LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2022 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-475/A1-172 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 29 d. Nr. V-843/A1-317
Vilnius

 

P a k e i č i a m e  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. V-475/A1-172 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiame nurodyto įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) ir 2.2 papunktį išdėstome taip:

2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoti ir užtikrinti elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą nuo 2022 m. gegužės 1 d., vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašu;“.

2. Pakeičiame 2.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

2.1. Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų (toliau – elektroniniai pažymėjimai), išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos apraše nurodytais atvejais, išdavimo tvarką. Šios Taisyklės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašas.“

3. Pakeičiame nurodyto įsakymo 2.7 papunkčiu pakeistą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Įsakymu, X skyrių ir 73 punktą išdėstome taip:

73. Elektroninius nedarbingumo pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo (tarnybos) dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę NVSC sprendimą.“

4. Pakeičiame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašą, patvirtintą nurodyto įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstytu Įsakymu, ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2022 m. balandžio 29 d.   įsakymo

Nr. V-843/A1-317redakcija)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ IŠDUODAMŲ ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO DĖL EPIDEMINĖS SITUACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų (toliau – nedarbingumo pažymėjimas) išdavimo apdraustiesiems asmenims ir Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravusiems asmenims, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gripo ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar paskelbtos epidemijos savivaldybėje (-se) arba dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas) laikotarpiu tvarkos aprašo 6 punkte nurodytais atvejais tvarką, taip pat Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu išduodamų nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais tvarką.

2. Nedarbingumo pažymėjimai, išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS), pateisina asmenų neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka).

3. Nedarbingumo pažymėjimas yra EPTS suformuotas dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus ir patvirtintas elektroninio pasirašymo priemonėmis.

4. Nedarbingumo pažymėjimo atvaizdavimo forma (elektroninio dokumento duomenų fizinio atvaizdavimo forma) yra elektroninio dokumento turinio, pateikto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinei sistemai, spausdintinė forma, teikiama (naudojama) ligos išmokos bylai formuoti ir gali būti teikiama institucijoms, turinčioms teisę tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, jų funkcijoms vykdyti.

5. Nedarbingumo pažymėjimus tvarkos aprašo 6 punkte nustatytais atvejais gali išduoti tik Fondo valdybos teritorinio skyriaus vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei). Nedarbingumo pažymėjimus tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nustatytais atvejais gali išduoti tik NVSC.

 

II SKYRIUS

FONDO VALDYBOS teritorinių skyrių IŠDUODAMŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMo atvejai

 

6. Fondo valdybos teritoriniai skyriai nedarbingumo pažymėjimus išduoda, kai atsiranda būtinybė prižiūrėti kitą asmenį šiais atvejais:

6.1. kai švietimo įstaigose nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) vienu iš šių laikotarpių:

6.1.1. Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

6.1.2. užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu;

6.2. ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo), kitais, nei tvarkos aprašo 6.1 papunktyje ir 21 punkte nurodytais, atvejais;

6.3. kai ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu stabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla.

 

III SKYRIUS

FONDO VALDYBOS teritorinių skyrių IŠDUODAMŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ išdavimo tvarka

 

7. Nedarbingumo pažymėjimai Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose išduodami gavus asmens prašymą, kurio formą tvirtina Fondo valdybos direktorius (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateiktas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių, paštu.

8. Nedarbingumo pažymėjimai išduodami pagal Prašyme nurodytą informaciją, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir gavus tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją.

9. Informaciją, reikalingą nedarbingumo pažymėjimo išdavimui, Fondo valdyba gauna iš valstybės registrų ir informacinių sistemų pagal su jų tvarkytojais sudarytas duomenų teikimo sutartis:

9.1. informaciją, susijusią su IPRR, švietimo įstaigos lankymu – iš Nacionalinės švietimo agentūros tvarkomo Mokinių registro;

9.2. informaciją, susijusią su nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla ir juos lankančiais asmenimis – iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomos Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos.

10. Nedarbingumo pažymėjimai išduodami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.

11. Asmuo, pateikęs Prašymą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tvarkos aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos per EGAS informuojamas apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą arba apie priežastis, jei nedarbingumo pažymėjimas nebuvo išduotas.

12. Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau nei iki IPRR pabaigos bei ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

13. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomam vaikui prižiūrėti išduodamas ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.

14. Tvarkos aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

15. Tvarkos aprašo 6.3 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas asmeniui su negalia ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – pensinis amžius) sukakusiam asmeniui, kuriems nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, prižiūrėti išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

16. Atsiradus būtinybei prižiūrėti kitą asmenį, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas šiems prižiūrintiems asmenims:

16.1. tvarkos aprašo 6.1.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytais atvejais – vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui;

16.2. tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nustatytu atveju – vaiko motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui;

16.3. tvarkos aprašo 6.3 papunktyje nustatytu atveju – asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui) ir pensinį amžių sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui).

17. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir Tvarkos aprašo 6.1–6.3 papunkčiuose nustatytais atvejais nurodomas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Kartu nurodomi prižiūrimo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (iš asmens Prašyme pateiktų duomenų). Jei prižiūrimas asmuo asmens kodo neturi, nurodoma jo gimimo data (metai, mėnuo, diena).

 

IV SKYRIUS

NVSC išduodamų nedarbingumo pažyMėjimų

išdavmo atvejai ir tvarka

 

18. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu NVSC, išskyrus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 743 punkte nurodytais atvejais, asmeniui išduoda nedarbingumo pažymėjimą asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

19. Tvarkos aprašo 18 punkto nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį (-is), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą (-as) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko ir joje (jose) lankėsi kitais negu profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais.

20. Asmenims, kuriems, paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, taikoma privaloma izoliacija dėl jų lankymosi atitinkamoje (-ose) užsienio šalyje (-se), tačiau, vadovaujantis tvarkos aprašo 19 punktu, nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu NVSC išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

21. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu NVSC, išskyrus Taisyklių 743 punkte nurodytais atvejais, vaiko ar neįgalaus asmens motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) išduoda nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti vaiko ar neįgalaus asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės jo turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu vaikas ar neįgalus asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

22. Tvarkos aprašo 21 punkto nuostatos netaikomos vaikams ir neįgaliems asmenims, kurie išvyko ir lankėsi užsienio šalyje (-yse), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktoje (-ose) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą.

23. Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytus vaikus ar neįgalius asmenis prižiūrintiems asmenims, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašo 21 punktu, nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų prižiūrimų vaikų ar neįgalių asmenų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu NVSC išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a).

24. Tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais asmuo, norėdamas, kad jam būtų išduotas nedarbingumo pažymėjimas, NVSC pateikia NVSC direktoriaus nustatytos formos prašymą išduoti nedarbingumo pažymėjimą (toliau – prašymas NVSC), dokumentus, įrodančius, kad keliavo užsienyje profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais, jeigu nedarbingumo pažymėjimo prašo dėl to, kad lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl to jam taikoma privaloma izoliacija, o jei prašymą NVSC teikia asmens, kuriam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, atstovas – ir atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus (arba jų kopijas) arba atstovaujamo asmens rašytinį sutikimą (arba jo kopiją), atitinkantį tvarkos aprašo 26 punkte nustatytus reikalavimus (toliau – kiti dokumentai). Prašymas NVSC ir kiti dokumentai ne vėliau nei 5 darbo dienos po privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos teikiami vienu iš šių būdų:

24.1. per e. paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt (prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama);

24.2. kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu info@nvsc.lt, per informacinę sistemą epristatymas.lt). Teikiant prašymą NVSC elektroniniu paštu,  prašymas NVSC turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Teikiant prašymą NVSC per informacinę sistemą epristatymas.lt, jeigu asmuo identifikuotas šioje sistemoje nustatytais būdais, prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama;

24.3. registruotu paštu ar per kurjerį. Kartu su prašymu NVSC ir kitais dokumentais turi būti pateikta ir prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

24.4. atvykus į NVSC arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį, jei asmuo neturi pareigos privalomai izoliuotis. Pateikdamas prašymą NVSC ir kitus dokumentus asmuo arba jo atstovas turi parodyti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

25. Tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais nedarbingumo pažymėjimą išduoda NVSC departamento darbuotojas, nurodytas NVSC ir atitinkamo Fondo valdybos teritorinio skyriaus sutartyje dėl teisės išduoti nedarbingumo pažymėjimus. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo NVSC ir kitų dokumentų gavimo NVSC dienos. Jei NVSC nustato, kad prašyme NVSC pateikta ne visa ir (arba) netiksli informacija ir (ar) nepateikti ar pateikti ne visi kiti dokumentai, jis kreipiasi į prašymą NVSC pateikusį asmenį, kad šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikslintų ir (arba) pateiktų trūkstamą informaciją ir (arba) kitus dokumentus. Trūkumų šalinimo laikas į šiame punkte nurodytą terminą neįskaitomas. Atsisakymas išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmeniui ar jo atstovui pateikiamas prašyme NVSC nurodytu el. pašto adresu. Išduoti nedarbingumo pažymėjimą atsisakoma esant bent vienai iš šių sąlygų:

25.1. prašymas NVSC pateiktas praėjus 5 darbo dienoms po privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos;

25.2. per šiame punkte nurodytą terminą neištaisyti NVSC nurodyti prašymo NVSC ir kitų dokumentų trūkumai;

25.3. asmuo neatitinka tvarkos aprašo 18, 19, 21 ir (ar) 22 punktuose nurodytų nedarbingumo pažymėjimo išdavimo sąlygų;

25.4. asmuo nėra apdraustas ligos socialiniu draudimu ar nėra Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravęs asmuo, kuriam yra suteiktas bedarbio statusas.

26. Atstovaujamo asmens rašytiniame sutikime turi būti nurodyta: asmens, kuriam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (jeigu neturi asmens kodo); atstovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (jeigu neturi asmens kodo);  atstovo teisė atstovauti asmenį ir teikti prašymą NVSC ir kitus dokumentus dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Rašytinis sutikimas turi būti asmens pasirašytas ir nurodyta pasirašymo data.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

27. Asmens duomenų, gautų įgyvendinant tvarkos aprašą, tvarkymo tikslas – nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir ligos išmokų mokėjimas bei lėšų, skiriamų šioms išmokoms mokėti, apskaita.

28. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

29. Įgyvendindami tvarkos aprašą, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas.

 

________________