STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMAITIJOS KOLEGIJOS NEAKREDITAVIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. SV6-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr.  1317, 3, 5 ir 7.3 punktais bei atsižvelgdama į tai, kad Žemaitijos kolegijos veikla pakartotinai buvo įvertinta neigiamai,

neakredituoju Žemaitijos kolegijos.  

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Nora Skaburskienė