HERB21

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Standartų ir standartizacijos leidinių Įsigijimo taisyklių patvirtinimo

 

2022 m. balandžio 22 d. Nr. VE-38

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 4-1094 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 4-923 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 12.4 ir 19.4 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Standartų ir standartizacijos leidinių įsigijimo taisykles.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. V-68 „Dėl standartų ir kitų leidinių įsigijimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Į p a r e i g o j u  Lietuvos standartizacijos departamento patarėją Gretą Osinovskienę šį teisės aktą paskelbti Teisės aktų registre.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Sigitas Šiupšinskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos standartizacijos departamento

direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d.

įsakymu Nr. VE-38

 

 

STANDARTŲ IR STANDARTIZACIJOS LEIDINIŲ ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Standartų ir standartizacijos leidinių įsigijimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra pirkėjui ir Lietuvos standartizacijos departamentui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai, standartų ir standartizacijos leidinių (toliau – standartai) pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, standartų pristatymo ir grąžinimo sąlygos ir tvarka, taip pat kitos su standartų pirkimu ir pardavimu elektroninėje standartų parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė) susijusios nuostatos.

2Pirkėjas, susikurdamas naudotojo paskyrą el. parduotuvėje adresu https://eshop.lsd.lt, patvirtina, kad perskaitė šias Taisykles, jas suprato, sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

3Registruotis ir įsigyti standartų el. parduotuvėje turi teisę išimtinai tik:

3.1.    veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

3.2.    nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

3.3.    juridiniai asmenys.

4Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė ir buvo suteikta.

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

5.   Interneto svetainės skyriuje Asmens duomenų apsauga pateikiama išsami informacija, susijusi su asmens duomenų apsauga. Prieš pradedant naudotis el. parduotuve rekomenduojama su šia informacija susipažinti.

6.   Pirkėjas, el. parduotuvėje susikurdamas naudotojo paskyrą, patvirtina, jog jis neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.   Pirkėjas, el. parduotuvėje susikurdamas naudotojo paskyrą, turi galimybę pasirinkti, ar jis sutinka gauti naujienlaiškius ir dalyvauti klientų apklausose dėl teikiamos paslaugos kokybės. Šį pasirinkimą Pirkėjas gali bet kada pakeisti savo paskyroje.

8.   Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą ir apsaugą.

9.   Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui prašymą, turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi, išskyrus saugojimą, tų duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Pirkėjas savo paskyroje gali pats patikslinti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis.

 

iII SKYRIUS

STANDARTŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

10.  Standartų pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), skiltyje „Patvirtinimas ir apmokėjimas“ paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“.

11.  Užsakymas pradedamas vykdyti iškart po užsakymo patvirtinimo arba Pirkėjui atlikus išankstinį apmokėjimą, jei tai numatyta dvišaliuose susitarimuose.

12.  Sudarius standartų pirkimo–pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodyti standartai, jų skaičius, kaina ir kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui.

13.  Standartų pirkimo–pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

14Standartai yra autorių teisių objektas, todėl taikoma standartų apsauga, kuri skirta tik konkrečiam Pirkėjui – įsigyti standartai turi būti naudojami tik konkretaus Pirkėjo reikmėms. Visi standartai pažymimi Pirkėjo unikaliu vandens ženklu (elektroninės ir popierinės formos) ir holograma (popierinės formos).

 

iV SKYRIUS

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

15.  Pirkėjas turi teisę įsigyti standartus el. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

16.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti standartų pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (el. pašto adresu platinimas@lsd.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti standartą ir jo užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo standarto pristatymo dienos.

17.  16 punkte nurodyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

18.  Suformuoto Prekių krepšelio atšaukimas ar koregavimas galimas tik iki užsakymo apmokėjimo.

19Pirkėjas privalo atsakingai susikurti naudotojo paskyrą el. parduotuvėje.

20Pirkėjas privalo atsakingai suformuoti Prekių krepšelį. Visa atsakomybė dėl pateikto užsakymo tenka Pirkėjui.

21Pirkėjas įsipareigoja už užsakytus standartus sumokėti sąskaitoje nurodytą sumą.

22.  Įsigijęs standarto elektroninę formą (neribotą skaitymą), Pirkėjas turi teisę jį išsispausdinti vieną kartą.

23Įsigytą standartų turinio dalį Pirkėjui leidžiama atgaminti pagal Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus patvirtintą Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo VI skyrių.

24.  Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie el. parduotuvės duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el. pašto adresu platinimas@lsd.lt.

25Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę manyti, kad už veiksmus el. parduotuvėje atliko pats Pirkėjas.

 

V SKYRIUS

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

26.  Pardavėjas turi teisę el. parduotuvėje panaikinti Pirkėjo naudotojo paskyrą ar kitaip apriboti galimybę naudotis el. parduotuve, jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti el. parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus.

27.  Pardavėjas įsipareigoja po apmokėjimo Pirkėjui suteikti prieigą jo paskyroje prie įsigytų standartų elektronine forma (neribotas arba 24 val. skaitymas) arba registruotu paštu išsiųsti Pirkėjui įsigytus standartus popierine forma Pirkėjo nurodytu adresu.

28.  Pardavėjas nėra atsakingas už standartų popierine forma pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

29.  Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti el. parduotuvėje įsigytų standartų, jis turi teisę nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

 

VI SKYRIUS

STANDARTŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

30.  El. parduotuvėje standartų kainos nurodomos eurais. Pardavėjas nėra PVM mokėtojas.

31.  Pirkėjas atsiskaito už standartus per elektroninės bankininkystės sistemą arba banko pavedimu pervesdamas pinigus į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

32Išankstinio apmokėjimo sąskaita ir sąskaita faktūra Pirkėjui pateikiama jo paskyroje.

 

VII SKYRIUS

pirkimo–pardavimo sutarties ATSISAKYMAS ir standartų grąžinimas

 

33.  Standartai, kurie Pirkėjui parduoti pagal Standartų pirkimo–pardavimo sutartis, gali būti grąžinami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje nustatyta tvarka.

34.  Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių (pavyzdžiui, vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma: sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių (konkrečiam Pirkėjui paženklintų standartų), kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį).

35.  Jei Pirkėjo įsigyti popierinės formos standartai jam buvo pateikti netinkamos kokybės (su gamybiniu defektu) arba ne jo pateikti standartai ne pagal jo užsakymą, Pirkėjas turi grąžinti standartus Pardavėjui ir iš Pardavėjo reikalauti neatlygintinai pateikti kokybiškus, jo užsakymus atitinkančius standartus.

36.  Remdamasis Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka, Pirkėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų praneša Pardavėjui apie standartų grąžinimą ir pateikia aiškų ir nedviprasmišką pranešimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas apie standartų grąžinimą. Pranešimas dėl standartų grąžinimo siunčiamas el. pašto adresu platinimas@lsd.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl standartų grąžinimo, Pardavėjas per protingą terminą priimą sprendimą ir informuoja Pirkėją.

 

VIII SKYRIUS

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

 

37Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo naudotojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

38Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui el. pašto adresu platinimas@lsd.lt.

 

Ix SKYRIUS

PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

 

39.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už el. parduotuvės naudotojo paskyroje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

40.  Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus užsiregistravus el. parduotuvėje.

41.  Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

42.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

43.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

x SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44.  Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus gali būti informuojama el. paštu, naujienlaiškiais, įdėjus informaciją į Pardavėjo interneto svetainę adresu www.lsd.lt.

45.  Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, suprasdamas, kad jis praranda teisę naudotis standartų el. parduotuve.

46.  Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

47.  Dėl Taisyklių kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

48.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

49.  Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių.

50.  Nemokamai su standartų ir standartizacijos leidinių tekstais Pirkėjas gali susipažinti Lietuvos standartizacijos departamento skaitykloje adresu Algirdo g. 31, Vilnius.

 

____________________________