ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-208 „DĖL KOMPENSUOJAMŲ KITŲ SU VIEŠŲJŲ DARBŲ  ATLIKIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T-250

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, IV skyriumi, Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veiklos plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veiklos plano patvirtinimo“, 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti:

1.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Kompensuojamų kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.1  punktą ir išdėstyti jį taip:

„1.1. išlaidos darbo priemonėms, kurių vertė ne didesnė kaip 145 Eur, įsigyti;“.

1.2. Kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. T-208 „Dėl Kompensuojamų kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme.

Šis sprendimas registruojamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algimantas Gaubas

 


 

Kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

priedas (Šiaulių rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. spalio 30 d.

sprendimo Nr. T-250 redakcija)

 

(Pažymos-mokėjimo paraiškos apie kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas forma)

 

 

(Darbdavio pavadinimas)

 

(Darbdavio kodas, adresas, tel., banko pavadinimas, sąskaitos Nr.)

 

 

PAŽYMA-MOKĖJIMO PARAIŠKA

APIE KITAS SU VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMU SUSIJUSIAS IŠLAIDAS

 

 

(ata)

 

 

Viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutartis

 

 

(sutarties data, Nr.)

 

Laikotarpis

 

 

Ketvirčiui numatyta lėšų suma

 

 

( kitoms su viešųjų darbų organizavimu susijusioms išlaidoms skirta lėšų suma, Eur)

 

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidų suma, Eur

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai

(Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas, banko išrašas)

1.

Darbo priemonės, kurių vertė ne didesnė kaip 145 Eur

 

 

 

 

 

2.

 

Darbų saugos priemonės

 

 

 

 

3.

Sanitarinės-higieninės priemonės

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

PRIDEDAMA:

 

 

(lapų skaičius)

 

 

Darbdavys

 

 

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

______________