LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1529/A1-700

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 1.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

1.3. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašą;“.

1.2. Pripažįstame netekusiu galios 4 punktą.

1.3. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles:

1.3.1. Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“.“

1.3.2. Pakeičiame 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

2. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau – elektroniniai pažymėjimai), išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS), pateisina neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau – motinystės išmoka), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.“

1.3.3. Pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:

6. Elektroninius pažymėjimus gali išduoti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis dėl teisės išduoti elektroninius pažymėjimus (toliau – Sutartis) su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) teritoriniais skyriais, asmenis gydantys gydytojai ar gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) pirmininkas. Elektroninį pažymėjimą suformuoti EPTS gali gydytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotas asmuo.“

1.3.4. Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Elektroniniai pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, bei Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinėse darbo biržose (toliau – teritorinė darbo birža) įsiregistravusiems asmenims, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas (toliau – bedarbis).“

1.3.5. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), o tais atvejais, kai elektroniniai pažymėjimai išduoti pareigūnams ir kariams, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu privalomai draudžiami ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, – Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus (toliau tekste Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius kartu vadinami teritoriniais skyriais) valstybės tarnautojai ir institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas ir karys.“

1.3.6. Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Elektroniniai pažymėjimai dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo išduodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustato darbingumo lygį ar profesinės reabilitacijos poreikį. Jeigu NDNT nustato asmeniui profesinės reabilitacijos poreikį, elektroninis pažymėjimas išduodamas iki pirmos profesinės reabilitacijos programoje dalyvavimo dienos vadovaujantis šių Taisyklių 94 punkte nurodyta tvarka ir terminais.“

1.3.7. Pakeičiame 30 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

30. Stacionarinio gydymo atveju arba kai teikiama stebėjimo paslauga elektroniniai pažymėjimai išduodami išvykimo iš stacionaro dieną arba, asmeniui prašant, ne dažniau kaip du kartus per mėnesį šia tvarka:“.

1.3.8. Pakeičiame 31 punktą ir jį išdėstome taip:

31. Laikinai nedarbingiems asmenims, po ūmaus ligos periodo atsiųstiems iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų su išduotais elektroniniais pažymėjimais į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigas stacionarinei medicininei reabilitacijai ar sveikatos grąžinamajam gydymui, pažymėjimus šio gydymosi laikotarpiui išduoda šių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai.“

1.3.9. Pakeičiame 54 punktą ir jį išdėstome taip:

54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), remdamiesi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims gali nustatyti ir jų darbdaviai, sudarę komisiją, o tais atvejais, kai elektroniniai pažymėjimai išduoti pareigūnams ar kariams, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu privalomai draudžiami ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, – ir institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas ar karys.“

1.3.10. Pakeičiame 55 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui iki 14 metų slaugyti pažymėjimas gali būti išduodamas ir globėjui, o šių Taisyklių 57.2 papunktyje numatytu atveju – taip pat ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju ar rūpintoju ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą.“

1.3.11. Pakeičiame 57.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

57.1. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų;“.

1.3.12. Pakeičiame 57.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

57.2. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant ambulatoriškai, stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą;“.

1.3.13. Pakeičiame 61 punktą ir jį išdėstome taip:

61. Elektroninis pažymėjimas motinai (tėvui) ar įmotei (įtėviui) gali būti išduodamas sveiko vaiko priežiūrai, jei šio vaiko priežiūrai suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui, bet asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, dėl savo ar kito vaiko iki 3 metų, kurio priežiūrai jam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos ar traumos (toliau – sergantis asmuo) negali šio vaiko prižiūrėti. Šiuo atveju pačiam sergančiam asmeniui elektroninis pažymėjimas neišduodamas.“

1.3.14. Pakeičiame 66 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Jei nėščia moteris iki gimdymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl šio pažymėjimo išdavimo, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių, nesikreipė ar pažymėjimo atsisakė, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gali išduoti 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo. Tokiu atveju turi būti nurodoma gimdymo data.“

1.3.15. Pakeičiame 67 punktą ir jį išdėstome taip:

67. Esant komplikuotam gimdymui arba gimus daugiau negu vienam vaikui, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, išduodamas papildomą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, EPTS nurodo ligos ar patologinės būklės kodą pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK–10–AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK–10–AM) įdiegimo“ (toliau – TLK–10–AM), dėl kurios išduodamas papildomas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas 14 kalendorinių dienų bei nurodoma gimdymo data.“

1.3.16. Pakeičiame 74 punktą ir jį išdėstome taip:

74. Švietimo įstaigose įvedus infekcijų plitimą ribojantį režimą ir, esant būtinybei, prižiūrėti pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą ugdomus vaikus, elektroninius pažymėjimus motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui išduoda vaikų ligų gydytojai arba šeimos gydytojai nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka priežastį „Epideminė situacija“.“

1.3.17. Pakeičiame 76 punktą ir jį išdėstome taip:

76. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus asmenų laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į elektroninius pažymėjimus keičia asmens sveikatos priežiūros įstaigų, prie kurių asmenys yra registruoti, asmenis gydantys gydytojai, gavę dokumentų originalus ir vertimus į valstybinę kalbą, patvirtintus oficialaus vertėjo arba notaro, bei Fondo valdybos teritorinių skyrių leidimus.“

1.3.18. Pakeičiame 77 punktą ir jį išdėstome taip:

77. Elektroninius pažymėjimus šiose Taisyklėse nenustatytais atvejais gali išduoti asmenis gydantys gydytojai, gavę Fondo valdybos teritorinių skyrių leidimus. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, teikdamas prašymą išduoti elektroninį pažymėjimą už tam tikrą laikotarpį, nurodo priežastis, dėl kurių elektroninis pažymėjimas nebuvo išduotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei pateikia dokumentus, patvirtinančius asmens laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą nurodytu laikotarpiu.“

1.3.19. Pakeičiame 89.6 papunktį ir jį išdėstome taip:

89.6. diagnozė, nurodant ligos ar kitą sveikatos sutrikimų kodą pagal TLK–10–AM. Kiekvieną kartą išduodant elektroninį pažymėjimą, nurodoma ta laikinojo nedarbingumo priežastis ir ta diagnozė pagal TLK–10–AM, dėl kurios asmuo yra pripažįstamas laikinai nedarbingas;“.

1.3.20. Pakeičiame 94 punktą ir jį išdėstome taip:

94. Jei asmeniui, apdraustam ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, NDNT nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (apie tai informacija pateikiama EPTS), asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas išduoda elektroninį pažymėjimą 8 darbo dienoms nuo šio NDNT sprendimo priėmimo dienos.“

1.3.21. Pakeičiame 97 punktą ir jį išdėstome taip:

97. Elektroninis pažymėjimas gali būti panaikinamas EPTS tik iki ligos ar motinystės išmokos skyrimo iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų.“

1.3.22. Pakeičiame 109 punktą ir jį išdėstome taip:

109. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) dėl ligų, traumų, protezavimo, sergančio šeimos nario slaugymo bei nėštumo ir gimdymo taip pat išduodama studentams, moksleiviams, kitiems asmenims, neapdraustiems ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, taip pat neturintiems bedarbio statuso asmenims. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams ir asmenims, atliekantiems alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, išduodama dėl ligos, nelaimingo atsitikimo buityje, protezavimo, sergančio šeimos nario slaugymo ar vaiko priežiūros.

1.3.23. Pakeičiame 114 punktą ir jį išdėstome taip:

114. Ligos ir motinystės išmokų sumas, išmokėtas pagal nepagrįstai išduotus ar išduotus pažeidžiant šias Taisykles elektroninius pažymėjimus, Fondo valdybos teritoriniai skyriai Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų.“

1.3.24. Pakeičiame 117 punktą ir jį išdėstome taip:

117. Ginčijamus apdraustųjų asmenų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus nagrinėja ir sprendžia Fondo valdyba. Nesutikus su Fondo valdybos sprendimais, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar suinteresuotas asmuo turi teisę apskųsti juos teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.4. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtinto Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo pavadinimą ir jį išdėstome taip:

SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE, AMBULATORIŠKAI AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠAS“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                         Linas Kukuraitis