r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR AKMENĖS rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą IR tvarkymą nuostatų patvirtinimo

 

2017 m. gegužės 31 d. Nr. T-104(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsniu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija), Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką (pridedama).              

1.2. Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ su visais pakeitimais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-104(E)

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1.  Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo principus bei apskaičiavimo tvarką.

 

2.  Šia Metodika vadovaujasi Akmenės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) ar jos įgaliota institucija, nustatydama rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava) dydį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

3.  Rinkliava apskaičiuojama remiantis šiais principais:

 

3.1. Sąnaudų susigražinimo principas – visos sąnaudos, susidarančios dėl atliekų tvarkymo arba kitaip susijusios su šia veikla, privalo būti padengtos atliekų turėtojų;

 

3.2  Teršėjas (arba atliekų turėtojas) moka principas – atliekų turėtojas, perduodantis atliekų tvarkytojams atliekas, privalo padengti su atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas;

 

3.3  Nediskriminavimo principas – tos pačios kategorijos atliekų turėtojams taikomos vienodos apmokestinimo sąlygos;

 

3.4  Proporcingumo principas – apmokestinimas už atliekų tvarkymą turi būti proporcingas atliekų turėtojui susidarančiam atliekų kiekiui;

 

3.5  Solidarumo principas – visiems atliekų turėtojams, gyvenantiems viename atliekų tvarkymo regione, turi būti nustatyta tokia pati atliekų tvarkymo kaina už tokios pačios kokybės paslaugas.

 

4.  Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ BEI VIENOS TONOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMO KAINOS NUSTATYMAS

 

 

5.  Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos (toliau – Būtinosios sąnaudos) – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios ir pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti tvarkant komunalines atliekas, taip pat mažinti aplinkos taršą.

 

6.  Būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo veiklos (surinkimas, vežimas, naudojimas, šalinimas, šių veiklų organizavimas, stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra) rūšių ir rinkliavos administravimo, be kurių neįmanoma įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo tikslų, uždavinių ir konkrečių priemonių, nustatytų regioniniame ir (ar) Savivaldybės atliekų tvarkymo plane, bendrųjų sąnaudų suma.

 

7.  Būtinosios sąnaudos, atsižvelgiant į taikomus komunalinių atliekų tvarkymo būdus ir priemones, apima šias komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudas:

 

7.1. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą, sąnaudos;

 

7.2. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir tolimesnio sutvarkymo sąnaudos;

 

7.3. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) atliekų, kurių negalima apdoroti mechaniniu biologiniu būdu ir (arba) po mechaninio biologinio apdorojimo likusių energetinės vertės neturinčių ir perdirbimui netinkamų atliekų šalinimo sąnaudos, įskaitant taršos mokestį už sąvartyne šalinamas komunalines atliekas, sąvartynų eksploatavimo sąnaudas, atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

 

7.4. į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka apmoka gamintojai ir importuotojai;

 

7.5. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

 

7.6. į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

 

7.7. biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

 

7.8. kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos;

 

7.9. kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

 

7.10.  netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudos;

 

7.11.  komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos;

 

7.12.  visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka;

 

7.13.  komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus (toliau – Administratorius) darbuotojų atlyginimų, biuro eksploatavimo, kuro sąnaudos);

 

7.14.  rinkliavos administravimo sąnaudos;

 

7.15.  į būtinąsias sąnaudas įtraukiamos Administratoriaus apskaičiuotos sąnaudos, turėtos organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą regioniniu principu.

 

8.  Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kurių turėtojas neegzistuoja, tvarkymo sąnaudos negali būti įtraukiamos į būtinąsias sąnaudas.

 

9.  Atsižvelgiant į tai, kad faktinės būtinosios sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus kalendoriniams metams, o pajamas faktinėms sąnaudoms apmokėti būtina užtikrinti veiklos pradžioje, siekiant laiku užtikrinti būtinųjų sąnaudų apmokėjimą, būtinųjų sąnaudų dydis nustatomas iš anksto iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos kitiems kalendoriniams metams: jeigu apskaičiuojant einamųjų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas tų kalendorinių metų pabaigoje paaiškėja, kad iš anksto apskaičiuotos būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas.

 

10. Skaičiuojant būtinąsias sąnaudas turi būti atsižvelgiama į:

 

10.1. praėjusių kalendorinių metų faktines komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas;

 

10.2. komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus;

 

10.3. galiojančiose atliekų tvarkymo paslaugų ir (ar) darbų atlikimo sutartyse nustatytas kainas;

 

10.4. numatomų įsigyti ar įsigytų paslaugų, darbų atlikimo ar kitose sutartyse nustatytus įkainius ar tarifus;

 

10.5. regioniniuose ir (ar) savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatytas įgyvendinti naujas komunalinių atliekų tvarkymo priemones;

 

10.6. planuojamą atliekų, pateksiančių į organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kiekį pagal komunalinių atliekų rūšis (mišrios komunalinės atliekos, antrinės žaliavos, biologiškai skaidžios atliekos, maisto atliekos, pavojingos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, didelių gabaritų atliekos, tekstilės atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir kitos, išskyrus tas, kurių tvarkymo sąnaudas teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai) ir jų tvarkymo sąnaudas;

 

10.7. finansų ministerijos skelbiamas ekonominių rodiklių projekcijas, statistikos departamento skelbiamus kainų indeksus ir kitus patikimų šaltinių duomenis, projekcijas.

 

11. Būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

 

(1)

kur,

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, Eur;

PSp – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos, Eur;

KSp – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos, Eur;

p - atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

 

12. Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir panašiai) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos).

 

13. Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios pastoviosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų pastoviųjų sąnaudų sumai.

 

14. Kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

 

15. Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios kintamosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų kintamųjų sąnaudų sumai.

 

16. Vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina apskaičiuojama būtinąsias sąnaudas padalinus iš pristatytų komunalinių atliekų kiekio.

 

(2),

kur:

VK – vienos tonos komunalinių atliekų  sutvarkymo kaina, Eur/t;

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, Eur;

KA – komunalinių atliekų, surinktų iš rinkliavos mokėtojų, metinis kiekis, t.

III SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ GRUPĖS

 

17. Mokant Savivaldybės nustatytą vietinę rinkliavą, atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje (toliau – įgalioti asmenys).

 

18. Nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys suskirstomi į atliekų turėtojų kategorijas, pagal nekilnojamojo turto objekto rūšis ir (ar) jų paskirtį, vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ (pavyzdžiui, daugiabučio namo gyventojai ir įmonės ūkinei veiklai naudojančios daugiabučių patalpas, sodų bendrijų nariai, besinaudojantys kolektyviniais konteineriais ir sodų bendrijų nariai, besinaudojantys individualiais konteineriais ir panašiai).

 

19. Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkams ar jų įgaliotiems atstovams arba kitiems asmenims nustatoma vietinė rinkliava, atliekų turėtojų kategorijos (vietinės rinkliavos mokėtojų grupės):

 

19.1. Gyvenamieji objektai:

 

19.1.1. Daugiabučių gyvenamųjų namų butai;

 

19.1.2. Individualūs gyvenamieji namai.

 

19.2.  Prekybiniai ir multifunkciai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės ( didmeninės ir mažmeninės), kioskai.

 

19.3. Viešojo maitinimo objektai.

 

19.4. Turgavietės, ne pastatuose esančios prekyvietės.

 

19.5. Viešbučiai, moteliai, svečių namai.

 

19.6. Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos.

 

19.7. Gamybos, pramonės statybos objektai.

 

19.8. Paslaugų objektai.

 

19.9. Transporto objektai.

 

19.10. Kultūros objektai.

 

19.11. Administraciniai objektai.

 

19.12. Religiniai objektai.

 

19.13. Poilsio objektai.

 

19.14. Kiti subjektai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nepriskirti 26 punkto lentelės kitoms eilutėms, taip pat fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir/arba individualios veiklos pažyma, bei asmenys, nuolat veikiantys Akmenės rajone pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų, antstolių kontoros, jų padaliniai ir pan.).

 

19.15. Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai.

 

19.16. Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai.

 

19.17. Sodo paskirties sklypai.

 

19.18. Garažų boksai.

 

19.19. Ūkininkai, deklaravę žemės ūkio naudmenų pasėlius, kurių bendras plotas yra nuo 20 ha ir daugiau.

 

20. Rinkliavos dydžiai apskaičiuojami nekilnojamojo turto objektų savininkams arba jų įgaliotiems atstovams ar kitiems asmenims, kuriuos galima priskirti 26 punkte išvardintoms atliekų turėtojų kategorijoms (vietinės rinkliavos mokėtojų grupėms).

 

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS DEDAMOSIOS

 

21. Apskaičiuojama rinkliava yra dvinarė, t. y. susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

 

22. Pastovioji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

 

23. Pastoviąją rinkliavos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys:

 

23.1. gyvenamosios paskirties patalpų (daugiabučio namo butų, individualių namų), esančių Savivaldybės teritorijoje, savininkai (jei šioms patalpoms nustatyta tvarka yra suteiktas adresas ar įregistruota nuosavybės teisė); Savivaldybės gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkai;

 

23.2. gyvenamosios paskirties patalpų (individualių namų), esančių Savivaldybės teritorijoje, vienas iš gyventojų (jei šios patalpos nustatyta tvarka nėra įregistruotos nekilnojamojo turto registre arba nebaigta jų statyba);

 

23.3. gyventojai, kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir kurių žinoma faktinė gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje;

 

23.4. fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir / arba individualios veiklos vykdymo pažyma veiklai Savivaldybės teritorijoje;

 

23.5. Savivaldybės teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės, sodininkų ir garažų bendrijos ir kiti) ir kitur įregistruoti juridiniai asmenys, jei jie turi Savivaldybės teritorijoje padalinių, filialų ir atstovybių arba jų neturi, tačiau veikia Savivaldybės teritorijoje;

 

23.6. negyvenamosios paskirties patalpų, pastatų, esančių Savivaldybės teritorijoje, savininkai, naudotojai, valdytojai, turintys neišnuomotų ar panaudai neatiduotų pastatų (patalpų). Jeigu yra keli minėto nekilnojamojo (turto) objekto savininkai, už vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą gali būti atsakingas bendraturčių sprendimu įgaliotas asmuo;

 

23.7. asmenys, nuolat veikiantys Savivaldybės teritorijoje pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų kontoros, antstolių kontoros, jų padalinai ir pan.).

 

24. Pastovioji rinkliavos dalis turi būti nustatoma vienodo dydžio visoms tos pačios kategorijos vietinės rinkliavos mokėtojų grupėms.

 

25. Kintamoji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

 

26. Vietinės rinkliavos mokėtojų grupėms priskirti pastovūs bei kintami rinkliavos administravimo parametrai:

 

Objektai

Pastovus parametras

Kintamas parametras

1

Daugiabučių gyvenamųjų namų butai

Gyv.

Gyv.

Individualūs gyvenamieji namai

Gyv.

m3

2

Prekybiniai ir multifunkciai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės (didmeninės ir mažmeninės), kioskai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

m3

3

Viešojo maitinimo objektai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

m3

4

Turgavietės, ne pastatuose esančios prekyvietės

Bendrasis plotas, kv. m.

Bendrasis plotas, kv. m.

m3

5

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Vietų skaičius

Vietų skaičius

m3

6

Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos

Vietų skaičius

Vietų skaičius

m3

7

Gamybos, pramonės statybos

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

m3

8

Paslaugų

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

m3

9

Transporto

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

m3

10

Kultūros

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

m3

11

Administracinės

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

m3

12

Religinės

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

m3

13

Poilsio

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

m3

14

Kiti subjektai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nepriskirti šios  lentelės kitoms eilutėms, taip pat fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir/arba individualios veiklos pažyma, bei asmenys, nuolat veikiantys Akmenės rajone pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų, antstolių kontoros, jų padaliniai ir pan.).

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

m3

15

Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai

Studentų, besimokančių dieniniuose ir vakariniuose skyriuose; mokinių ugdytinių skaičius

Studentų, besimokančių dieniniuose ir vakariniuose skyriuose; mokinių ugdytinių skaičius

m3

16

Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai

Vietų skaičius

Vietų skaičius

m3

17

Sodo sklypų savininkai

Valda, sodo sklypas

Valda, sodo sklypas

m3

18

Garažų boksų savininkai

Garažo boksų sk.

Garažo boksų sk.

m3

19

Ūkininkai, deklaravę žemės ūkio naudmenų pasėlius, kurių bendras plotas yra nuo 20 ha ir daugiau

Ūkis

Ūkis

m3

 

27. Jei atliekų turėtojų kategorija, kuri naudojasi kolektyviniais konteineriais, neturi įrengtos ir (arba) tik tai atliekų turėtojų kategorijai naudotis priskirtos konteinerių aikštelės ir (arba) ja turi dalintis su kita (kitomis) atliekų turėtojų kategorija (atliekų turėtojų kategorijomis), nustatant kintamąją rinkliavos dedamąją toms atliekų turėtojų kategorijoms, turi būti taikomas šios metodikos 26 punkto 4 stulpelyje pateiktas ir konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai priskirtas parametras.

 

 

V SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS SKIRTINGOMS ATLIEKŲ

TURĖTOJŲ KATEGORIJOMS

 

28. Pagal Savivaldybėje nustatytas komunalinių atliekų susikaupimo normas kiekvienai atliekų turėtojų kategorijai įvertinamas per metus susikaupiantis atliekų kiekis.

 

29. Pas konkrečią atliekų turėtojų kategoriją per metus susikaupiantis atliekų kiekis nustatomas dauginant atliekų susikaupimo normą, kuri yra nustatyta atitinkamai atliekų turėtojų grupei, iš komunalinių atliekų susidarymo normą nusakančių parametrų skaičiaus priskirto konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai.

 

(5)

, kur:

MKAg – komunalinių atliekų kiekis, priskiriamas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t. y.;

Ng – komunalinių atliekų susidarymo norma, priskiriama konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t/Pg;

Pg – komunalinių atliekų susidarymo normą nusakančių parametrų skaičius, priskirtas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

30. Būtinosios sąnaudos, tenkančios konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, apskaičiuojamos dauginant pas konkrečią atliekų turėtojų kategoriją susikaupiantį atliekų kiekį iš vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos.

 

(6)

, kur:

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur

MKAg – komunalinių atliekų kiekis, priskiriamas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t;

VK – vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina, Eur/t;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

31. Šios sąnaudos turi būti padengtos atitinkamos atliekų turėtojų kategorijos, kuriai jos yra priskiriamos.

 

32. Būtinosios sąnaudos kiekvienai atliekų turėtojų kategorijai turi būti perskaičiuojamos ir iš naujo įvertinamos šiais atvejais:

 

32.1. pakitus atliekų susikaupimo normai;

 

32.2. pakitus atliekų susikaupimo normai priskiriamų parametrų sumai;

 

32.3. pakitus vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainai.

 

33. Pastoviosios būtinosios sąnaudos priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai nustatomos būtinąsias sąnaudas, priskirtas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, dauginant iš būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastovių sąnaudų dalies.

 

(7)

kur,

PBSg – pastovios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

PSD – būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastovių sąnaudų dalis, proc.;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

34. Vietinės rinkliavos dedamosios atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms apskaičiuojamos pagal pasirinktus vietinės rinkliavos administravimo parametrus, nurodytus 26 punkte.

 

35. Vietinės rinkliavos dedamosios atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms pagal pasirinktus vietinės rinkliavos administravimo parametrus skirstomos į pastoviąją ir kintamąją dedamąsias.

 

36. Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji apskaičiuojama konkrečiai atliekų turėtojų grupei priskirtas pastovias būtinąsias sąnaudas dalinant iš tai atliekų turėtojų kategorijai priskirtų pastovių administravimo parametrų sumos.

 

(9)

kur,

PRD – pastovi rinkliavos dedamoji, taikoma konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

PBSg – pastovios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

PAPg – atliekų turėtojų kategorijai priskirtų pastovių administravimo parametrų suma, m2, gyv. sk., vnt.

 

37. Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji apskaičiuojama konkrečiai atliekų turėtojų grupei priskirtas kintamas būtinąsias sąnaudas dalijant iš tai atliekų turėtojų kategorijai priskirtų kintamų administravimo parametrų sumos.

 

(10)

kur,

KRD – kintamoji rinkliavos dedamoji taikoma konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

KBSg – kintamos būtinosios sąnaudos priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

KAPg – atliekų turėtojų kategorijai priskirtų kintamų administravimo parametrų suma, m3, t, vnt.

 

38. Į didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę ir į atliekų priėmimo punktus pristačius didesnį nei nustatytą leidžiamą pristatyti atliekų kiekį, už viršsvorį apmokama pagal Savivaldybėje patvirtintą vienos tonos komunalinių atliekų, išskyrus atskirai surenkamas biologiškai skaidžias atliekas, priėmimo ir apdorojimo įkainį. Pristačius daugiau nei numatyta biologiškai skaidžių atliekų, apmokama pagal patvirtintą biologiškai skaidžių atliekų šalinimo įkainį.

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-104(E)

 

 

 

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos apskaičiavimą, mokėjimą, apskaitą ir išieškojimą.

2.  Nuostatai netaikomi juridiniams asmenims ir juridinių asmenų padaliniams, turintiems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įgyvendinti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

3Nuostatai galioja visoje Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

4Nuostatuose naudojamos šios sąvokos:

4.1.    Apmokestinamasis parametras – parametras, pagal kurį apmokestinami Nekilnojamojo turto objektų savininkai ar Įgalioti asmenys.

4.2Atliekų turėtojas – sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

4.3Atliekų tvarkymassąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

4.4Individualus identifikuotas atliekų surinkimo konteineris – atliekų surinkimo konteineris, kurio duomenys įtraukti į Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazę ir priskirtas konkrečiam mokėtojui.

4.5.    Komunalinės atliekos – sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta galiojančioje Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo redakcijoje.

4.6.    Kintamoji dedamoji – vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti konkrečiam atliekų turėtojui tenkančią regiono su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių būtinųjų sąnaudų dalį, patiriamą teikiant atliekų turėtojui komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas.

4.7.    Minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis – tipinės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos naudojantis individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais, kurių minimali apimtis nustatoma atsižvelgiant į nekilnojamojo turto objektų rūšių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir higienos normų bei kitų teisės aktų reikalavimus komunalinių atliekų tvarkymui.

4.8.    Pastovioji dedamoji – vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti atliekų turėtojui tenkančią regiono su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių būtinųjų sąnaudų dalį, kuri nepriklauso nuo komunalinių atliekų kiekio.

4.9.    Rūšiuojamasis atliekų surinkimas – atliekų surinkimas, kai jos atskiriamos pagal rūšį ir pobūdį siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą.

4.10Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) – tai Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri galioja visoje Savivaldybės teritorijoje ir mokama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

4.11Vietinės rinkliavos administratorius (toliau – Rinkliavos administratorius) juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti vietinės rinkliavos surinkimą.

4.12Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, pagal šiuos Nuostatus turintys pareigą mokėti vietinę rinkliavą.

4.13Vietinės rinkliavos mokėtojų grupės – atliekų turėtojų, pagal šiuos Nuostatus turinčių pareigą mokėti vietinę rinkliavą, grupės.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

5.    Vietinė rinkliava nustatoma Savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašas ir apmokestinamieji parametrai nurodyti Nuostatų priede, savininkams, jų atstovams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje (toliau – įgalioti asmenys). Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

6.    Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimu, organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius.

7.    Rinkliavos administratorius sudaro ir administruoja Savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro (toliau – Registro) duomenų bazę, kuriai sukurti gali naudotis VĮ Registrų centro, Savivaldybės administracijos seniūnijų bei kitų subjektų turimais duomenimis.

8.    Rinkliavos administratorius Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie vietinės rinkliavos mokėtojus:

8.1. nekilnojamojo turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

8.2. mokėtojo kodas;

8.3. nekilnojamojo turto aprašymas;

8.4. nekilnojamojo turto unikalus numeris;

8.5. nekilnojamojo turto adresas;

8.6. nekilnojamojo turto pagrindinė naudojimo paskirtis;

8.7. nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius;

8.8. naudojamų atliekų surinkimo priemonių tūris, skaičius, ištuštinimų skaičius;

8.9. kiti duomenys, būtini Vietinės rinkliavos mokėtojų registrui administruoti ar neatskiriami nuo kitų tvarkomų duomenų.

9.    Registrui būtini nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų duomenys atnaujinami pagal kiekvieno mėnesio paskutinės dienos būklę, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Rinkliavos administratoriui. 

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

10.   Taikoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios dedamosios ir kintamosios dedamosios.

11.   Vietinės rinkliavos dedamųjų dydžiai, kurie apskaičiuojami pagal Savivaldybės tvirtinamą Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių nustatymo metodiką, yra tvirtinami šiais nuostatais ir nurodomi 1 priede.

12.   Pastoviąją dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys:

12.1. gyvenamosios paskirties patalpų (daugiabučio namo butų, individualių namų), esančių Savivaldybės teritorijoje, savininkams (jei šioms patalpoms nustatyta tvarka yra suteiktas adresas ar įregistruota nuosavybės teisė); savivaldybės gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkams;

12.1.  gyvenamosios paskirties patalpų (individualių namų), esančių Savivaldybės teritorijoje, vienam iš gyventojų (jei šios patalpos nustatyta tvarka nėra įregistruotos nekilnojamojo turto registre arba nebaigta jų statyba);

12.2 gyventojams, kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir kurių žinoma faktinė gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje;

12.3.  fiziniams asmenims, kuriems išduotas verslo liudijimas ir / arba individualios veiklos vykdymo pažyma veiklai Savivaldybės teritorijoje;

12.4.  Savivaldybės teritorijoje įregistruotiems juridiniams asmenims (įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, sodininkų ir garažų bendrijoms ir kitiems) ir kitur įregistruotiems juridiniams asmenims, jei jie turi Savivaldybės teritorijoje padalinių, filialų ir atstovybių arba jų neturi, tačiau veikia Savivaldybės teritorijoje;

12.5negyvenamosios paskirties patalpų, pastatų, esančių Savivaldybės teritorijoje, savininkams, naudotojams, valdytojams, nurodytiems šių Nuostatų priede,  turintiems neišnuomotų ar panaudai neatiduotų pastatų (patalpų). Jeigu yra keli minėto nekilnojamojo (turto) objekto savininkai, už vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą gali būti atsakingas bendraturčių sprendimu įgaliotas asmuo;

12.6asmenims, nuolat veikiantiems Savivaldybės teritorijoje pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų kontoros, antstolių kontoros, jų padalinai ir pan.).

13Pastovioji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama patvirtintą vietinės rinkliavos dydį padauginus iš vietinės rinkliavos mokėtojų grupei taikomo parametro.

Tais atvejais, kai vietinės rinkliavos mokėtojų grupei taikomas gyventojų parametras, mokėtina pastovioji dedamoji apskaičiuojama taikant ne mažesnį parametrą negu 1.

14.  Už ne gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus apskaičiuojama pastovioji dedamoji mažinama 50 proc. tais atvejais, kai pateikiami dokumentai, įrodantys nesinaudojimo nekilnojamu turtu faktą (pvz., pažyma, patvirtinanti, kad per praėjusį, ne trumpesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį, elektros energijos suvartojimas objekte buvo mažesnis nei 100 kW, arba kiti Rinkliavos administratoriaus nurodyti dokumentai). Pastovioji dedamoji nemažinama (neatsižvelgiant į Pažymos ar kitų Rinkliavos administratoriaus dokumentų pristatymą) tais atvejais, kai yra faktiškai naudojamos nekilnojamojo turto objektui skirtos identifikuotos atliekų surinkimo priemonės.

15Kintamąją rinkliavos dedamąją moka 12.1–12.7 papunkčiuose nurodyti nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, iš kurių gali būti paimamos komunalinės atliekos.

16.  Kintamoji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama:

16.1.    naudojantis individualiais identifikuotais atliekų konteineriais: šių nuostatų priede nustatytą kintamą kainą padauginus iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičiaus ir ištuštinimų skaičiaus;

16.2.    naudojantis kolektyviniais konteineriais ir / arba individualiais neidentifikuotais atliekų konteineriais: nustatytą vietinės rinkliavos mokėtojų grupei vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydį padauginus iš atitinkamai nekilnojamojo turto objektų grupei nustatyto parametro.

17Vietinės rinkliavos mokėtojų grupės, joms taikomi vietinės rinkliavos dydžiai bei apmokestinamieji parametrai nurodyti Nuostatų 1 priede.

18Kai 12.1–12.2 ir 12.6 papunkčiuose nurodytas nekilnojamojo turto objektas faktiškai naudojamas pagal kitą paskirtį, nei nurodyta VĮ Registrų centro duomenų bazėje, Vietinės rinkliavos mokėtojų registras tikslinamas vadovaujantis administratoriaus nustatyta tvarka.

19.  Minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis, pagal kurią apskaičiuojama kintamoji dedamoji gyvenamosios paskirties 12.1–12.2 papunkčiuose nurodytų vietinės rinkliavos mokėtojų grupių atliekų turėtojams naudojantis individualiais identifikuotais atliekų surinkimo konteineriais, ir mokėtina įmoka nustatoma pagal šių Nuostatų 2 priedą.

20.  Rinkliavos administratoriui pritarus esant galimybei (įvertinus aptarnavimo, atliekų šalinimo kontrolės vykdymo galimybes, racionalumą, ekonomiškumą bei kt. aplinkybes), 12.4–12.7 papunkčiuose nurodytų vietinės rinkliavos mokėtojų grupių mokėtojams pagal prašymą gali būti skirti naudotis individualūs identifikuoti atliekų surinkimo konteineriai.

Pagal tokį prašymą individualūs identifikuoti atliekų surinkimo konteineriai gali būti skirti ir bendram naudojimui daugiabučių namų būtų savininkų įgaliotam asmeniui (pvz., daugiabučio namo butų savininkų bendrijai). Tokiu atveju vietinės rinkliavos mokėtojų teises ir pareigas vykdo daugiabučių namų būtų savininkų įgaliotas asmuo.

Pastovioji dedamoji daugiabučio butų savininkų įgaliotam asmeniui apskaičiuojama pagal visų daugiabučio butų parametrų sumą; kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal 16.1 papunkčio nuostatas.

21.  Nesant galimybės pagal Rinkliavos administratoriaus naudojamų registrų duomenis nustatyti ir/ar vietinės rinkliavos mokėtojui neteikiant, netikslinant duomenų, pagal kuriuos nustatoma atliekų turėtojo rūšis (fizinis ar juridinis asmuo), komunalinių atliekų susikaupimo norma, nekilnojamojo turto parametrai, savininkų nuosavybės teisių rūšys ir dalys ar kiti parametrai, pagal kuriuos apskaičiuojama mokėtina vietinė rinkliava, Rinkliavos administratoriaus sprendimu vietinės rinkliavos mokėtojui taikomi maksimalūs šiais Nuostatais apmokestinami dydžiai pagal Registre nustatytus apmokestinamuosius parametrus bei toks objektas gali būti priskiriamas atliekų turėtojų grupei, kurios atliekų susikaupimo norma yra didžiausia.

22.  Vietinės rinkliavos mokėtojais pagal prašymą gali būti ir asmenys, nesantys nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys. Tokiais atvejais mokėtina vietinė rinkliava apskaičiuojama vadovaujantis šiais Nuostatais tais pačiais principais, kaip ji būtų apskaičiuojama nekilnojamojo turto objekto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

23Mažiausias laikotarpis, už kurį vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti skaičiuojama vietinė rinkliava – vienas mėnuo.

24Jeigu administratorius nustato, kad Rinkliavos mokėtojas naudojasi ne tik jam priskirtais konteineriais, kalendorinių metų, kuriais tai buvo nustatyta, vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus. Pirmą kartą nustačius pažeidimą, Rinkliavos mokėtojas įspėjamas.

25Jeigu administratorius nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojas netinkamai rūšiuoja komunalines atliekas, šalina (meta) į konteinerius arba prie konteinerių komunalines atliekas, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus privalo būti pristatomos į didelių gabaritų surinkimo aikšteles ar sutvarkomos kitais būdais, to mėnesio, kurį tai buvo nustatyta, vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus. Pirmą kartą nustačius pažeidimą, Rinkliavos mokėtojas įspėjamas.

26Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais, identifikuoja konkretų rinkliavos mokėtoją, kuris atliko veiksmus, numatytus 25 punkte, ir informavo apie tai administratorių ir Savivaldybę, kalendorinių metų, kuriais tai buvo nustatyta, Vietinės rinkliavos dydis (pastovioji ir kintamoji dedamosios) yra indeksuojamas 2 kartus tik tam rinkliavos mokėtojui.

27.  Rinkliavos Administratorius, remdamasis gautais duomenimis, atlieka vietinės rinkliavos perskaičiavimą. Susidarius nepriemokai, Rinkliavos mokėtojui suformuojamas ir pateikiamas mokėjimo pranešimas.

Jeigu vietinės rinkliavos perskaičiavimas atliekamas dėl vietinės rinkliavos dydžiui turinčių reikšmės duomenų ir/arba parametrų pasikeitimo, vietinė rinkliava priskaitoma arba perskaičiuojama ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo einamųjų metų sausio 1 dienos.

28Jeigu vietinės rinkliavos dydžiui turintys įtakos pasikeitimai įvyko nuo mėnesio 1-os iki 15-os dienos, Vietinė rinkliava pagal šiuos pasikeitimus perskaičiuojama nuo to mėnesio 1-os dienos, o pasikeitimams įvykus po mėnesio 16-os dienos – perskaičiuojama nuo kito mėnesio 1-os dienos.

29.  Bankrutavusioms ir likviduotoms įmonėms, bankrutavusiems fiziniams asmenims, susidarius mirusiųjų skoloms, mokėjimo pranešimai nesiunčiami ir jų susidariusios skolos pripažįstamos beviltiškomis vadovaujantis administratoriaus nustatyta tvarka.

30.  Perskaičiavus būtinąsias sąnaudas Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydžius kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1. Perskaičiavus būtinąsias sąnaudas vietinės rinkliavos dydžiai Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu kartą per metus taip pat gali būti mažinami.

31Visą informaciją, susijusią su vietinės rinkliavos dydžių nustatymu, Savivaldybės administracija ir/arba Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius skelbia savo internetinėje svetainėje.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

32Vietinės rinkliavos surinkimą ir išieškojimą organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius.

33.     Pagal Registro duomenis Rinkliavos administratorius ne rečiau kaip kartą per metus parengia ir pateikia (I-ąjį metų ketvirtį) Vietinės rinkliavos mokėtojams objekto adresu arba kitu Vietinės rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu paprastuoju arba elektroniniu paštu nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.

34Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

34.1vietinės rinkliavos mokėtojo fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

34.2vietinės rinkliavos mokėtojo kodas;

34.3vietinės rinkliavos mokėtojo adresas;

34.4nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama vietinė rinkliava, adresas;

34.5nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius;

34.6Rinkliavos administratorius (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos kodas);

34.7naudojamų mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonių tūris, skaičius, ištuštinimų skaičius;

34.8.  pastovioji dedamoji;

34.9.  kintamoji dedamoji;

34.10.  pakuotės, stiklo ir antrinių žaliavų tvarkymo paslaugos dedamoji;

34.11mokėtina suma;

34.12duomenys apie skolą/permoką.

35.     Vietinė rinkliava sumokama į Rinkliavos administratoriaus mokėjimo pranešime nurodytą banko sąskaitą (-as) už pasirinktą laikotarpį:

35.1. už visus einamuosius metus iki tų metų kovo 31 dienos sumokama visa vietinės rinkliavos suma;

35.2. už pusmetį iki einamųjų metų kovo 31 dienos ir rugsėjo 30 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi pusei nustatyto vietinės rinkliavos metinio dydžio;

35.3. už ketvirtį iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos, rugsėjo 30 dienos ir gruodžio 31 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi ketvirtadaliui nustatyto vietinės rinkliavos metinio dydžio;.

36.     Vietinė rinkliava sumokama į Rinkliavos administratoriaus mokėjimo pranešime nurodytą banko sąskaitą (-as).

37Vietinė rinkliava gali būti sumokama bankų ir kitų kredito įstaigų skyriuose ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, pašto skyriuose arba kitose įmokų surinkimo vietose. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus tarifus. Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties objektais, vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji mažinama 5 proc., kai mokėtojas rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje (nuoroda internete http://sratc.mokesta.lt/msavit/Account/Login?ReturnUrl=%2Fmsavit%2F) arba pateikęs prašymą Administratoriui užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir viso laikotarpio rinkliavą, nurodytą pranešime, sumoka vienu pervedimu iki kovo 31 d. Tokiu atveju vietinės rinkliavos mokėtojui pateikiamame mokėjimo pranešime iš karto nurodoma sumažinta mokėtina suma.

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

38Vietinės rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio, nei mokėjimo pranešime nurodytą, vietinę rinkliavą arba jeigu ji neteisingai apskaičiuota, taip pat atlikus perskaičiavimą, permokėta suma užskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį arba rinkliavos mokėtojo raštišku prašymu jam grąžinama per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos. Grąžinama permokėta suma vietinės rinkliavos mokėtojui pervedama į jo prašyme nurodytą banko sąskaitą.

39Prašymas dėl vietinės rinkliavos permokos grąžinimo turi būti pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos įmokos sumokėjimo datos.

40Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja ir dėl Vietinės rinkliavos užskaitymo ar jos permokos grąžinimo klausimus sprendžia Rinkliavos administratorius.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

41Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę:

41.1. susipažinti su duomenimis apie juos, įregistruotais Rinkliavos administratoriaus Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje, bei su visa informacija, susijusia su vietinės rinkliavos dydžiais;

41.2. reikalauti iš Rinkliavos administratoriaus pakeisti ar patikslinti apie juos įregistruotus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

42Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo:

42.1teikti Administratoriui visus duomenis, reikalingus vietinei rinkliavai apskaičiuoti;

42.2kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo, jis privalo teikti Administratoriui duomenis apie darbuotojų pasiskirstymą nekilnojamojo turo objektuose pagal jų paskirtį.

42.3.  pasikeitus duomenims, pagal kuriuos apskaičiuojama vietinė rinkliava, apie pasikeitimus ne vėliau kaip per vieną mėnesį informuoti Rinkliavos administratorių;

42.4.  sumokėti vietinę rinkliavą nustatyta tvarka ir terminais;

42.5.  kilus neaiškumams dėl vietinės rinkliavos dydžio ar mokėjimo tvarkos arba negavus mokėjimo pranešimo, nedelsiant kreiptis į Rinkliavos administratorių;

42.6perleidžiant nekilnojamąjį turtą, informuoti naująjį savininką (naudotoją) apie prievolę mokėti vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujasis savininkas (naudotojas) turi informuoti Rinkliavos administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą.

43Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO

 

44Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiami Vietinės rinkliavos mokėtojai, Rinkliavos administratoriui deklaravę, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesniu, kaip vienas metų ketvirtis, ir ne ilgesniu, nei vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu arba turėtų būti taikomas mažesnis parametras (mažesnis gyventojų/darbuotojų skaičius), ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos neimamos. Nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruojantys nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys privalo pateikti nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus.

45.  Nekilnojamojo turto objektų savininkų ar jų įgaliotų asmenų deklaravimas, kad nekilnojamuoju turtu nebus naudojamasi, patvirtina, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės neperleidžiamos tretiesiems asmenims.

46.  Apie nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) deklaruoti galima ir ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį, jeigu asmuo pateikia Rinkliavos administratoriui išvykimą į užsienį ar į kitą Lietuvos vietovę įrodančius dokumentus (ar jų kopijas/skaitmenines kopijas). Jeigu deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu metai, nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu (arba mažesnio apmokestinamojo parametro taikymą) įrodančius dokumentus nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys turi pristatyti periodiškai, ne rečiau nei 1 kartą per apmokestinamuosius metus.

47.     Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama (arba koreguojamas apmokestinamasis parametras) deklaravus nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu, kai gyventojas, už kurį skaičiuojama vietinė rinkliava:

47.1.  atlieka privalomąją karo tarnybą;

47.2.  gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;

47.3.  yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;

47.4.  mokosi ne Šiaulių regiono teritorijoje esančioje dieninėje arba vakarinėje mokymo įstaigoje;

47.5.  yra išvykęs stažuotis;

47.6.  yra išvykęs dirbti (pagal darbo pobūdžio santykius su darbdaviu, nuolatinė darbo vieta – ne Šiaulių regione).

48.     Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama (arba koreguojamas apmokestinamasis parametras) deklaravus, kad darbuotojas, už kurį skaičiuojama vietinė rinkliava:

48.1.  yra vaiko priežiūros atostogose;

48.2.  pagal darbo sutartį darbuotojo darbo vieta yra ne Šiaulių regione;

48.3.  dirba transporto įmonėje ir pagal darbo pobūdžio santykius su darbdaviu, daugiau nei pusę darbo laiko praleidžia išvykęs į užsienį.

49.     Aplinkybes įrodančių dokumentų sąrašą ir pateikimo tvarką, suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi, nustato Rinkliavos administratorius.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

50.  Pagal vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, kuriame deklaruotas asmuo, turintis 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų (deklaruotų tame pačiame objekte), pastovioji ir kintamoji dedamoji gali būti skaičiuojamos ne daugiau kaip už 2 tokio asmens vaikus. Toks prašymas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus. Šios lengvatos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto tik tuo atveju, jeigu joms kompensuoti nepakanka surinktų einamųjų metų vietinės rinkliavos lėšų

51Kitas vietinės rinkliavos lengvatas nustato ir taiko Savivaldybės taryba atskiru sprendimu. Suteikiamos lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

53. Rinkliavos administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Vietinės rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo teisingumą bei mokėjimo pranešimų Vietinės rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, vietinės rinkliavos išieškojimą.

54. Už vietinės rinkliavos mokėjimą laiku atsakingi visi atliekų turėtojai, pagal šiuos

Nuostatus turintys pareigą mokėti vietinę rinkliavą.

__________________

 

Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  

už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  

nuostatų

1 priedas

 

 

vietinės rinkliavos mokėtojų grupių VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI

 

 

Eil. Nr.

Grupės

Apmokestinamieji parametrai

Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Pastovusis parametras

Kintamasis parametras1

Pastovusis vietinės rinkliavos dydis, Eur

Kintamasis vietinės rinkliavos dydis, Eur

1

Daugiabučių gyvenamųjų namų butai

Deklaruotų gyventojų skaičius

Deklaruotų gyventojų skaičius

16,13

p6,9

Individualūs gyvenamieji namai

Deklaruotų gyventojų skaičius

0,12 m3 konteinerio ištuštinimas

16,13

0,58

0,24 m3 konteinerio ištuštinimas

16,13

1,16

1,1 m3 konteinerio ištuštinimas

16,13

5,34

Deklaruotų gyventojų skaičius

16,13

6,9

2

Prekybiniai ir multifunkciai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės (didmeninės ir mažmeninės), kioskai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

40,95

17,55

3

Viešojo maitinimo objektai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

40,95

17,55

4

Turgavietės, ne pastatuose esančios prekyvietės

Bendrasis plotas, kv. m.

Bendrasis plotas, kv. m.

0,063

0,027

5

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

3,15

1,35

6

Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

16,38

7,02

7

Gamybos, pramonės statybos

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

12,6

5,4

8

Paslaugų

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

12,6

5,4

9

Transporto

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

12,6

5,4

10

Kultūros

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

12,6

5,4

11

Administracinės

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

12,6

5,4

12

Religinės

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

12,6

5,4

13

Poilsio

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

12,6

5,4

14

Kiti subjektai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nepriskirti šios  lentelės kitoms eilutėms, taip pat fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir/arba individualios veiklos pažyma, bei asmenys, nuolat veikiantys Akmenės rajone pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų, antstolių kontoros, jų padaliniai ir pan.).

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

12,6

5,4

15

Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

7,56

3,24

16

Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

20,79

8,91

17

Sodo sklypų savininkai

Valda, sodo sklypas

Valda, sodo sklypas

3,3075

1,4175

18

Garažų boksų savininkai

Garažo boksų sk.

Garažo boksų sk.

3,3075

1,4175

19

Ūkininkai, deklaravę žemės ūkio naudmenų pasėlius, kurių bendras plotas yra nuo 20 ha ir daugiau

Ūkis

Ūkis

12,6

5,4

 

1 Parametras taikomas tuo atveju, kai Vietinės rinkliavos mokėtojas naudojasi kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. Naudojantiems individualius identifikuotus mišrių komunalinių atliekų konteinerius, kintama vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 4,85 Eur/m³.

 

 

Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES grupių Vietinės rinkliavos UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ MOKĖTINŲ ĮMOKŲ LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Konteinerio tūris

Mato vnt.

1 konteinerio ištuštinimo kaina, Eur

Min. ištuštinimų skaičius, kartai/metus

Min. kintamoji dedamoji

 

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam individualiu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu – 16,13 Eur/metus

 

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji objektui, besinaudojančiam individualiu identifikuotu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu:

 

1

0,12 m³

vnt.

0,58

12

6,96

 

2

0,24 m³

vnt.

1,16

12

13,92

 

3

1,1 m³

vnt.

5,34

12

64,08

 

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu – 16,13 Eur/metus

 

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu – 6,90 Eur/metus