PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO NUSTATYTOSE LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTOSE TERITORIJOSE, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 18 d. Nr. T1-31

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Plungės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. vasario 18 d.

sprendimu Nr. T1-31

 

KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO NUSTATYTOSE LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTOSE TERITORIJOSE, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytose teritorijose (toliau – kompensacija), kai šie nuostoliai mokami iš Plungės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika (toliau – Metodika) nustato vienkartinės ir periodinės kompensacijos, išmokamos iš Plungės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką.

2Metodika yra taikoma, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ar teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, patenkančių į nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, savininkui, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniui (toliau – savininkas ar patikėtinis) kompensacija mokama iš Savivaldybės valdomų juridinių asmenų, apie kuriuos informacija (jų pavadinimas, kodas ir buveinės adresas) yra skelbiama Savivaldybės tinklalapyje (www.plunge.lt), lėšų ir kai nėra taikoma Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, kai žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika (toliau –Vyriausybės metodika), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“.

3Metodikos nuostatos taikomos Įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų nuostolių dydžiui ir numatytoms kompensacijoms apskaičiuoti ir išmokėti.

4Kompensaciją turi teisę gauti savininkas ar patikėtinis, kuris išreiškė rašytinį sutikimą dėl Įstatyme nurodytų teritorijų nustatymo, Įstatymo 7 straipsnyje numatytais atvejais.

5Vienkartinė kompensacija išmokama vieną kartą, o periodinė kompensacija mokama kiekvienais kalendoriniais metais, bet ne ilgiau kaip 3 metus iš eilės, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose nustatyta kitaip. Periodinė kompensacija mokama vieną kartą per vienus kalendorinius metus. Sprendimą mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją pagal Metodiką priima Savivaldybės valdomas juridinis asmuo, iš kurio lėšų yra mokama kompensacija, atsižvelgdamas į apskaičiuotą kompensacijos dydį ir turimas lėšas.

6Kompensacija nemokama:

6.1.    kai dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo atlyginta ir teritorija ar jos dalis, dėl kurios nustatymo atsiradusių apribojimų taikymo buvo atlyginta, sutampa su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija ar jos dalimi;

6.2.    kitais įstatymų nustatytais atvejais.

7Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme, Vyriausybės metodikoje ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMAM JURIDINIAM ASMENIUI TAIKOMOS TAISYKLĖS SUTIKIMUI DĖL ĮSTATYME NURODYTŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO GAUTI

 

8Įstatyme nurodytos teritorijos yra nustatomos tik gavus savininko ar patikėtinio sutikimą dėl tokių teritorijų nustatymo, išskyrus Įstatyme numatytas išimtis. Metodika yra taikoma tik savininko ar patikėtinio sutikimo gavimo procedūrai, kai dėl sutikimo nustatyti Įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – sutikimas) (Metodikos 2 priedas), į šiuos asmenis kreipiasi suinteresuotas Savivaldybės valdomas juridinis asmuo (toliau – suinteresuotas asmuo).

9Savininko ar patikėtinio sutikimas turi būti gautas:

9.1.    iki teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto patvirtinimo;

9.2.    iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo;

9.3.    iki sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos sprendimo pritarti planuojamai ūkinei veiklai priėmimo (kai atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros neatliekant poveikio aplinkai vertinimo);

9.4.    iki kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektų, kilnojamųjų elektroninių ryšių tinklų įrengimo projektų ir (ar) kitų projektų, kuriems įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos;

9.5.    per 30 darbo dienų po sprendimo pritarti planuojamai ūkinei veiklai priėmimo (kai atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros).

10.     Jeigu ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai vykdyti rengiami keli Metodikos 9.1–9.5 papunkčiuose nurodyti dokumentai, savininko ar patikėtinio sutikimas turi būti gautas iki pirmojo dokumento, kuriame nustatomos Įstatyme nurodytos teritorijos, patvirtinimo (išdavimo) ar iki sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos sprendimo pritarti planuojamai ūkinei veiklai priėmimo (kai atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros neatliekant poveikio aplinkai vertinimo).

11.     Suinteresuotas asmuo su prašymu (Metodikos 1 priedas) kreipiasi į savininką ar patikėtinį, nepraleidęs Metodikos 9.1–9.5 papunkčiuose, 10 punkte numatytų terminų, prašydamas informuoti, ar savininkas ar patikėtinis sutinka su Įstatyme nurodytų teritorijų nustatymu. Kartu su prašymu savininkui ar patikėtiniui pateikiamas derinti sutikimo projektas ir Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo apskaičiavimo ir išmokėjimo aktas (toliau – kompensacijos apskaičiavimo aktas) (Metodikos 3 priedas).

12.     Jeigu savininkas ar patikėtinis sutinka išduoti sutikimą, jis raštu per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos informuoja suinteresuotą asmenį, pateikdamas suinteresuotam asmeniui kartu su prašymu pateiktą pasirašytą sutikimą arba savininko ar patikėtinio parengtą sutikimą, kuriame turi būti aptarta Įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta informacija.

13.     Jeigu savininkas ar patikėtinis sutinka išduoti sutikimą, bet nesutinka su savininkui ar patikėtiniui derinti pateiktame sutikimo projekte nurodytu kompensacijos dydžiu, jis raštu per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos informuoja suinteresuotą asmenį, pateikdamas suinteresuotam asmeniui kartu su prašymu pateiktą pasirašytą sutikimą su pažymėta pastaba dėl prieštaravimo nurodytam kompensacijos dydžiui. Tokiu atveju išduotas sutikimas yra laikomas galiojančiu ir pakankamu įregistruoti sutikime nurodytas Įstatyme numatytas teritorijas, o mokėtinas kompensacijos dydis savininko ar patikėtinio lėšomis ir iniciatyva apskaičiuojamas Metodikos 24 punkte nustatyta tvarka.

14.     Jeigu savininkas ar patikėtinis atsisako išduoti sutikimą, jis raštu per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos apie tai informuoja suinteresuotą asmenį. Jeigu savininkas atsisako išduoti sutikimą ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, kuri atitinka Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 ir 3 dalyse, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.100 straipsnyje ar kituose įstatymuose numatytus atvejus, kai žemė galėtų būti paimama visuomenės poreikiams, vykdyti, suinteresuotas asmuo su prašymu kreipiasi į Savivaldybę, prašydamas inicijuoti žemės ir (ar) kito turto paėmimo visuomenės poreikiams procedūras teisės aktuose nustatyta tvarka. Išlaidos susijusios su turto paėmimu visuomenės poreikiams yra kompensuojamos suinteresuoto asmens.

15.     Kartu su savininko ar patikėtinio atsakymu suinteresuotam asmeniui yra pateikiami šie dokumentai:

15.1.      teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas, jeigu atsakymą į prašymą teikia atstovaujantis asmuo, atsakyme nurodant atstovaujančiojo asmens duomenis, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija, kai atsakymą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo;

15.2.      asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija (pateikiama, kai prašymą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo);

15.3.      kai žemės sklypas ir (ar) nekilnojamasis daiktas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas visų bendraturčių atsakymas ar vieno (kelių) iš bendraturčių atsakymas su kitų bendraturčių atstovavimo teisę patvirtinančiais dokumentais (įgaliojimu, sutartimi ar kt.).

16.     Kompensaciją išmokantis suinteresuotas asmuo per 20 darbo dienų nuo savininko ar patikėtinio atsakymo ir sutikimo gavimo dienos nustato, ar žemės sklypo ar teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, savininko ar patikėtinio nekilnojamasis turtas pateks į Įstatyme nurodytas teritorijas, įvertina atsakymo ir sutikimo atitikimą Metodikos 12–15 punktuose nustatytiems reikalavimams.

17.     Jeigu sutikimas atitinka Metodikos reikalavimus ir savininkas ar patikėtinis neprieštarauja kartu su prašymu pateiktame sutikime nurodytam kompensacijos dydžiui, suinteresuotas asmuo, laikydamasis Metodikos 16 punkte numatyto termino, priima sprendimą dėl kompensacijos dydžio nustatymo ir išmokėjimo tvarkos ir pasirinktu informavimo būdu informuoja atsakymą pateikusį savininką ar patikėtinį apie sutikimo tinkamumą, kompensacijos dydį ir išmokėjimo tvarką. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą sprendimas negali būti priimtas, suinteresuotas asmuo gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, apie termino pratęsimą pasirinktu informavimo būdu informuodamas atsakymą ir sutikimą pateikusį savininką ar patikėtinį iki Metodikas 16 punkte nurodyto termino pabaigos ir nurodydamas sprendimo priėmimo termino pratęsimo priežastis.

18.     Jeigu sutikimas atitinka Metodikos reikalavimus ir savininkas ar patikėtinis prieštarauja su prašymu pateiktame sutikime nurodytu kompensacijos dydžiu, suinteresuotas asmuo, laikydamasis Metodikos 16 punkte numatyto termino, pasirinktu informavimo būdu informuoja atsakymą pateikusį asmenį apie sutikimo tinkamumą, o kompensacijos dydis nustatomas Metodikos 25 punkte nustatyta tvarka. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą sprendimas dėl kompensacijos dydžio nustatymo ir išmokėjimo tvarkos negali būti priimtas, suinteresuotas asmuo gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, apie termino pratęsimą pasirinktu informavimo būdu informuodamas atsakymą ir sutikimą pateikusį savininką ar patikėtinį iki Metodikos 16 punkte nurodyto termino pabaigos ir nurodydamas sprendimo priėmimo termino pratęsimo priežastis.

19.     Jeigu savininko ar patikėtinio sutikimas neatitinka Metodikos 12–15 punktuose nustatytų reikalavimų ir šiuos trūkumus galima ištaisyti ir (ar) suinteresuotam asmeniui sprendimui dėl kompensacijos išmokėjimo priimti reikalingi papildomi duomenys (ar būtina patikslinti pateiktus duomenis), suinteresuotas asmuo apie tai pasirinktu informavimo būdu informuoja atsakymą ir (ar) sutikimą pateikusį savininką ar patikėtinį, nustatydamas ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos terminą trūkumams pašalinti ir (ar) papildomai informacijai pateikti. Jeigu savininkas ar patikėtinis per nustatytą terminą pašalina trūkumus ir (ar) pateikia papildomą informaciją, laikoma, kad atsakymas ir sutikimas pateiktas tą dieną, kai buvo gautas pirmasis atsakymas. Laikoma, kad sutikimas yra negautas, kol nustatyti trūkumai nėra pašalinti. Savininkui ar patikėtiniui nepašalinus nustatytų trūkumų numatytais terminais, suinteresuotas asmuo turi teisę iš naujo inicijuoti sutikimo gavimo procedūras arba priimti sprendimą dėl Metodikos 14 punkte nurodytų procedūrų inicijavimo.

 

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

20.     Suinteresuotas asmuo, prieš kreipdamasis į savininką ar patikėtinį dėl sutikimo išdavimo, privalo apskaičiuoti mokėtinos kompensacijos dydį. Kompensacijos dydis yra nustatomas ir apskaičiuojamas Vyriausybės metodikos III skyriaus nustatyta tvarka ir sąlygomis.

21.     Suinteresuotas asmuo, nustatydamas ir apskaičiuodamas kompensaciją, privalo parengti ar surinkti ir vertinti šią informaciją ir (ar) dokumentus:

21.1.    savininko ar patikėtinio žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis pagrindžiantį Nekilnojamojo turto registro išrašą, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopiją;

21.2.    savininko ar patikėtinio žemės sklypo (sklypų), patenkančio į Įstatyme nurodytą teritoriją, planą (toliau – planas), kuris parengtas atsižvelgiant į Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentą, kurio pagrindu bus nustatomos Įstatyme nurodytos teritorijos, išbraižant plane įregistruotas savininko ar patikėtinio žemės sklypo ribas ir pageidaujamas nustatyti Įstatyme nurodytos teritorijos ribas. Planas turi būti parengtas kompiuteriu ant ortofotografinio žemėlapio ir atitikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 543.2 ir 543.3 papunkčių reikalavimus;

21.3.      teritorijos, patenkančios į Įstatyme nurodytą teritoriją, schemą (jeigu į Įstatyme nurodytą teritoriją patenka teritorija, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir kompensacija bus mokama valstybinės žemės patikėtiniui);

21.4.      pageidaujamos nustatyti Įstatyme nurodytos teritorijos schemą, kuri parengta atsižvelgiant į Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentą, kurio pagrindu bus nustatoma Įstatyme nurodyta teritorija (toliau – schema);

21.5.      dokumentą, kuriuo žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto naudojimo tvarka nustatyta ir pagal kurį įregistruota Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto naudojimo tvarkos planą;

21.6.      dokumentai, įrodantys nuostolių, kurie bus patirti dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Įstatyme nurodytose teritorijose, dydį, apskaičiuotą Vyriausybės metodikos III skyriuje numatyta tvarka;

21.7.    dokumentai, pagrindžiantys, kad buvo atlyginta dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo teritorijoje (jos dalyje), sutampančioje su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi), sprendimo išmokėti kompensaciją, taikant kitą kompensavimo metodiką, kopija ir (ar) prašymo išmokėti šią kompensaciją kopija (pateikiama, jeigu yra).

22.     Suinteresuotas asmuo, nustatęs ir apskaičiavęs kompensacijos dydį, privalo įvertinti, ar jis sugebės kompensaciją išmokėti per 3 metus. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į suinteresuoto asmens finansinius dokumentus, planuojamas gauti pajamas ir kitus objektyvius duomenis ar dokumentus. Konstatavus, kad suinteresuotas asmuo sugebės išmokėti kompensaciją per 3 metus, suinteresuoto asmens valdymo organai suinteresuoto asmens steigimo dokumentuose nustatyta tvarka priima sprendimą dėl prašymo savininkui ar patikėtiniui pateikimo ir patvirtina suinteresuoto asmens galimybes prisiimti kompensacijos dydžio papildomus finansinius įsipareigojimus.

23.     Kompensacijos dydis ir jos išmokėjimo būdas nurodomi kompensacijos apskaičiavimo akte, kuris pateikiamas savininkui ar patikėtiniui su prašymu dėl sutikimo išdavimo.

24.     Kai žemės sklypas ir (ar) nekilnojamasis daiktas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, kompensacija apskaičiuojama įvertinus kiekvieno bendraturčio turimą dalį ir kiekvieno jų patirtus ir (ar) patiriamus konkrečius nuostolius, pagrįstus juos įrodančiais dokumentais. Jeigu bendraturčiai nepateikia suinteresuotam asmeniui dokumento dėl nuostolių paskirstymo tarp bendraturčių, kompensacija apskaičiuojama ir išmokama proporcingai bendraturčių turimoms žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto dalims.

25.     Kai savininkas ar patikėtinis nesutinka su apskaičiuotu kompensacijos dydžiu, kartu su pateikiamu atsakymu, kuris parengiamas laikantis Metodikos 13 punkte nustatytų reikalavimų, savininkas ar patikėtinis pateikia dokumentus, įrodančius nuostolius, kurie bus patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Įstatyme nurodytose teritorijose, ir nurodo patikslintą kompensacijos dydį, apskaičiuotą Vyriausybės metodikos III skyriuje numatyta tvarka, arba savininkas ar patikėtinis nurodo, kad nuostolių dydis bus apskaičiuojamas taikant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto ir (ar) verslo vertinimą. Turto ir (ar) verslo vertinimą užsako ir už vertinimo darbus sumoka šiuo vertinimu suinteresuota šalis (suinteresuotas asmuo, savininkas ar patikėtinis).

26.     Savininkui ar patikėtiniui pateikus Metodikos 25 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, suinteresuotas asmuo per 20 darbo dienų nuo atitinkamų dokumentų ir informacijos gavimo dienos įvertina pateiktus dokumentus ir patikrina patikslintos kompensacijos dydžio apskaičiavimą Vyriausybės metodikos III skyriuje numatyta tvarka. Jeigu suinteresuotas asmuo nustato, kad patikslintas kompensacijos dydis apskaičiuotas tinkamai, suinteresuotas asmuo priima sprendimą dėl kompensacijos dydžio ir išmokėjimo tvarkos ir apie sprendimą informuoja savininką ar patikėtinį. Patikslintas kompensacijos dydis yra išmokamas Metodikoje nustatyta tvarka. Jeigu suinteresuotas asmuo nustato, kad patikslintas kompensacijos dydis apskaičiuotas netinkamai, suinteresuotas asmuo priima sprendimą dėl kompensacijos dydžio ir išmokėjimo tvarkos ir apie sprendimą informuoja savininką ar patikėtinį. Savininkas ar patikėtinis, nesutikdamas su nurodytu mokėtinu kompensacijos dydžiu, turi teisę veikti Metodikos 25 punkte nustatyta tvarka, apskaičiuojant nuostolių dydį pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto ir (ar) verslo vertinimą, arba kreiptis į teismą dėl kompensacijos dydžio nustatymo.

27.     Individualų turto ir (ar) verslo vertinimą užsakiusi šalis, gavusi vertinimo ataskaitą ir sutikdama su joje apskaičiuotu nuostolių dydžiu, apie tai informuoja suinteresuotą asmenį, pateikdama ir vertinimo ataskaitos kopiją. Suinteresuotas asmuo, sutikdamas su vertinimo ataskaitoje (jos kopijoje) apskaičiuotu nuostolių dydžiu, per 20 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos (jos kopijos) gavimo dienos jos pagrindu priima sprendimą dėl kompensacijos dydžio nustatymo ir išmokėjimo tvarkos, apie kurį pasirinktu informavimo būdu informuoja savininką ar patikėtinį. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą naujas sprendimas negali būti priimtas, kompensaciją išmokantis suinteresuotas asmuo gali šį terminą pratęsti Metodikos 17 punkte nustatyta tvarka.

28.     Kai suinteresuotas asmuo nesutinka su nuostolių dydžiu, nustatytu taikant individualų turto ir (ar) verslo vertinimą, apie tai jis informuoja savininką ar patikėtinį, o ginčas dėl kompensacijos dydžio sprendžiamas šalių (suinteresuoto asmens, savininko ar patikėtinio) susitarimu arba teismo tvarka.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

29.     Vienkartinė kompensacija mokama vieną kartą ne vėliau kaip per 3 metus nuo sprendimo dėl kompensacijos dydžio nustatymo ir išmokėjimo tvarkos priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai, pakeitus Įstatymą ir padidėjus Įstatyme nurodytoje teritorijoje taikomų Įstatymu nustatytų apribojimų apimčiai, savininkas ar patikėtinis pateikia prašymą dėl išmokėtos vienkartinės kompensacijos peržiūrėjimo arba sprendimas dėl kompensacijos dydžio nustatymo ir išmokėjimo tvarkos yra ginčijamas teisme. Periodinė kompensacija išmokama per 3 metus nuo sprendimo dėl kompensacijos dydžio nustatymo ir išmokėjimo tvarkos priėmimo dienos. Periodinė kompensacija mokama kiekvienais metais ne ilgiau kaip 3 metus pagal apskaičiuotą dydį, jį išdėstant lygiomis dalimis kasmet, išskyrus atvejus, kai, pakeitus Įstatymą ir padidėjus Įstatyme nurodytoje teritorijoje taikomų Įstatymu nustatytų apribojimų apimčiai, savininkas ar patikėtinis pateikia prašymą dėl periodinės kompensacijos peržiūrėjimo. Prašymas dėl išmokėtos vienkartinės ar periodinės kompensacijos peržiūrėjimo teikiamas suinteresuotam asmeniui ir nagrinėjamas Metodikos III skyriuje nurodyta tvarka. Suinteresuotas asmuo nustato, ar padidėjo taikomų apribojimų apimtis ir ar dėl to yra pagrindas peržiūrėti kompensaciją.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.     Kompensacijos dėl Metodikoje nenurodytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš suinteresuotų asmenų lėšų, apskaičiuojamos ir išmokamos pagal kituose įstatymuose nurodytas Vyriausybės patvirtintas kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkas, jeigu jose numatytos kompensacijos dėl atitinkamų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo.

31.     Jeigu skirtingos Įstatyme nurodytos teritorijos (jų dalys) sutampa, kompensaciją dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo šiose sutampančiose teritorijose (jų dalyse) išmoka (arba pasidalija išmokėtos kompensacijos išlaidas) atitinkami suinteresuoti asmenys proporcingai pagal kiekvieno jų atitinkamai nustatytų apribojimų apimtį.

 

_____________________

 

 

Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų

dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

taikymo nustatytose Lietuvos

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose,

kai šie nuostoliai mokami iš Plungės

rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų

lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos

1 priedas

 

(Prašymo forma)

 

 

dokumento sudarytojas (Plungės rajono savivaldybės valdomas juridinis asmuo)

______________________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo duomenys (pildoma pagal pastabą)

 

 

____________________________________

Adresatas (žemės sklypo ar teritorijos, kurioje nesuformuoti

žemės sklypai, patenkančių į nustatytas Įstatyme nurodytas

teritorijas, savininkas; valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis;

asmuo, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo

turto registre; ir nustatytoje Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančių

Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ

 

____________ Nr._____

(data)

 

1.   Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytos teritorijos (teritorijų), kurioje (-se) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Įstatyme nurodyta teritorija), dydis, ha

 

2.   Dokumento, kurio pagrindu bus nustatoma Įstatyme nurodyta teritorija, pavadinimas

 

3.   Planuojama vykdyti ūkinė ir (ar) kitokia veikla, kuriai vykdyti turi būti nustatoma Įstatyme nurodyta teritorija

 

4.   Įstatyme nurodytoje teritorijoje (teritorijose) taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (sąlygų) pavadinimas (pavadinimai)

 

5.   Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančio žemės sklypo (sklypų) ir (ar) nekilnojamojo daikto (daiktų) adresas (adresai) (nurodoma, jeigu yra)

 

6.   Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančio žemės sklypo (sklypų) ir (ar) nekilnojamojo daikto (daiktų) unikalus numeris, žemės sklypo kadastro numeris, kiti žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, kurie buvo įrašyti Nekilnojamojo turto kadastre (tarp jų – pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdas (būdai) (nurodoma, jeigu nustatyta), žemės sklypo plotas ir jo sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis ir (ar) nekilnojamojo daikto plotas ir jo paskirtis) prašymo išduoti sutikimą dėl Įstatyme nurodytos teritorijos nustatymo pateikimo dieną

 

7.   Nustatyta žemės sklypo (sklypų) ir (ar) nekilnojamojo daikto (daiktų) naudojimo tvarka (nurodoma, jeigu yra)

 

8.   Sutikimo vykdyti ūkinę ir (ar) kitokią veiklą galiojimo terminas

Neterminuotas /____________ metai

9.   Kompensacijos dydis, nustatytas Metodikoje numatyta tvarka

 

10. Informacija dėl kompensacijos mokėjimo tvarkos

Vienkartinė / Periodinė

(tinkamą pabraukti)

11. Asmuo ar institucija, kuris (kuri) atlygino dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo teritorijoje (jos dalyje), sutampančioje su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi), ir (ar) priėmė sprendimą išmokėti kompensaciją, taikant kitą kompensavimo metodiką, arba į kurį kreiptasi dėl šių nuostolių atlyginimo, kompensacijos išmokėjimo (nurodoma, jeigu yra)

 

 

PRIDEDAMA:

1.   Įgaliojimas (jeigu prašymą teikia atstovaujantis asmuo).

2.   Savininko ar patikėtinio žemės sklypo (sklypų), patenkančio (-ių) į Įstatyme nurodytą teritoriją, planas (toliau – planas), kuris parengtas atsižvelgiant į Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentą, kurio pagrindu bus nustatomos Įstatyme nurodytos teritorijos, išbraižant plane įregistruotas savininko ar patikėtinio žemės sklypo ribas, ir pageidaujamas nustatyti Įstatyme nurodytos teritorijos ribas.

3.   Teritorijos, patenkančios į Įstatyme nurodytą teritoriją, schema (jeigu į Įstatyme nurodytą teritoriją patenka teritorija, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir kompensacija bus mokama valstybinės žemės patikėtiniui).

4.   Sutikimo nustatyti Įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, projektas.

5.   Preliminarus kompensacijos apskaičiavimo aktas.

 

(prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė ir parašas)

 

Pastabos:

1.  Pildant prašymą nurodomi šie juridinio asmens duomenys: teisinė forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), atstovaujančiojo asmens pareigos, vardas ir pavardė.

2.  Kai žemės sklypas ir (ar) nekilnojamasis daiktas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas prašymas pateikiamas visiems bendraturčiams.

 

 

Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų

dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

taikymo nustatytose Lietuvos

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose,

kai šie nuostoliai mokami iš Plungės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų

lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos

2 priedas

 

(Sutikimo forma)

 

_____________________________________________________________________________________ (žemės sklypo ar teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, patenkančių į nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, savininkas; valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis; asmuo, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre; ir nustatytoje Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkas)

______________________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo duomenys (pildoma pagal pastabą)

 

 

____________________________________

Adresatas (Plungės rajono savivaldybės valdomo juridinio asmens pavadinimas)

 

SUTIKIMAS DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTOS TERITORIJOS (TERITORIJŲ) NUSTATYMO

 

____________ Nr._____

(data)

______________

(vieta)

 

 

1.   Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytos teritorijos (teritorijų), kurioje (-se) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Įstatyme nurodyta teritorija), dydis, ha

 

2.   Dokumento, kurio pagrindu bus nustatoma Įstatyme nurodyta teritorija, pavadinimas

 

3.   Planuojama vykdyti ūkinė ir (ar) kitokia veikla, kuriai vykdyti turi būti nustatoma Įstatyme nurodyta teritorija

 

4.   Sutikimo vykdyti ūkinę ir (ar) kitokią veiklą galiojimo terminas

Neterminuotas / __________ metai

5.   Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančio žemės sklypo (sklypų) ir (ar) nekilnojamojo daikto (daiktų) unikalus numeris, žemės sklypo kadastro numeris, kiti žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, kurie buvo įrašyti Nekilnojamojo turto kadastre (tarp jų – pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdas (būdai) (nurodoma, jeigu nustatyta), žemės sklypo plotas ir jo sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis ir (ar) nekilnojamojo daikto plotas ir jo paskirtis) sutikimo dėl Įstatyme nurodytos teritorijos nustatymo sudarymo dieną

 

6.   Informacija apie žemės sklypo (sklypų) ir (ar) nekilnojamojo daikto (daiktų) bendrasavininkus (nurodoma, jeigu yra)

 

7.   Įstatyme nurodytoje teritorijoje (teritorijose) taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (sąlygų) pavadinimas (pavadinimai)

 

8.   Kompensacijos dydis

 

9.   Informacija dėl kompensacijos mokėjimo tvarkos

Vienkartinė / Periodinė

(tinkamą pabraukti)

10. Sutikimas dėl nustatyto kompensacijos dydžio

Sutinku / Nesutinku

(tinkamą pabraukti)

11. Informavimo apie pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jų taikymo pabaigą tvarka:

Suinteresuoti asmenys per 15 darbo dienų nuo Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto dokumento, kurio pagrindu nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija, patvirtinimo, priėmimo, suderinimo ar išdavimo dienos apie tai raštu praneša savininkui ir (ar) patikėtiniui, nurodydami konkrečias nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas ir jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (arba pateikia nuorodą, kur su jomis galima susipažinti) ir sprendimo, kuriuo patvirtintas, priimtas, suderintas ar išduotas dokumentas, kurio pagrindu nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija, kopiją.

Suinteresuoti asmenys apie specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikymo pabaigą privalo raštu informuoti savininką ir (ar) patikėtinį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo datos, kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas Įstatymo 12 straipsnyje numatytais atvejais išregistruoja Įstatyme nurodytą teritoriją.

 

Šiuo sutikimu yra suteikiama teisė teisės aktuose nustatyta tvarka nustatyti, įregistruoti ir išregistruoti sutikime ir jo prieduose nurodytas teritorijas ir joms taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

PRIDEDAMA:

1.  Įgaliojimas (jeigu sutikimą išduoda atstovaujantis asmuo).

2.  Savininko ar patikėtinio žemės sklypo (sklypų), patenkančio (-ių) į Įstatyme nurodytą teritoriją, planas (toliau – planas), kuris parengtas atsižvelgiant į Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentą, kurio pagrindu bus nustatomos Įstatyme nurodytos teritorijos, išbraižant plane įregistruotas savininko ar patikėtinio žemės sklypo ribas, ir pageidaujamas nustatyti Įstatyme nurodytos teritorijos ribas.

3.  Teritorijos, patenkančios į Įstatyme nurodytą teritoriją, schema (jeigu į Įstatyme nurodytą teritoriją patenka teritorija, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir kompensacija bus mokama valstybinės žemės patikėtiniui).

4.  Dokumentai, įrodantys nuostolių patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Įstatyme nurodytose teritorijose, ir patikslintas kompensacijos apskaičiavimo aktas (jeigu nesutinkama su apskaičiuotu kompensacijos dydžiu).

5.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija (pateikiama, kai sutikimą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo).

 

(sutikimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir parašas)

Pastabos:

1.   Jeigu sutikimą išduoda fizinis asmuo, nurodomi šie duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos įstaigos pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris).

2.   Jeigu sutikimą išduoda juridinis asmuo arba kitos užsienio organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, nurodomi šie duomenys: teisinė forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris), atstovaujančiojo asmens pareigos, vardas ir pavardė.

3.   Kai žemės sklypas ir (ar) nekilnojamasis daiktas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, turi būti pateikiamas visų bendraturčių sutikimas, o kompensacija apskaičiuojama įvertinus kiekvieno bendraturčio turimą dalį ir kiekvieno jų patirtus ir (ar) patiriamus konkrečius prašyme nurodytus nuostolius, pagrįstus juos įrodančiais dokumentais.

 

 

Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų

dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

taikymo nustatytose Lietuvos

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose,

kai šie nuostoliai mokami iš Plungės rajono

savivaldybės valdomų juridinių asmenų

lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos

3 priedas

 

(Apskaičiavimo akto forma)

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

KOMPENSACIJOS DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO AKTAS

 

____________ Nr. ____

(data)

______________

(vieta)

 

1.  Žemės sklypo, teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ar nekilnojamojo daikto savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis, ar kitas asmuo, turintis teisę gauti kompensaciją

 

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas; juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2.  Žemės sklypas (teritorija, kurioje nesuformuoti žemės sklypai), kuriam (kuriai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

 

___________________________________________________________________________

(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris)

 

3.  Žemės sklype (teritorijoje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai) esančios teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas ___________________________________  ha arba nekilnojamojo daikto plotas ___________________________________ kv. m.

 

4.  Vienkartinės kompensacijos suma _____________________________ Eur (jeigu taikoma):

4.1. Vienkartinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) sumažėjusios galimybės naudoti, valdyti ir (ar) disponuoti žemės sklypu (jo dalimi) pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo žemės naudojimo būdą (būdus) ir įvertinus taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą) pagrindimas (jeigu taikoma):

Kd = Sd x Vk x Kn + Pn

Sd =

Vk =

Kn =

Pn =

4.2. Vienkartinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) sumažėjusios galimybės valdyti, naudoti ir (ar) disponuoti nekilnojamuoju daiktu) pagrindimas (jeigu taikoma):

Kd = Vk x Kn + Pn

Vk =

Kn =

Pn =

 

5.  Periodinės kompensacijos suma _____________________________ Eur (jeigu taikoma).

 

6.  Periodinės kompensacijos suma mokama _______________ metus.

6.1. Periodinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) sumažėjusios galimybės naudoti, valdyti ir (ar) disponuoti žemės sklypu (jo dalimi) pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą (būdus) ir įvertinus taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą) pagrindimas (jeigu taikoma):

Kd = Sd x Vk x Kn + Pn

Sd =

Vk =

Kn =

Pn =

6.2. Periodinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) sumažėjusios galimybės valdyti, naudoti ir (ar) disponuoti nekilnojamuoju daiktu) pagrindimas (jeigu taikoma):

Kd = Vk x Kn + Pn

Vk =

Kn =

Pn =

Apskaičiavo:

_________________________                      ________________                  _________________________

(pareigų pavadinimas)                                          (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

Pastabos:

1.   Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.

2.   Kompensacijos apskaičiavimo formulės dedamųjų reikšmės nurodytos Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, 27 ir 28 punktuose.

 

––––––––––––––––––––