LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

 

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 2 ir 3 dalimis:

1. T v i r t i n u Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinto Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo:

2.1. 12.4, 12.6 ir 17 punktai įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d. Šių punktų reikalavimai netaikomi mokytojams, kuriems 2015 m. rugsėjo 1 d. iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

2.2. 11 ir 15 punktai įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d. Šių punktų reikalavimai netaikomi:

2.2.1. mokytojams, kuriems 2014 m. rugsėjo 1 d. iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

2.2.2. mokytojams, turintiems aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją ir iki 2014 m. rugsėjo 1 d. pradėjusiems studijuoti / mokytis mokomąjį dalyką / ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko / pedagoginės specializacijos modulio programą, studijų / mokymosi metu, bet ne ilgiau kaip 5 metus;

2.3. mokytojai, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo pripažinta pedagogo kvalifikacija, ir toliau laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-506 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                       Dainius Pavalkis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.

įsakymu Nr. V-774

 

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJai APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (toliau – Aprašas) nustato kvalifikacijas, būtinas dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, atvejus, kada asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją, ir kvalifikacijas, priskiriamas pedagogo kvalifikacijai.

2. Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, turi būti įgiję Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Apraše nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją.

3. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, profesinė kvalifikacija pripažįstama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. PEDAGOGO KVALIFIKACIJA IR ATVEJAI, KADA ASMENYS LAIKOMI ĮGIJĘ PEDAGOGO KVALIFIKACIJĄ

 

5. Pedagogo kvalifikaciją yra įgiję asmenys, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir auklėtojo, dėstytojo, mokytojo (dalyko, dalyko didaktikos, ugdymo srities, profesijos ar tam tikro tipo mokyklos), specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo, surdopedagogo, tiflopedagogo) arba defektologo (oligofrenopedagogo, defektologo logopedo), pedagogo, socialinio pedagogo kvalifikaciją.

6. Atvejai, kada Lietuvos Respublikoje išsilavinimą įgiję asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją:

6.1. kai turi aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo stažą, išklausę ne mažiau kaip 320 valandų (12 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų;

6.2. kai turi aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 6 metų pedagoginio darbo stažą, išklausę ne mažiau kaip 240 valandų (9 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų;

6.3. kai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą, išklausę ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų;

6.4. kai turi aukštąjį išsilavinimą ir nuosekliųjų ar nenuosekliųjų, nuolatinių ar ištęstinių studijų metu yra išklausę 1600 valandų (60 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos dalykų, išlaikę šių dalykų įskaitas ar egzaminus.

 

III. REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOMS

 

7. Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.

8. Mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, jei nėra įgiję pedagogo kvalifikacijos, privalo būti išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka iki darbo mokytoju pradžios, išskyrus mokytojus, turinčius aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, kurie šiuos kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios.

9. Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

10. Mokytojai privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

 

IV. REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ DALYKINIAM PASIRENGIMUI

 

11. Atitinkamas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio, vidurinio ugdymo programų dalykų programas gali vykdyti asmenys, įgiję išsilavinimą/ specialybę ar baigę studijų programą, nurodytą 1 ir 2 Aprašo prieduose:

11.1. Aprašo 1 priedas taikomas asmenims, turintiems specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar aukštąjį išsilavinimą, išskyrus asmenis, kurie aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“;

11.2. Aprašo 2 priedas taikomas asmenims, kurie aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“.

12. Aprašo 1 ir 2 prieduose nenustatyti atvejai:

12.1. mokyti tikybos pagal bendrojo ugdymo programas gali asmenys, įgiję aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją arba turintys tam reikalingą specialųjį pasirengimą (tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų dvasininkai ir kt.). Tokie asmenys privalo turėti atitinkamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą;

12.2. mokyti žmogaus saugos pagal bendrojo ugdymo programas gali mokytojai, išklausę civilinės saugos mokymo kursus pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

12.3. mokyti lietuvių gestų kalbos gali mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, baigę ne trumpesnę nei 60 studijų kreditų programą aukštojoje mokykloje, vykdančioje gestų kalbos studijų programą, ir įgiję lietuvių gestų kalbos mokytojo kvalifikaciją;

12.4. mokyti mokinius integruotai dalyko ir užsienio kalbos pagal bendrojo ugdymo programas gali dalyko mokytojai, kurie moka atitinkamą užsienio kalbą ne žemesniu nei B2 kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

12.5. atvejai, kai mokytojai gali ugdyti (mokyti) mokinius pagal bendrojo ugdymo programas, dalykų sritis, kitus dalykus, neatitinkančius jų išsilavinimo ar baigtos studijų programos:

12.5.1. mokytojas turi ne mažesnį kaip 15 metų atitinkamo dalyko / ugdymo programos darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.;

12.5.2. mokytojas turi aukštąjį išsilavinimą, aukštojoje mokykloje baigęs ne trumpesnį kaip 90 studijų kreditų dalyko ar pedagoginės specializacijos modulį ar studijų metu yra baigęs dalyko ar pedagoginės specializacijos dalykų ne mažiau kaip 90 studijų kreditų;

12.5.3. mokytojas moko mokiniams siūlomą pasirenkamąjį dalyką pagal parengtą (pasirengtą) programą;

12.5.4. mokytojas moko ikiprofesinio ugdymo dalyką pagal mokykloje parengtą (pasirengtą) programą;

12.6. ugdyti specialiųjų klasių / grupių mokinius gali:

12.6.1. turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos (logopedo, defektologo logopedo) kvalifikaciją arba baigę specialiosios pedagogikos studijų programos logopedo, specialiojo pedagogo specializaciją, arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų logopedijos kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą;

12.6.2. kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius (kochlearinių implantų naudotojus) ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (surdopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje, kurioje ugdomi kurtieji ir neprigirdintieji (kochlearinių implantų naudotojai), arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su kurčiais ir neprigirdinčiais (kochlearinių implantų naudotojais) mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų surdopedagogikos kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą;

12.6.3. akluosius ir silpnaregius – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (tiflopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje, kurioje ugdomi akli ir silpnaregiai mokiniai, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su aklais ir silpnaregiais mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų tiflopedagogikos kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą;

12.6.4. turinčius intelekto sutrikimą arba intelekto sutrikimą ir įvairiapusius raidos sutrikimus – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą;

12.6.5. turinčius kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas;

12.6.6. turinčius sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, per metus nuo darbo pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos (atitinkamai sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų) kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą.

13. Reikalavimai profesinio mokymo dalyko / srities mokytojo dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) nustatomi profesinio mokymo programoje (programos apraše).

14. Reikalavimai neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokytojo dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) nustatomi neformaliojo švietimo programoje (programos apraše).

15. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos mokytojai privalo:

15.1. turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, būti įgiję specialybę / baigę studijų programą, atitinkančią mokomąjį dalyką, ar baigę profesinio mokymo programą, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią mokomąjį dalyką, ir turėti 3 metų atitinkamos srities darbo stažą, išskyrus mokytojus, dirbančius pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo kūno kultūros ir sporto programas;

15.2. formalųjį švietimą papildančio ugdymo kūno kultūros ir sporto programos mokytoju gali dirbti asmuo:

15.2.1. turintis aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, baigęs atitinkamą sporto programą;

15.2.2. turintis aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, nebaigęs atitinkamos sporto programos, bet įgijęs Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą;

15.2.3. baigęs profesinio mokymo programą, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintis 3 metų atitinkamos srities darbo stažą, nebaigęs atitinkamos sporto programos, bet įgijęs Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą.

16. Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro), lietuvių kalbos (valstybinės) ir užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programas gali mokyti dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursų.

17. Meninio ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali mokyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Mokyklų vadovai privalo užtikrinti, kad mokytojai turėtų Apraše nustatytą kvalifikaciją.

19. Aprašo 6 punkte numatytais atvejais pedagogo kvalifikacijos pripažinimas įforminamas mokyklos vadovo įsakymu.

20. Vadovaujantis Aprašu, mokytojams nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai įrašomi į mokytojų pareigybių aprašymus.

______________________

 

 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai

aprašo 1 priedas

 

 

REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ, NURODYTŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO 11.1 PUNKTE, DALYKINIAM PASIRENGIMUI

 

1. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

Eil. Nr.

Ugdymo programa

Reikalavimai*

1

Ikimokyklinis ugdymas

Baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa

2

Priešmokyklinis ugdymas

Baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai.

3

Pradinis ugdymas

Baigta pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa

 

2. Mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo dalykas

Reikalavimai*

1

Etika

Baigta filosofijos arba etikos mokytojų rengimo programa.

Baigta filosofijos arba etikos programa.

3

Lietuvių kalba, lietuvių kalba ir literatūra

Baigta lietuvių kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo programa

Baigta lietuvių kalbos ir (ar) literatūros arba lietuvių filologijos programa.

4

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

Baigta atitinkamos kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo programa.

Baigta atitinkamos kalbos ir (ar) literatūros arba filologijos programa.

5

Užsienio kalba

Baigta atitinkamos kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo programa.

Baigta atitinkamos kalbos ir (ar) literatūros arba filologijos programa.

6

Matematika

Baigta matematikos mokytojų rengimo programa.

Baigta matematikos, statistikos programa.

7

Informacinės technologijos

Baigta matematikos ir (ar) informatikos mokytojų rengimo programa.

Baigta matematikos, informatikos, informatikos inžinerijos, informacinių technologijų programa.

8

Gamta ir žmogus (integruotas gamtos mokslų kursas 5–6 klasėms)

Baigta biologijos, chemijos, fizikos ir (ar) geografijos mokytojų rengimo programa.

Baigta biologijos, chemijos, fizikos ir (ar) geografijos programa.

9

Integruotas gamtos mokslų kursas 11–12 (III–IV gimnazijos) klasėms

Baigta biologijos, chemijos ir (ar) fizikos mokytojų rengimo programa (gali mokyti atitinkamą kurso pagal baigtas studijas dalį).

Baigta biologijos, biochemijos, bioinžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros, biofizikos, chemijos, chemijos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, biofizikos ir (ar) fizikos programa (gali mokyti atitinkamą kurso pagal baigtas studijas dalį).

10

Biologija

Baigta biologijos mokytojų rengimo programa.

Baigta biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros ir (ar) bioinžinerijos programa.

11

Chemija

Baigta chemijos mokytojų rengimo programa.

Baigta chemijos, biochemijos, chemijos inžinerijos, aplinkos apsaugos inžinerijos ir (ar) ekologijos ir aplinkotyros programa.

12

Fizika

Baigta fizikos mokytojų rengimo programa.

Baigta fizikos ir (ar) biofizikos programa.

13

Istorija

Baigta istorijos mokytojų rengimo programa.

Baigta istorijos ir (ar) politikos mokslų programa.

14

Pilietiškumo pagrindai

Baigta istorijos mokytojų rengimo programa.

Baigta istorijos, sociologijos, teisės ir (ar) politikos mokslų programa.

15

Geografija

Baigta geografijos mokytojų rengimo programa.

Baigta geografijos programa.

16

Ekonomika ir verslumas

Baigta ekonomikos mokytojų rengimo programa.

Baigta ekonomikos programa.

Baigta bet kuri mokytojų rengimo programa ir išklausyti ne trumpesni kaip 40 val. ekonomikos ir verslumo ugdymo programų ir metodų kursai.

17

Integruotas istorijos ir geografijos kursas

Baigta istorijos ir (ar) geografijos mokytojų rengimo programa.

Baigta istorijos ir (ar) geografijos programa.

18

Dailė 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms

Baigta dailės ir (ar) piešimo mokytojų rengimo programa.

Baigta dailės, dizaino, menotyros ir (ar) architektūros programa.

19

Muzika 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms

Baigta bet kuri muzikos mokytojo rengimo programa.

Baigta bet kuri muzikos programa.

20

Technologijos 5–10 (I–II gimnazijos) klasėms

Baigta taikomųjų darbų, darbų, buities kultūros ir technologijų ir (ar) dailės mokytojų rengimo programa.

21

Menai 11–12 (III–IV gimnazijos) klasėms

Baigta dalyką atitinkanti bet kuri muzikos, dailės, piešimo, choreografijos, teatro mokytojų rengimo programa.

Baigta dalyką atitinkanti bet kuri muzikos, dailės, dizaino, choreografijos, teatro, režisūros, menotyros, audiovizualinio meno, architektūros programa.

22

Technologijos 11–12 (III–IV gimnazijos) klasėms

Baigta taikomųjų darbų, darbų, buities kultūros ir technologijų ir (ar) dailės mokytojų rengimo programa.

Baigta technologijų pasirenkamą dalyką atitinkanti programa, audiovizualinis menas, architektūra, vadyba ir verslo administravimas, rekreacija ir turizmas, ekonomika, technologijos mokslų studijų srities programa.

23

Kūno kultūra

Baigta fizinio auklėjimo ar kūno kultūros mokytojų rengimo programa.

Baigta fizinio auklėjimo, sporto ar kūno kultūros programa.

 

*Jei kvalifikaciją liudijančiame dokumente nurodyta dviguba programa ar dviguba specialybė, tai vienas iš įgytų išsilavinimų/specialybių ar baigtų studijų programų turi atitikti nurodytą ugdymo programą ar bendrojo ugdymo dalyką.

 

_________________________

                                                                            

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo

2 priedas

 

REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ, NURODYTŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO 11.2 PUNKTE,

DALYKINIAM PASIRENGIMUI

 

1.   Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

Ugdymo programa

Kvalifikacija*

Studijų kryptis

Krypties šaka

Kvalifikacinis laipsnis

Ikimokyklinis ugdymas

Pedagogika

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Pedagogikos krypties (šakos)

Priešmokyklinis ugdymas

Pedagogika

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Pedagogikos krypties (šakos)

Pradinio ugdymo pedagogika

Pedagogikos krypties (šakos)

Pradinis ugdymas

Pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika

Pedagogikos krypties (šakos)

 

2.   Mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

Eil. Nr.

Ugdymo sritis

Bendrojo ugdymo dalykas

Kvalifikacija*

Studijų sritis / studijų krypčių grupė / studijų kryptis

Krypties šaka

Kvalifikacinis laipsnis

1

Dorinis ugdymas

Etika

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Filosofija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), filosofijos krypties (šakos)

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Religijos studijos

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

2

Kalbos

Lietuvių kalba, lietuvių kalba ir literatūra

Humanitariniai mokslai / Filologija / Lietuvių filologija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), lietuvių filologijos krypties (šakos)

3

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

Humanitariniai mokslai / Filologija / Atitinkamos kalbos filologija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), mokomąjį dalyką atitinkančios studijų krypties (šakos)

4

 

 

Užsienio kalba

 

 

Humanitariniai mokslai / Filologija / Atitinkamos kalbos filologija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), mokomąjį dalyką atitinkančios studijų krypties (šakos)

5

Matematika ir informacinės technologijos

Matematika

Fiziniai mokslai / Matematika ir kompiuterių mokslas / Matematika,

Statistika

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), matematikos krypties (šakos)

6

Informacinės technologijos

Fiziniai mokslai / Matematika ir kompiuterių mokslas / Informatika,

Informacijos sistemos, Programų sistemos,

Matematika,

Statistika

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), informatikos (informacinių technologijų) krypties (šakos)

7

Gamtamokslinis ugdymas  

Biologija

 

 

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Biologija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

Molekulinė biologija

Pagrindinės krypties (šakos)

Biofizika,

Biochemija

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), biologijos krypties (šakos)

8

Chemija

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Chemija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

Biochemija,

Taikomoji biochemija,

Medicininė ir veterinarinė biochemija,

Molekulinė biologija

 

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Technologijos mokslai / Inžinerija / Chemijos ir procesų inžinerija

Chemijos inžinerija

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), chemijos krypties (šakos)

9

 

Fizika

 

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Fizika,

Astronomija

visos

 

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

Biofizika,

Taikomoji biofizika

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), fizikos krypties (šakos)

10a.

Gamta ir žmogus (integruotas gamtos mokslų kursas)

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Biologija, Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija, Gyvybės mokslai;

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Visos kryptys

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), biologijos, chemijos, fizikos, geografijos krypties (šakos)

10b.

Integruotas gamtos mokslų kursas

(11-12 kl.)

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Biologija, Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija, Gyvybės mokslai;

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Chemija, Fizika, Gamtos mokslai

(Gali mokyti atitinkamą kurso pagal baigtas studijas dalį)

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

(Gali mokyti atitinkamą kurso pagal baigtas studijas dalį)

 

 

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), biologijos, chemijos, fizikos krypties (šakos)

11

Socialinis ugdymas

Istorija

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Istorija,

Istorija pagal teritoriją, Istorija pagal tematiką, Archeologija, Paveldo studijos

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), istorijos krypties (šakos)

12

Geografija

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos / Visuomeninė geografija;

Fiziniai mokslai / Gamtos mokslai / Gamtinė geografija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), geografijos krypties (šakos)

13

Pilietinis ugdymas

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Istorija,

Istorija pagal teritoriją,

Istorija pagal tematiką,

Archeologija,

Paveldo studijos,

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos:

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos / Politikos mokslai,

Socialinė politika,

Sociologija,

Antropologija, Visuomeninė geografija;

Socialiniai mokslai / Teisė / Teisė

visos

visi

14

Integruotas istorijos-geografijos kursas

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Istorija,

Istorija pagal teritoriją,

Istorija pagal tematiką,

Archeologija,

Paveldo studijos,

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos;

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos / Visuomeninė geografija

visos

visi

15

Ekonomika ir verslumas

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos / Ekonomika

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Bet kurios studijų srities studijų programa ir išklausyti ne trumpesni kaip 40 valandų ekonomikos ir verslumo ugdymo programų ir metodų kursai

16

Menai

 

Dailė,

Grafinis dizainas,

Fotografija

Menai / Meno studijos / Dailė,

Dizainas,

Fotografija ir medijos

visos

 

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Menotyra

Dailėtyra,

Architektūros istorija ir teorija

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), dailės krypties (šakos)

17

 

Muzika,

Kompiuterinės muzikos technologijos

Menai / Meno studijos / Muzika

Muzikos atlikimas,

Muzikos kūryba

Pagrindinės krypties (šakos)

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Menotyra

Muzikologija,

Choreologija

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), muzikos krypties (šakos)

18

Šokis

 

Menai / Meno studijos / Šokis

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), šokio krypties (šakos)

19

Teatras,

Filmų kūrimas

Menai / Meno studijos / Teatras ir kinas

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Menotyra

Teatrologija,

Kinotyra

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), šokio krypties (šakos)

20

Šiuolaikiniai menai

Menai / Meno studijos / Dailė, Dizainas, Muzika, Šokis, Teatras ir kinas

visos

 

Pagrindinės krypties (šakos)

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), dailės, muzikos, šokio, teatro krypties (šakos)

21

 

Technologijos

Technologijos

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos krypties (dalyko pedagogikos)

22

Technologijos

 

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

 

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), technologijos (šakos), inžinerijos krypties (šakos)

Menai / Meno studijos / Visos kryptys;

Technologijos mokslai / Technologijos / Visos kryptys;

Technologijos mokslai / Inžinerija / Visos kryptys;

Socialiniai mokslai / Verslas ir vadyba / Visos kryptys;

Biomedicinos mokslai / Žemės ūkis ir veterinarija / Visos kryptys

Visos (pagal vidurinio ugdymo technologijų bendrojoje programoje numatytą kryptį, modulį)

Pagrindinės krypties (šakos)

 

23

 

Kūno kultūra

Kūno kultūra

 

Biomedicinos mokslai / Gyvybės mokslai / Sportas

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

Pedagogikos (dalyko pedagogika), sporto krypties (šakos)

 

* Jei kvalifikaciją liudijančiame dokumente nurodyta dviguba programa, tai viena iš baigtų studijų programų (ne mažesnės kaip 90 studijų kreditų apimties) turi atitikti nurodytą ugdymo programą ar bendrojo ugdymo dalyką.

 

________________________________