LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, NORINČIŲ TIESIOGIAI DIRBTI SU SPROGMENIMIS, IŠKLAUSYTŲ MOKYMO KURSŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 23 d. Nr. 5-V-307

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamą Asmenų, norinčių tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, išklausytų mokymo kursų pripažinimo tvarkos aprašą.

2. Į g a l i o j u Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos viršininką priimti sprendimus dėl asmenų, norinčių tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, išklausytų mokymo kursų pripažinimo.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                                Edvardas Šileris

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2018 m. kovo d. 23 įsakymu Nr. 5-V-307

 

 

ASMENŲ, NORINČIŲ TIESIOGIAI DIRBTI SU SPROGMENIMIS, IŠKLAUSYTŲ MOKYMO KURSŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, norinčių tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, išklausytų mokymo kursų pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, norinčių tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, išklausytų mokymo kursų pripažinimo tvarką.

2. Aprašas taikomas tiesiogiai su sprogmenimis dirbti norintiems darbuotojams ir darbdaviams, įdarbinantiems asmenis, norinčius tiesiogiai dirbti su sprogmenimis Lietuvos Respublikoje.

3. Šiame apraše vartojama sąvoka – pareiškėjas – asmuo, norintis tiesiogiai dirbti su sprogmenimis Lietuvos Respublikoje, arba darbdavys, ketinantis priimti į tokio pobūdžio darbą asmenį.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, NORINČIŲ TIESIOGIAI DIRBTI SU SPROGMENIMIS, IŠKLAUSYTŲ MOKYMO KURSŲ PRIPAŽINIMAS

 

4. Asmenų, baigusių mokymus Lietuvoje dėl darbo su sprogmenimis ir atestuotų pagal Sprogdintojų mokymo programą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-891 „Dėl Sprogdintojų mokymo programos patvirtinimo“, ar Sprogdinimo darbų vadovo mokymo programą, patvirtintą Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2000 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 117-AD, išklausyti mokymo kursai pripažįstami šiose mokymo programose nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ, NORINČIŲ TIESIOGIAI DIRBTI SU SPROGMENIMIS, UŽSIENYJE IŠKLAUSYTŲ MOKYMO KURSŲ PRIPAŽINIMAS

 

5. Prašymas dėl asmenų, norinčių tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, išklausytų mokymo kursų pripažinimo, asmens tapatybės dokumentas (ar jo kopija) ir dokumentai, kurie gali turėti įtakos išklausytų mokymo kursų įvertinimui (apie išklausytų mokymo kursų temas, trukmę ir kt.), pateikiami Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas). Pateikiami dokumentų originalai ir jų vertimas į lietuvių, anglų ar rusų kalbas. Jei, svarstant išklausytų mokymo kursų pripažinimą, nustatoma, kad pateikta informacija neleidžia priimti objektyvaus sprendimo dėl sprogdintojo išklausytų mokymo kursų pripažinimo, pareiškėjo ar jo įgalioto asmens prašoma pateikti papildomus dokumentus, susijusius su išklausytų mokymo kursų vertinimu. Asmenų, norinčių tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, užsienyje išklausytiems mokymo kursams vertinti gali būti pasitelkiami reikiamos kvalifikacijos ekspertai.

6. Prireikus Policijos departamentas gali kreiptis į kitos Europos Sąjungos valstybės (toliau – valstybės narės) institucijas ir paprašyti papildomos informacijos, susijusios su pareiškėjo turimais įrodymais dėl išklausytų mokymo kursų ar kitais dokumentais, per Vidaus rinkos informacinę sistemą.

7. Tuo atveju, jeigu policijos generalinio komisaro įgaliotas darbuotojas nusprendžia, jog būtina kreiptis į kitas valstybes nares dėl papildomos informacijos, susijusios su pareiškėjo turimais įrodymais dėl išklausytų mokymo kursų ar kitais dokumentais, šio aprašo 9 punkte nurodytas termino skaičiavimas sustabdomas ir vėl pradedamas toliau skaičiuoti, kai reikiama informacija gaunama.

8. Asmens, norinčio tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, išklausytų mokymo kursų apimtis valandomis negali būti daugiau nei 20 procentų mažesnė, nei numatyta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-891 „Dėl Sprogdintojų mokymo programos patvirtinimo“ patvirtintoje Sprogdintojų mokymo programoje.

9. Išnagrinėjus pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą prašymą ir dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų būtinų sprendimui priimti gavimo Policijos departamente dienos pateikiamas policijos generalinio komisaro ar jo įgalioto darbuotojo rašytinis atsakymas dėl asmens, norinčio tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, užsienyje išklausytų kursų pripažinimo ar nepripažinimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Pareiškėjas, nesutinkantis su Policijos departamento sprendimu, gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________