LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2506 DĖL BIBLIOTEKŲ IR VALSTYBĖS ARCHYVŲ SKAITYKLŲ DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲPAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 8 d. Nr. V-742

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“ ir 1 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

1. Įpareigoti bibliotekų ir valstybės archyvų administracijas užtikrinti, kad:“.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 12 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys