LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-186 „DĖL KAUPIAMOJO ĮNAŠO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 13 d. Nr. D1-25

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. D1-186 „Dėl Kaupiamojo įnašo daugiabučiams namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS DĖL KAUPIAMOJO ĮNAŠO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2014 m. liepos 17 d. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 19 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą“ 1.4. p.,

t v i r t i n u Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodiką (pridedama).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-25 redakcija)

 

 

KAUPIAMOJO ĮNAŠO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)

APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

 

1. Kaupiamojo įnašo tikslas – sukaupti lėšų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, kitoms išlaidoms ir įmokoms, susijusioms su šio projekto įgyvendinimu (projekto administravimu, statybos darbų technine priežiūra ir kt.), apmokėti iki projekte numatytų darbų pabaigos, įgyvendinant šį projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

2. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) mėnesinės įmokos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 3 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kad nurodyta mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, turi atitikti vykdomų darbų mastą, buto savininko pajamas ir neturi būti didesnė už Vyriausybės nustatytą šios įmokos dydį.

3. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodikoje (toliau – metodika) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarime Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“.

4. Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka konkrečioms patalpoms apskaičiuojama pagal kaupiamojo įnašo mėnesinį tarifą (išreikšta eurais, tenkančiais vienam patalpų naudingojo ploto kvadratiniam metrui), kuris apskaičiuojamas pagal šios metodikos 5 punkte nurodytą formulę ir kurį tvirtina patalpų savininkai, priimdami sprendimą Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka.

5. Kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas apskaičiuojamas pagal formulę:

                                                                                                                  (1)

Km – kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas (Eur /m2 patalpų naudingojo ploto);

I – numatomų investicijų preliminarus dydis, kuris apskaičiuojamas šios metodikos 6 punkte nurodyta tvarka;

Pr – būtinų sukaupti lėšų šios metodikos 1 punkte nurodytoms išlaidoms apmokėti numatomų investicijų lyginamoji dalis, priimama ne mažesnė kaip 0,05 (jeigu I ≤ 150 Eur/m2, rekomenduojama Pr = 0,07); jeigu patalpų savininkai jau sukaupę dalį lėšų, kurios gali būti panaudotos šios metodikos 1 punkte nurodytam tikslui, Pr gali būti proporcingai sumažintas);

p – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų naudingas plotas, m2;

t – lėšų kaupimo trukmė mėnesiais, kuri pasirenkama įvertinus Kmmax dydį, turi būti ne mažesnė už apskaičiuotą pagal formulę:

 

                                                                                                                              (2)

Kmmax – šios metodikos 3 punkte nurodytu Vyriausybės nutarimu nustatytas didžiausias kaupiamojo įnašo dydis (Eur/m2).

6. Preliminarus investicijų dydis nustatomas pagal numatomų įgyvendinti valstybės remiamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamąją kainą. Ši kaina nustatoma vadovaujantis sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimo rekomendacijomis, nurodytomis VĮ Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje (www.spsc. lt/rekomendacijos dėl statinių skaičiuojamųjų kainų nustatymo) arba kitais turimais duomenimis apie atitinkamų statybos darbų rinkos kainą, nurodant jų šaltinį. Jeigu daugiabučio namo patalpų savininkai nustatyta tvarka jau yra parengę ir pasitvirtinę daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą arba priėmę sprendimą pasinaudoti tipiniu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektu, investicijų preliminarus dydis I nustatomas pagal šių projektų sąmatines vertes.

7. Kaupiamojo įnašo mėnesiniam tarifui gali būti netaikomas 1 formulėje nurodytas Kmmax, jeigu visi patalpų savininkai raštu sutinka mokėti didesnį įnašą, sutrumpinant lėšų kaupimo trukmę arba didinant pradinio įnašo (nuosavų lėšų) lyginamąją dalį.

 

__________________