LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS PLĖTROS 2014–2020 M. PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. 3-410-(E)

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)  4234 patvirtintos Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties priede Nr. 2 „Europos struktūriniams investiciniams fondams taikomų ex ante sąlygų apžvalga“ nustatytą išankstinę sąlygą,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                          Rimantas Sinkevičius