LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2012 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-164 „DĖL KOCHLEARINIO IMPLANTO, BAHA ĮSRIEGIAMOJO KAULINIO IMPLANTO, VIDURINĖS AUSIES KLAUSOS SISTEMOS IR ATSARGINIO ŠIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PROCESORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO BEI ŠIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-1931

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. reabilitacija, taikant klausos aparatus, yra neefektyvi, t. y. toninės audiometrijos tyrimu nustatoma, kad klausos slenksčių vidurkis kalbinių dažnių diapazone (vaikų – 500–4 000 Hz, o girdėjusių, bet netekusių klausos abiem ausimis suaugusiųjų (t. y. postlingvinio klausos netekimo atvejai, kai žmogus turi gerus kalbos įgūdžius (kalbos suvokimo ir kalbėjimo)) – 500–4 000 Hz) su klausos aparatais laisvame lauke yra 55 dB ir daugiau;“.

2.  Pakeičiu 9.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1.1. vaikams iki 3 metų, kurių klausos atkūrimo ir kalbos reabilitacijos galimybės yra geros;“.

3.  Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. antrojo tipo kochlearinių implantų sistema skiriama 18 metų ir vyresniems asmenims, kuriems nustatytas abipusis postlingvinis neurosensorinis klausos pažeidimas, jei jų klausos reabilitacija, taikant klausos aparatus, nepakankamai veiksminga.“

4.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. BAHA implantai arba klausos sistemos skiriami pacientams, kuriems nustatytas abipusis sunkus kondukcinio ar mišraus tipo klausos pažeidimas, t. y. jei toninės audiometrijos tyrimu nustatoma, kad orinio laidumo klausos slenksčių vidurkis kalbos dažnių diapazone nuo 500 iki 4 000 Hz yra 55 dB ir daugiau, išliekant gerai percepcinei (suvokimo) klausos nervo funkcijai, bet dėl anatominių išorinės ir vidurinės ausies dalių defektų yra negalima klausos reabilitacija taikant įprastus klausos aparatus.“

5.   Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. BAHA implantas arba klausos sistema skiriami vaikams iki 18 metų, kuriems nustatytas vienpusis kondukcinis ar mišraus tipo klausos pažeidimas, atsižvelgiant į visas šias sąlygas:

11.1. pažeistos ausies klausos slenkstis yra 55 dB ir daugiau;

11.2. abiejų ausų klausos nervo funkcija yra gera (kiekvienos ausies kaulinio laidumo vidurkis yra ne didesnis kaip 25 dB);

11.3. kondukcinį ar mišraus tipo prikurtimą pacientui sukėlė išorinės ausies atrezija, vidurinės ausies vystymosi anomalijos, kai timpanosklerozės ar lėtinio vidurinės ausies uždegimo chirurginis gydymas nėra efektyvus arba negali būti efektyvus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys