LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKSLO SAVIVALDYBĖMS NUSTATYMO IR JO PASIEKIMO VERTINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 20 d. Nr. V-72

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. Nustatau savivaldybėms, kurioms 2020 m. skiriamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti ir savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, šį tikslą – racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant savivaldybių mokyklų ugdymo kokybę ir prieinamumą.

2. Tvirtinu Tikslo, pagal kurį numatyta racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant savivaldybių mokyklų ugdymo kokybę ir prieinamumą, pasiekimo vertinimo kriterijus (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-72

 

TIKSLO, PAGAL KURĮ NUMATYTA RACIONALIAU PANAUDOTI TURIMUS IŠTEKLIUS, UŽTIKRINANT SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ UGDYMO KOKLYBĘ IR PRIEINAMUMĄ, PASIEKIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Siekiamas rezultatas

Reikšmių matavimo data arba laikotarpis

pradinių

tarpinių

siektinų

1.

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis (proc.)

Padidinti

2019 m. rugsėjis

-

2020 m. rugsėjis

2.

Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

Padidinti

2019 m. rugsėjis

-

2020 m. rugsėjis

3.

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)*

Sumažinti

2019 m. rugsėjis

-

2020 m. rugsėjis

4.

Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.)*

Sumažinti

2019 m. rugsėjis

-

2020 m. rugsėjis

5.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) (lietuvių k., matematika)

Padidinti

2018–2019 m. m.

2019–2020 m. m.,

2020–2021 m. m.

2021–2022 m. m.

6.

Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)

Padidinti

2018–2019 m. m.

2019–2020 m. m.,

2020–2021 m. m.

2021–2022 m. m.

7.

2020 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (proc.)*

100

-

-

2020 m. rugsėjis

8.

2020 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 5, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis (proc.)*

100

-

-

2020 m. rugsėjis

*Neįskaičiuojamos specialiosios klasės

 

Pastabos:

1. Pagal 1–6 punktuose nurodytus vertinimo kriterijus siekiamas rezultatas vertinamas, siektinas reikšmes lyginant su pradinėmis reikšmėmis.

2. Pradinės, tarpinės ir siektinos reikšmės matuojamos pagal faktinius duomenis, užfiksuotus šiuose kriterijuose nurodytomis datomis arba už nurodytus laikotarpius.

3. Pagal 5 ir 6 punktuose nurodytus vertinimo kriterijus už 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. atliekama stebėsena, o siekiamas rezultatas vertinamas pagal faktinius duomenis, užfiksuotus už 2021–2022 m. m.

______________________