VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GIDO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 9 d. Nr. V-136

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi:

1.Tvirtinu Gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. V-135 „Dėl gidų profesinės kvalifikacijos reikalavimų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų gido kategorijai bei gido ir kelionių vadovo pažymėjimams gauti ir pažymėjimo išdavimo (panaikinimo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo“.

 

 

 

Turizmo plėtros skyriaus

Vietinio turizmo poskyrio vedėja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                          Indrė Trakimaitė – Šeškuvienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento

prie Ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-136

 

 

GIDO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas nustato gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarką bei gido profesinės kvalifikacijos reikalavimus.

2. Asmuo teikia gido paslaugas tik turėdamas gido pažymėjimą.

3. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Turizmo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. GIDŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

4. Profesinės kvalifikacijos reikalavimai gidui:

4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos turizmo teisės aktais;

4.2. būti susipažinusiam su gidų veiklos teisiniu reguliavimu;

4.3. išmanyti Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas;

4.4. būti susipažinusiam su pasaulio meno raida;

4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos turizmo ištekliais, lankytinomis vietomis ir objektais;

4.6. išmanyti ekskursijų rengimo ir vedimo metodiką;

4.7. išmanyti retorikos pagrindus;

4.8. išmanyti bendravimo psichologijos pagrindus;

4.9. mokėti valstybinę kalbą;

4.10. išmanyti profesinės etikos normas;

4.11. mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą.

5. Gidų rengimo kursų organizatoriai gali užskaityti baigusio aukštąją mokyklą asmens išklausytus dalykus, kurie atitinka gidų kursų pavyzdinėje programoje nurodytus dalykus su ne mažesniu nei gidų kursų pavyzdinėje programoje nustatytu šių dalykų mokymosi valandų skaičiumi.

 

III. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

6. Asmuo, pageidaujantis gauti gido pažymėjimą, pateikia Departamentui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Departamentą šiuos dokumentus:

6.1. užpildytą nustatytos formos prašymą (priedas);

6.2. aukštojo mokslo diplomo kopiją;

6.3. gidų rengimo kurso baigimo pažymėjimo kopiją;

6.4. dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos sumokėjimą;

6.5. vieną dokumentinę nuotrauką.

7. Gido pažymėjimą išduoda Departamento direktorius Profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos teikimu (toliau – Komisija). Komisija sudaroma Departamento direktoriaus įsakymu iš Departamento, Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Lietuvos gidų sąjungos, Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos bei turizmo specialistus ruošiančių aukštųjų mokyklų atstovų. Komisijos nuostatai tvirtinami Departamento direktoriaus įsakymu.

8. Priimti sprendimą išduoti gido pažymėjimą arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti gido pažymėjimą Departamentas privalo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų gido pažymėjimui gauti, gavimo per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Departamentą dienos.

9. Priėmus sprendimą, kad pareiškėjas atitinka gido profesinės kvalifikacijos reikalavimus, Departamentas išduoda nustatytos formos gido pažymėjimą. Gido pažymėjime nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, pažymėjimo išdavimo data, numeris, gido kvalifikacijos pripažinimo data. Gido pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui.

10. Jeigu dėl gido pažymėjimo išdavimo į Departamentą kreipiamasi elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, 6 punkte nurodyti dokumentai pateikiami kontaktinio centro nustatyta tvarka.

11. Pažymėjimo gavėjas, pametęs arba sugadinęs gido pažymėjimą, gali kreiptis į Departamentą dėl gido pažymėjimo dublikato išdavimo. Pareiškėjas turi pateikti laisvos formos prašymą ir 6.4, 6.5 punktuose nurodytus dokumentus. Informacija apie pažymėjimo galiojimo panaikinimą skelbiama Departamento interneto svetainėje www.tourism.lt.

12. Paaiškėjus, kad išduotame gido pažymėjime įrašyta informacija yra netiksli dėl ne nuo gido priklausančių priežasčių, naujas gido pažymėjimas išduodamas nemokamai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išduoto gido pažymėjimo netikslumų nustatymo dienos, grąžinus gido pažymėjimą su netikslia informacija.

 

IV. PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

13. Komisijos teikimu gido pažymėjimo galiojimas Turizmo įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nurodytais pagrindais panaikinamas Departamento direktoriaus įsakymu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Sprendimai dėl gido pažymėjimo išdavimo, gido pažymėjimo galiojimo panaikinimo arba atsisakymas išduoti gido pažymėjimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

15. Departamentas interneto svetainėje www.tourism.lt skelbia Turizmo įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytus gidų duomenis.

16. Gido asmens duomenų tvarkymo tikslai, principai, atliekami veiksmai, reikalavimai asmenims, tvarkantiems asmens duomenis, duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Gidų asmens duomenų tvarkymo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos taisyklėse.

______________

 

Gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo

panaikinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo išduoti gido pažymėjimą forma)

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________________

(gyv. vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI GIDO PAŽYMĖJIMĄ

 

___________

(data)

____________

(vieta)

 

Prašau išduoti gido pažymėjimą ir nurodau šiuos savo duomenis:

 

Išsilavinimas _______________________________________________________________

                                                        (aukštasis/aukštasis universitetinis – įrašyti tinkamą)

Studijų sritis _______________________________________________________________

                          (meno studijų/ humanitarinių/socialinių/fizinių/biomedicinos/technologijos mokslo studijų)

Studijų kryptis ______________________________________________________________

Diplomą išdavusi įstaiga ______________________________________________________

Diplomo išdavimo data ________________________, numeris _______________________

 

Gidų rengimo kursų baigimo pažymėjimą išdavusi įstaiga ____________________________

______________________ , išdavimo data _______________, numeris ________________

Kalba (-os), kuria (-iomis) vedamos ekskursijos ____________________________________

 

Dėl asmens, turinčio gido pažymėjimą, duomenų skelbimo Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) interneto svetainėje www.tourism.lt

 

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas – Departamentas (juridinio asmens kodas 188708758, buveinės adresas Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 4 punktu interneto svetainėje www.tourism.lt skelbs mano asmens duomenis: vardą, pavardę, gido pažymėjimo numerį ir išdavimo datą, užsienio kalbas, kuriomis vedamos ekskursijos.

Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę:

- būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

- reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis;

- reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų;

- reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis;

- nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga.

Įsipareigoju apie prašyme nurodytų viešai skelbiamų asmens duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Departamentui.

 

____________________________                           ________________________________

                               (parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

PRIDEDAMA:

1. Aukštojo mokslo diplomo kopija, ______l.;

2. Gidų rengimo kursų baigimo pažymėjimo kopija, ______l.;

3. Dokumentas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą, ______l.;

4. Dokumentinė nuotrauka, ________ vnt.;

□ 5. ____________________________________________________________, ______ l.

                                                                (kiti dokumentai)

 

Pastaba.

* Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, dokumentai pridedami kontaktinio centro nustatyta tvarka.

** Informacija apie reikalavimus dokumentinei nuotraukai ir valstybės rinkliavos rekvizitai pateikiama interneto svetainėje www.tourism.lt.

______________