vytis

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1B-989 „DĖL IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 11 d. Nr. 1B-311

Vilnius

 

P a k e i č i u Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti ir rizikos valdymui muitinė naudojasi visais jai prieinamais duomenų šaltiniais ir informacija, įrankiais ir priemonėmis.

2. Pakeičiu 13.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2.2. muitiniam tikrinimui pateikti dokumentai, kuriuose nurodyti neišsamūs duomenys arba jų teisingumas kelia abejonių ir deklaruota naudotų transporto priemonių sandorio vertė skiriasi (yra mažesnė) nuo panašių naudotų transporto priemonių importo kainų, kurios apskaičiuojamos remiantis transporto priemonių rinkos kainomis, nurodytomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) aprobuotame Naudotų transporto priemonių kainų žinyne (kataloge) (toliau – Katalogas) ir vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus nuostatomis, o importuotojas nepateikia informacijos, pagrindžiančios deklaruotą sandorio vertę, arba pateiktos informacijos nepakanka deklaruotos sandorio vertės pagrindimui.“

3. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

III SKYRIUS

NUOSTATOS, TAIKOMOS MUITINIO ĮVERTINIMO TIKSLU PAPILDOMAI TEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS“.

 

4. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Jeigu muitinei yra pateikiama turto vertintojų surašyta turto vertinimo ataskaita, ji turi atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo      22 straipsnyje, Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos apraše, patvirtintame Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-118 „Dėl Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šiame Taisyklių skyriuje.

5. Pripažįstu netekusiu galios 26 punktą.

6. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Jei naudotos transporto priemonės neatitinka transporto priemonių atitikties reikalavimų, nustatytų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu
Nr. 2BE-281 „Dėl motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, muitinei vertei pagrįsti įrodymai apie jų atstatymo kaštus nėra priimtini.“

7. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Jei naudotos transporto priemonės įsigyjamos be tam tikrų sudėtinių dalių, muitinės vertės pagrindimui importuotojas turi pateikti muitinei priimtinus įrodymus apie naudotos transporto priemonės būklę pardavimo eksportui į Sąjungos muitų teritoriją metu.“

8. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip.

30. Deklaruojamų naudotų transporto priemonių muitinės vertės pagrindimui muitinei gali būti pateikiami transporto priemonių gamintojų įgaliotų atstovų Lietuvoje arba kitų transporto priemonių remonto įmonių, įtrauktų į Muitinės departamento sudarytą Transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašą, dokumentai, kuriuose nurodyti duomenys apie nustatytus konkrečius vizualiai nematomus defektus (toliau – Dokumentai apie vizualiai nematomus defektus), ir transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštų sąmata.“

9. Papildau 301 punktu.

301. Jeigu turto vertintojų sudarytų naudotų transporto priemonių vertinimo ataskaitoje vertinami apgadintų naudotų transporto priemonėms atkūrimo (remonto) kaštai vizualiai nematomiems defektams nustatyti, prie turto vertinimo ataskaitos turi būti pridėtas Dokumentas apie vizualiai nematomus defektus.“

10. Pripažįstu netekusiu galios 35 punktą.

11. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Jeigu nustatant apgadintų naudotų transporto priemonių muitinę vertę muitinė remiasi turto vertintojų arba ekspertų išvadomis, iš nustatytos naudotos transporto priemonės rinkos vertės atimami Taisyklių 37 ir 38 punktuose nurodyti naudotos transporto priemonės importo kainos elementai, kurie apskaičiuojami Taisyklių 39 punkto nustatyta tvarka.“

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                 Jonas Miškinis