LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOSIOS 2018 METŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ LEIDIMŲ VYKDYTI TARPTAUTINĮ KROVINIŲ VEŽIMĄ KELIAIS IŠDAVIMO TVARKOS

 

2018 m. sausio 5 d. Nr. 2BE-4

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2B-268 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 16 punktu:

1. N u s t a t a u šią laikinąją 2018 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais (toliau – leidimai) išdavimo tvarką:

1.1. Lenkijos trečiųjų šalių, Serbijos trečiųjų šalių, Uzbekistano trečiųjų šalių, Turkijos trečiųjų šalių, Čekijos trečiųjų šalių 2018 metų leidimus išduoti vežėjams po vieną atitinkamos valstybės ir rūšies leidimą transporto priemonei, naudojusiai tos valstybės ir rūšies leidimus. Transporto priemonėms, nenaudojusioms atitinkamos valstybės ir rūšies leidimų, išduoti vieną leidimą dviem tokioms transporto priemonėms, o keturioms ir daugiau tokių transporto priemonių – ne daugiau kaip du leidimus. Vežėjams, turintiems vieną transporto priemonę, išduoti vieną leidimą. Papildomi leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus;

1.2. Rusijos trečiųjų šalių 2018 metų leidimus išduoti vežėjams vieną leidimą trims transporto priemonėms, naudojusioms Rusijos bendruosius (įskaitant suteikiančius teisę vežti trečiųjų šalių krovinius) ir (ar) Rusijos trečiųjų šalių leidimus. Vežėjams, turintiems mažiau kaip tris transporto priemones, išduoti vieną šios rūšies leidimą. Vežėjams, turintiems 2018 metų ETMK leidimą, galiojantį Rusijos teritorijoje, jį vertinti kaip Rusijos trečiosios šalies leidimą, išduotą trims „EURO V saugioms“ ir aukštesnius reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms. Papildomi leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus;

1.3. Kazachstano trečiųjų šalių ir Rusijos bendruosius, suteikiančius teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, 2018 metų leidimus išduoti vežėjams po vieną atitinkamos valstybės ir rūšies leidimą transporto priemonei, naudojusiai tos valstybės leidimus. Papildomi leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus;

1.4. esant poreikiui, papildomą (-us) leidimą (-us) taip pat išduoti, kai vežėjas pateikia laisvos formos deklaraciją. Deklaracijoje vežėjas turi nurodyti, kada, iš kur ir į kur bus gabenamas krovinys bei datą, iki kurios vežėjas grąžins panaudotą (-us) leidimą (-us). Šis laikotarpis negali būti ilgesnis nei 45 kalendorinės dienos nuo leidimo išdavimo dienos. Leidimai pagal deklaraciją išduodami su sąlyga, kad vežėjas neturi išduoto (-ų) ir ilgiau kaip 45 kalendorines dienas negrąžinto (-ų) atitinkamos valstybės ir rūšies leidimo (-ų). Leidimus pagal deklaraciją vežėjas gali gauti vieną kartą per kalendorinį mėnesį priklausomai nuo transporto priemonių, naudojusių atitinkamos valstybės ir rūšies leidimus, skaičiaus. Vežėjams, turintiems iki dešimties tokių transporto priemonių, išduodamas vienas papildomas leidimas, turintiems nuo vienuolikos iki trisdešimties tokių transporto priemonių, – du papildomi leidimai, trisdešimt vieną ir daugiau tokių transporto priemonių, – 3 papildomi leidimai;

1.5 Rusijos trečiųjų šalių ir Rusijos bendrųjų, suteikiančių teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, bendras išduotų leidimų skaičius turi būti ne didesnis už juos naudojusių transporto priemonių skaičių;

1.6. Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojas, išduodamas visų valstybių visų rūšių leidimus, nepildo skilties, kurioje turi būti vežėjo pavadinimas ir adresas. Šią leidimo skiltį prieš kelionę užpildo vežėjas. Vežėjas atsako už tinkamą ir teisingą leidimų pildymą bei naudojimą. Vežėjai, nepanaudoję ar negalintys panaudoti Lenkijos trečiųjų šalių, Serbijos trečiųjų šalių, Uzbekistano trečiųjų šalių, Turkijos trečiųjų šalių, Čekijos trečiųjų šalių, Rusijos trečiųjų šalių, Rusijos bendrųjų leidimų, suteikiančių teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, ir (ar) Kazachstano trečiųjų šalių leidimų, per 45 kalendorines dienas privalo juos grąžinti. Šis terminas skaičiuojamas nuo leidimo išdavimo dienos. Grąžinami leidimai turi būti neužpildyti vežėjo, nesutepti, nesuglamžyti, nesuplėšyti ir pan., kad juos būtų galima išduoti pakartotinai. Jei vežėjas grąžina leidimus, kurių negalima pakartotinai išduoti, jie laikomi sugadintais;

1.7. Vežėjai, kurie negrąžina šios tvarkos 1.6 papunktyje nurodytų leidimų (panaudotų ar nepanaudotų) per nustatytą terminą, grąžina sugadintus leidimus arba juos praranda, einamaisiais metais praranda teisę gauti atitinkamos valstybės ir rūšies papildomus leidimus pagal deklaracijas;

1.8. kitus 2018 metų leidimus vežėjams išduoti vadovaujantis Aprašo 13 ir 15 punktais;

1.9. valstybių, kurių leidimai galioja iki kitų metų sausio 31 d. arba vasario 1 d. (Armėnijos, Austrijos, Baltarusijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Čekijos, Irano, Juodkalnijos, Kazachstano, Kipro, Kroatijos, Moldovos, Norvegijos, Rumunijos, Rusijos, Serbijos, Suomijos, Turkijos, Ukrainos, Uzbekistano, Vengrijos):

1.9.1. visų rūšių 2018 metų leidimus išduoti nuo 2018 m. sausio 15 d., o iki šios datos išduoti 2017 metų leidimus;

1.9.2. vežėjui pageidaujant (tai nurodant prašyme išduoti leidimų), nuo 2018 m. sausio 8 d. galima išduoti Baltarusijos tranzitinius, Rusijos bendruosius (išskyrus suteikiančius teisę vežti trečiųjų šalių krovinius), Kazachstano visų rūšių ir Uzbekistano visų rūšių 2018 metų leidimus;

1.9.3. nesant kurios nors valstybės 2017 metų leidimų, 2018 metų leidimus išduoti nuo 2018 m. sausio 8 d.

1.10. kitų valstybių visų rūšių 2018 metų leidimus išduoti nuo 2018 m. sausio 8 d.

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas                                                              Genius Lukošius