LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO

NR. V-603 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.1-ESFA-V-709 PRIEMONĖS „STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. kovo 2 d. Nr. V-315

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.1 ir 411.2. papunkčiais,

p a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 19 817 079, 87  Eur (devyniolikos milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių septyniasdešimt devynių eurų 87 ct) Europos socialinio fondo lėšų, iš jų 1 758 280,00 Eur (vienas milijonas septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) veiklos lėšų rezervas. Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

2. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne ES valstybėse narėse (pritarta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdyje ir patvirtinta posėdžio protokolu Nr. 44P-9 (11)), tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 35 proc. priemonės tinkamų finansuoti išlaidų sumos:

19.1. pagal Aprašo 10.1 papunktyje remiamą veiklą – 12,59 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

19.2. pagal Aprašo 10.2 papunktyje remiamą veiklą – 41 proc. nuo projekte numatytų šiai veiklai tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

19.3. pagal Aprašo 10.3 papunktyje remiamą veiklą – 61 proc. nuo projekte numatytų šiai veiklai tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kai pareiškėjas yra Švietimo mainų ir paramos fondas, ir 82 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kai pareiškėjas yra Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.“

3. Pakeičiu 30.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.1. pagal Aprašo 10.1 papunktyje remiamą veiklą 5 791 778,02 Eur (penki milijonai septyni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 02 ct);“

4. Pakeičiu 30.2  papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2. pagal Aprašo 10.2 papunktyje remiamą veiklą 12 287 581,85 Eur (dvylika milijonų du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 85 ct), iš jų 1 758 280,00 Eur (vienas milijonas septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) veiklos lėšų rezervas.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA                                        

Europos socialinio fondo agentūros

2020 m. vasario 24 d. raštu Nr. SB-2020-00138