PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-376 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO PANEVĖŽIO MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-86 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. 1-137

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“, taip:

1.1. papildyti 9.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

9.4. jei asmuo yra užsienietis ar asmuo be pilietybės, pateikiamas leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.“;

1.2. pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Jei asmuo (šeima), pagal Socialinių paslaugų įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, kreipiasi į Savivaldybės administraciją arba tiesiai į Panevėžio miesto socialinių paslaugų įstaigą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros teikimo, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kartu su Aprašo 9 punkte nurodytais dokumentais taip pat pateikia rašytinį laisvos formos paaiškinimą, kodėl kreipiasi į Panevėžio miesto savivaldybę. Jei kreipiamasi tiesiai į Panevėžio miesto socialinių paslaugų įstaigą, asmens prašymą ir Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų kopijas (jeigu asmuo turi tokius dokumentus) šios įstaigos socialiniai darbuotojai nedelsdami, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo asmens kreipimosi į įstaigą dienos, pateikia asmens gyvenamosios vietos savivaldybei. Jei nėra galimybės nustatyti asmens gyvenamosios vietos – Socialinių reikalų skyriui.“;

1.3. pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62. Duomenys apie Panevėžio miesto gyventojams skirtas, neskirtas (nurodoma jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas teikiami SPIS. SPIS registruojamų duomenų apimtis nurodyta Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1 172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau ‒ Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatai). Už duomenų apie socialinių paslaugų skyrimą, neskyrimą ar sustabdymą į SPIS įvedimą atsakingas Socialinių reikalų skyrius.“.

2. Nustatyti, kad sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Rytis Mykolas Račkauskas