LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. XIII-3430

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 32 straipsnį 2 dalimi:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai netaikomi branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai tiek, kiek tai susiję su Ignalinos atominės elektrinės ir kitų branduolinės energetikos objektų, skirtų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu susidariusioms ir susidarysiančioms radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti, eksploatavimui saugiai nutraukti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti reikalingų lėšų kaupimu eksploatavimo nutraukimo fonde.

2. Buvusias 32 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda