LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 16 d. Nr. V-2289

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.13. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo;“.

2. Papildau 11.14 papunkčiu:

11.14. 2020 m. spalio 30 d. – lapkričio 2 d. Lenkijos Respublikos piliečiams bei teisėtai Lenkijos Respublikoje gyvenantiems asmenims atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ir Lietuvos Respublikos piliečiams ir teisėtai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, vykstantiems į Lenkijos Respubliką lankyti artimųjų kapų;“.

3. Papildau 11.15 papunkčiu:

11.15. Jūrininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš reiso / pamainos jūroje.“

4. Pakeičiu 12 papunktį ir jį išdėstau taip:

12. Izoliavimas nėra privalomas ir Taisyklės netaikomos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo.“

5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. NVSC specialistas, nustatęs sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusį asmenį, gavęs sąlytį turėjusio asmens, grįžusio iš užsienio valstybės, kreipimąsi dėl dokumentų, reikalingų norint gauti nedarbingumo pažymėjimą, išdavimo ar kitais atvejais, kai sąlytį turėjusiam asmeniui reikia skirti izoliavimą:

7.1. informuoja jį apie izoliavimo namuose, kitoje gyvenamoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose būtinybę tiesiogiai (gyvai), telefonu, trumpąja SMS žinute ar el. paštu:

7.1.1. sąlytį turėjusiam asmeniui įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 3 priedas);

7.1.2. sąlytį turėjusiam asmeniui, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje neatitinka Taisyklių reikalavimų, įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 4 priedas).

7.1.3. NVSC specialistas ar NVSC įgaliotas asmuo informuodamas sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusį asmenį apie izoliavimo namuose, kitoje gyvenamoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose būtinybę:

7.1.3.1. neprivalo teikti ir gauti pasirašyto sutikimo būti izoliuotam, parengto pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, jei sąlyti turėjęs asmuo informuojamas telefonu ir pokalbis yra įrašomas, o pokalbio įrašas tvarkomas pagal Taisyklių IX skyriuje nurodytas asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tvarką. Pokalbio metu NVSC specialistas ar NVSC įgaliotas asmuo turi nurodyti, kad Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 3 priedas) ar Savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 4 priedas) yra patalpinta NVSC interneto svetainėje arba atitinkamą atmintinę, jei asmuo pageidauja, atsiųsti el. paštu.

7.1.3.2. neprivalo gauti pasirašyto sutikimo būti izoliuotam, parengto pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, jei asmeniui išsiunčiama trumpoji SMS žinutė su nuoroda į interneto svetainėje patalpintą Asmens sutikimo būti izoliuotam formą (Taisyklių 1 priedas), ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinę (Taisyklių 3 priedas)

7.1.3.3. neprivalo gauti pasirašyto sutikimo būti izoliuotam, parengto pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, jei asmeniui elektroninis laišku išsiunčiama Asmens sutikimo būti izoliuotam forma (Taisyklių 1 priedas), ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 3 priedas).

7.2. skiria privalomą izoliaciją asmenims, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar grįžo / atvyko iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, arba keliavo per jas. Jei asmuo kreipiasi į NVSC telefonu, raštu ar pažymėjus internetinėje registracijos formoje poreikį dėl dokumentų, reikalingų norint gauti nedarbingumo pažymėjimą, išdavimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos (sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio) ar dienos, kai asmuo nustatomas, kaip turėjęs sąlytį (sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims), išduoda pažymą apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją (Taisyklių 5 priedas) elektroniniais ryšiais pateikdami ją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai;

7.3. artimą sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusius asmenis, kurie sutiko atlikti tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, registruoja tokių tyrimų atlikimui į mobilų patikros punktą (kuo skubiau – po sąlytį turėjusių asmenų nustatymo ir pakartotinai – praėjus ne mažiau kaip 7 dienoms po pirmo tyrimo);

7.4. informuoja sąlytį turėjusį asmenį, kad jei izoliacijos metu pasireiškia ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas), jis turi nedelsdamas informuoti Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808;

7.5. sąlytį turėjusius asmenis registruoja informacinėje sistemoje, skirtoje sąlytį turėjusių asmenų arba asmenų grįžusių iš paveiktų teritorijų ir patvirtintų ligos atvejų registravimui ir stebėsenai;

7.6. jei asmuo nesilaiko Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų ir nustatytos izoliavimo tvarkos, NVSC turi teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus arba kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo.“

6. Pripažįstu netekusiu galios 71 punktą.

7. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Be NVSC leidimo palikti izoliacijos vietą gali:

82.1. iš anksto tel. 1808 užsiregistravę arba NVSC užregistruoti asmenys nuvykti į mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui.;

82.2. simptomų neturintys sąlytį turėję asmenys 2020 m. spalio 19-22 d. vieną kartą gali palikti izoliavimo vietą ne ilgiau kaip 3 val. ir nuvykti į išankstinio balsavimo vietą, skirtą izoliacijoje esančių asmenų balsavimui. Balsuojant būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Po balsavimo asmenys privalo iškart grįžti į izoliacijos vietą.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga