LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-405 „DĖL MAKSIMALIŲ KAINŲ SU PVM UŽ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 16 d. Nr. 2BE-80

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašą, patvirtintą Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2BE-405 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“, ir jį papildau 19 punktu:

19.

Papildoma istorinių motorinių transporto priemonių patikra

78,4

39,2

(PTA)“.

“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas teisės aktų nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Genius Lukošius