LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. XIII-173

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų, išlaidų ir likučių patvirtinimas

Patvirtinti 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 1 574 487 tūkst. eurų pajamų ir 1 574 487 tūkst. eurų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – po 5 792 tūkst. eurų pagal 2017 m. sausio 1 d. ir pagal 2017 m. gruodžio 31 d. būklę, numatomą 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 25 386 tūkst. eurų (pridedama).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

2016 m. gruodžio 22 d.

įstatymu Nr. XIII-173

 

2017 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Eur

Lėšų likutis pagal 2017 m. sausio 1 d. būklę,

iš jų:

31 178

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

25 386

– pagrindinė dalis

23 617

– rizikos valdymo dalis

1 769

PAJAMOS

01

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

1 090 506

03

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai,

iš jų:

464 548

03 01

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

449 260

03 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

15 288

04

Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

0

05

Savanoriškos asmenų įmokos

2 056

06

Išieškomos ar grąžinamos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą

2 379

07

Lėšos, grąžintinos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis

13 000

08

Kitos pajamos

1 998

Iš viso pajamų

1 574 487

Iš viso

1 605 665

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1 110 757

02

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms

291 684

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

47 596

04

Ortopedijos technikos priemonėms,

iš jų:

13 320

– ortopedijos technikos priemonėms, kurių gamybos ir pritaikymo išlaidų apmokėjimas priskiriamas neapibrėžtiesiems įsipareigojimams

2 245

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

88 618

06

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms, iš jų:

17 897

– darbo užmokesčiui

6 272

– ilgalaikiam turtui įsigyti

4 437

07

Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms,

susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo

ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti

4 615

08

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervui papildyti (sudaryti)

0

Iš viso išlaidų

1 574 487

Lėšų likutis pagal 2017 m. gruodžio 31 d. būklę,

iš jų:

31 178

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

25 386

– pagrindinė dalis

23 617

– rizikos valdymo dalis

1 769

Iš viso

1 605 665

 

_____________________