https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-70 „DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SPECIALIŲJŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. 2BE-377

Vilnius

 

 

1.      P a k e i č i u Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 2BE-70 „Dėl Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi:“.

2.      N u s t a t a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

3.      Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 2 d.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                       Tomas Kolendo