LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1504 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. V-2232

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.11. Į medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, slaugos ir palaikomojo gydymo ligonines ar socialinės globos įstaigas iš aktyviojo gydymo ligoninių pacientai perkeliami tik gavus neigiamą viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymą.

Pacientui, kuris yra siunčiamas į įstaigą, teikiančią medicininės reabilitacijos paslaugas, iš aktyviojo gydymo ligoninės, viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas stacionarinėje ASPĮ likus ne daugiau kaip 48 val. iki vykimo.

Pacientui, kuris yra siunčiamas į įstaigą, teikiančią medicininės reabilitacijos paslaugas, iš namų ar kitos gyvenamosios vietos, šeimos gydytojas išrašo siuntimą atlikti viruso SARS-CoV-2 tyrimą (tiriant PGR metodu). Viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) gali būti atliekamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tyrimas tūri būti atliktas ne anksčiau kaip likus 48 val. iki vykimo. Jei iš namų ar kitos gyvenamosios vietos į įstaigą, teikiančią medicininės reabilitacijos paslaugas, atvykusiam pacientui nebuvo atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu), tai šis tyrimas turi būti atliktas įstaigoje, teikiančioje medicininės reabilitacijos paslaugas. Viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) perkeliant pacientus į medicininės reabilitacijos įstaigas organizuojamas pagal schemą, pateiktą 4 priede.

Pacientui, kuris į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ar socialinės globos įstaigą vyksta iš namų ar kitos gyvenamosios vietos, viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas toje įstaigoje, kurioje jam bus teikiamos paslaugos, ir pacientas izoliuojamas 14 dienų.“

2.  Papildau 3 priedą 21 punktu:

21. ASPĮ, kurios yra didelės rizikos savivaldybėse (nurodomose kiekvieną  penktadienį tvirtinamame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo), vadovai tais atvejais, kai pacientų lankymas gali sukelti riziką COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) išplisti jų vadovaujamose ASPĮ, gali  nustatyti griežtesnę pacientų lankymo tvarką, negu nustatyta Tvarkos apraše.“

3Papildau 4 priedu (pridedama).

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                         Aurelijus Veryga

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas

 

 

VIRUSO SARS-COV-2 TYRIMO (TIRIANT PGR METODU) ORGANIZAVIMO PERKELIANT PACIENTUS Į MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGAS SCHEMA