LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
2014 M. spalio 10 D. ĮSAKYMO NR. 1-248 „DĖL gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-309

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Tiekimo įmonė, neatitinkanti reikalavimų licencijuojamai veiklai vykdyti ir dėl to gresiant tiekimo veiklos nutraukimui (licencijos (leidimo) sustabdymui ar panaikinimui), apie numatomą pačios įmonės ar Komisijos nustatytą neatitikimą reikalavimams licencijuojamai veiklai vykdyti privalo raštu informuoti:

79.1. Komisiją, skirstymo sistemos operatorių ir vartotojus nedelsiant ir ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki numatomo tiekimo veiklos nutraukimo;

79.2. skirstymo sistemos operatorių ir vartotojus nedelsiant, kai Komisija priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti tiekimo įmonei licenciją (leidimą) tiekimo veiklai;

79.3. pranešime vartotojams turi būti nurodyti galimi vartotojų veiksmai, siekiant užsitikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą (Taisyklių 102.18 papunktis).“

2. Pakeičiu 100.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.15. sistemos naudotojui be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį dujų suvartojimą (dujų apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą arba sistemos naudotojo deklaruotą dujų kiekį) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Mokėjimų dokumentai sistemos naudotojams pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o sistemos naudotojo prašymu arba kai sistemos naudotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu - ne rečiau kaip kas ketvirtį;“

3. Papildau nauju 100.16 papunkčiu:

100.16. sistemos naudotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

4. Papildau nauju 100.17 papunkčiu:

100.17. vykdyti kitas įstatymuose nustatytas pareigas.“

5. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Tiekimo įmonė privalo:

102.1. tiekti dujas vartotojams pagal dvišales Dujų pirkimo-pardavimo sutartis, Dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, ir (ar) kitais būdais Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Vartotojams turi būti tiekiamos teisės aktais nustatytos kokybės dujos (Taisyklių 1 priedo 23 punktas);

102.2. užtikrinti patikimą dujų tiekimą vartotojui (Taisyklių 1 priedo 3 punktas);

102.3. pirkti ir parduoti dujas teisės aktų nustatyta tvarka;

102.4. nemokamai teikti vartotojams informaciją apie efektyvų dujų vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir dujų kainas bei tarifus, numatomus sutarties pakeitimus ir kitą Gamtinių dujų įstatyme, kituose teisės aktuose bei sutartyje nustatyta tvarka reikalaujamą pateikti informaciją, taip pat vartotojams, išskyrus tuos vartotojus, kurie dujas naudoja tik maistui ruošti, be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (dujų apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą arba vartotojo deklaruotą dujų kiekį) dujų suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Taip pat vartotojo prašymu bei atsižvelgiant į vartotojo dujų suvartojimą tiekimo įmonė raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikia aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl dujų kainų. Mokėjimų dokumentai vartotojams pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o vartotojo prašymu arba kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu - ne rečiau kaip kas ketvirtį;“

102.5. užtikrinti, kad vartotojui sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti dujų apmokėjimo dokumentai;

102.6. vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo dujų mokėjimų dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

102.7. vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

102.8. ne vėliau kaip per 6 savaites nuo sutarties nutraukimo dienos vartotojui, pasirinkusiam kitą tiekimo įmonę ar nutraukusiam sutartį, pateikti galutinę sąskaitą;

102.9. stabdanti veiklą tiekimo įmonė ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki garantinio tiekimo pradžios privalo garantiniam tiekėjui perduoti visą su savo pažeidžiamų vartotojų sutartimis susijusią garantiniam tiekimui reikalingą informaciją ir duomenis – vartotojo duomenis, kontaktinę informaciją (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties numeris, sudarymo data, dujų tiekimo pradžios ir pabaigos data, objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, objekto identifikacinis numeris, vartotojo kainų grupė, dujų kiekio matavimo priemonės modelis, modifikacija, numeris, rodmenys ir jų deklaravimo data) bei paskutinės dienos prieš garantinio tiekimo pradžią iš vartotojo gautus matavimo priemonių rodmenis (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios);

102.10. bendradarbiaudama su Komisija, viešai savo interneto svetainėje paskelbti Europos Komisijos parengtą aiškų ir glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie vartotojų teises;

102.11. užtikrinti informacijos apie vartotojus, su kuriais jis yra sudaręs Dujų pirkimo-pardavimo bei Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, konfidencialumą. Visa informacija apie vartotoją yra konfidenciali, išskyrus tokius atvejus, kai surinkta informacija yra naudojama atsiskaitymuose, jų kontrolėje, kai duomenys skolos išieškojimo tikslu perduodami trečiajai šaliai, bei kitais teisės aktuose numatytais atvejais, taip pat dujų sistemų operatoriams jų funkcijoms vykdyti;

102.12. vartotojo prašymu pateikti vartotojui informaciją apie duomenis, kuriuos Taisyklių 102.11 papunktyje nustatytais atvejais tiekimo įmonė atskleidžia tretiesiems asmenims;

102.13. sudaryti su skirstymo sistemos operatoriumi skirstymo paslaugos sutartį, jeigu šią paslaugą tiekimo įmonei teikia operatorius;

102.14. teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir panaudoti dujų atsargas (Taisyklių 1 priedo 3, 8 ir 9 punktai);

102.15. tvarkyti tiekiamų dujų apskaitą (Taisyklių 1 priedo 24 punktas);

102.16. atlyginti vartotojui tiesioginius nuostolius, kai tiekimo įmonė nevykdo sutartyje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

102.17. patvirtinti ir viešai savo interneto svetainėje paskelbti vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką;

102.18. tuo atveju, kai tiekimo įmonė sužino aplinkybes, dėl kurių nebegalės vykdyti savo įsipareigojimų tiekti dujas vartotojams, nedelsiant pranešimu informuoti apie tai Komisiją, skirstymo sistemos operatorių(-ius), o savo vartotojams (Taisyklių 1 priedo 8 punktas) pranešti apie:

102.18.1. numatomą veiklos ir sudarytų sutarčių nutraukimą, siūlomus veiksmus vartotojui;

102.18.2. vartotojo teisę pasirinkti kitą tiekimo įmonę ir tokio nepasirinkimo pasekmes;

102.18.3. vartotojo teisę gauti iš tiekimo įmonės išlaidų atlyginimą dėl įmonės negalėjimo įvykdyti savo įsipareigojimų;

102.18.4. informaciją apie patiektą ir neapmokėtą dujų kiekį ir kitą informaciją, reikalingą atsiskaityti už suvartotas dujas;

102.18.5. informaciją apie tai, kad ne vėliau kaip per 6 savaites nuo tiekimo įmonės pasikeitimo ar garantinio dujų tiekimo pradžios bus pateikta galutinė sąskaita;

102.19. informuoti kitą sutarties šalį apie pasikeitusius rekvizitus ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos;

102.20. informuoti vartotoją apie saugų dujų vartojimą;

102.21. apmokėti už neeilinį dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų patikrinimą, kai neeilinis matavimo priemonių rodmenų patikrinimas atliekamas tiekimo įmonės prašymu;

102.22. vykdyti kitas įstatymuose nustatytas pareigas.“ 

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                                                                  Rokas Masiulis