herbas2

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ MIESTO IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. B1-196

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. B1-65 „Dėl Molėtų miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. B1-86 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių (išskyrus Molėtų miesto) tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Stasys Žvinys

 

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu

Nr. B1-196  

 

 

MOLĖTŲ MIESTO IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius tvarkymo, švaros ir tvarkos palaikymo reikalavimus, privalomus visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, įmonėms, neturinčioms juridinio asmens statuso, nuolat gyvenantiems arba esantiems Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje ar laikinai atvykstantiems į ją, turintiems bet kokį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą ar jo neturintiems asmenims.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

II  SKYRIUS

PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS

 

3. Bendro naudojimo teritorija juridiniams ar fiziniams asmenims priklausanti teritorija gyvenamųjų vietovių gyventojų poreikiams tenkinti (parkas, skveras, aikštė, transporto mazgas, miesto gatvė, kiemas, viešojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė, viešojo transporto stotelė ir t.t.), kuri nėra išnuomota arba suteikta kitiems asmenims, arba jų valdoma nuosavybės teise.

4. Gatvė kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą.

5. Gyvenamoji vietovė miestas, miestelis ir kompaktiškai užstatytas kaimas.

6. Kelias inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

7. Naudojama teritorija – nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitu teisiniu pagrindu naudojama teritorija arba teritorija prie daugiabučių gyvenamųjų namų, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastato išorinių atitvarų.

8. Privalomieji darbai – atskiri darbai ar kompleksas priežiūros statybos darbų, kuriuos atlikus, statinių būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą.

9. Privalomieji reikalavimai įstatymais, valstybės ir savivaldybių institucijų teisės aktais patvirtintuose norminiuose dokumentuose (statinių techniniuose reglamentuose, priežiūros ir naudojimo taisyklėse, kt.) nustatyti gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, kiti specialieji privalomieji reikalavimai.

10. Savivaldybė – Molėtų rajono savivaldybė.

11. Skelbimas – priklijuojamas, prisegamas ar kitaip tvirtinamas informaciją pateikiantis pranešimas, nesusijęs su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, neskatinantis įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.

12. Skelbimų lenta - bendro naudojimo teritorijoje esantis įrenginys, skirtas nemokamai skelbti įvairią informaciją (skelbimai, reklama, pranešimai, kvietimai ir pan.).

13. Statinys pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.

14. Nebaigtas statinys statinys, kurio statybos darbai, nustatyti statinio projekte ir teisės aktuose, yra neužbaigti.

15. Teritorija nuosavybės teise, nuomos, panaudos sutarties pagrindu, pagal tarnybinę padėtį, pavedimą arba įpareigojimą naudojamas (eksploatuojamas) arba kitaip valdomas žemės sklypas priklausantis juridiniams ar fiziniams asmenims.

16. Teritorijos priežiūra (eksploatavimas) teritorijos (kiemo) valymas ir tvarkymas, esančių želdinių priežiūra, vykdant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių ir jų aplinkos naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

17. Teritorijų naudotojai juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nuosavybės teise, nuomos sutarties pagrindu, pagal tarnybinę padėtį, pavedimą arba įpareigojimą naudoja (eksploatuoja) arba valdo žemės sklypus, kiemus, daržus, sodų ar gyvenamųjų namų bendrijas, pastatus, statinius, įvairios paskirties įrenginius (pastotes, boilerines, garažus, prekybos kioskus ir kt.).

18. Tvarkymas – įvairių atliekų (sąšlavų, nukritusių lapų, teršiančių medžiagų) pašalinimas, sniego šalinimas, želdinių priežiūra ir kiti darbai, užtikrinantys švarą ir tvarką tvarkomoje teritorijoje.

19. Tvarkymo objektai gatvės, šaligatviai, kiemai, tiltai, aikštės, upių krantinės bei pakrantės, vandens telkiniai, bendrosios paskirties parkai ir skverai, miškai, miško parkai, kapinės, paplūdimiai, turgavietės, automobilių stovėjimo aikštelės, viešieji tualetai, nenaudojami sklypai bei kitos teritorijos.

20. Tvarkytojai fiziniai ar juridiniai asmenys ir jų filialai, kurie šiomis taisyklėmis yra įpareigoti tvarkyti jų naudojamą arba jiems priskirtą teritoriją.

21. Valymas  – higienos normų įgyvendinimas praktikoje, užtikrinant švarą ir tvarką prižiūrimoje savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje.

22. Viešoji vieta gatvės, aikštės, parkai, skverai ir kitos visuomenės naudojamos vietos.

23. Veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu apsėtas prižiūrimas žolynas.

24. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.

25. Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu.

26. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.

27. Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI TVARKOS IR ŠVAROS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

 

28. Kapinių priežiūrą organizuoja ir koordinuoja tam paskirti atsakingi asmenys, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis.

29. Kasinėjimo darbus savivaldybės bendro naudojimo teritorijose reglamentuoja Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02: 2005 „Žemės darbai“.

30. Gyvūnai  laikomi vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Gyvūnų laikymo Molėtų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis.

31. Atliekos tvarkomos vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintomis Molėtų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis.

32. Želdynų ir želdinių apsauga vykdoma vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintomis Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis.

33. Triukšmo prevencija vykdoma vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintomis Molėtų rajono triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis.

34. Paplūdimiai ir maudyklos įrengiamos ir eksploatuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis higienos normomis.

35. Žmonių tinkamo elgesio prie vandens, vandens telkiniuose bei ant ledo tvarka užtikrinama Savivaldybės tarybos patvirtintomis Molėtų rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėmis. 

36. Renginiai organizuojami, tvarka bei švara juose palaikoma vadovaujantis Molėtų savivaldybės tarybos patvirtinta Renginių, vykstančių viešosiose vietose, organizavimo tvarka.

37. Pirotechnikos priemonės renginiuose, masinio susibūrimo vietose ir kitose vietovėse naudojamos vadovaujantis Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo reikalavimais.

38. Važiavimas didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis reglamentuojamas Savivaldybės tarybos patvirtinta leidimų važiuoti Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarka. 

 

IV SKYRIUS

TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS DARBUS

 

39. Vykdant statybos darbus, rangovas ar statytojas privalo vadovautis Statybos įstatymo ir kitų poįstatyminių teisės aktų reikalavimais:

39.1. statybinės atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, rūšiuojamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui ar atliekų perdirbėjui;

39.2. visą statybos laikotarpį statybos darbus vykdančios organizacijos kasdien privalo valyti aplink statybos objektą esančias teritorijas, kurios teršiamos transportuojant statybines atliekas ir statybines medžiagas;

39.3. už nugriautų statinių teritorijų priežiūrą atsako šios teritorijos savininkas ar naudotojas.

40. Savivaldybės teritorijoje statybvietės turi būti aptvertos.

41. Statytojas užsakovas (kai statyba vykdoma ūkio būdu) arba statytojas rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu) (toliau – statytojas ir rangovas), statydamas (rekonstruodamas, remontuodamas) konkretų statinį, privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo, higienos sąlygas statybvietėje bei statomame (rekonstruojame, remontuojame) statinyje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

42. Asmuo, įsigijęs nuosavybės teise nebaigtą statinį privalo užtikrinti nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją: aptverti statybvietę, uždaryti įėjimus į statinius (iki statybos leidimo tęsti sustabdytą statybą gavimo), atjungti laikinus statybvietės inžinerinius tinklus nuo veikiančių inžinerinių tinklų, užpilti ar aptverti iškasas, uždengti šulinius, pastatyti įspėjamuosius ženklus, užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus (statinius) ar atskiras jų dalis (patalpas) ir kitas saugos priemones.

43. Požeminių inžinerinių tinklų eksploatuotojai ir/arba naudotojai:

43.1. eksploatuodami tinklus, nuolat prižiūri, kad požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčiai būtų uždaryti ir išlyginti pagal dangos aukštį;

43.2. vykdydami darbus gatvių važiuojamojoje dalyje, aikštėse, šaligatviuose, privalo laikytis Kelių eismo taisyklių, užtikrinti eismo dalyvių ir pėsčiųjų saugumą.

44. Vykdant teritorijų priežiūros ir tvarkymo bei statybos objektuose atliekamus rangos darbus, dėl kurių susidaro dulkės, už šių darbų vykdymą atsakingi asmenys privalo naudoti drėkinimo įrenginius.

45. Pervežant statybos ir griovimo, teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti taip, kad pervežamos neterštu aplinkos. Juridinis ar fizinis asmuo veždamas atliekas užteršęs aplinką ar kelią privalo viską sutvarkyti nedelsiant savo lėšomis.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR KIEMŲ PRIEŽIŪRA

 

46. Magistralinius, krašto ir rajoninius kelius, tiltus, viadukus, jų skiriamąsias juostas, pakeles, kelių apsaugos zonas prižiūri ir tvarko šiuos objektus eksploatuojančios įmonės ar šių objektų  savininkai, vadovaudamiesi Vyriausybės patvirtinta kelių priežiūros tvarka.

47. Savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių (kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa) priežiūrą organizuoja ir už jų būklę atsako seniūnai.

48. Šaligatvius, žaliąsias juostas, kelkraščius, vandens pralaidas, lietaus nutekamuosius griovius, gatves prižiūri įstatymų nustatyta tvarka priskirtų teritorijų naudotojai.

49. Jei teritorija pagal įstatymu nustatytą tvarką priskirta keliems naudotojams, tai prižiūrimas plotas pasiskirstomas proporcingai kiekvieno naudojamam plotui.

50. Teritorijas, kurios įstatymų nustatyta tvarka nepriskirtos teritorijų naudotojams, prižiūri savivaldybės įgalioti asmenys.

51. Visi tvarkytojai privalo:

51.1. šalinti sniegą, ledą, barstyti slidumą mažinančias priemones ant tiltų važiuojamųjų dalių, nuvažiavimų nuo jų bei nuo sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja visuomeninis transportas, užtikrinant jo nepertraukiamą eismą, taip pat visuomeninio transporto stotelėse;

51.2. nustojus snigti, sniegas turi būti šalinamas netrukdant pėstiesiems ir transportui;

51.3. susikaupusį sniegą ar smėlį krauti ant šaligatvio krašto, neužkrauti priešgaisrinių įrenginių, o gatvėse, kur prie bortų yra želdiniai, gatvės važiuojamoje dalyje taip, kad netrukdytų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui;

51.4. ledą ir sniegą nuo lietaus kanalizacijos šulinių šalina šiuos objektus eksploatuojančios ir prižiūrinčios įmonės ar kiti juridiniai asmenys;

51.5. prasidėjus plikšalai, visos gatvių, šaligatvių ir takų priežiūrą atliekančios organizacijos ir asmenys privalo barstyti slidumą mažinančias priemones;

51.6. miesto gatvių važiuojamoji dalis ir aikštės turi būti šluojamos, prireikus laistomos, jeigu sutartys nenumato kitaip;

51.7. šalinant sniegą ir ledą, negadinti gatvių, šaligatvių ir takų dangos. Sniegą nuo šaligatvių ir žaliųjų vejų draudžiama sukasti ant gatvės važiuojamosios dalies. Sniegas nuo šaligatvių ir takų sukasamas ant žaliųjų vejų, kur jų nėra arba jos siauros – ant šaligatvio prie kelio krašto, paliekant tarpus, ne siauresnius kaip pusė šaligatvio pločio. Prie pėsčiųjų perėjų, sankryžose palikti ne siauresnius kaip 5 metrų, autobusų stotelėse – ne siauresnius kaip 10 metrų tarpus. Kaupiant sniegą ant šaligatvio, turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų pločio įvaža į kiemą.

52. Asmenys, atsakingi už kelių ir jų priklausinių priežiūrą, turi juos prižiūrėti taip, kad jų būklė atitiktų saugaus eismo reikalavimus.

53. Tvarkytojai gali pavesti jiems priklausančių ar įstatymų nustatyta tvarka priskirtų teritorijų tvarkymą specializuotoms įmonėms, sudarant paslaugų teikimo sutartį.

54. Autobusų stotelių teritorijas prižiūri jas eksploatuojančios įmonės.

55. Vykdydami žemės ūkio darbus, žemės savininkai ar naudotojai privalo laikytis šių reikalavimų:

55.1. nevykdyti mechanizmų, prikabinamojo inventoriaus apsisukimo manevrų važiuojamoje dalyje;

55.2. neteršti, negadinti gatvių, kelių ir jų priklausinių dangų;

55.3. nedelsiant pašalinti ant dangų atsiradusį purvą, kitas slydimą didinančias medžiagas bei pervežamo krovinio nubyrėjusias liekanas.

56. Gatvių sąšlavas iš jų sukaupimo vietų išveža teritorijų tvarkytojai.

 

VI SKYRIUS

KELIO ŽENKLŲ IR KELIŲ ŽENKLINIMO ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

57. Fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus valstybinius kelius prižiūrinčias įmones) technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, atitvarus, užtvarus, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) įrengti gali:

57.1. bendro naudojimo teritorijose – pateikus projektą ar schemą Savivaldybės Saugaus eismo komisijai ir gavus administracijos direktoriaus leidimą bei suderinus su policija;

57.2. nuosavybės, nuomos ar kitu teisiniu pagrindu naudojamuose žemės sklypuose (jeigu jie nėra aptverti) – įrengimo projektą ar schemą suderinus su policija;

57.3. kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo projektą - suderinus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

58. Fiziniai ir juridiniai asmenys, įrengę technines eismo reguliavimo priemones, privalo jas prižiūrėti, laiku atnaujinti horizontalų ženklinimą, vertikalius kelio ženklus, greičio mažinimo kalnelius ir kt.

59. Fiziniai ir juridiniai asmenys, prie kuriems priklausančių statinių yra įrengtos neįgaliųjų transporto priemonėms skirtos vietos, privalo jas prižiūrėti, laiku atnaujinti horizontalų ženklinimą ir vertikalius kelio ženklus.

60. Naujai įrengiamos techninės eismo reguliavimo priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kelių eismo taisyklių, standartų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

61. Pašalinus technines eismo reguliavimo priemones, kurios įrengtos 59 punkto nustatyta tvarka, jas pašalinęs asmuo privalo raštu informuoti administracijos direktorių ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų.

 

VII SKYRIUS

GYVENVIEČIŲ IR BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ PRIEŽIŪRA

 

62. Valstybinės ar savivaldybės žemės, bendro naudojimo teritorijų, miškų, parkų, skverų, aikščių, paplūdimių, upių ir vandens telkinių priežiūros, tvarkymo ir valymo darbus organizuoja žemės savininkai, valdytojai ar naudotojai.

63. Jeigu statinio teisėti valdytojai yra keli fiziniai ar juridiniai asmenys, atsakomybė už tvarkomos teritorijos priežiūrą tenka visiems valdytojams proporcingai valdomai pastato daliai arba, nesant pasidalinimo, visiems valdytojams solidariai.

64. Ties gatvių sankryžomis, gatvių pradžioje ir pabaigoje turi būti lentelės su gatvių pavadinimais. Jas įrengia savivaldybė savo lėšomis.

65. Mieste, miesteliuose ir kaimuose ant visų namų, visuomeninės paskirties ir kitų pastatų fasadų turi būti pritvirtinti pastatų numeriai tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomi. Tuo pasirūpina pastatų savininkai.

66. Individualių namų savininkai privalo genėti gyvatvores ir želdinius nuo gatvės pusės, prižiūrėti, kad tvoros būtų tvarkingos.

67. Žemės sklypų, namų savininkai ar naudotojai, įsirengę inžinierinių tinklų įvadus į savo žemės sklypą, privalo atstatyti kelio, gatvės, šaligatvių dangas.

68. Lietaus vanduo nuo pastatų stogų, atsižvelgiant į reljefo ypatumus, negali būti nuvedamas į kaimynystėje esanti žemės sklypą, centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Bet koks nutekamojo vandens nuvedimas iš žemės sklypo per kaimynystėje esanti žemės sklypą be šio sklypo savininko ar naudotojo raštiško sutikimo ar abipusio sutarimo yra draudžiamas;

69. Visi žemės sklypų savininkai ir/ar naudotojai privalo nepalikti nešienaujamų plotų, kad nekiltų savaiminiai ar tyčiniai gaisrai.

70. Teritorijų naudotojai ir tvarkytojai privalo jiems priklausančioje ar naudojamoje teritorijoje nuolat palaikyti tvarką, švarą ir atlikti šiuos darbus:

70.1. reguliariai tvarkyti ir valyti teritoriją;

70.2. žaliuosiuose plotuose užtikrinti savalaikį žolės nupjovimą, prižiūrint taip, kad žolė būtų ne aukštesnė kaip 25 cm.

70.3. pašalinti sustabarėjusias, taip pat sėklas subrandinusias arba išbarsčiusias piktžoles (kiečius, usnis, varnalėšas, dilgėles ir kt.).

70.4. valyti sniegą, užtikrinant saugų pėsčiųjų eismą ir specialiojo transporto priemonių privažiavimą prie teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų;

70.5. susikaupusį sniegą krauti ant šaligatvio krašto ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo medžių, apšvietimo atramų, priešgaisrinių įrenginių, lietaus nuotekų, kanalizacijos šulinių ir įvažiavimo kelių taip, kad netrukdytų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui;

70.6. tvarkymo ir valymo teritorijų atliekas tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

STATINIŲ NAUDOJIMAS

 

71. Statinių naudotojai privalo statinius prižiūrėti kaip tai reglamentuoja statinių priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai.

72. Statinių, besiribojančių su viešomis teritorijomis, gatvėmis, šaligatviais, skverais, savininkai (naudotojai) privalo nuolat nuvalyti ant pastatų stogų, sienų, švieslangių, langų, lietvamzdžių, balkonų ir kitų paviršių susikaupusį sniegą, ledą ir varveklius.

73. Statinių ir laikinų statinių naudotojai privalo:

73.1. tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti fasadus, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą;

73.2. užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus ir juose nebūtų kaupiamos atliekos.

74. Įstaigos ir įmonės privalo užtikrinti, kad jų prieigose būtų tvarka ir švara, pastatyti šiukšlių dėžes.

IX SKYRIUS

DRAUDIMAI

 

75. Gyvenamosiose vietovėse draudžiama:

75.1. šiukšlinti;

75.2. laikyti malkas, statybines ir/ar kitas medžiagas bendro naudojimo teritorijoje;

75.3. viešose vietose gadinti pastatų fasadus, įrenginius piešiant, braižant ar kitaip niokojant jų estetinį vaizdą;

75.4. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.), papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir kelių ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;

75.5. mechaniškai ardyti arba gadinti kelius, gatves, lietaus kanalizaciją, jų statinius ir įrengimus, šaligatvius, pėsčiųjų takus ir želdynus, išvažiuoti į gatves nešvariam transportui;

75.6. bendrojo naudojimo teritorijoje laikyti įvairią nenaudojamą, techniškai netvarkingą techniką, transporto priemones ar jų dalis, išskyrus specialiai tam įrengtas aikšteles

75.7. plauti automobilius ir kitas transporto priemones naudojant skysčius, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose;

75.8. plauti automobilius ir kitas transporto priemones, nenaudojant skysčių, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, purtyti kilimėlius ar kitaip valyti automobilius ir kitas transporto priemones, atskiras jų dalis mechanizmus gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, automobilių stovėjimo aikštelėse;

75.9. remontuoti transporto priemones keliuose, gatvėse ir bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėse, jeigu jų remonto metu teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, keliamas triukšmas, trukdomas gyventojų poilsis;

75.10. laužyti, gadinti bendro naudojimo inventorių, įrenginius (suoliukus, vaikų žaidimų aikštelių įrenginius ir pan.);

75.11. tverti tvoras, uždaryti praėjimus, bendrus įvažiavimus bendro naudojimo teritorijose, užstatyti įvažiavimą į individualius kiemus, valdas;

75.12. važinėti riedučiais, riedlentėmis šokinėti per suoliukus, šaligatvių kraštus, taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali padaryti žalą, išskyrus važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose;

75.13. ganyti gyvulius, paleisti naminius paukščius skveruose, parkuose ir kitose bendro naudojimo vietose;

75.14. naudoti motorines purškimo priemones, skirtas augalų apsaugai, gyvenamosiose vietovėse bei sodų bendrijose;

75.15. savavališkai prisijungti prie centralizuotų inžinerinių komunikacijų, buitines nuotekas išleisti į atvirus vandens telkinius, lietaus nuotekų tinklus, drenažines sistemas;

75.16. teršti aplinką nuotekomis, kenksmingomis ar nuodingomis medžiagomis;

75.17. žemės sklypuose kaupti ir laikyti atliekas, išskyrus kompostą. Srutas ir mėšlą privaloma tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka;

75.18. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ir kitas atliekas;

75.19. pilti į lietaus ir buitinių nuotekų kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei degių medžiagų;

75.20. laikyti po medžiais ir krūmais, prie gyvatvorių, ant žaliųjų zonų ir gėlynų slidumą mažinančias priemones;

75.21. užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėse ar už jos ribų bei teršti jų atliekomis aplinkines teritorijas;

75.22. krauti prie gatvių gėlynų tvarkymo atliekas, statybinį laužą ir kitas buitines atliekas, išskyrus atvejus, kai numatytas šių atliekų išvežimas;

75.23. bendro naudojimo teritorijose tvirtinti skelbimus, kryptines nuorodas ant medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Taisyklių kontrolę pagal savo kompetenciją vykdo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys ir institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimu kodekse

77. Taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka, tai neatleidžia jų nuo prievolės laikytis šių Taisyklių ir pašalinti esančius pažeidimus.

78. Taisykles tvirtina, keičia, pildo Molėtų rajono savivaldybės taryba.

_____________________________________