LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 3 d. Nr. 1R-33

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu, 32 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 7 straipsniu:

1. M o d e r n i z u o j u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinę sistemą.

2. T v i r t i n u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

3. P a v e d u Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos paskirti šio įsakymo 1 punkte nurodytos informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Juozas Bernatonis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1R-33

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) informacinės sistemos (toliau – KADIS) steigimo teisinį pagrindą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, šios informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. KADIS steigimo pagrindas – Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 7 straipsnis.

3. KADIS tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimu aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas), Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. Nr. 1V-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, ir Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka nuostatų 3 punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. KADIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai rinkti, apdoroti, saugoti ir teikti Kalėjimo departamento ir jam pavaldžių įstaigų uždaviniams įgyvendinti būtinus duomenis.

6. KADIS uždavinys – automatizuoti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų uždaviniams įgyvendinti būtinų duomenų rinkimą, analizę, teikimą ir kitus duomenų tvarkymo veiksmus.

7. Pagrindinės KADIS funkcijos, atliekamos naudojantis informacine sistema, yra:

7.1. rinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie laisvės atėmimo vietoje esantį suimtąjį ar nuteistąjį;

7.2. rinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie suėmimo vykdymo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių atlikimo organizavimą;

7.3. rinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie suimtojo, nuteistojo sveikatą;

7.4. rinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie probuojamuosius ir kitus asmenis, kuriems probacijos tarnybos vykdo bausmes, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones;

7.5. rinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie Kalėjimo departamentui pavaldžiose įstaigose įvykusius ypatingus įvykius;

7.6. užtikrinti KADIS stebėseną, informuoti apie sistemos sutrikimus, užtikrinti duomenų saugą, archyvuoti, naikinti duomenis.

8. Asmens duomenų tvarkymo KADIS tikslas – identifikuoti suimtuosius (nuteistuosius), esančius laisvės atėmimo vietoje, probuojamuosius ir kitus asmenis, kuriems probacijos tarnyba vykdo bausmę, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonę, ir teikti šiuos duomenis Kalėjimų departamentui, jam pavaldžioms įstaigoms ir kitiems asmenims, turintiems teisės aktuose nustatytą teisę gauti KADIS duomenis, teisės aktuose nurodytiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti. Nuostatų 13.3.1–13.3.6 papunkčiuose nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos apsaugos tikslais.

 

II SKYRIUS

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. KADIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kuri atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas ir turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

10. KADIS tvarkytojai yra Kalėjimų departamentas, Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras):

10.1. Kalėjimų departamentas, kaip KADIS tvarkytojas:

10.1.1. vykdo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 1–3, 9–12 punktuose nustatytas funkcijas;

10.1.2. administruoja KADIS naudotojų prieigos teises;

10.1.3. nustato ir įgyvendina organizacines priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką, užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

10.1.4. teikia pasiūlymus KADIS valdytojui dėl KADIS funkcionavimo tobulinimo ir plėtros;

10.1.5. turi kitų šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų.

10.2. Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos, kaip KADIS tvarkytojos:

10.2.1. vykdo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 1–3, 8, 9, 11 punktuose nustatytas funkcijas;

10.2.2. nustato ir įgyvendina organizacines priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką,  užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

10.2.3. teikia pasiūlymus KADIS valdytojui dėl sistemos funkcionavimo tobulinimo ir plėtros;

10.2.4. turi kitų šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų.

10.3. Registrų centras, kaip KADIS tvarkytojas:

10.3.1. vykdo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 straipsnio 5 dalies 2 punkte ir 6 dalies 3, 5–7, 11 punktuose nustatytas funkcijas;

10.3.2. nustato ir įgyvendina technines priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką, užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

10.3.3. organizuoja ir atlieka KADIS diegimo ir priežiūros darbus, užtikrina tinkamą KADIS funkcionavimą;

10.3.4. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

10.3.5. teikia pasiūlymus KADIS valdytojui dėl sistemos funkcionavimo tobulinimo ir plėtros;

10.3.6. teikia pasiūlymus Kalėjimų departamentui ir Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms dėl KADIS duomenų tvarkymo organizavimo; 

10.3.7. turi kitų šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų.

11. KADIS valdytojas ir tvarkytojai atitinkamai yra ir asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojai ir vykdo funkcijas bei įgyvendina pareigas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu KADIS, nustatytas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

12. KADIS duomenų teikėjai:

12.1. Registrų centras teikia duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

12.2. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia duomenis iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

12.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos;

12.4. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia duomenis iš Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos;

12.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia duomenis iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos;

12.6. Lietuvos Respublikos teismai, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – Bausmių vykdymo kodeksas) nustatyta tvarka teikiantys sprendimus paskirtą bausmę, probaciją, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones vykdančioms Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms;

12.7. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys duomenis, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

 

III SKYRIUS

INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

13. KADIS duomenys kaupiami ir tvarkomi penkiose duomenų bazėse:

13.1. Suimtųjų ir nuteistųjų posistemio duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

13.1.1. vardas (-ai), pavardė (-ės);

13.1.2. slapyvardis (pravardė);

13.1.3. gimimo data;

13.1.4. gimimo vietos šalis ir (ar) gyvenamoji vietovė;

13.1.5. mirties data;

13.1.6. asmens kodas;

13.1.7. lytis;

13.1.8. teisinis statusas (suimtasis, nuteistasis);

13.1.9. gyvenamoji vieta (adresas);

13.1.10. pilietybė (-ės), jos (jų) įgijimo ir netekimo data (-os);

13.1.11. asmens dokumentų duomenys (rūšis, numeris, data, iki kurios galioja asmens dokumentas);

13.1.12. šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

13.1.13. išsilavinimas;

13.1.14. draudėjas:

13.1.14.1. apdraustojo asmens kategorija;

13.1.14.2. valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos datos;

13.1.14.3. Juridinių asmenų registre įregistruotas draudėjo kodas, jei draudėjui jis suteiktas;

13.1.14.4. draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, pavadinimas; draudėjo – fizinio asmens – vardas ir pavardė;

13.1.15. mokymosi įstaiga;

13.1.16. profesija;

13.1.17. duomenys apie nustatytą asmens darbingumo (neįgalumo) lygį;

13.1.18. pagrindinės fizinės žymės (apibūdinant požymius):

13.1.18.1. kūno sudėjimas;

13.1.18.2. veidas (forma);

13.1.18.3. rasė;

13.1.18.4. plaukai;

13.1.18.5. kakta;

13.1.18.6. antakiai;

13.1.18.7. akys;

13.1.18.8. nosis;

13.1.18.9. lūpos;

13.1.18.10. smakras;

13.1.18.11. ausys;

13.1.19. pavojingas recidyvistas;

13.1.20. įpročiai (rūkantis, nerūkantis);

13.1.21. mitybos įpročiai (įprastas / vegetaras / kita);

13.1.22. skaitmeninis asmens atvaizdas:

13.1.22.1. veido skaitmeninio atvaizdo padarymo data;

13.1.22.2. veido skaitmeninio atvaizdo padarymo pagrindas;

13.1.23. daktiloskopinės kortelės duomenys:

13.1.23.1. rankų atspaudai;

13.1.23.2. daktiloskopavimo data ir pagrindas;

13.1.23.3. atspaudus paėmusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos;

13.1.24. duomenys apie giminaičius:

13.1.24.1. giminystės ryšys;

13.1.24.2. giminaičio vardas (-ai), pavardė (-ės);

13.1.24.3. gimimo data;

13.1.24.4. gyvenamoji vieta (adresas);

13.1.25. duomenys apie teismo sprendimus:

13.1.25.1. teismo sprendimo tipas;

13.1.25.2. teismo sprendimo data;

13.1.25.3. sprendimą priėmusio teismo pavadinimas;

13.1.25.4. baudžiamosios bylos numeris;

13.1.25.5. teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

13.1.25.6. nusikalstama veika (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) straipsniai, nustatantys nusikalstamą veiką, dėl kurios asmuo pripažintas kaltu);

13.1.26. paskirta bausmė:

13.1.26.1. bausmės rūšis;

13.1.26.2. bausmės atlikimo pradžia;

13.1.26.3. planuojama bausmės atlikimo pabaiga;

13.1.26.4. bausmės terminas metais;

13.1.26.5. bausmės terminas mėnesiais;

13.1.26.6. bausmės terminas dienomis;

13.1.26.7. planuojama lygtinio paleidimo data;

13.1.26.8. įstaiga, kurioje asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę (pavadinimas, kodas, buveinės adresas);

13.1.27. pareigos, taip pat auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonės, intensyvi priežiūra:

13.1.27.1. poveikio priemonės (pareigos) rūšis;

13.1.27.2. paskirtos poveikio priemonės (pareigos) terminas;

13.1.28. duomenys apie paskirtą suėmimą:

13.1.28.1. suėmimo taikymo pagrindas (teismo pavadinimas, sprendimo data, sprendimo rūšis);

13.1.28.2. suėmimo skyrimo (pratęsimo) terminas;

13.1.28.3. asmens suėmimo data;

13.1.28.4. asmens suėmimą vykdančios įstaigos pavadinimas;

13.1.28.5. asmens atvykimo į suėmimą vykdančią įstaigą data;

13.1.28.6. asmens išvykimo iš suėmimą vykdančios įstaigos data;

13.1.28.7. asmens išvykimo iš suėmimą vykdančios įstaigos priežastis;

13.1.29. duomenys apie asmens atvykimą į laisvės atėmimo vietų įstaigą:

13.1.29.1. atvykimo data;

13.1.29.2. atvykimo būdas;

13.1.29.3. įstaigos, į kurią atvyko asmuo, pavadinimas;

13.1.29.4. įstaigos, iš kurios atvyko asmuo, pavadinimas;

13.1.30. duomenys apie išvykimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos:

13.1.30.1. išvykimo data;

13.1.30.2. išvykimo būdas;

13.1.30.3. įstaigos, į kurią asmuo išvyko, pavadinimas;

13.1.30.4. sugrįžimo data;

13.1.31. duomenys apie nusikaltimo bendrininkus (jeigu yra):

13.1.31.1. vardas (-ai), pavardė (-ės);

13.1.31.2. asmens kodas;

13.1.31.3. gimimo data;

13.1.31.4. Baudžiamojo kodekso straipsniai;

13.1.32. duomenys apie konvojavimą:

13.1.32.1. konvojavimo data;

13.1.32.2. konvojavimo vieta;

13.1.32.3. reikalavimo konvojuoti numeris;

13.1.32.4. reikalavimo konvojuoti data;

13.1.32.5. reikalavimą pateikusi institucija;

13.1.32.6. žyma apie reikalingą sustiprintą apsaugą;

13.1.32.7. įrašas apie konvojuojamojo sveikatos būklę;

13.1.32.8. gydytojo įrašas apie sveikatos būklę;

13.1.32.9. gydytojo vardas (-ai), pavardė (-ės);

13.1.32.10. konvojuojamo asmens pažymos išdavimo data;

13.1.32.11. konvojuojamo asmens pažymos numeris;

13.1.33. duomenys apie asmens patikrinimus ir paimtus daiktus;

13.1.34. duomenys apie atliktas kratas;

13.1.35. skatinimo priemonės ir nuobaudos:

13.1.35.1. skatinimo priemonės ar nuobaudos rūšis;

13.1.35.2. skatinimo priemonės ar nuobaudos paskyrimo data;

13.1.35.3. skatinimo priemonės ar nuobaudos paskyrimo teisinis pagrindas;

13.1.35.4. paskirtos skatinimo priemonės ar nuobaudos galiojimo terminas;

13.1.36. duomenys apie paskyrimus:

13.1.36.1. paskyrimo data;

13.1.36.2. nuteistųjų grupės pavadinimas;

13.1.36.3. būrio (brigados) numeris;

13.1.36.4. kameros (gyvenamosios patalpos) numeris;

13.1.37. asmens charakteristika;

13.1.38. duomenys apie paleidimą:

13.1.38.1. paleidimo iš laisvės atėmimo vietos data;

13.1.38.2. paleidimo iš laisvės atėmimo vietos teisinis pagrindas;

13.1.39. laisvės atėmimo vietų įstaigos sprendimas taikyti amnestijos aktą (akto priėmimo data, numeris, straipsnis, dalis, punktas) ir paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažinti ar nuo jos atleisti;

13.1.40. malonės prašymai:

13.1.40.1. prašymo Lietuvos Respublikos Prezidentui registravimo įstaigoje data ir numeris;

13.1.40.2. Malonės komisijos pranešimo dėl prašymo Lietuvos Respublikos Prezidentui netenkinimo data, numeris;

13.1.40.3. Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto dėl malonės suteikimo taikymas (dekreto priėmimo data, numeris, sumažintos bausmės ar bausmės, nuo kurios vykdymo asmuo atleistas, rūšis ir dydis);

13.1.40.4. Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto dėl malonės suteikimo įvykdymo data.

13.2. Ypatingų įvykių posistemyje kaupiami duomenys:

13.2.1. paros (savaitės) įvykių suvestinėpranešimai apie ypatingus įvykius (įvykio klasifikacija, įvykių skaičius);

13.2.2. duomenys apie paimtus draudžiamus daiktus:

13.2.2.1. įstaigos pavadinimas;

13.2.2.2. daikto pavadinimas (alkoholiniai gėrimai (litrais), stipriai veikiantys medikamentai (gramais), narkotikai (gramais), mobilieji telefonai (vienetais), įrenginiai (kompiuteriai, atmintinės, SIM kortelės) ir kita);

13.2.3. duomenys apie nuteistųjų ir suimtųjų skaičių ir sudėtį:

13.2.3.1. įstaigos pavadinimas;

13.2.3.2. planuojamas nuteistų ir suimtų asmenų skaičius;

13.2.3.3. vietų skaičius;

13.2.3.4. nuteistųjų ir suimtųjų skaičius;

13.2.3.5. areštinėms skirtų vietų skaičius;

13.2.3.6. arešto bausmę atliekančių asmenų skaičius;

13.2.3.7. badaujančių asmenų skaičius;

13.2.4. duomenys apie nuteistųjų ir suimtųjų, esančių laisvės atėmimo vietų įstaigoje, neplaniniame konvojuje ar trumpalaikėje išvykoje, skaičių:

13.2.4.1. įstaigos pavadinimas;

13.2.4.2. baudos izoliatoriaus ir karcerio vietų skaičius;

13.2.4.3. kamerų tipo patalpų skaičius;

13.2.4.4. laisvės atėmimo vietų įstaigoje esančių asmenų skaičius (nuteistieji, suimtieji, atliekantys arešto bausmę, moterys, nepilnamečiai, esantys kalėjimo režime, asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos, asmenys, esantys drausmės grupėje); 

13.2.5. neplaninių konvojų skaičius (dėl ligos, sužalojimo, žalojimosi, gydytojo konsultacijos, pasimatymo);

13.2.6. trumpalaikių išvykų už įstaigos ribų skaičius (su palyda, be palydos);

13.2.7. duomenys apie išvykusius asmenis, stebimus elektroninio stebėjimo priemonėmis.

13.3. Sveikatos priežiūros paslaugų posistemyje tvarkomi duomenys:

13.3.1. medicininės apžiūros;

13.3.2. atlikti laboratoriniai, klinikiniai ir instrumentiniai tyrimai;

13.3.3. nustatytos diagnozės; 

13.3.4. skirtas gydymas;

13.3.5. duomenys apie hospitalizaciją:

13.3.5.1. medicininės apžiūros;

13.3.5.2. atlikti tyrimai ir jų rezultatai;

13.3.5.3. nustatytos diagnozės (klinikinė diagnozė – pagrindinė liga, komplikacijos, gretutinės ligos) ir jų nustatymo data (metai, mėnuo, diena));

13.3.5.4. gydytojų konsultantų įrašai ir išvados;

13.3.5.5. taikytas medikamentinis gydymas;

13.3.5.6. operacinis gydymas;

13.3.5.7. išrašas iš gydymo stacionare istorijos;

13.3.6. duomenys apie profilaktinius tyrimus (data (metai, mėnuo, diena) ir rezultatas) dėl:

13.3.6.1. tuberkuliozės;

13.3.6.2. ŽIV;

13.3.6.3. virusinių hepatitų VHp B ir VHp C;

13.3.6.4. sifilio;

13.3.6.5. profilaktinių skiepų (skiepo pavadinimas ir data (metai, mėnuo, diena));

13.3.7. duomenys apie pagrindinius požymius:

13.3.7.1. amžius pagal išvaizdą;

13.3.7.2. ūgis;

13.3.7.3. kūno sudėjimas;

13.3.7.4. galva (dydis, forma);

13.3.7.5. plaukai (spalva, šukuosena);

13.3.7.6. veidas (forma, spalva, plaukai);

13.3.7.7. kakta (aukštis, plotis, nuolinkis);

13.3.7.8. antakiai (forma, spalva, plotis);

13.3.7.9. akys (tipas, spalva);

13.3.7.10. nosis (dydis, forma);

13.3.7.11. burna (dydis, kampų padėtis);

13.3.7.12. lūpos;

13.3.7.13. smakras (dydis, forma);

13.3.7.14. ausys (dydis, forma);

13.3.7.15. eisenos aprašymas;

13.3.7.16. odos spalva;

13.3.7.17. auskarų įvėrimo vietos;

13.3.7.18. operacijų, traumų žymės (vieta, aprašymas):

13.3.7.18.1. randai;

13.3.7.18.2. siūlės;

13.3.7.18.3. deformuotos kūno dalies (-ių) vietos (-ų) aprašymas;

13.3.7.18.4. amputacijos (vieta, aprašymas);

13.3.7.19. fiziniai trūkumai, vystymosi anomalijos ir kiti defektai (vieta, aprašymas);

13.3.7.20. pagrindinių žymių skaitmeniniai atvaizdai (skaitmeninių atvaizdų padarymo data, aprašymas);

13.3.7.21. tatuiruotė (-ės) (tipas, vieta, aprašymas);

13.3.7.22. protezai (vieta, aprašymas);

13.3.7.23. sveikatos būklė (ligos, sutrikimo pavadinimas);

13.3.7.24. iškirtinės balso tembro, gestų ypatybės;

13.3.8. išsamios atpažinimo žymės:

13.3.8.1. kraujo grupė;

13.3.8.2. dantys (dantų požymiai, dantų būklė, dantų būklės schema).

13.4. Probacijos tarnybų posistemyje tvarkomi duomenys:

13.4.1. vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

13.4.2. gimimo data;

13.4.3. asmens kodas;

13.4.4. gyvenamoji vieta (adresas);

13.4.5. telefono numeris;

13.4.6. mirties data;

13.4.7. įrašymo į probacijos tarnybos registrą pagrindas, data;

13.4.8. išbraukimo iš probacijos tarnybos registro pagrindas, data;

13.4.9. probaciją, bausmę, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonę vykdanti probacijos tarnyba (pavadinimas, kodas, buveinės adresas);

13.4.10. duomenys apie teismo sprendimus:

13.4.10.1. teismo sprendimo tipas;

13.4.10.2. sprendimą priėmusio teismo pavadinimas;

13.4.10.3. teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

13.4.11. Baudžiamojo kodekso straipsniai, nustatantys nusikalstamą veiką, dėl kurios asmuo pripažintas kaltu;

13.4.12. bausmės, įpareigojimų (draudimų) ir baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio priemonių duomenys:

13.4.12.1. bausmės įpareigojimų (draudimų) ir baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio priemonių rūšis;

13.4.12.2. įpareigojimų (draudimų) ir baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio priemonių vykdymo terminas;

13.4.12.3. įpareigojimų (draudimų) ir baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio priemonių atlikimo pradžios ir pabaigos data;

13.4.13. bausmės vykdymo atidėjimo duomenys:

13.4.13.1. bausmės vykdymo atidėjimo terminas;

13.4.13.2. data, iki kurios bausmės vykdymas atidėtas;

13.4.13.3. nustatytos pareigos (įpareigojimai, draudimai);

13.4.14. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos duomenys:

13.4.14.1. laisvės atėmimo bausmės terminas;

13.4.14.2. laisvės atėmimo bausmės atlikimo pradžios data;

13.4.14.3. neatliktos paskirtos laisvės atėmimo bausmės terminas;

13.4.14.4. nustatytos auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės, pareigos;

13.4.15. teismo paskirtų pareigų (įpareigojimų, draudimų) laikymosi duomenys:

13.4.15.1. atlikto (planuojamo) pareigos (įpareigojimo, draudimo) vykdymo patikrinimo rūšis;

13.4.15.2. atlikto (planuojamo) pareigos (įpareigojimo, draudimo) vykdymo patikrinimo data;

13.4.15.3. atlikto patikrinimo rezultatas (vykdo (nevykdo) pareigas (įpareigojimus, draudimus));

13.4.16. viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių ir probacijos vykdymo pradžios ir vykdymo nutraukimo data;

13.4.17. viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių ir probacijos vykdymo pradžios ir vykdymo nutraukimo pagrindas;

13.4.18. užimtumo duomenys:

13.4.18.1. draudėjas;

13.4.18.2. apdraustojo kategorija;

13.4.18.3. valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos datos;

13.4.18.4. Juridinių asmenų registre įregistruotas draudėjo kodas, jei draudėjui jis suteiktas; 

13.4.18.5. draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, pavadinimas; draudėjo – fizinio asmens – vardas ir pavardė;

13.4.18.6. duomenys apie registraciją teritorinėje darbo biržoje:

13.4.18.6.1. registracijos teritorinėje darbo biržoje laikotarpis, darbo paieškos nutraukimo priežastis, teritorinės darbo biržos skyriaus, kuriame registruotas asmuo, pavadinimas;

13.4.18.6.2. bedarbį aptarnaujančio specialisto kontaktinė informacija;

13.4.18.6.3. siūlymų įsidarbinti ar dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse informacija;

13.4.18.6.4. asmens nurodyta gyvenamoji vieta;

13.4.19. duomenys apie skirtų viešųjų darbų bausmės atlikimą:

13.4.19.1. paskirtų per mėnesį atlikti viešųjų darbų valandų skaičius;

13.4.19.2. atliktų viešųjų darbų valandų skaičius;

13.4.19.3. įmonė, įstaiga, organizacija ar nevyriausybinė organizacija, kurioje atliekami viešieji darbai;

13.4.19.4. viešųjų darbų bausmės atlikimo termino pratęsimas;

13.4.20. duomenys apie pradėtą ikiteisminį tyrimą probacijos laikotarpiu:

13.4.20.1. ikiteisminį tyrimą pradėjusios institucijos pavadinimas;

13.4.20.2. ikiteisminio tyrimo pradžios data;

13.4.20.3. ikiteisminio tyrimo bylos numeris;

13.4.20.4. nusikalstamos veikos pradžios data;

13.4.20.5. nusikalstamos veikos pabaigos data;

13.4.20.6. Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos prabuojamajam pareikšti įtarimai;

13.4.21. duomenys apie užsienio valstybėse priimtus nuosprendžius probacijos laikotarpiu:

13.4.21.1. nuosprendžio priėmimo data;

13.4.21.2. šalies kodas;

13.4.22. duomenys apie administracinius nusižengimus (administracinius teisės pažeidimus):

13.4.22.1. administracinio nusižengimo (administracinio teisės pažeidimo) vieta;

13.4.22.2. administracinio nusižengimo (administracinio teisės pažeidimo) padarymo data ir laikas;

13.4.22.3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso) straipsnis, data, punktas (-ai), kuriame (-iuose) numatyta atsakomybė už padarytą administracinį nusižengimą;

13.4.22.4. administracinį nusižengimą (administracinį teisės pažeidimą) padariusio asmens būsena (blaivus / neblaivus, apsvaigęs / neapsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų);

13.4.22.5. nutarimo (sprendimo administracinio nusižengimo (administracinio teisės pažeidimo) byloje duomenys (priėmimo data, laikas, vieta, numeris, įsigaliojimo data, nutarimą (sprendimą) priėmęs pareigūnas (subjektas));

13.4.22.6. priimto nutarimo (sprendimo) administracinio nusižengimo (administracinio tesiės pažeidimo) byloje duomenys (atsakomybę lengvinančios, atsakomybę sunkinančios aplinkybės, paskirta pagrindinė ir (ar) papildoma nuobauda (nuobaudos rūšis), esmė (aprašymas) ir kt.);

13.4.22.7. nutarimo (sprendimo) administracinio nusižengimo (administracinio teisės pažeidimo) byloje apskundimo duomenys (skundo nagrinėjimo rezultatai (rezultatų aprašymas)).

13.5. Elektroninio stebėjimo posistemyje tvarkomi duomenys:

13.5.1. elektroninio stebėjimo taikymo pradžia;

13.5.2. elektroninio stebėjimo taikymo trukmė;

13.5.3. elektroninio stebėjimo nutraukimo pagrindas;

13.5.4. elektroninio stebėjimo pratęsimo pagrindas;

13.5.5. elektroninio stebėjimo forma:

13.5.5.1. stebėjimas tik namų zonoje;

13.5.5.2. stebėjimas tik už namų zonos ribų;

13.5.5.3. stebėjimas tiek namų zonoje, tiek už jos ribų;

13.5.6. elektroninio stebėjimo įranga;

13.5.7. buvimo savo namų zonoje laikas;

13.5.8. judėjimas Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal žemėlapius, įdiegtus į programinę įrangą;

13.5.9. teritorijos, kuriose uždrausta arba leidžiama būti;

13.5.10. dienotvarkė;

13.5.11. dienotvarkės pakeitimai;

13.5.12. elektroninio stebėjimo pažeidimai;

13.5.13. sprendimai dėl elektroninio stebėjimo pažeidimų elektroninio stebėjimo sistemos taikymo laikotarpiu.

14. KADIS tvarkomi duomenys teikiami iš:

14.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – nuostatų 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.9–13.1.12, 13.4.1–13.4.4 papunkčiuose nurodyti duomenys;

14.2. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro – nuostatų 13.4.20 ir 13.4.21 papunkčiuose nurodyti duomenys;

14.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos – nuostatų 13.1.14 ir 13.4.18.1–13.4.18.5 papunkčiuose nurodyti duomenys; 

14.4. Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos – nuostatų 13.4.18.6 papunktyje nurodyti duomenys;

14.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos – nuostatų 13.1.17 papunktyje nurodyti duomenys;

14.6. Administracinių teisės pažeidimų registro – nuostatų 13.4.22 papunktyje nurodyti duomenys;

14.7. iš Lietuvos Respublikos teismų Baudžiamojo proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso nustatyta tvarka gaunami nuostatų 13.1.25 ir 13.4.10–13.4.13 papunkčiuose nurodyti duomenys;

14.8. pirminis nuostatų 13.1.13, 13.1.15, 13.1.16, 13.1.18, 13.1.20–13.1.22, 13.1.23.1, 13.1.24, 13.4.5 papunkčiuose nurodytų duomenų šaltinis yra laisvės atėmimo vietų įstaigose esantys suimtieji ir nuteistieji, probuojamieji ir kiti asmenys, kuriems probacijos tarnybos vykdo bausmes, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones.

 

IV SKYRIUS

FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

15. KADIS funkcinę struktūrą sudaro posistemiai, jų atliekamos funkcijos ir išorės duomenų integravimo sąsajos.

16. KADIS sudaro šie posistemiai:

16.1. Suimtųjų ir nuteistųjų posistemis, kuriame tvarkomi duomenys apie laisvės atėmimo vietų įstaigose esančius suimtuosius ir nuteistuosius, suėmimo vykdymo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių atlikimo organizavimą;

16.2. Sveikatos priežiūros paslaugų posistemis, kuriame tvarkomi duomenys apie suimtojo (nuteistojo) sveikatą;

16.3. Probacijos tarnybų posistemis, kuriame tvarkomi duomenys apie probuojamuosius ir kitus asmenis, kuriems probacijos tarnybos vykdo bausmes, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones;

16.4. Ypatingų įvykių posistemis, kuriame registruojami Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose įvykę ypatingi įvykiai;

16.5. Elektroninio stebėjimo posistemis, kuriame tvarkomi duomenys apie probuojamuosius ir kitus asmenis, kuriems probacijos tarnybos vykdo elektroninį stebėjimą;

16.6. Administravimo posistemis, kuriame tvarkomi KADIS sisteminiai nustatymai, administruojamos KADIS naudotojų prieigos teisės, užtikrinama sistemos stebėsena, sistemos administratoriai informuojami apie visos ar dalies sistemos darbo sutrikimus, užtikrinama duomenų sauga, archyvuojami ir naikinami duomenys;

16.7. Integracijos posistemis, kuriame užtikrinamos sąsajos su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis;

16.8. Informavimo posistemis, skirtas informuoti informacinės sistemos naudotojus elektroninių ryšių priemonėmis apie įvykius sistemoje. 

 

V SKYRIUS

INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

17. KADIS duomenys viešai neskelbiami. KADIS tvarkomi asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Už perduotų į KADIS duomenų teisingumą ir tikslingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako duomenų teikėjai.

19. KADIS duomenys teikiami:

19.1. fiziniams asmenims, kai KADIS tvarkomi duomenys apie juos;

19.2. susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms;

19.3. mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūroms, teismams – Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms tiesioginėms jų funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (ar) sutartį.

20. Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams duomenys teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

21. KADIS duomenų gavėjai, registro ar kitos informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumų, turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis pateikdami rašytinį prašymą asmeniškai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Kalėjimų departamentas privalo per 5 darbo dienas patikslinti pateiktą informaciją, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus ir raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis neatlygintinai informuoti apie tai KADIS duomenų gavėją, registro ar kitos informacinės sistemos tvarkytoją, duomenų subjektą ar kitus asmenis, pastebėjusius jiems perduotų duomenų netikslumų. Tais atvejais, kai pateikta informacija apie netikslius duomenis nepasitvirtina, Kalėjimų departamentas  privalo per 5 darbo dienas informuoti apie tai pranešusį KADIS duomenų gavėją, registro ar kitos informacinės sistemos tvarkytoją, duomenų subjektą ir kitus asmenis. 

22. KADIS duomenis duomenų gavėjams teikia Kalėjimų departamentas ir Registrų centras.

23. Duomenys gavėjams teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis.

24. Kalėjimų departamento atsisakymą pateikti KADIS duomenis suinteresuoti asmenys gali skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

25. Duomenų gavėjams duomenys teikiami:

25.1. automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

25.2. raštu;

25.3. peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais.

26. KADIS duomenis duomenų gavėjams nuostatų 25.2 papunktyje nurodytu būdu teikia Kalėjimų departamentas, nuostatų 25.1 ir 25.3 papunkčiuose nurodytais būdais – Registrų centras.

27. Duomenys duomenų gavėjams teikiami institucijoje naudojamo turinio ir formos, papildomai neapdorojami. Kai šių nuostatų nustatyta tvarka teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių, KADIS tvarkytojas privalo informuoti KADIS valdytoją dėl KADIS tobulinimo būtinumo.

28. Duomenų gavėjai užtikrina gautų duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis, vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

29. Duomenų gavėjas negali iš KADIS gautų asmens duomenų naudoti kitam tikslui, negu nustatyta duomenų teikimo sutartyje ar prašyme.

30. KADIS duomenys teikiami neatlygintinai, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

31. Duomenų apie asmenis, kuriems taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 130-7 „Dėl Duomenų apie asmenis, kuriems taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir terminais gali būti apribotas (draudžiamas) dalies ar visų informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų apie saugomus asmenis teikimas. Nustačius specialų duomenų teikimo režimą, šie duomenys gali būti teikiami tik gavus rašytinį policijos generalinio komisaro ar Kalėjimų departamento direktoriaus leidimą. Nustačius specialų duomenų teikimo režimą, KADIS tvarkytojas, gavęs fizinių ar juridinių asmenų žodinius ar rašytinius paklausimus apie asmenis, kuriems taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, nedelsdamas privalo apie šiuos paklausimus informuoti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Kalėjimų departamentą.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGA

 

32. KADIS duomenų saugą reglamentuoja jos valdytojo patvirtinti duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu.

33. KADIS duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, kitais Lietuvos ir tarptautiniais grupės standartais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“, nustatančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu ir Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

34. Už KADIS duomenų saugą atsako KADIS valdytojas ir KADIS tvarkytojai.

35. KADIS duomenys (taip pat ir asmens duomenys) saugomi tiek, kiek jų reikia suėmimui vykdyti, arešto, terminuotos laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių atlikimui organizuoti, probacijai vykdyti, priežiūros, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonėms taikyti. Kai šie tikslai įgyvendinami, KADIS duomenys (taip pat ir asmens duomenys) siunčiami į KADIS duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 25 metus. Nebereikalingi KADIS duomenys (taip pat ir asmens duomenys), atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

36. Asmenys, tvarkantys KADIS, privalo saugoti duomenų (taip pat ir asmens duomenų) paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

37. Asmenys, neteisėtai sunaikinę, pakeitę, atskleidę ar neteisėtai tvarkę KADIS duomenis (taip pat ir asmens duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

38. KADIS finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

 

 

VIII SKYRIUS

MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

39. KADIS modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

40. Likviduojant KADIS, jos duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai, kuri steigiama vietoj likviduojamosios, arba sunaikinami ar perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Asmens, kurio duomenys įrašyti KADIS, teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais jo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti jo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

______________________