herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-86

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A1-245 redakcija su pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-208),  49 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-157 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius