraišką, arba bet kokių su kreditu susijusių išlaidų pateikimo būdą.

13. Tipinis pavyzdys turi atitikti šiuos kriterijus:

13.1. tipinis pavyzdys kredito reklamoje turi būti pateiktas aiškiai, t. y. tipinis pavyzdys kredito reklamoje neturi būti paslėptas, neryškus, užgožtas arba uždengtas kitais įrašais arba piešiniais, arba kita reklamoje pateikiama informacija;

13.2. tipinis pavyzdys kredito reklamoje turi būti pateiktas pastebimai, t. y. ne mažesniu ir ne sunkiau įskaitomu šriftu nei reklamoje nurodyta kredito palūkanų norma arba kita reklamoje pateikiama informacija apie bet kokias su kreditu susijusias išlaidas. Tais atvejais, kai keli kredito kainos elementai kredito reklamoje pateikiami skirtingo dydžio šriftu, tipinis pavyzdys turi būti pateikiamas ne mažesnio dydžio šriftu nei informacija apie kredito kainos elementą, pateiktą didžiausiu šriftu;

13.3. tipinis pavyzdys turi būti aiškiai atskirtas nuo kitos kredito reklamoje pateikiamos informacijos ir turi būti pateiktas taip, kad jame nurodytos informacijos nebūtų įmanoma supainioti su kita kredito reklamoje pateikiama informacija. Rekomenduojama tipinio pavyzdžio informaciją atskirti nurodant žodžius „pavyzdys“, „tipinis pavyzdys“, „pavyzdžiui“ ir pan.;

13.4. tipiniame pavyzdyje pateikti duomenys turi būti parinkti taip, kad atitiktų konkrečios rūšies kredito, kurį numatoma teikti, tipinius duomenis;

13.5. tipiniame pavyzdyje pateikta aiški ir tikrovę atitinkanti informacija apie siūlomą kreditą ir jo kainą;

13.6. kredito reklamoje nurodomas su kreditu susijusių išlaidų dydis turi būti konkretus ir atitikti tipinį pavyzdį. Kredito reklamoje nurodžius konkretų kredito palūkanų normos arba su kreditu susijusių išlaidų dydį, papildomai gali būti nurodoma informacija apie galimas šių išlaidų ribas. Tokiu atveju kredito reklamos tipiniame pavyzdyje išlaidų ribos nurodomos nuo didžiausio iki mažiausio galimo dydžio (pavyzdžiui, nuo 300 iki 500 Eur) arba tik didžiausias galimas dydis (pavyzdžiui, iki 500 Eur);

13.7. tipiniame pavyzdyje nurodant bendrą kredito sumą, turi būti nurodoma visa suma, kuria suteikiama galimybė naudotis pagal kredito sutartį. Į bendrą kredito sumą neįtraukiamos su kreditu susijusios išlaidos, jeigu šios išlaidos finansuojamos iš suteikiamo kredito;

13.8. tipiniame pavyzdyje nurodant bendrą kredito kainos metinę normą, atsižvelgiama į pagal atitinkamos rūšies kredito sutartis suteiktų kreditų vidutinę trukmę ir vidutinę bendrą kredito sumą, jei reklamuojama konkreti kredito sutartis, – atsižvelgiama į konkrečios kredito sutarties duomenis;

13.9. tipiniame pavyzdyje nurodant kredito palūkanų normą, turi būti nurodoma metinė palūkanų norma.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi priežiūrą atlieka Lietuvos bankas.

15. Lietuvos bankas turi teisę Taisyklių reikalavimus pažeidusiems asmenims taikyti VKĮ ir SNTSKĮ nustatytas poveikio priemones.

 

_______________________