LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gruodžio 28 d. įsakymO Nr. V-3033 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26  d. Nr. V-411

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. V-3033 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.   Pakeičiu 2.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.4. už Aprašo 2.3 ar 2.5 papunktyje nurodytas medicininės reabilitacijos paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d., išskyrus šio įsakymo 2.1.51 ir 2.1.8 papunkčiuose nurodytus atvejus, mokama 1/12 mokėjimo metu galiojančioje sutartyje, sudarytoje su TLK, atskirai medicininės reabilitacijos paslaugų grupei, nurodytai Aprašo 2.3 ar 2.5 papunktyje, numatytos metinės sutartinės sumos;“.

2.   Pakeičiu 2.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.5. už Aprašo 2.1. 2.2 ir 2.4 papunkčiuose nurodytas medicininės reabilitacijos paslaugas, suteiktas iki 2021 m. sausio 31 d., išskyrus šio įsakymo 2.1.51 papunktyje nurodytą atvejį, mokama 1/12 mokėjimo metu galiojančioje sutartyje, sudarytoje su TLK, atskirai medicininės reabilitacijos paslaugų grupei, nurodytai Aprašo 2.1, 2.2 ir 2.4 papunkčiuose, numatytos metinės sutartinės sumos, jeigu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ataskaitinį laikotarpį nustato ASP įstaigoje COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkį ir apie tai informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);“.

3.   Papildau 2.1.51 papunkčiu:

2.1.5.1 už Aprašo 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytas medicininės reabilitacijos paslaugas mokama 1/12 mokėjimo metu galiojančioje sutartyje, sudarytoje su TLK, atskirai medicininės reabilitacijos paslaugų grupei, nurodytai Aprašo 2.1–2.5 papunkčiuose, numatytos metinės sutartinės sumos ASP įstaigai, kuri teikia sergančiųjų lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) izoliacijos organizavimo paslaugas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančiųjų lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo VšĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje“;“.

4.   Pakeičiu 2.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.7. už Aprašo 2.2 papunktyje nurodytas medicininės reabilitacijos paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. gruodžio 1 d., ir už Aprašo 2.1 papunktyje nurodytas medicininės reabilitacijos paslaugas, suteiktas nuo 2021 m. sausio 1 d., mokama 1/12 metinės sutartinės sumos, numatytos Aprašo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytoms paslaugoms, COVID-19 aprašo 2 priede nurodytoms ASP įstaigoms ir ASP įstaigoms, kurios paslaugų teikimą organizuojančios ASP įstaigos pavedimu pertvarkė savo veiklą (apie tai organizuojanti ASP įstaiga turi raštu informuoti VLK iki mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 dienos), jeigu ASP įstaiga per ataskaitinį laikotarpį suteikė stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų už sumą, lygią ar didesnę nei 40 proc. 1/12 metinės sutartinės sumos šių paslaugų išlaidoms apmokėti. Jei šiame papunktyje nurodyta ASP įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu suteikė stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų už sumą, mažesnę nei 40 proc. 1/12 metinės sutartinės sumos šių paslaugų išlaidoms apmokėti, už Aprašo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama vadovaujantis šio įsakymo 2.1.2 papunkčio nuostatomis;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Arūnas Dulkys