LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. gruodžio 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-989 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-R-904 PRIEMONĖS „DIDŽIŲJŲ MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2017 m. liepos 24 d. Nr. 1V-515

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo:

1. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagal Aprašo 10 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai sudaromi iki 2018 m. kovo 31 d. visoms pagal Aprašo 8 punktą skiriamoms ES struktūrinių fondų lėšoms regionams.“

2. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Tikslinės teritorijos savivaldybės vykdomoji institucija projektinius pasiūlymus Regiono plėtros tarybai teikia iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino pagal Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – regionų projektų atrankos tvarkos aprašas) nustatytą formą.“

3. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas, tik jei didinama projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia, laikantis Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.“

4. Papildau 651 punktu ir jį išdėstau taip:

651. Projekte sutaupytos lėšos gali būti panaudotos, tik jei reikia padidinti projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos, laikantis Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                  Eimutis Misiūnas