ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ KOORDINAVIMO

KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. A-679

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. S u d a r a u  šios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisiją:

Pirmininkas – Gipoldas Karklelis, administracijos direktorius.

Pirmininko pavaduotoja – Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja.

Sekretorė be balsavimo teisės – Violeta Bučinskytė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Edita Mileikienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnė;

Rasa Mitkienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Renata Ulvydienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

2. T v i r t i n u   Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas skelbiamas teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A-679

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ KOORDINAVIMO

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) nuostatai nustato Komisijos funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivinio kelių transporto paslaugas teikiančių subjektų veiklą.

3. Komisija savo veikla užtikrina, kad kuo mažesnėmis sąnaudomis vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo atskiras maršrutas ir bendras maršrutų tinklas užtikrintų nepertraukiamą ir sklandų keleivių vežimo paslaugos Šiaulių rajone teikimą.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

4. Komisijos funkcijos:

4.1. rinkti ir nagrinėti informaciją, susijusią su keleivių vežimu reguliariais vietinio susisiekimo maršrutų reisais;

4.2. ruošti motyvuotas išvadas ir pasiūlymus dėl Šiaulių rajone veiklą vykdančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikėjų (toliau – Vežėjas), nurodant objektyvius maršrutų paklausos rodiklius, keleivių vežimo sąlygas (trasą, dažnį, laiką, transporto priemonių talpą); 

4.3. ruošti siūlymus dėl leidimų Vežėjams išdavimo ir panaikinimo, sutarčių su Vežėjais sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, licencijų, licencijų kopijų Vežėjams išdavimo, pakeitimo ir anuliavimo;

4.4. nagrinėti Administracijoje gautus skundus dėl Vežėjų vykdomos veiklos;

4.5. koordinuoti keleivinio kelių transporto kontrolierių veiklą:

4.5.1. svarstyti kontrolierių pateiktus patikrinimo aktus, kuriuose patikrinimų metu buvo užfiksuoti pažeidimai dėl Vežėjų, ekipažų ar keleivių;

4.5.2. kreiptis į Administracijos darbuotojus, turinčius Administracijos direktoriaus įgaliojimus surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, perduodant jiems iš kontrolierių ir Vežėjų gautą medžiagą, susijusią su užfiksuotais administraciniais teisės pažeidimais.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

5. Komisija turi teisę:

5.1. gauti iš Savivaldybės, valstybės institucijų, įstaigų bei Vežėjų informaciją, susijusią su Vežėjo vykdoma veikla;

5.2. įspėti Vežėjus, nesilaikančius Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartyse numatytų reikalavimų, ar fizinius asmenis, nesilaikančius keleivinį kelių transportą reglamentuojančių teisės aktų, dėl atitinkamų poveikio priemonių taikymo;

5.3. kviesti į Komisijos posėdžius Vežėjų atstovus, keleivinio kelių transporto kontrolierius, Savivaldybės įstaigų, Administracijos darbuotojus, peržiūrint ir tobulinant Vežėjų veiklos organizavimą;

5.4. skirti baudą Vežėjui dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo;

5.5. nutraukti Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis su Vežėjais, padariusiais esminius sutarties pažeidimus ir nevykdančiais sutartinių įsipareigojimų;

5.6. keisti Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis su Vežėjais, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, siūlomus pakeitimus įvertinus socialiniu ir finansiniu aspektu;

5.7. bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis ir valstybinėmis institucijomis, derinant keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo priemiestinius maršrutus.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Komisiją sudaro, jos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, sekretorių (be balsavimo teisės) skiria ir Komisijos sudėtį keičia Administracijos direktorius savo įsakymu.

7. Komisijos pirmininką, kai jis nedalyvauja posėdyje, pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

8. Komisijos pirmininkas:

8.1. organizuoja ir planuoja Komisijos darbą;

8.2. rengia klausimus Komisijos posėdžiams ir jiems pirmininkauja;

8.3. nustato posėdžio datą, laiką ir vietą;

8.4. atsako už Komisijai nustatytų funkcijų tinkamą vykdymą;

8.5. užtikrina, kad Komisijos sprendimai būtų priimti, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Vežėjų veiklos organizavimą bei eismo saugumo rajone užtikrinimo politikos įgyvendinimą;

9. Komisijos posėdžio metu svarstomus klausimus protokoluoja Komisijos sekretorius. Komisijos sekretorių, kai jis nedalyvauja posėdyje, pavaduoja Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

10. Komisijos posėdžiai kviečiami 2 kartus per ketvirtį, informuojant Komisijos narius iš anksto elektroniniu laišku. Esant būtinumui, gali būti kviečiami neeiliniai Komisijos posėdžiai.

11. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Kiekvienas Komisijos narys turi teisę pasisakyti visais svarstomais klausimais. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, Komisijos narys privalo informuoti Komisijos pirmininką. Nusišalinimas ar siūlymas dėl nušalinimo turi būti motyvuotas ir pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti atitinkamą klausimą.

12. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Jei balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Komisijos veiklą koordinuoja Administracijos direktorius.

14. Komisijos nuostatai gali būti keičiami ar panaikinami Administracijos direktoriaus įsakymu.

15. Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Komisijos nuostatai ir sudėtis skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

____________________________