LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1K-047 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 18 d. Nr. 1K-52

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 1K-047 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padalinių, finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos statistikos departamento, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas (valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“, valstybės įmonės Turto banko, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros, „Lietuvos energija“, UAB, akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro) (toliau kartu – įstaigos), vadovus pagal kompetenciją užtikrinti Nacionalinėje kovos su korupcija programoje ir Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą;“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-047

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1K-52

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ ANTIKORUPCINĖ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos (toliau – Finansų ministerijos antikorupcinė programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose – Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje, Lietuvos statistikos departamente, Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės valdomose įmonėse, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas (valstybės įmonėje „Lietuvos prabavimo rūmai“, valstybės įmonėje Turto banke, valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“, uždarojoje akcinėje bendrovėje „Būsto paskolų draudimas“, uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūroje, „Lietuvos energija“, UAB, akcinėje bendrovėje Giraitės ginkluotės gamykloje ir Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre) (toliau kartu – įstaigos).

2. Finansų ministerijos antikorupcine programa siekiama pagal Finansų ministerijos kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė kovos su korupcija programa), nuostatų įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje.

3. Finansų ministerijos antikorupcinės programos nuostatos taikomos Finansų ministerijai ir įstaigoms, atliekant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir įgyvendinant valstybės politiką finansų ministrui pavestose valstybės valdymo srityse.

4. Finansų ministerijos antikorupcinė programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 7 straipsnio 3 dalimi, Nacionalinės kovos su korupcija programos 40 punktu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Tarpinstitucinis planas), ir 2018 metų Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių antikorupcinės analizės praktinę patirtį ir rezultatus.

5. Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme ir Nacionalinėje kovos su korupcija programoje.

6. Finansų ministerijos antikorupcinė programa įgyvendinama pagal Finansų ministerijos antikorupcinės programos priede pateiktą Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

7. Finansų ministerija vykdo sistemingą ir kryptingą antikorupcinę politiką, kurios tikslas – stiprinti vykdomos veiklos skaidrumą atskleidžiant ir sumažinant arba pašalinant galimas korupcijos atsiradimo prielaidas.

8. Siekiant Nacionalinėje kovos su korupcija programoje nustatytų kovos su korupcija tikslų, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ patvirtintas Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašas ir sudaryta Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija.

9. Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ (toliau – Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sritys, kurios atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų, priskirtos veiklos sritims, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir įtrauktos į Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1K-288 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ (toliau – Veiklos sričių sąrašas). Veiklos sričių sąrašas kasmet įvertinamas ir, jei reikia, keičiamas, atsižvelgiant į šiose veiklos srityse funkcijas atliekančių Finansų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų pasiūlymus dėl aktualių korupcijos grėsmių ir jų sumažinimo ar pašalinimo, gautą informaciją apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praėjusio laikotarpio veiklos sričių antikorupcinės analizės rezultatus, kitų institucijų pateiktą informaciją ir rekomendacijas.

10. Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ (toliau – Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija), atsižvelgusi į Vyriausybės programos prioritetus kovos su korupcija srityje ir įvertinusi korupcijos grėsmes pagal Korupcijos prevencijos tvarkos apraše nustatytus kriterijus, kasmet teikia finansų ministrui tvirtinti Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašą. Atliekant antikorupcinę analizę ir vertinimą veiklos sritys analizuojamos ir vertinamos antikorupciniu požiūriu, siekiant išsiaiškinti atliekamų funkcijų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybės, sprendimų priėmimo mechanizmo reglamentavimą, veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragas ir prieštaravimus, galinčius sudaryti prielaidas valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims turėti materialinės ar kitokios naudos piktnaudžiaujant valstybės tarnyba, nustatyti labiausiai korupcijos pažeidžiamus veiklos sričių procesus ir procedūras, imtis jų skaidrumą užtikrinančių prevencinių priemonių.

11. Nustačius ir nuolat keičiant Veiklos sričių sąrašą, Korupcijos prevencijos tvarkos apraše nustačius išsamias veiklos sričių antikorupcinės analizės ir vertinimo procedūras, vienodas analizės ir vertinimo dokumentų formas, korupcijos prevencijos priemonių rengimo ir atskaitomybės už šių priemonių įgyvendinimą tvarką, sukurtas teisinis pagrindas ir veiksmingas mechanizmas korupcijos prevencijos procesams koordinuoti ir didžiausioms korupcijos rizikoms valdyti svarbiausiose Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos srityse.

12. Siekiant padidinti veiklos sričių antikorupcinės analizės ir vertinimo sistemos veiksmingumą, svarbu užtikrinti antikorupcinių procedūrų atlikimo operatyvumą, nuolatinį pobūdį ir profesionalų rezultatų panaudojimą veiklos skaidrumui didinti. Todėl tikslinga bent vieną kartą per penkerius metus antikorupciniu požiūriu įvertinti visas į Veiklos sričių sąrašą įtrauktas veiklas, pagal poreikį įgyvendinti būtinas prevencijos priemones, įvertinti šių priemonių poveikį korupcijos situacijai ir rizikos lygiui, užtikrinti korupcijos prevencijos procedūrų tęstinumą ir nuoseklų tobulinimą, atsižvelgiant į praktinę patirtį ir einamojo laikotarpio aktualijas.

 

III SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2018 METŲ REZULTATAI

 

13. Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje nustatyto tikslo pasiekimas 2018 metais vertinamas pagal priemonių plane nustatytus tikslo rezultato kriterijus:

13.1. Kasmet antikorupciniu požiūriu įvertinama bent 10 proc. antikorupciniu požiūriu rizikingiausių Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių ir pagal poreikį įgyvendinamos būtinos korupcijos prevencijos priemonės. Pasiektas rezultatas – Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje nustatytas tikslas 2018 metais pasiektas: įgyvendinus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 1K-226 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kurių antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2018 metais, nustatymo“, įvertinta 24 proc. antikorupciniu požiūriu rizikingiausių Finansų ministerijos ir įstaigų veiklos sričių, parengtos korupcijos prevencijos priemonės, kurios įtrauktos į Finansų ministerijos antikorupcinės programos priedą ir bus įgyvendintos nustatytais terminais.

13.2. Sudaromos galimybės asmenims pranešti apie korupcijos apraiškas Finansų ministerijos ir įstaigų veikloje. Pasiektas rezultatas – Finansų ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Korupcijos prevencija“ visiems suinteresuotiems subjektams sudarytos galimybės pranešti apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt ir http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija, informuojama, kad pranešimus, pasiūlymus ir informaciją taip pat galima pateikti žodžiu ir raštu asmenims, įgaliotiems vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir įstaigose, skelbiami šių asmenų kontaktiniai duomenys.

14. Įgyvendinant Finansų ministerijos antikorupcinę programą 2018 metais buvo pasiekti Priemonių plane nustatyti rezultatai. Finansų ministerijos antikorupcinės programos uždavinių įgyvendinimo rezultatai įvertinti korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaitose, kurios skelbiamos Finansų ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ skiltyje „Korupcijos prevencija“.

 

IV SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI

IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

15. Finansų ministerijos antikorupcinės programos tikslas – didinti veiklos skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti atsparumą korupcijai finansų ministrui priskirtose valdymo srityse.

16. Siekiant Finansų ministerijos antikorupcinės programos tikslo, įgyvendinami šie uždaviniai:

16.1. įgyvendinti Tarpinstitucinio plano priemones, sudarant geresnes galimybes viešųjų finansų visuomeninei kontrolei, prisidedant prie teisėsaugos gebėjimų atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas stiprinimo;

16.2. įgyvendinti priemones, parengtas pagal antikorupciniu požiūriu rizikingiausių veiklos sričių antikorupcinės analizės ir vertinimo rezultatus;

16.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą, stiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų antikorupcinės elgsenos paskatas.

17. Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje nustatyto tikslo pasiekimas vertinamas pagal Priemonių plane nustatytus tikslo rezultato kriterijus, o Finansų ministerijos antikorupcinės programos uždavinių įgyvendinimas vertinamas pagal Priemonių plane nustatytus laukiamo rezultato vertinimo kriterijus.

18. Priemonių plano priemonės (toliau – priemonės) vertinamos pagal jų įgyvendinimo būklę.

 

V SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS,

STEBĖSENA, ATSKAITOMYBĖ

 

19. Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija.

20. Finansų ministerijos antikorupcinės programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Priemonių planas, į kurį įtraukiamos Tarpinstitucinio plano priemonės, už kurias atsakinga Finansų ministerija ir įstaigos, priemonės, parengtos Korupcijos prevencijos tvarkos apraše nustatyta tvarka pagal veiklos sričių antikorupcinės analizės ir vertinimo rezultatus, ir priemonės, skirtos antikorupcinio švietimo sklaidai didinti, valstybės tarnautojų ir darbuotojų antikorupcinės elgsenos paskatoms stiprinti.

21. Priemonių plane nustatomas konkrečių priemonių turinys, už priemonių įgyvendinimą atsakingi Finansų ministerijos administracijos padaliniai ir įstaigos, priemonių įgyvendinimo terminai, laukiami rezultatai ir priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai.

22. Priemonių turinys ar jų įgyvendinimo terminai gali būti keičiami ar priemonės išbraukiamos iš Priemonių plano tik motyvuotu priemonės vykdytojo siūlymu, kuriam turi pritarti Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija.

23. Įgyvendinant Finansų ministerijos antikorupcinę programą Finansų ministerijos administracijos padaliniams ir įstaigoms metodinę pagalbą Finansų ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo klausimais teikia finansų ministro įgaliotas asmuo, kuris Finansų ministerijoje vykdo korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas.

24. Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti Finansų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų vadovai paskiria kontaktinius asmenis ir apie tai informuoja Finansų ministerijos Personalo valdymo skyrių, kuris pagal kompetenciją Finansų ministerijoje atlieka korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas.

25. Priemones pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina Finansų ministerijos administracijos padaliniai ir įstaigos.

26. Finansų ministerija ir įstaigos, dalyvaujančios įgyvendinant Finansų ministerijos antikorupcinę programą, įgyvendintinas priemones numato metiniuose veiklos planuose, taip pat instituciniuose kovos su korupcija programos priemonių planuose, į kuriuos įtraukiamos priemonės gali būti tikslinamos ar pildomos, atsižvelgiant į priemonių vykdytojų organizacinius sprendimus dėl priemonių veiklų įgyvendinimo.

27. Prie Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo prisidedančios įstaigos Korupcijos prevencijos tvarkos apraše nustatyta tvarka ir pagal poreikį parengtas papildomas priemones įtraukia į savo antikorupcines programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus, už kurių įgyvendinimą atsakingi šių įstaigų vadovai.

28. Programos įgyvendinimo rezultatų stebėseną atlieka Finansų ministerijos Personalo valdymo skyrius.

29. Kartą per metus, pasibaigus metams, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 25 d., Finansų ministerijos antikorupcinės programos priemones įgyvendinantys Finansų ministerijos administracijos padaliniai ir įstaigos Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriui pateikia informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsižvelgdami į patvirtintus Finansų ministerijos antikorupcinės programos tikslus, uždavinius, priemones ir jiems įgyvendinti numatytus asignavimus, taip pat vertinimo kriterijus ir jų reikšmes.

30. Per 5 kalendorines dienas nuo Finansų ministerijos antikorupcinės programos 29 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos Finansų ministerijos Personalo valdymo skyrius apibendrina gautą informaciją ir duomenis apie programos įgyvendinimą teikia Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijai. Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija įvertina gautą informaciją ir priima sprendimą dėl šios informacijos pateikimo finansų ministrui.

31. Kartą per metus, pasibaigus metams, bet ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 1 d., Finansų ministerijos Personalo valdymo skyrius Finansų ministerijos antikorupcinės programos 30 punkte nurodytą informaciją pateikia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

32. Finansų ministerija ir įstaigos apie projektų, įgyvendinamų pagal Tarpinstitucinį planą, parengimą informuoja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą.

33. Informacija apie Finansų ministerijos antikorupcinės programos ir Priemonių plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus viešai skelbiama Finansų ministerijos ir įstaigų interneto svetainėse.

 

VI SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

 

34. Finansų ministerijos antikorupcinė programa ir Priemonių planas gali būti atnaujinami per visą Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo laikotarpį, atsižvelgiant į:

34.1. Nacionalinės kovos su korupcija programos ir Tarpinstitucinio plano pakeitimus, susijusius su Finansų ministerijos kompetencija;

34.2. kiekvienais metais atliekamos veiklos sričių antikorupcinės analizės ir vertinimo rezultatus (nustatytas korupcijos grėsmes ir pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių šioms korupcijos grėsmėms sumažinti ar pašalinti);

34.3. praėjusio laikotarpio Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo rezultatus;

34.4. Specialiųjų tyrimų tarnybos, kitų kompetentingų institucijų rekomendacijas ir visų suinteresuotų asmenų pasiūlymus;

34.5. gautą informaciją apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

35. Finansų ministerijos Personalo valdymo skyrius rengia Finansų ministerijos antikorupcinės programos ir Priemonių plano pakeitimo projektą, derina jį su Finansų ministerijos administracijos padaliniais ir įstaigomis, teikia Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijai svarstyti ir finansų ministrui tvirtinti.

 

VII SKYRIUS

FINANSŲ MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

36. Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimas finansuojamas iš Finansų ministerijai ir įstaigoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ FINANSŲ MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMĄ

 

37. Už Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemones įgyvendinančių Finansų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų vadovai.

 

_________________

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų

antikorupcinės programos

priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLAS – DIDINTI VEIKLOS SKAIDRUMĄ, VIEŠUMĄ IR ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI, STIPRINTI ATSPARUMĄ KORUPCIJAI FINANSŲ MINISTRUI PRISKIRTOSE VALDYMO SRITYSE

 

TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI:

1) elektroninėje erdvėje viešinama informacija apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas ir išlaidas;

2) kasmet antikorupciniu požiūriu įvertinama bent 10 proc. antikorupciniu požiūriu rizikingiausių Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas (toliau kartu – įstaigos), veiklos sričių ir pagal poreikį įgyvendinamos būtinos korupcijos prevencijos priemonės;

3) sudaromos galimybės asmenims pranešti apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Finansų ministerijos ir įstaigų veikloje.

 

1 UŽDAVINYS

VYKDYTI TARPINSTITUCINIO PLANO PRIEMONES,

SUDARANT GERESNES GALIMYBES VIEŠŲJŲ FINANSŲ VISUOMENINEI KONTROLEI,

PRISIDEDANT PRIE TEISĖSAUGOS GEBĖJIMŲ ATSKLEISTI KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS STIPRINIMO

 

Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant informacinės sistemos, skirtos elektroninėje erdvėje viešinti informacijai apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas ir išlaidas (toliau – IS), sukūrimą ir įdiegimą:

 

 

Tarpinstitucinė IS kūrimo darbo grupė

 

Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas

 

Finansų ministerijos Informacinių technologijų departamentas

2019 m. IV ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninėje erdvėje centralizuotai skelbiama visuomenei suprantama forma pateikta informacija apie atskiro valdžios lygmens įstaigų pajamas ir viešąsias išlaidas padidins viešųjų išlaidų naudojimo skaidrumą ir skatins visuomenę aktyviau dalyvauti sprendimų, susijusių su valstybės pinigų naudojimu, rengimo ir priėmimo procese.

Sukurta ir įdiegta IS.

2.

Vykdyti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones ir veiksmus Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje: nustatyti korupcijos ir sukčiavimo priežastis, rizikos veiksnius ir problemas Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje, sukurti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones, koordinuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą..

Finansų ministerijos Investicijų departamentas

 

 

Kiekvienais metais

iki

2019 m. pabaigos

 

Nustačius korupcijos ir sukčiavimo priežastis, rizikos veiksnius ir problemas Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje ir sukūrus bei įgyvendinus korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones, bus sudarytos sąlygos efektyviau atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užtikrinti atsakomybės neišvengiamumą.

Sukurtos korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonės bei vykdoma jų įgyvendinimo priežiūra.

 

 

2 UŽDAVINYS

ĮGYVENDINTI PRIEMONES, PARENGTAS PAGAL ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU RIZIKINGIAUSIŲ VEIKLOS SRIČIŲ ANTIKORUPCINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATUS

 

1. Finansų ministerijos veiklos – valstybės skolinių įsipareigojimų administravimo – srityje

3.

Pakeisti Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, perskolintų paskolų administravimo, grąžinimo ir suteiktų valstybės garantijų administravimo procedūrų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1K-085 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, perskolintų paskolų administravimo, grąžinimo ir suteiktų valstybės garantijų administravimo procedūrų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Perskolinimo procedūrų aprašas), nustatant jame Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento skyrių faktiškai atliekamas valstybės perskolinamų paskolų, valstybės garantijų teikimo, perskolintų paskolų administravimo, grąžinimo ir suteiktų valstybės garantijų administravimo procedūras.

Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas

 

2019 m. II ketvirtis

Padidės valstybės perskolinamų paskolų, valstybės garantijų teikimo, perskolintų paskolų administravimo, grąžinimo ir suteiktų valstybės garantijų administravimo skaidrumas.

 

 

Perskolinimo procedūrų apraše nustatytos Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento skyrių faktiškai atliekamos valstybės perskolinamų paskolų, valstybės garantijų teikimo, perskolintų paskolų administravimo, grąžinimo ir suteiktų valstybės garantijų administravimo procedūros.

 

4.

Pakeisti Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento, Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus, Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatus ir šių skyrių darbuotojų pareigybių aprašymus, juose nustatant faktiškai atliekamas funkcijas, susijusias su Finansų ministerijos leidimų atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalyje, išdavimu.

Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas

 

2019 m. II ketvirtis

Aiškiai apibrėžus funkcijas, susijusias su Finansų ministerijos leidimų atlikti veiksmus, numatytus Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalyje, išdavimu, padidės valstybės skolininkų ar valstybės garantuojamų skolininkų turto ir įsipareigojimų administravimo skaidrumas.

 

 

Pakeisti Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento, Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus, Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatai ir šių skyrių darbuotojų pareigybių aprašymai, juose nustatytos faktiškai atliekamos funkcijos, susijusios su Finansų ministerijos leidimų atlikti veiksmus, numatytus Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalyje, išdavimu.

2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos veiklos – teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybą, technologinę apsaugą ir gamybą, reikalavimų laikymosi Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančiose įstaigose priežiūros – srityje

5.

Parengti ir patvirtinti Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančių įstaigų (toliau –tvirtinančios įstaigos) priežiūros procesą sudarančių procedūrinių veiksmų atlikimo aprašus.

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – VDTAT)

2019 m. I ketvirtis

Aiškios tvirtinančių įstaigų veiklos priežiūros procedūros sumažins korupcijos tikimybę.

 

 

 

Parengti ir patvirtinti tvirtinančių įstaigų priežiūros procesą sudarančių procedūrinių veiksmų atlikimo aprašai.

 

6.

Organizuoti tvirtinančių įstaigų priežiūros funkcijas atliekančių VDAT darbuotojų antikorupcinius mokymus.

VDAT

2019 m. II ketvirtis

Sustiprintos tvirtinančių įstaigų priežiūros funkcijas atliekančių VDAT darbuotojų žinios antikorupcine tema sumažins korupcijos tikimybę tvirtinančių įstaigų priežiūros procese.

Organizuoti tvirtinančių įstaigų priežiūros funkcijas atliekančių VDAT darbuotojų antikorupciniai mokymai.

3. Muitinės departamento veiklos – muitinės formalumų, susijusių su prekėmis, atlikimo – srityje

7.

Parengti Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), pakeitimo projektą, nustatant jame:

– prekės muitinę vertę kaip prekės pardavimo kainos apskaičiavimo būtinąjį elementą;

– aiškų naudojamų kitų duomenų šaltinių (interneto, spaudos) duomenų vertinimą ir kriterijus, kuriais remiantis turi būti atliekamas atskirų prekių grupių vertinimas ir (arba) kainos mažinimas;

– aiškius realizuojamų prekių, kurios nebuvo parduotos aukcione, pradinės pardavimo aukcione kainos mažinimo atitinkamu procentiniu dydžiu kriterijus;

– reikalavimus dėl Ne Bendrijos prekių kainos nustatymo komisijos sprendimų turinio, kurie leistų objektyviai įvertinti šios komisijos sprendimų dėl realizuotinų sulaikytų prekių kainos apskaičiavimo teisėtumą,

ir panaikinant nuostatą dėl Ne Bendrijos prekių kainos nustatymo komisijos teisės juridinio asmens neperkamos prekės kainą iš karto sumažinti iki 50 procentų.

Muitinės departamentas

2019 m. II ketvirtis

Detaliai reglamentavus muitinės sulaikytų prekių kainodaros mechanizmą

bus apriboti sulaikytų prekių vertinimą atliekantiems muitinės pareigūnams suteikti pernelyg platūs įgaliojimai.

Parengtas Taisyklių pakeitimo projektas, jame detaliai reglamentuotas muitinės sulaikytų prekių kainodaros mechanizmas, nustatytas aiškus naudojamų kitų duomenų šaltinių vertinimas ir kriterijai, aiškus realizuojamų prekių, kurios nebuvo parduotos aukcione, pradinės pardavimo aukcione kainos mažinimo atitinkamu procentiniu dydžiu kriterijai, nustatyti reikalavimai Ne Bendrijos prekių kainos nustatymo komisijos sprendimų turiniui, panaikinta nuostata dėl Ne Bendrijos prekių kainos nustatymo komisijos teisės juridinio asmens neperkamos prekės kainą iš karto sumažinti iki 50 procentų.

 

 

 

8.

Parengti Prekių sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1B-8 „Dėl Prekių sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“, ir Prekių išdavimo iš III tipo atvirojo muitinės sandėlio tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1B-386 „Dėl Prekių išdavimo iš III tipo atvirojo muitinės sandėlio tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektus, juose nustatant

konkretų sulaikytų prekių grąžinimo terminą ir numatant galimybę sulaikytas prekes atsiimančiam asmeniui pateikti muitinės įstaigai įsiteisėjusį sprendimą dėl sulaikytų prekių grąžinimo.

Muitinės departamentas

2019 m. I ketvirtis

 

Panaikinta galimybė

muitinės pareigūnams sprendimus dėl prekių grąžinimo termino priimti savo nuožiūra ir (arba) vilkinti prekių grąžinimą.

Parengti Prekių sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1B-8 „Dėl Prekių sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“, ir Prekių išdavimo iš III tipo atvirojo muitinės sandėlio tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1B-386 „Dėl Prekių išdavimo iš III tipo atvirojo muitinės sandėlio tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektai, juose nustatytas konkretus sulaikytų prekių grąžinimo terminas ir numatyta galimybė sulaikytas prekes atsiimančiam asmeniui pateikti muitinės įstaigai įsiteisėjusį sprendimą dėl sulaikytų prekių grąžinimo.

9.

Parengti Perduotų į III tipo atvirąjį muitinės sandėlį sulaikytų ir konfiskuotų prekių administravimo išlaidų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1B-693 „Dėl Perduotų į III tipo atvirąjį muitinės sandėlį sulaikytų ir konfiskuotų prekių administravimo išlaidų apskaičiavimo metodikos ir Sulaikytų ir konfiskuotų prekių administravimo išlaidų suderinimo pažymos formos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), pakeitimo projektą, jame nustatant konkretų momentą, nuo kurio pradedamos skaičiuoti sulaikytų prekių administravimo išlaidos (iki prekių pateikimo į sandėlį ir jas priėmus į sandėlį), ir paskelbti tai reglamentuojantį teisės aktą Teisės aktų registre.

Muitinės departamentas

2019 m. I ketvirtis

Aiškus ir viešai skelbiamas teisinis reguliavimas padės muitinės pareigūnams ir tretiesiems asmenims vienodai suprasti ir teisingai taikyti teisės akto nuostatas apskaičiuojant administravimo išlaidų sumą.

 

 

 

Parengtas Metodikos pakeitimo projektas, jame nustatytas konkretus momentas, nuo kurio pradedamos skaičiuoti sulaikytų prekių administravimo išlaidos (iki prekių pateikimo į sandėlį ir jas priėmus į sandėlį), tai reglamentuojantis teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre.

 

10.

Parengti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1B-569 „Dėl komisijų administruoti F tipo muitinės sandėlyje apskaitomas prekes sudarymo“ (toliau – įsakymas Nr. 1B-569) pakeitimo projektą, numatant nuostatą, kad trečiųjų asmenų rašytinių pretenzijų dėl sulaikytų prekių realizavimo konkurso vykdymo ir (arba) rezultatų nenagrinėtų to paties muitinės administracijos padalinio, kurio veiksmai skundžiami, pareigūnai.

Muitinės departamentas

2019 m. I ketvirtis

Bus užtikrintas nešališkas, objektyvus ir skaidrus pretenzijų dėl sulaikytų prekių realizavimo konkurso vykdymo ir (arba) rezultatų nagrinėjimas.

 

Parengtas įsakymo Nr. 1B-569 pakeitimo projektas, jame įteisinta, kad trečiųjų asmenų rašytinių pretenzijų dėl sulaikytų prekių realizavimo konkurso vykdymo ir (arba) rezultatų nenagrinėtų to paties muitinės administracijos padalinio, kurio veiksmai skundžiami, pareigūnai.

11.

Atlikti sulaikytų prekių realizavimo būdų taikymo privalumų ir trūkumų analizę ir pateikti muitinės vadovybei išvadą dėl galimybės tiesioginius prekių realizavimo būdus pakeisti elektroniniais.

Muitinės departamentas

2019 m. III ketvirtis

Būtų gauta objektyvi informacija apie galimybes mažinti korupcijos riziką tiesioginius prekių realizavimo būdus pakeičiant elektroniniais.

Atlikta sulaikytų prekių realizavimo būdų taikymo privalumų ir trūkumų analizė ir muitinės vadovybei pateikta išvada dėl galimybės tiesioginius prekių realizavimo būdus pakeisti elektroniniais.

4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos – viešųjų pirkimų: viešojo pirkimo inicijavimo, techninės specifikacijos rengimo, pasirašytų viešojo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros – srityje

12.

Parengti ir patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teisės aktą, reglamentuojantį viešųjų pirkimų ar jų grupės techninės specifikacijos privalomą skelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) iki viešojo pirkimo pradžios.

VMI prie FM

2019 m. I ketvirtis

 

Bus didinamas viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas, sumažės rizika, kad viešųjų pirkimų ar jų grupės techninė specifikacija gali būti parengta ir pritaikyta konkrečiam pirkimų dalyviui.

 

Parengtas ir patvirtintas VMI prie FM teisės aktas, reglamentuojantis viešųjų pirkimų ar jų grupės techninės specifikacijos privalomą skelbimą CVP IS iki viešojo pirkimo pradžios.

 

13.

Sukurti viešai prieinamą anoniminę apklausos anketą, kuri sudarytų galimybę viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems subjektams patogiu būdu anonimiškai pateikti informaciją dėl galimai neskaidriai vykdomų pirkimų.

VMI prie FM

2019 m. I ketvirtis

Padidės viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas ir viešųjų pirkimų dalyvių pasitikėjimas mokesčių administratoriumi.

Sukurta viešai prieinama viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių subjektų anoniminė apklausos anketa.

 

14.

Parengti ir patvirtinti VMI prie FM viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūros mechanizmą reglamentuojantį teisės aktą, nustatant jame viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo vertinimo kriterijus ir už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingų subjektų atliekamus viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūros veiksmus.

VMI prie FM

2019 m. I ketvirtis

 

 

Aiškesnis pasirašytų viešojo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros procesas ir atliktini sutarčių vykdymo veiksmai sumažins riziką dėl netinkamai vykdomos sutarčių priežiūros.

Parengtas ir patvirtintas VMI prie FM viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūros mechanizmą reglamentuojantis teisės aktas, jame nustatyti viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo vertinimo kriterijai ir už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingų subjektų atliekami viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūros veiksmai.

15.

Reglamentuoti viešajame pirkime dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenų kontrolės mechanizmą, nustatant, kad viešajame pirkime negali dalyvauti asmenys, kurie nėra papildę savo privačių interesų deklaracijų duomenimis apie savo pareigas vykdant viešąjį pirkimą.

 

VMI prie FM

2019 m. I ketvirtis

 

Nustatytos viešajame pirkime dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenų kontrolės procedūros ir veiksmai sustiprins viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją.

 

Reglamentuotas viešajame pirkime dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenų kontrolės mechanizmas, nustatyta, kad viešajame pirkime negali dalyvauti asmenys, kurie nėra papildę savo privačių interesų deklaracijų duomenimis apie savo pareigas vykdant viešąjį pirkimą.

5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos – turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos priežiūros – srityje

16.

Pateikti Finansų ministerijai pasiūlymus dėl rizikos vertinimu pagrįstos turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos priežiūros reglamentavimo.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba)

2019 m. I ketvirtis

 

Sumažės korupcijos tikimybė atrenkant patikrinimams rizikingiausius Tarnybos kontroliuojamus ūkio subjektus.

Finansų ministerijai pateikti Tarnybos pasiūlymai dėl rizikos vertinimu pagrįstos turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos priežiūros reglamentavimo.

17.

Tarnybos teisės aktuose nustatyti, kad vertintojų kvalifikacijos egzaminas vykdomas kompiuterinėmis priemonėmis, ir įgyvendinti šį teisinio reglamentavimo pakeitimą.

Tarnyba

2019 m. III ketvirtis

 

Padidės vertintojų kvalifikacijos egzamino skaidrumas.

Tarnybos teisės aktuose nustatyta, kad vertintojų kvalifikacijos egzaminas vykdomas kompiuterinėmis priemonėmis, ir įgyvendintas šis teisinio reglamentavimo pakeitimas.

6. Valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ veiklos srityse

6.1. ūkio subjektų veiklos patikrinimų

18.

Reglamentuoti valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ (toliau – Prabavimo rūmai) atliekamos ūkio subjektų komercinės ūkinės veiklos, susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, patikrinimų atrankos kriterijus ir bendrąją ūkio subjekto rizikingumo įvertinimo metodiką.

Prabavimo rūmai

2019 m. I ketvirtis

Išsamiai reglamentuoti ūkio subjekto patikrinimų atrankos kriterijai ir bendrojo rizikingumo įvertinimas padidins patikrinimų atrankos skaidrumą.

Reglamentuoti Prabavimo rūmų atliekamos ūkio subjektų komercinės ūkinės veiklos, susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, patikrinimų atrankos kriterijai ir bendroji ūkio subjekto rizikingumo įvertinimo metodika.

19.

Prabavimo rūmų teisės aktuose reglamentuoti ūkio subjektų patikrinimą atliekančių darbuotojų skaičiaus nustatymo kriterijus ir sąlygas.

Prabavimo rūmai

2019 m. II ketvirtis

Panaikinta galimybė tam pačiam inspektoriui revizoriui keletą kartų iš eilės vienam atlikti to paties ūkio subjekto veiklos patikrinimus sumažins korupcijos tikimybę atliekant ūkio subjektų patikrinimus.

Prabavimo rūmų teisės aktuose reglamentuoti ūkio subjektų patikrinimą atliekančių darbuotojų skaičiaus nustatymo kriterijai ir sąlygos.

6.2. tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių prabavimo, įspaudavimo ir kokybės pažymėjimų išdavimo

20.

Reglamentuoti tauriųjų metalų bandinių ir gaminių likučių grąžinimo užsakovui tvarką ir procedūras.

Prabavimo rūmai

2019 m. I ketvirtis

Sumažės rizika, kad dėl Prabavimo rūmų darbuotojų piktnaudžiavimo gali būti užsakovams negrąžinti gaminių prabavimo procese pavidalą pakeitę tauriųjų metalų turinčių medžiagų likučiai.

Reglamentuota tauriųjų metalų bandinių ir gaminių likučių grąžinimo užsakovui tvarka.

21.

Reglamentuoti Prabavimo rūmų paslaugų atlikimo termino nustatymo tvarką ir procedūras, numatyti privalomą tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių masės patikrinimą ir dokumentavimą priimant paslaugų užsakymą ir atlikus paslaugas, grąžinant gaminius užsakovui.

Prabavimo rūmai

2019 m. II ketvirtis

Bus skaidriau nustatomi Prabavimo rūmų paslaugų terminai, užtikrinant užsakovams grąžinamų tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių masės kontrolę bus užkertamas kelias galimybei teikiant paslaugas nuslėpti ir neteisėtai pasisavinti šiuos gaminius ar jų likučius.

Reglamentuota Prabavimo rūmų paslaugų atlikimo termino nustatymo tvarka ir procedūros, numatytas privalomas tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių masės patikrinimas ir dokumentavimas priimant paslaugų užsakymą ir atlikus paslaugas, grąžinant gaminius užsakovui.

7. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiklos – indėlių draudimo įmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų apskaičiavimo – srityje

22.

Parengti ir patvirtinti teisės aktą, detalizuojantį valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Finansų ministerijos ir visų indėlių draudimo sistemos dalyvių teises, pareigas, sprendimų priėmimo tvarką ir terminus apskaičiuojant specialiąją (ex post) indėlių draudimo įmoką ir įgyvendinant su šios įmokos apskaičiavimu susijusias procedūras.

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

2019 m. I ketvirtis

Padidės indėlių draudimo įmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų apskaičiavimo skaidrumas.

Parengtas ir patvirtintas teisės aktas, detalizuojantis valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Finansų ministerijos ir visų indėlių draudimo sistemos dalyvių teises, pareigas, sprendimų priėmimo tvarką ir terminus apskaičiuojant specialiąją (ex post) indėlių draudimo įmoką ir įgyvendinant su šios įmokos apskaičiavimu susijusias procedūras.

23.

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisės akte reglamentuoti naudojimosi Elektronine draudimo įmokų valdymo sistema procedūras.

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

2019 m. I ketvirtis

Bus užtikrintas indėlių draudimo įmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų apskaičiavimo skaidrumas ir objektyvumas.

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisės akte reglamentuotos naudojimosi Elektronine draudimo įmokų valdymo sistema procedūros.

8. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros veiklos – turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo, lėšų bendrovei išlaikyti naudojimo priežiūros ir kontrolės – srityje

24.

Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – VIPA) vidaus teisės aktuose reglamentuoti VIPA finansinio turto investavimo ir finansinės rizikos valdymo procedūras, nustatant finansinio turto investavimo ataskaitų turinį, formą, periodiškumą, asmenis, kuriems teikiamos ataskaitos, ataskaitas rengiančių asmenų veiksmus ir atsakomybę, reikalavimus dėl atsakingų asmenų kvalifikacijos, VIPA informacinių sistemų saugos klausimus ir įslaptintos informacijos saugojimo tvarką ir terminus.

VIPA

2019 m. I ketvirtis

Išsamiai reglamentavus VIPA finansinio turto investavimo ir finansinės rizikos valdymo ir informacinių sistemų saugos procedūras bus skaidriau valdomas VIPA finansinis turtas ir naudojamos lėšos VIPA išlaikyti.

VIPA vidaus teisės aktuose išsamiai reglamentuotos VIPA finansinio turto investavimo ir finansinės rizikos valdymo procedūros, finansinių ataskaitų sudarymo tvarka, ataskaitas rengiančių darbuotojų atsakomybė, VIPA informacinių sistemų saugos klausimai, įslaptintos informacijos saugojimo tvarka ir terminai.

9. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ veiklos srityse

9.1. Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir Kauno kogeneracinės jėgainės statybų projektų įgyvendinimo

25.

Parengti trečiųjų šalių patikros iki rangos sutarčių sudarymo proceso aprašą.

Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ (toliau – „Lietuvos energija“)

2019 m. IV ketvirtis

Bus sustiprintas rizikos valdymas rengiant rangos sutartis.

Parengtas trečiųjų šalių patikros iki rangos sutarčių sudarymo proceso aprašas.

26.

Parengti dovanų registro formą, dovanų apskaitos proceso aprašą, interesų konfliktų registro formą ir interesų konfliktų registravimo proceso aprašą.

„Lietuvos energija“

2019 m. IV ketvirtis

Sumažės viešųjų ir privačių interesų konfliktų tikimybė.

 

Parengta dovanų registro forma, dovanų apskaitos proceso aprašas, interesų konfliktų registro forma ir interesų konfliktų registravimo proceso aprašas.

9.2. elektros energijos vagysčių nustatymo

27.

Parengti paslėpto elektros energijos vartojimo (vagysčių) rizikos valdymo aprašą.

„Lietuvos energija“

2019 m. IV ketvirtis

Sumažės tikimybė, kad darbuotojai neteisėtai sumontuos paslėptus elektros įvadus, atšakas ar už atlygį nefiksuos paslėpto elektros energijos vartojimo (vagysčių) faktų.

Parengtas paslėpto elektros energijos vartojimo (vagysčių) rizikos valdymo aprašas.

9.3. naujų vartotojų prijungimo

28.

Parengti „Lietuvos energijos“ įmonių grupės automatizuoto rangos darbų vykdymo priežiūros proceso aprašą.

„Lietuvos energija“

2019 m. IV ketvirtis

Sumažės rizika, kad nauji elektros vartotojai už neteisėtą atlygį gali būti prijungiami ne eilės tvarka.

Parengtas „Lietuvos energijos“ įmonių grupės automatizuoto rangos darbų vykdymo priežiūros proceso aprašas.

9.4. viešųjų pirkimų organizavimo

29.

Reglamentuoti pasirengimo viešajam pirkimui procedūras (rinkos analizę, konsultacijas su potencialiais prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, ekspertais, pasitikėjimo telefonu gautos informacijos vertinimą) ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolės procedūras.

„Lietuvos energija“

2019 m. III ketvirtis

Sumažės rizika, kad viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje gali būti nurodytos pirkimo sąlygos, sudarančios galimybę pirkimų konkursą laimėti vienam dalyviui, vykdant sutartis gali būti priimami ne iki galo ar nekokybiškai atlikti darbai, paslaugos ar netinkamos kokybės prekės.

Reglamentuotos pasirengimo viešajam pirkimui procedūros (rinkos analizė, konsultacijos su potencialiais prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, ekspertais, pasitikėjimo telefonu gautos informacijos vertinimas) ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolės procedūros.

 

3 UŽDAVINYS

DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ, STIPRINTI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ

ANTIKORUPCINĖS ELGSENOS PASKATAS

 

30.

Organizuoti privalomus mokymus asmenims, įgaliotiems vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose.

Finansų ministerijos Personalo valdymo skyrius

Kiekvienais metais

Bus tobulinama už antikorupcinę veiklą atsakingų asmenų profesinė kompetencija, kuri leis racionaliau atlikti teisės aktuose nustatytas antikorupcines procedūras, parengti efektyvesnes korupcijos prevencijos priemones, organizuoti ir vykdyti šių priemonių įgyvendinimo kontrolę.

Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius.

 

31.

Organizuoti informacijos pristatymą, skirtą naujai priimtiems į pareigas, grįžusiems į pareigas Finansų ministerijoje po ilgesnės pertraukos ir pagal poreikį kitiems darbuotojams, supažindinti juos su Finansų ministerijoje įgyvendinamomis korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonėmis, skirtomis viešųjų interesų viršenybei užtikrinti (įskaitant viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemones).

Finansų ministerijos Personalo valdymo skyrius

 

 

Kiekvienais metais

Naujai priimtiems į pareigas, grįžusiems į pareigas Finansų ministerijoje po ilgesnės pertraukos ir pagal poreikį kitiems darbuotojams suteikta informacija apie Finansų ministerijoje įgyvendinamas korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones, skirtas viešųjų interesų viršenybei užtikrinti, įtvirtins jų antikorupcinės elgsenos prioritetus, sumažins interesų konfliktų ir korupcijos prielaidas.

Organizuotas Finansų ministerijoje įgyvendinamų korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių (įskaitant viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemones) pristatymas.

 

32.

Organizuoti Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų antikorupcinius mokymus.

 

 

 

Finansų ministerijos Personalo valdymo skyrius

Finansų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos

Kiekvienais metais

Darbuotojų švietimas antikorupcijos tema sustiprins jų antikorupcinį imunitetą.

10 proc. padidėjęs mokymus antikorupcijos tema išklausiusių Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais. Mokymų akademinių valandų skaičius, tenkantis vienam kursus išklausiusiam darbuotojui.

 

___________________________