VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 2B-406DĖL MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES VERTINIMO IR TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU AUTOMOBILIŲ KELIAIS,

SUTEIKIMO ĮFORMINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2BE-242

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. 2B-406 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ 1.8.9 papunkčiu bei įgyvendindamas Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas“;

1.2. nurodytu įsakymu patvirtintame Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos apraše:

1.2.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Šis Aprašas skirtas mokymo įstaigoms, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) struktūrinių padalinių specialistams, priimantiems prašymus vertinti atitiktį nustatytiems reikalavimams ar įforminantiems teisės mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimą (toliau – Atsakingas Inspekcijos regiono departamento darbuotojas), ir Inspekcijos viršininko įsakymu sudarytoms komisijoms, vertinančioms mokymo įstaigų atitiktį nustatytiems reikalavimams.“

1.2.2. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo (toliau – Įstatymas) bei Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nuostatomis.“

1.2.3. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Mokymo įstaiga, pageidaujanti įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, bet kuriam Inspekcijos regiono departamentui pateikia nustatytos formos Prašymą įvertinti atitiktį nustatytiems reikalavimams (toliau – prašymas)             (1 priedas) ir Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus. Prašymas teikiamas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.2.4. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Atitiktis nustatytiems reikalavimams vertinama pagal mokymo įstaigos pateiktus dokumentus. Vertinimo komisija tikrina, ar vertinama mokymo įstaiga atitinka reikalavimus, nustatytus Įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje. Atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo protokolas (toliau – protokolas) (2 priedas) surašomas vertinimo atlikimo dieną, jį pasirašo vertinimo komisijos vadovas ir nariai. Vienas protokolo egzempliorius (ar protokolo kopija) atiduodamas mokymo įstaigai, o kitas lieka Inspekcijos regiono departamente, kurio aptarnavimo zonoje yra mokymo įstaiga.“

1.2.5. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikiama neterminuotam laikui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokymo įstaigos protokolo surašymo datos. Atsakingas Inspekcijos regiono departamento darbuotojas, atsižvelgdamas į vertinimo komisijos išvadas ir siūlymus, įformina teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimą. Laikoma, kad mokymo įstaiga įgyja teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, nuo šios teisės suteikimo įforminimo Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“ (toliau – IS „Keltra“) dienos.“

1.2.6. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Atsakingas Inspekcijos regiono departamento darbuotojas informaciją apie teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimą, patikslinimą, sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo IS „Keltra“ įforminimo Inspekcijos nustatyta tvarka skelbia Inspekcijos interneto svetainėje www.vkti.gov.lt (Mokymo įstaigų, kuriose mokomi asmenys, susiję su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, sąraše (toliau – sąrašas)). Informacijoje nurodomi mokymo įstaigos duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, adresas), administracinių ir mokymo patalpų adresas (-ai), telefonas (-ai), interneto svetainės adresas, teisės mokyti asmenis suteikimo (patikslinimo) įrašo IS „Keltra“ numeris ir data, taip pat teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, sustabdymo terminai (tuo atveju, kai mokymo įstaigai ši teisė nustatyta tvarka sustabdoma). Tuo atveju, kai teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, panaikinama, mokymo įstaiga iš sąrašo išbraukiama.“

1.2.7. papildau 23 punktu ir jį išdėstau taip:

23. Mokymo įstaigų apskaita tvarkoma IS „Keltra“. Atsakingas Inspekcijos regiono departamento darbuotojas šios sistemos „Licencijavimas“ komponente registruoja mokymo įstaigos prašymą, įveda protokolo duomenis, atlieka kitus veiksmus dėl teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo, patikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo įforminimo.“

1.2.8. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas:

2.1. nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                                  Darius Sadaunykas

 


 

Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-242 redakcija)

 

(Mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo protokolo forma)

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA 

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

Kodas 188647255, Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel.: (8 5) 278 5602, (8 5) 278 5622, el. p. vkti@vkti.gov.lt

 

MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

VERTINIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ____________ d. Nr. _______

_______________

(sudarymo vieta)

 

I. MOKYMO ĮSTAIGA  

Pavadinimas

 

Kodas

 

Įregistravimo adresas

 

Tel., faks., el. paštas

 

Vadovo vardas, pavardė, pareigos

Pateiktas prašymas (reikiamą pažymėti „X“):

 įvertinti mokymo patalpos (-ų) ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą, siekiant mokyti (arba siekiant tęsti mokymą) asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;

 įvertinti keičiamų (papildomų) mokymo patalpų ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą.

II. VERTINIMO KOMISIJA 

 

 

Vardas, pavardė, pareigos

Vadovas –

Nariai: 1.

2.

3.

III. ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

Administracinė patalpa (nuolatinė buveinė)

(adresas, telefonas, faksas, el. paštas, interneto svetainės adresas)

 

Administracinė patalpa (reikiamą pažymėti „X“): € atitinka reikalavimus;

€ neatitinka reikalavimų, nes _____________________________

________________________________________________________________________________________

(priežastys)

 

Pastabos:

 

Mokymo patalpa

(adresas, telefonas (jei yra))

 

Mokymo patalpa (reikiamą pažymėti „X“):

€ atitinka reikalavimus;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2€ neatitinka reikalavimų, nes _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(priežastys)

________________________________________________________________________________________

Pastabos:

 

 

Įranga, techninės mokymo priemonės, vaizdinė mokymo medžiaga (reikiamą pažymėti „X“):

€ atitinka mokymo kursų programose nustatytus reikalavimus;

€ neatitinka reikalavimų, nes: _______________________________________________________________

(nurodyti mokymo kurso programą, temą, kuriai išdėstyti neturi įrangos, priemonių,

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

vaizdinės mokymo medžiagos, literatūros)

 

Pastabos:

 

 

Mokytojo (-ų) kvalifikacija (reikiamą pažymėti „X“): € atitinka reikalavimus;

€ neatitinka reikalavimų, nes_________________________ 

________________________________________________________________________________________

(priežastys)

Pastabos:

 

Mokymo kursų programos (reikiamą pažymėti „X“): € atitinka reikalavimus;

€ neatitinka reikalavimų, nes _________________________

________________________________________________________________________________________

(priežastys)

Pastabos:

 

 

Mokymo kursų sąlygos:___________________________________________________________________

(nurodomas vienu metu galimas mokomų asmenų skaičius, kitos sąlygos ir reikalavimai, nustatyti 

 

tarptautinėse sutartyse)

 

 

Vertinimo komisija (reikiamą pažymėti „X“):

€ patvirtina mokymo įstaigos atitiktį nustatytiems reikalavimams ir siūlo suteikti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;

€ nepatvirtina mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams, nes ____________________________

________________________________________________________________________________________

(priežastys)

Kiti pasiūlymai:

 

IV. ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ PARAŠAI

Vadovas _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

Nariai: 1. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

2. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

3. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)