LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2013 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-169 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ PROGRAMINIO LAIKOTARPIO VALDYMO KOMITETO SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. 3D-122

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programinio laikotarpio valdymo komiteto sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programinio laikotarpio valdymo komitetą (toliau – komitetas):

Kęstutis Navickas – žemės ūkio ministras, komiteto pirmininkas;

Donatas Dudutis – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Valdas Aleknavičius – Žemės ūkio ministerijos kancleris;

Andrius Burlėga – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Rūta Slidžiauskaitė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėja);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (jos nesant – Ilona Javičienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Kristina Indriošienė – Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės patarėja (jos nesant – Jurgita Stakėnienė, Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės vadovė);

Jurij Kornijenko – Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas (stebėtojo teisėmis) (jo nesant – Mantas Kubilinskas, Žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus patarėjas);

Irena Lankauskienė – Žemės ūkio ministerijos patarėja;

Loreta Mitkutė – Žemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus vedėja (jos nesant – Evelina Blažiūnaitė, Žemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Justas Poviliūnas – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Jūratė Masiulienė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja);

Artūras Ugenskas – Žemės ūkio ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas (stebėtojo teisėmis) (jo nesant – Paulius Jurkauskas, Žemės ūkio ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėjas);

Virginija Žoštautienė – Žemės ūkio ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovė (jos nesant – Evelina Kumparskienė, Žemės ūkio ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėja).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas