LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-442 „DĖL PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ IR KITŲ PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ, VYKDANČIŲ FORMALŲJĮ PROFESINĮ MOKYMĄ, VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. sausio 5 d. Nr. V-14

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Išorinio vertinimo ekspertų grupės vizito metu organizuojami susitikimai su Teikėjo administracija, Teikėjo veiklos savianalizės darbo grupės nariais, mokytojais, mokiniais, absolventais ir socialiniais partneriais. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir (ar) karantiną, vizitas, šie susitikimai ir (ar) kitos išorinio vertinimo veiklos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu. Įgaliotos institucijos vadovas, įvertinęs galimybes užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, priima sprendimą dėl išorinio vertinimo vykdymo nuotoliniu būdu ir apie tai informuoja Teikėją. Išorinio vertinimo ekspertai, išorinį vertinimą vykdydami tiesioginiu ar nuotoliniu būdu, turi įvertinti Teikėjo veiklą Aprašo 14 punkte nurodytose srityse, vadovaujantis Aprašo 1 priede nurodytais vertinimo sričių kriterijais, rodikliais pagal Aprašo 16 punkte nustatytą įvertinimo skalę. Išorinio vertinimo ekspertų grupės sprendimu vizito pas Teikėją metu gali būti stebimos mokymo veiklos (užsiėmimai).“.

2. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Teikėjas išorinio vertinimo ekspertų grupės vizito ar nuotolinio vertinimo metu turi užtikrinti susitikimams ir darbui tinkamas patalpas, saugų vaizdo ryšį, technines bei interneto ryšio priemones.“.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir  sporto ministrė                                                                  Jurgita Šiugždinienė