LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 23 d. Nr. 3-708

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo
8 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 58
1 straipsniu, atsižvelgdamas į valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikimą, siekdamas užtikrinti saugią laivybą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/20/EB dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo nuostatų įgyvendinimą,

t v i r t i n u  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisykles (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas                                                         Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3-327

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m.  lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3-708

redakcija)

 

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą (toliau – uostas), švartavimosi, stovėjimo prie krantinių ir reiduose, plaukiojimo uosto akvatorija, išplaukimo iš uosto tvarką ir reikalavimus.

2.  Taisyklės galioja visoje uosto teritorijoje ir akvatorijoje, kurios ribos nurodytos Taisyklių 1 priede.

3.  Taisyklės yra privalomos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims (toliau – uoste esantys fiziniai ir juridiniai asmenys).

4.  Susidarius ekstremaliosioms situacijoms ar įvykiams, pažeidus Taisyklių reikalavimus, uoste esantys fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami apie tai privalo informuoti valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Uosto priežiūros skyriaus budintį uosto dispečerį-koordinatorių (toliau – uosto dispečeris) ir skubiosios pagalbos tarnybas numeriu 112 pagal įvykio rūšį, taip pat organizuoti ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo veiksmus.

5.  Taisyklių vykdymo priežiūrą kontroliuoja uosto kapitonas per jam pavaldžius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto direkcija) tarnybų darbuotojus, kurie turi teisę tikrinti:

5.1. laivo krovinio tvirtinimo vadovą, kuris turi būti patvirtintas laivo vėliavos valstybės administracijos arba įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės;

5.2. laivo žurnalus;

5.3. švartavimo ir krantinių priežiūros žurnalus;

5.4. švartuotojų pažymėjimus;

5.5. dokumentus, susijusius su pavojinguoju ir (ar) aplinką teršiančiu kroviniu.

6. Uosto kapitono sprendimai Taisyklių vykdymo klausimais yra privalomi ir turi būti vykdomi nedelsiant.

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Laivybos uoste valdymo informacinė sistema (toliau – LUVIS) – elektroninė duomenų apdorojimo ir perdavimo informacinė sistema, skirta laivybos procesams valdyti, uosto rinkliavoms apskaityti ir elektroninėms paslaugoms laivų savininkams (valdytojams) ir laivų agentams teikti.

7.2. Laivo valdytojo civilinės atsakomybės draudimas – laivo valdytojo prievolių dėl reikalavimų, kuriems pagal 1976 m. Tarptautinę konvenciją dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo ir 1996 m. Protokolą, iš dalies keičiantį 1976 m. Konvenciją dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo, taikomas atsakomybės ribojimas, įvykdymo užtikrinimo priemonė.

7.3. Uosto krantinės naudotojas uosto žemės naudotojas, kuriam uosto žemės nuomos sutartimi yra suteikta teisė naudotis krantine (krantinės dalimi).

7.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme ir Tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklėse
(2005 m.).

 

II SKYRIUS

LAIVŲ ATPLAUKIMO Į UOSTĄ IR IŠPLAUKIMO IŠ UOSTO TVARKA

 

8. Ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki laivui atplaukiant į uostą, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo teikia per LUVIS išankstinį pranešimą apie laivo atvykimą ir informuoja terminalus, į kuriuos laivas turi atvykti. Jeigu reisas trunka mažiau nei 24 valandas, išankstinis pranešimas apie laivo atvykimą teikiamas ir terminalai informuojami ne vėliau kaip prieš laivui išplaukiant iš ankstesniojo uosto. Laivo kapitonui arba kitam laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotam asmeniui nustatytu laiku nepateikus išankstinio pranešimo per LUVIS apie laivo atplaukimą ir neinformavus terminalų, šio laivo įplaukimas į uostą atidedamas, kol bus pateiktas išankstinis pranešimas. Kai šiame punkte nurodytą išankstinį pranešimą pateikia laivo agentas, jis patvirtina, kad yra sudaryta laivų agentavimo sutartis su laivo savininku (valdytoju) ar frachtuotuoju dėl laivo agentavimo paslaugų teikimo uoste ir atstovavimo Lietuvos Respublikos valstybės institucijose.

9. Jeigu LUVIS neveikia, išankstinio pranešimo duomenys Uosto direkcijos Uosto priežiūros skyriui (toliau – UPS) pateikiami elektroniniu paštu arba faksu, o UPS apie LUVIS neveikimą informuoja uoste tikrinimą atliekančias valstybės institucijas ir įstaigas.

10. Išankstiniame pranešime pateikiami duomenys:

10.1. laivo identifikavimo duomenys: pavadinimas, šaukiniai, Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – TJO) suteiktas identifikavimo numeris arba palydovinis mobilusis laivo identifikavimo (MMSI) numeris;

10.2. laivo vėliava;

10.3. laivo registracijos uostas;

10.4. pagrindiniai laivo matmenys;

10.5. laivo didžiausioji grimzlė gėlame vandenyje;

10.6. informacija apie krovinį;

10.7. bendras asmenų skaičius laive;

10.8. informacija apie apsaugą (Taisyklių 2 priedas);

10.9. atvykimo tikslas; jeigu laivas atvyksta remontui, uosto kapitono reikalavimu pateikiama sutarties su laivo remontą atliksiančia įmone kopija arba uosto krantinės naudotojo, pas kurį atvyksta laivas, rašytinis (įskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) patvirtinimas;

10.10. informacija apie turimą laivo valdytojo civilinės atsakomybės draudimą ir šio draudimo galiojimo laiką (šis reikalavimas netaikomas laivams, kurių bendroji talpa (toliau – BT) mažesnė nei 300, karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ar kitiems valstybei nuosavybės teise priklausantiems ar valstybės kitu teisėtu pagrindu naudojamiems laivams nekomercinėms viešosioms paslaugoms teikti);

10.11. pranešimas apie laive esančias atliekas pagal Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-414/346 „Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatai);

10.12. informacija apie balastinių vandenų pakeitimą, išskyrus atvejus, kai balastinių vandenų pakeitimas neprivalomas pagal 2004 m. Tarptautinę konvenciją dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo;

10.13. numatoma laivo įplaukimo į uostą ir išplaukimo iš uosto data ir laikas;

10.14. laivo statusas (karo, valstybinį statusą turintis, komercinis laivas) ir leidimas įplaukti į uostą, jeigu toks yra reikalingas pagal Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklių, Paraiškų švartuoti Lietuvos karo laivus teikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nekarinėje teritorijoje esančių krantinių, rezervuojamų budintiems Lietuvos karo laivams ir užsienio valstybių karo laivams pirmumo teise švartuoti ir stovėti, sąrašo patvirtinimo“. 

11. Likus 2 valandoms iki atplaukimo, laivo kapitonas UTB 9 kanalu (šaukinys „Klaipėda radio-5“) praneša Uosto direkcijos Laivų eismo tarnybai (toliau – LET) laivo pavadinimą, faktinę grimzlę, taip pat pateikia informaciją apie laivų įrangos techninę būklę. Pateikęs pranešimą, laivo kapitonas privalo nuolat palaikyti ryšį su LET, teikti operatyvinę informaciją apie laivybos ypatumus ir vykdyti LET nurodymus.

12. Laivui atplaukiant, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo užsako vilkikus ir švartuotojus vilkimo ir švartavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, o locmaną užsako per uosto dispečerį ir nurodo laivo švartavimo vietą, suderintą su uosto krantinės naudotoju, pas kurį atplaukia laivas, taip pat švartavimo ir vilkimo paslaugas teiksiančių įmonių pavadinimus.

13. Jeigu nėra leidimo laivui įplaukti į uostą, LET operatorius nurodo inkaravimo rajoną.

14. Uosto kapitonas nustato didžiausią leistiną atplaukiančių laivų ilgį tose uosto akvatorijos vietose, kur laivų manevravimo sąlygos yra sudėtingos. Laivo, kurio ilgis daugiau kaip 250 metrų, kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo iš anksto gauti rašytinį (įskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) uosto kapitono leidimą įplaukti į uostą.

15. Laivą peršvartuojant arba jam išplaukiant, ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki operacijos pradžios laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo, suderinęs su uosto krantinės naudotoju, pas kurį yra atplaukęs laivas, užsako vilkikus ir švartuotojus vilkimo ir švartavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, o locmaną – per uosto dispečerį ir jam nurodo laivo stovėjimo vietą, švartavimo ir vilkimo paslaugas teiksiančių įmonių pavadinimus. Laivo kapitonui arba kitam laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotam asmeniui laiku neužsakius šių paslaugų, pretenzijos dėl laivo prastovos teikiamos laivo kapitonui, laivo savininkui (valdytojui) arba laivo agentui.

16. Prieš laivui atplaukiant į uostą ir prieš išplaukiant iš jo dokumentai pateikiami pagal Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3-592 „Dėl Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus. Taisyklių 17 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia laivo atplaukimui į uostą įregistruoti, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo pateikti per LUVIS ne vėliau kaip per 2 valandas nuo laivo prisišvartavimo prie krantinės, o jeigu laivo buvimo uoste terminas trumpesnis – laivui prisišvartavus prie krantinės. Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia laivo išplaukimui iš uosto įregistruoti, išskyrus laivo deklaraciją, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo pateikti per LUVIS iki užsakant pasienio ir muitinės patikrinimą. Laivo deklaracija privalo būti pateikta per LUVIS ne vėliau kaip po 2 valandų nuo laivo atsišvartavimo nuo krantinės.  

17. Laivo atplaukimui įregistruoti papildomai privaloma pateikti per LUVIS:

17.1. tarptautinio laivo matmenų liudijimo kopiją;

17.2. tarptautinio laivo apsaugos liudijimo kopiją;

17.3. laivo krovos žymės liudijimo kopiją;

17.4. keleivinio laivo saugos liudijimo kopiją;

17.5. tarptautinio apsaugos nuo užteršimo sistemos liudijimo arba kito dokumento, liudijančio atitiktį 2001 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivuose naudojamų kenksmingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės reikalavimams, kopiją;

17.6. laivo kapitono pranešimą apie bet kokį incidentą ar avariją, kuri mažina laivybos saugumą (pavyzdžiui, gedimus, kurie galėtų pakenkti laivo manevringumui ar tinkamumui navigacijai, eigos ar vairo sistemai, elektros generavimo sistemos navigacijos ar ryšio įrangos pažeidimus);

17.7. pažymų apie laive susidarančių visų atliekų paskutinį atidavimą kopijas;

17.8. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą laisvai praktikai uoste (Lietuvos Respublikoje registruotiems ir užsienio šalių laivams, vykdantiems tarptautinius reisus); 

17.9. laivo valdytojo civilinės atsakomybės draudimą patvirtinantį dokumentą (kopiją); šis reikalavimas netaikomos laivams, kurių BT mažesnė nei 300, karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ar kitiems valstybei nuosavybės teise priklausantiems ar valstybės kitu teisėtu pagrindu naudojamiems laivams nekomercinėms viešosioms paslaugoms teikti;

17.10. sertifikato, patvirtinančio tanklaivio dedveitą (multi load line), kopiją.

18. Laivo išplaukimui įregistruoti papildomai privaloma pateikti per LUVIS:

18.1. laivo kapitono patvirtinimą apie laivo stovumą;

18.2. laivo deklaraciją (Taisyklių 3 priedas);

18.3. laivo teršalų atidavimo uoste kvitą, jeigu atliekos buvo atiduotos ne sanitarinės rinkliavos sąskaita.

19. Laivo agentas, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo, kuris nepateikia banko garantijos ar draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo, Uosto direkcijai privalo pateikti atliktus preliminarius konkretaus laivo uosto rinkliavų skaičiavimus ir vadovo pasirašytą ir įmonės antspaudu patvirtintą mokėjimo pavedimo kopiją, o jei mokėjimas atliekamas savaitgalį ar valstybinių švenčių dienomis, banko spaudu patvirtintą mokėjimo pavedimo kopiją.

20. Į uostą įplaukusių laivų kapitonai (išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotus laivus) turi teisę, pasibaigus laivo žurnalams, naujus laivo žurnalus įregistruoti UPS.

21. Laivams iš uosto leidžiama išplaukti tik atidavus visas laivuose susidarančias atliekas, kaip tai numatyta Atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatuose ir Uosto direkcijos generalinio direktoriaus patvirtintame Klaipėdos valstybinio jūrų uosto atliekų tvarkymo plane. Ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki išplaukimo, o tuo atveju, jeigu laivo buvimo uoste terminas trumpesnis nei 12 valandų, laivui prisišvartavus prie krantinės laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo per LUVIS privalo pateikti atliekų atidavimo užsakymą dėl užterštų vandenų, šiukšlių ir kitų atliekų priėmimo ir atiduoti užsakyme nurodytas atliekas iki laivo išplaukimo įregistravimo.

22. Kruizinių laivų terminalo operatorius privalo iki kiekvienų metų kovo 25 d. pateikti uosto kapitonui suderintą einamųjų metų kruizinių laivų atvykimo grafiką.

23. Jeigu numatoma, kad į kruizinių laivų terminalą vienu metu atvyks du ir daugiau kruizinių laivų, kurių bendras ilgis yra didesnis už krantinės ilgį, kruizinių laivų agentai privalo pateikti uosto kapitonui laivų švartavimo schemą ir rašytinius (įskaitant ir pateiktus elektroniniu būdu) kruizinių laivų kapitonų sutikimus dėl laivų švartavimo tokiomis sąlygomis.

24. UPS turi būti įregistruojamas šių Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų terminuotas plaukiojimas (iki įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės išduotų laivo dokumentų galiojimo pabaigos arba iki laivo įgulos pasikeitimo, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesių):

24.1. krovininių laivų, kurių BT iki 500 ir kurie nevykdo tarptautinių reisų;

24.2. Baltijos jūroje žvejojančių žvejybinių laivų, kurių BT iki 300 ir kurie reiso metu neįplaukia į užsienio uostą;

24.3. vietinio plaukiojimo laivų;

24.4. uosto paslaugų laivų;

24.5. pramoginių laivų, plaukiančių į jūrą.

25. Taisyklių 24 punkte nurodytų laivų kapitonai terminuotam laivo plaukiojimui įregistruoti privalo pateikti UPS:

25.1. bendrąją deklaraciją;

25.2. laivo įgulos sąrašą;

25.3. laivo dokumentus (transporto priemonės registracijos liudijimą, laivo techninės apžiūros aktą ir leidimą naudoti laivo stotį);

25.4. įgulos narių jūrininkų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ar vidaus vandenų transporto priemonių įgulų narių ir (ar) pramoginių laivų laivavedžių kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (originalus);

25.5. laivo patikrinimo aktą ar saugos liudijimą, ar vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimą arba techninės apžiūros, jeigu privaloma, aktą.

26. Laivų kapitonai, įregistravę terminuotą plaukiojimą, įplaukdami į uostą ar išplaukdami iš jo, privalo pranešti UPS UTB 10 kanalu (šaukinys „Klaipėda radio-32“):

26.1. laivo pavadinimą ir kas yra jo savininkas (valdytojas);

26.2. iš kur atplaukė (į kur išplaukia);

26.3. laivo įgulos narių ir keleivių skaičių;

26.4. krantinės numerį ir orientacinį laiką, kada prisišvartuos ar atsišvartuos;

26.5. atplaukdami – apie ypatingus įvykius reiso metu;

26.6. terminuoto plaukiojimo galiojimo laiką.

27. Nesilaikantiems Taisyklių nuostatų ir saugios laivybos reikalavimų terminuotas plaukiojimas uosto kapitono sprendimu atšaukiamas nedelsiant, kai tik nustatomas Taisyklių ar saugios laivybos reikalavimų nesilaikymo atvejis.

28. Prieš laivui išplaukiant į eigos bandymus laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo pateikti per LUVIS:

28.1. įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės leidimą išplaukti eigos bandymams;

28.2. laivo įgulos narių ir laivų remonto įmonės specialistų sąrašą;

28.3. laivo deklaraciją (Taisyklių 3 priedas).

29. Laivams, kuriuose nėra laivo valdytojo civilinės atsakomybės draudimą patvirtinančio dokumento, jo galiojimas pasibaigęs arba priimtas sprendimas dėl laivų išsiuntimo, draudžiama įplaukti į uostą tol, kol laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo pateikia nurodytą dokumentą.

 

III SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI LAIVAMS, VEŽANTIEMS PAVOJINGUOSIUS IR APLINKĄ TERŠIANČIUS KROVINIUS

 

30. Laivo, vežančio 6.2 ar 7 pavojingumo klasės krovinius, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo prieš laivui išplaukiant iš pakrovimo uosto gauti rašytinį (įskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) uosto kapitono leidimą įplaukti į uostą, o vežančio 1 pavojingumo klasės krovinius – uosto kapitono leidimą iškrauti krovinį.

31. Prieš laivui, vežančiam pavojinguosius ir aplinką teršiančius krovinius, atplaukiant į uostą ir prieš išplaukiant iš jo, atplaukimui ir išplaukimui įregistruoti per LUVIS laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo papildomai, be Taisyklių 17 ar
18 punktuose nurodytų dokumentų, privalo pateikti:

31.1. užpildytą pavojingųjų krovinių įvairiarūšio vežimo dokumento formą (Taisyklių
5 priedas);

31.2. tarptautinį apsaugos nuo taršos nafta liudijimą (jeigu krovinys – naftos produktai);

31.3. civilinės atsakomybės draudimo polisą ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą liudijimą (jeigu privaloma tokio tipo laivui).

32. Naftos tanklaiviams, naudojamiems išimtinai uoste ir atitinkantiems minimalius techninius reikalavimus laivams, plaukiojantiems Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais, netaikomi 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 530/2012 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams reikalavimai.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI LAIVAMS, STOVINTIEMS UOSTO REIDUOSE

 

33. Išoriniame reide laivams inkaruoti skirtų rajonų koordinatės (WGS 84):

 

1 rajonas:

55° 48' 00'' N

20° 50' 00'' E

 

55° 48' 00'' N

20° 53' 12'' E

 

55° 45' 48'' N

20° 52' 12'' E

 

55° 45' 48'' N

20° 50' 00'' E

 

 

 

2 rajonas:

55° 43' 42'' N

20° 50' 00'' E

 

55° 43' 42'' N

20° 52' 00'' E

 

55° 41' 48'' N

20° 52' 00'' E

 

55° 41' 48'' N

20° 50' 00'' E

 

 

 

SkGD vežančių laivų

55° 48' 00'' N

20° 45' 00'' E

rajonas:

55° 48' 00'' N

20° 50' 00'' E

 

55° 45' 48'' N

20° 50' 00'' E

 

55° 45' 48'' N

20° 45' 00'' E

 

 

34. Suskystintąsias gamtines dujas (toliau – SkGD) vežančio laivo saugumui užtikrinti yra nustatoma 5 jūrmylių apsaugos zona į vakarus nuo vakarinės išorinio reido ribos.

35. Taisyklių 33 punkte nurodytuose rajonuose stovinčių laivų kapitonai privalo palaikyti ryšį UTB 16 ir 9 kanalais.

36. Taisyklių 33 punkte nurodytuose rajonuose stovinčių laivų kapitonai, gavę LET perspėjimą apie didesnį kaip 15 m/s vėją, privalo pakelti inkarus ir išplaukti į atvirą jūrą.

37. Atsakomybė už dėl laivo kapitono kaltės išoriniame reide ir vidaus akvatorijoje paskendusį turtą (inkarus ir kt.) tenka turto savininkui (valdytojui). Paskendęs turtas iškeliamas ar pašalinamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LAIVŲ EISMO VALDYMAS

 

38. Laivų eismą visoje uosto akvatorijoje valdo LET. Bet koks laivų, išskyrus Taisyklių
54 punkte nurodytų laivų,
judėjimas uosto akvatorijoje galimas tik gavus LET leidimą. LET dirba
24 valandas per parą, šaukinys – „Klaipėda radio-5“ UTB 9 kanalu. LET vykdo šias funkcijas:

38.1. laivų plaukiojimo radiolokacinę kontrolę;

38.2. Taisyklių 33 punkte nurodytuose rajonuose stovinčių laivų radiolokacinę kontrolę;

38.3. perduoda laivams, uosto krantinių naudotojams, tarnyboms navigacinę, hidrometeorologinę ir kitą su laivyba susijusią informaciją;

38.4. veda laivus naudodama radiolokatorių.

39. Siekdama užtikrinti laivo ir uosto saugumą, nepriklausomai nuo to, ar laive yra locmanas, ar ne, LET veda laivus naudodama radiolokatorių šiais atvejais:

39.1. jeigu matomumas yra mažesnis kaip 0,5 jūrmylės;

39.2. laivus su pavojinguoju ar aplinką teršiančiu kroviniu;

39.3. laivus su didžiausiąja leistina grimzle;

39.4. susidarius sudėtingai laivybos situacijai.

40. Privaloma nedelsiant vykdyti LET nurodymus:

40.1. dėl plaukimo eiliškumo;

40.2. dėl plaukimo maršruto ir greičio;

40.3. dėl inkaravimo vietos;

40.4. siekiant išvengti pavojaus.

41. Laivo, kuris naudojasi LET paslaugomis, kapitonas privalo užtikrinti patikimą ryšį su LET UTB 9 kanalu (jeigu LET nenurodė kito kanalo). Visi laivo ir LET pokalbiai bei situacijos uosto akvatorijoje vaizdas yra įrašomi. Garso ir vaizdo įrašai saugomi 30 parų.

42. Laivų eismo valdymo paslaugos, kurias teikia LET, neatleidžia laivo kapitono nuo atsakomybės už saugią laivybą ir laivo apsaugą.

 

VI SKYRIUS

LOCMANŲ VEIKLA

 

43. Uosto akvatorijoje laivai privalo plaukioti su locmanu, išskyrus Saugios laivybos įstatymo 201 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

44. Jeigu laivo kapitonui arba kitam laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotam asmeniui užsakius locmaną ir jam nustatytu laiku atvykus į laivą numatyta laivo vedimo operacija dėl laivo įgulos ar kitų fizinių arba juridinių asmenų kaltės nepradedama per 30 minučių, locmanas gali palikti laivą, o laivo kapitonas privalo pasirašyti locavimo pažymą.

45. Vedant laivą į plaukiojantį doką ir paėmus iš doko pirmą švartavimo lyną, locmano įgaliojimus perima doko meistras. Išvedant laivą iš plaukiojančio doko ir atidavus visus doko švartavimo lynus, doko meistro įgaliojimus perima locmanas.

46. Uoste laivus nuo vienos krantinės prie kitos peršvartuoja locmanai, išskyrus laivų statybos ir remonto įmonių krantines, prie šių krantinių tai gali padaryti locmano funkcijas atliekantys laivų remonto įmonių kapitonai, turintys Transporto saugos administracijos išduotus locmano liudijimus.

47. Locmanas, sužinojęs, kad laive yra gedimas ar kad laivas neatitinka jam keliamų reikalavimų, dėl ko gali kilti grėsmė žmonėms, materialiajam turtui ar aplinkai, nedelsdamas privalo apie tai informuoti LET. LET operatorius nedelsdamas privalo apie tai informuoti Transporto saugos administraciją ir elektroniniu būdu perduoti informaciją apie laivą (pavadinimą, TJO identifikavimo numerį, šaukinį, vėliavą), maršrutą (paskutinį įplaukimo uostą, paskirties uostą), taip pat laive nustatytų akivaizdžių defektų aprašymą. LET operatorius apie tai informuoja uosto kapitoną ir privalo uždrausti įplaukti tokiam laivui į uostą ar iš jo išplaukti iki atskiro uosto kapitono nurodymo.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI PLAUKIANTIEMS LAIVAMS

 

48. Laivų leistina grimzlė esant nuliniam vandens lygiui nustatoma uosto kapitono įsakymu pagal Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką.

49. UPS inspektoriai ir LET locmanai privalo nuolat kontroliuoti išplaukiančių laivų grimzlę, taip pat, atsižvelgdami į faktinį vandens lygį uoste, kontroliuoti nustatytą maksimalią leistiną laivų grimzlę.

50. Visoje uosto akvatorijoje nustatytas ne didesnis kaip 8 mazgų laivų greitis. Praplaukiant vietas, kur laivo sukeltos bangos yra pavojingos, privaloma plaukti tokiu minimaliu greičiu, kad laivą būtų galima valdyti. Siekiant užtikrinti saugios laivybos reikalavimų laikymąsi, LET budinčio operatoriaus nurodymu gali būti pakeistas didžiausiasis leistinas laivo greitis.

51. Laivo kapitonas, nustatęs, kad laivas negalės plaukti 8 mazgų arba mažesniu greičiu, nedelsdamas informuoja LET, o ši įspėja uosto krantinių, kuriose kraunami pavojingieji kroviniai ir pro kurias plauks laivas, naudotoją, kad laikinai būtų sustabdyti pavojingųjų krovinių krovos darbai.

52. Laivų, kurie uosto kapitono nurodymu plaukia gelbėjimo tikslais, ir karo laivų, kurie plaukia atlikti kovinės užduoties, greitis neribojamas, jeigu tai nesukelia pavojaus žmonių ir turto saugumui. Tokie laivai turi pirmumo teisę plaukti uosto akvatorija ir laivybos kanalu.

53. Uosto laivybos kanale, išskyrus laivybos kanalo posūkio vietas ir įplauką į Malkų įlanką, leidžiamas dviejų krypčių laivų eismas.

54. Laivai, kurių ilgis yra ne didesnis kaip 24 metrai, gali plaukti tik už laivybos kanalo ribų ir kirsti statmenai laivybos kanalą, jeigu užbaigia šį manevrą ne arčiau kaip 500 metrų iki artėjančio laivo. Gavę LET leidimą, šie laivai gali plaukti laivybos kanalo pakraščiu, netrukdydami tik juo galintiems plaukti laivams.

55. Pučiant stipresniam kaip 15 m/s vakarų krypčių vėjui, laivai, kuriems pagal laivo kapitono pranešimą dėl techninių savybių yra nesaugu manevruoti atviroje jūroje, turi pirmumo teisę plaukti į uostą.

56. Laivams, neturintiems radiolokatoriaus, plaukioti uosto akvatorija draudžiama esant mažesniam kaip 0,5 jūrmylės matomumui.

57. Pučiant stipresniam kaip 20 m/s vėjui, be atskiro uosto kapitono leidimo draudžiama uosto akvatorija plaukioti visiems laivams, išskyrus uosto vidinėje akvatorijoje plaukiantiems Taisyklių
54 punkte nurodytiems laivams
, taip pat juos švartuoti, atšvartuoti ir peršvartuoti.

58. Visi laivai turi plaukti saugiu atstumu nuo stovinčių plaukiojančiosios SkGD saugyklos ir SkGD vežančio laivo, jeigu kitaip nenurodyta atskirai išleistame uosto kapitono privalomajame nurodyme.

59. Visi laivai privalo plaukti ne mažiau kaip 25 metrų atstumu nuo SkGD degalų tiekimo operacijas vykdančių laivų ir tokiu minimaliu greičiu, kad laivą būtų galima valdyti.

60. Laivams (kai leidžia jų techninės savybės) LET gali nurodyti plaukti ne laivybos kanalu. Laivas, galintis plaukti tik laivybos kanalu, turi pirmumo teisę prieš visus kitus laivus, esančius ne kanale. Laivai gali kirsti statmenai laivybos kanalą, jeigu užbaigia šį manevrą ne arčiau kaip
500 metrų iki artėjančio laivo.
Visi laivai, plaukiantys ne laivybos kanalu, vadovaujasi 1972 m. Tarptautinės konvencijos dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (toliau – COLREG-72), reikalavimais.

61. Apie numatomas rengti pramoginių, sportinių arba burinių laivų varžybas, regatas ir kitas šventes uosto akvatorijoje, gavę rašytinį (įskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) uosto kapitono leidimą, organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš dvi dienas pranešti Transporto saugos administracijai ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui.

62. Pramoginiams, sportiniams, buriniams, mažiesiems ir žvejybiniams laivams draudžiama:

62.1. plaukioti rytinėje uosto akvatorijos dalyje, esančioje tarp laivybos kanalo vedlinių ir Uosto direkcijos krantinių, išskyrus atvejus, kai gautas LET leidimas, o nuo karo ir kruizinių laivų terminalo krantinių Nr. 28–33 – plaukti arčiau kaip 60 metrų atstumu;

62.2. plaukti tarp Kiaulės Nugaros salos ir krantinių Nr. 147–152;

62.3. plaukti arčiau kaip 20 metrų nuo karinėje uosto teritorijoje esančių krantinių
Nr. 123–126.

63. Laivai, kurių ilgis yra ne didesnis kaip 24 metrai, kuriems reikia atlikti atplaukimo ar išplaukimo pasienio ir muitinės patikrinimą, privalo švartuotis prie krantinės, kurią nurodo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai. Šių laivų kapitonai privalo pranešti pasienio ir muitinės pareigūnams apie savo atvykimą ir išvykimą.

64. Uosto akvatorijoje susidaręs ledas laivybos kanale laužomas Uosto direkcijos lėšomis. Ledlaužių funkcijas gali atlikti laivai, turintys tam techninių galimybių.

VIII SKYRIUS

LAIVŲ ŠVARTAVIMO REIKALAVIMAI

 

65. Švartuoti laivus uoste gali asmenys, turintys galiojantį švartuotojo pažymėjimą. Vykdydami švartavimo veiklą asmenys pildo švartavimo operacijų žurnalą.

66 Krantinę, skirtą laivui švartuoti, stovėti ir atsišvartuoti, ruošia uosto krantinės naudotojas, pas kurį atvyksta laivas. Uosto krantinės naudotojas turi užtikrinti, kad švartuotojai galėtų saugiai ir nekliudomi patekti į krantinę. Priešais švartuojamo ar atšvartuojamo laivo priekį ir laivagalį, ne mažiau kaip 25 metrų atstumu į abi puses, krantinėje neturi būti kranų, mechanizmų, statinių, už kurių laivas gali užkliūti. Tamsiuoju paros metu krantinė turi būti tinkamai apšviesta. Visa įranga, naudojama švartavimo operacijai vykdyti, turi būti tinkamai paruošta. Prie švartavimo stulpelių neturi būti jokių pašalinių daiktų, galinčių trukdyti švartuotis laiku ir saugiai.

67 Uosto krantinės naudotojas užtikrina, kad, likus ne mažiau kaip 15 minučių iki laivo atplaukimo prie krantinės, švartuotojų grupė būtų pasirengusi atlikti švartavimo darbus. Švartavimo operacijas atliekančių švartuotojų vardai ir pavardės turi būti įrašyti švartavimo žurnale, kuriame taip pat nurodomas laivo pavadinimas, švartuotojų paskirstymas (laivapriekyje, laivagalyje), švartavimo operacijos pradžios ir pabaigos data ir laikas, įvykę avariniai atvejai ir avarijos švartavimo metu.

68 Kiekviena švartuotojų grupė privalo turėti paskirtą grupės vadovą.

69 Švartuotojų grupės vadovas privalo turėti UTB ryšio stotį, kad galėtų susisiekti su laivu. Atlikdami švartavimo darbus švartuotojai turi būti su šalmais, pirštinėmis ir dėvėti gelbėjimo liemenes su atšvaitais.

70.  Švartuotojų grupės vadovas privalo:

70.1nedelsdamas pranešti laivui apie švartavimo operacijų metu pastebėtus krantinės ar infrastruktūros pažeidimus ir trūkumus, kurie gali trukdyti saugiai prišvartuoti laivą;

70.2nedelsdamas pranešti uosto krantinės naudotojui apie švartavimo operacijos metu įvykusius krantinės ar infrastruktūros pažeidimus ir avarinius atvejus;

70.3baigus laivo švartavimo darbus, pranešti uosto krantinės naudotojui apie švartavimo operacijos pradžios ir pabaigos laiką, laivo švartavimo eigą.

71.     Taisyklių 82 punkte numatytu atveju laivai švartuojami pagal uosto krantinės naudotojo parengtą švartavimo schemą, kuri turi būti iš anksto suderinta su laivo kapitonu ir patvirtinta uosto kapitono. Laivą prišvartavus ne pagal suderintas schemas arba netinkamai užvedus laivo švartavimo lynus, locmanas apie tai praneša LET.

72 Švartavimo operacijas turi atlikti tiek švartuotojų, kad būtų galima užtikrinti operatyvų ir saugų laivo švartavimą, tačiau ne mažiau, kaip nurodyta lentelėje:

 

Laivo ilgis, m

Švartuotojų skaičius

laivapriekyje

laivagalyje

50

1

1

51–120

2

2

121–200

3

3

201–250

4

4

251 ir daugiau

5

5

 

73 Švartavimo operacijas koordinuoja ir joms vadovauja laivo kapitonas.

74 Švartavimo metu švartavimo grupės vadovas dienos metu su vėliavėle, o nakties metu su žibintu rodo reikiamą laivo priekinės arba galinės dalies padėtį.

75 Švartavimo lynai ant švartavimo stulpelių tvirtinami taip, kad bet kurį lyną būtų galima atlaisvinti neliečiant kitų. Švartavimo lynai tvirtinami ant švartavimo stulpelių pagal eiliškumą, nurodytą laivo kapitono, tačiau neviršijant numatytų švartavimo stulpelių apkrovų.

76 Draudžiama dviejų laivų švartavimo lynus tvirtinti ant vieno stulpelio, jei šalia yra laisvų švartavimo stulpelių.

77 Atšvartuojant laivą, švartavimo lynai nuimami nuo švartavimo stulpelių pagal laivo kapitono nurodymą taip, kad lynas nenukristų į vandenį ir neapsivyniotų aplink laivo sraigtą.

78 Uosto krantinės naudotojas užtikrina, kad štormų ar kitų pavojingų, stichinių  hidrometeorologinių reiškinių metu nutraukti lynai būtų nedelsiant ištraukiami iš vandens, nuimami nuo švartavimo stulpelių ir pašalinami nuo krantinės.

 

IX SKYRIUS

REIKALAVIMAI LAIVAMS, STOVINTIEMS PRIE UOSTO KRANTINIŲ

 

79. Už saugų laivų stovėjimą prie krantinių atsako laivo kapitonas ir uosto krantinės naudotojas, pas kurį atvyksta laivas.

80. Krantinių darbiniai (švartavimo) ilgiai nurodomi uosto kapitono įsakymuose dėl leistinos laivų grimzlės, kurie yra skelbiami tinklalapyje www.portofklaipeda.lt.

81. Atplaukę į uostą užsienio valstybių laivai privalo iškelti Lietuvos valstybės vėliavą ant priekinio stiebo rėjos dešinėje pusėje. Vėliava iškeliama saulei patekėjus ir nuleidžiama saulei nusileidus. Laivui plaukiant į uostą, esant jame ir plaukiant iš uosto turi būti iškelta Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo nuostatas atitinkanti laivo registracijos valstybės vėliava.

82. Laivai prie krantinių privalo stovėti taip, kad atstumai tarp išilgai krantinės stovinčių laivų arba tarp laivo ir bet kokios kliūties būtų ne mažesni kaip 10 proc. didesniojo laivo ilgio. Laivai prie pirsų privalo stovėti taip, kad laivo korpusas nebūtų išsikišęs už pirso ar krantinės ribos. Jeigu dėl kokių nors svarbių priežasčių šių reikalavimų negalima įvykdyti ir laivo ilgis didesnis už pirso darbinį ilgį, turi būti gautas rašytinis (įskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) uosto kapitono leidimas švartuoti tokį laivą, o už pirso išsikišusi laivo dalis tamsiuoju paros metu privalo būti papildomai apšviesta.

83. Prie kiekvieno laivo privalo būti techniškai tvarkingas trapas su apsauginiu tinklu arba rampa. Tamsiuoju paros metu trapas ar rampa turi būti apšviesti.

84. Jeigu švartuodamasis prie krantinės laivas naudojo inkarą, prisišvartavus jis nedelsiant turi būti įtrauktas į laivo kliuzą, jei kitaip nenurodė LET.

85. Laivas, prišvartuotas prie krantinės, privalo pilti balastinius vandenis taip, kad balastinių vandenų srovė nekliudytų krantinės ir uosto suprastruktūros.

86. Tuo atveju, jeigu laivas, stovėdamas prie krantinės, naudosis kranto inžineriniais tinklais (elektros, vandens, šildymo, telefono), prisijungti prie jų laivo kapitono prašymu galima tik leidus šių tinklų savininkui (valdytojui).

87. Prieš keičiant laivo dislokacijos vietą be locmano, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo gauti LET ir uosto dispečerio leidimą. Pertempti laivą, kurio ilgis yra ne daugiau kaip 185 metrai, išilgai krantinės ne didesniu už laivo ilgį atstumu jo neapsukant galima be locmano, kitais atvejais tik su locmanu, jeigu kitaip nenurodyta atskirai išleistame uosto kapitono privalomajame nurodyme.

88. Vietinio plaukiojimo, uosto paslaugas teikiančių ir kitų laivų kapitonai, nesinaudojantys locmano paslaugomis, prieš pakeisdami laivo dislokacijos vietą uoste privalo informuoti uosto dispečerį.

89. Gavęs pranešimą apie pavojingas hidrometeorologines sąlygas, išanalizavęs situaciją, laivo technines galimybes, gresiančio pavojaus laipsnį (vėjo greitis didesnis kaip 20 m/s, bangavimas ir traukūnas akvatorijoje, intensyvus ledonešis), uosto kapitonas priima sprendimą dėl laivų galimybės stovėti prie krantinių. Jis nustato reikalavimus laivų ir uosto saugumui užtikrinti ir reikalauja, kad laivų kapitonai juos vykdytų. Laivų kapitonai įspėjami asmeniškai arba per jų agentus. Jeigu esant tokioms sąlygoms reikia pakeisti laivo vietą arba išvesti jį į jūrą, tai daroma uosto kapitono privalomuoju nurodymu, laivo savininko (valdytojo) sąskaita ir tik esant laive jo kapitonui.

90. Laivai bortas prie borto gali stovėti tik raštu (įskaitant ir teikimą elektroniniu būdu) suderinus su šių laivų kapitonais ir uosto krantinės naudotoju ir gavus uosto kapitono leidimą (išskyrus mažuosius, žvejybinius, uosto paslaugų, pramoginius, sportinius, burinius laivus ir mažųjų žvejybos laivų prieplaukoje stovinčius laivus).

91. Laivų, stovinčių prie krantinių, eigos variklių, mechanizmų parengtis ir įgulos narių skaičius privalo užtikrinti laivo, kitų laivų ir uosto saugumą. Nutraukti eigos variklių, vairavimo ir inkaravimo įrenginių eksploataciją galima tik gavus uosto kapitono ir uosto krantinės naudotojo rašytinį (įskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) leidimą pagal laivo kapitono paraišką, kurioje nurodomos šių mechanizmų išjungimo priežastys ir laikotarpis. Bet kokiu atveju už laivo saugumą atsako jo kapitonas. Prieš išplaukiant tokiam laivui UPS inspektorius turi teisę pareikalauti, kad būtų atliktas įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės įvertinimas ir pateiktas jos išduotas atliktų darbų įvertinimo aktas.

92. Laivų, kuriuose yra pavojingųjų ir (arba) aplinką teršiančių krovinių, kapitonai privalo palaikyti 2 valandų jėgainės ir įgulos parengtį.

93. Laivai, stovintys prie krantinių, privalo turėti nuolat veikiančias ryšio priemones, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ryšys su LET ir UPS, kitais laivais ir miesto skubiosios pagalbos tarnybomis.

94. Įspėjimus apie pavojingas hidrometeorologines sąlygas LET perduoda UTB 9 ir
16 kanalais laivų kapitonams, o UPS informuoja uosto krantinės naudotojus ir laivų agentus.

95. Atplaukę į uostą laivai užbortines išpumpavimo sklendes privalo laikyti uždarytas ir užplombuotas. Ši nuostata netaikoma laivams, turintiems valymo įrenginius. Pastebėjęs, jog vanduo uosto akvatorijoje užterštas, laivo kapitonas privalo nedelsdamas informuoti LET ir pažymėti tai laivo žurnale.

96. Laivas, stovintis uoste, užplombuotus vožtuvus gali atidaryti tik atiduodamas užterštą vandenį į specialius laivus arba talpyklas, esančias krante.

97. Laivui stovint prie uosto krantinės ilgiau nei vieną mėnesį, laivo agentas arba laivo savininkas (valdytojas), laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo, pasibaigus mėnesiui, per tris dienas turi pateikti UPS inspektoriui tarpinę laivo deklaraciją (Taisyklių 4 priedas). Jeigu laive buvo daromas remontas, laivo agentas arba laivo savininkas (valdytojas), laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo pateikti pažymą apie laive vykdytus remonto darbus (Taisyklių 6 priedas).

98. Visi uoste esantys asmenys, sužinoję, kad uoste esančiuose laivuose yra gedimų ar kad jie neatitinka saugios laivybos reikalavimų, dėl ko gali kilti grėsmė žmonėms, aplinkai, materialiajam turtui, nedelsdami privalo informuoti UPS. UPS inspektorius nedelsdamas apie tai informuoja uosto kapitoną ir Transporto saugos administraciją. Apie atvejus, kai gali kilti grėsmė aplinkai, UPS inspektorius nedelsdamas privalo informuoti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybą.

99. Uosto teritorijoje galima pjaustyti laivą į metalo laužą tik tuomet, kai laivo savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo pateikia UPS laivo nuosavybės dokumentus arba užsienio valstybių institucijų išduotus dokumentus (jie turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille), kuriais patvirtinama jo nuosavybės teisė į laivą, Klaipėdos teritorinės muitinės išduotą atitinkamos nustatytos formos leidimą ir sumoka visus priklausančius mokėjimus Uosto direkcijai. Baigus pjaustyti laivą, laivo savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo pateikia UPS pažymą, kad laivas yra supjaustytas ir jis nebėra plaukiojančioji priemonė.

100. Uosto akvatorijoje eksploatuojami plaukiojantys dokai privalo būti įregistruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir turėti Transporto saugos administracijos išduotus galiojančius registracijos dokumentus.

 

 

 

X SKYRIUS

GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

101. Laivo įgula, kuri pastebėjo gaisrą uoste arba kitame laive, privalo paskelbti gaisro aliarmą, nedelsdama apie tai pranešti uosto dispečeriui ir skubiosios pagalbos tarnyboms numeriu 112, uosto kapitono nurodymu dalyvauti gesinant gaisrą, saugoti objektus, esančius netoli gaisro židinio.

102. Visi gelbėjimo laivai ir vilkikai uosto kapitono nurodymu privalo nedelsdami didžiausiuoju leistinu greičiu plaukti į gaisro vietą, o atvykę – vykdyti vadovaujančio gaisro gesinimui asmens nurodymus.

103. Laivuose draudžiama:

103.1. naudoti atvirą ugnį, nesuderinus raštu (įskaitant ir teikimą elektroniniu būdu) su uosto krantinės naudotoju ir uosto kapitonu;

103.2. gaisrines priemones naudoti ne pagal paskirtį;

103.3. nutraukti gaisrinės sistemos eksploatavimą, neįrengus alternatyvios sistemos, atitinkančios įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės nustatytus reikalavimus;

103.4. stovėti uoste nedegazavus rezervuarų, kai naftos produktai ar kitos degiosios medžiagos iškrautos;

103.5. eksploatuoti laivus, kai jų gaisrinė įranga neatitinka įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės nustatytų reikalavimų;

103.6. naudoti atvirą ugnį laivuose, stovinčiuose arčiau kaip 100 metrų nuo laivų, vykdančių operacijas su degiosiomis, liepsniosiomis ir sprogiosiomis medžiagomis;

103.7. vykdyti krovos operacijas su degiosiomis medžiagomis žaibuojant, išskyrus dujų perdavimo operacijas iš plaukiojančiosios SkGD saugyklos;

103.8. vilkti laivą su degiosiomis medžiagomis, jeigu vilkikuose nepaskelbta gaisrinė parengtis.

 

XI SKYRIUS

POVANDENINIAI TECHNINIAI DARBAI

 

104. Povandeniniai techniniai darbai uosto akvatorijoje atliekami tik gavus uosto kapitono leidimą ir suderinus su uosto krantinių naudotoju, prie kurio naudojamų krantinių bus vykdomi darbai. Įmonės, siekiančios vykdyti povandeninius techninius darbus jūrų uostuose ir jūroje, turi atitikti Saugios laivybos įstatymo 401 straipsnio reikalavimus.

105. Uosto kapitono nurodymu povandeniniai techniniai darbai nedelsiant nutraukiami.

106. Atliekant povandeninius techninius darbus, laive, skirtame povandeniniams techniniams darbams atlikti, ir laive, prie kurio vykdomi šie darbai, turi būti signalinės šviesos ir ženklai, atitinkantys COLREG-72 reikalavimus.

107. Visi laivai privalo praplaukti povandeninių techninių darbų vietą iš anksto iki leidžiamų ribų sumažintu greičiu ir būti ypač atsargūs.

108. Nuleisti inkarą leidžiama ne arčiau kaip 200 metrų iki povandeninių techninių darbų atlikimo vietos.

109. Plaukti laivams į povandeninių techninių darbų vietą ir švartuotis prie laivo, skirto povandeniniams techniniams darbams atlikti ar prie kurio vykdomi šie darbai, taip pat išmesti skęstančius daiktus už laivo borto yra draudžiama.

110. Laivui, prie kurio atliekami povandeniniai techniniai darbai, ir šalia stovintiems laivams draudžiama sukti eigos sraigtą.

111. Jeigu povandeninių techninių darbų rajone perstatomi laivai, budintis LET operatorius privalo ne vėliau kaip prieš valandą apie tai pranešti povandeninius techninius darbus atliekančiam laivui.

XII SKYRIUS

SkGD DEGALŲ AR NAFTOS PRODUKTŲ TIEKIMAS Į Laivą

 

112. Laivo kapitonas, laivo savininkas (valdytojas) arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo, suderinęs su uosto krantinės naudotoju, ne vėliau kaip prieš 2 valandas privalo informuoti uosto dispečerį apie numatomą SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo į laivą operaciją. Šiame skyriuje vartojama sąvoka „naftos produktų tiekimas“ suprantama taip, kaip naftos produktų, kurie laive naudojami kaip degalai ar tepalai, tiekimas į laivą. SkGD degalai ar naftos produktai į laivą gali būti tiekiami prieš tai atlikus muitinės patikrinimą.

113. Krovos darbų metu leidžiama tiekti naftos produktus į laivą, jeigu laivo krovinio ir tiekti skirtų naftos produktų pliūpsnio temperatūra yra aukštesnė nei 60 °C pagal Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso (toliau – IMDG kodeksas), Tarptautinių naftos tanklaivių ir terminalų taisyklių (ISGOTT) ir atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių degalų kokybę, reikalavimus.

114. Vykdyti SkGD degalų tiekimo operacijas laivo krovos ar keleivių įlaipinimo ir (ar) išlaipinimo metu leidžiama, jeigu rizikos vertinimo metu nustatyta, kad SkGD degalų tiekimo operaciją vykdyti yra saugu.

115. Tiekti į laivą SkGD degalus ar naftos produktus iš krante esančių transporto priemonių (automobilių, geležinkelio vagonų ir pan.) draudžiama, jeigu:

115.1. laivas neparuoštas SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo operacijai;

115.2. viena iš stacionarių ar mobilių gaisro gesinimo sistemų neveikia;

115.3. laive atliekami darbai, kurių metu naudojama atvira ugnis;

115.4. neįvykdytos papildomos perspėjamosios (neįrengti informaciniai (perspėjamieji) ženklai, žymintys SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo į laivą vietą, draudžiantys rūkyti, neaptverta SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo į laivą teritorija) gaisrinės saugos priemonės;

115.5. po vamzdynų jungtimis nepadėti skysčių rinktuvai;

115.6. SkGD degalus ar naftos produktus norima tiekti per kito laivo korpusą;

115.7. SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo įranga neatitinka keliamų standarto reikalavimų.

116. Draudžiama tiekti SkGD degalus ar naftos produktus iš laivo į laivą, jeigu:

116.1. laive arba tiekiančiame SkGD degalus ar naftos produktus laive yra netvarkinga gaisrinė įranga arba nepasiruošta gesinti gaisrą;

116.2. laive arba tiekiančiame SkGD degalus ar naftos produktus laive vyksta darbai su atvira ugnimi;

116.3. šalia nesavaeigio laivo nėra vilkiko;

116.4. SkGD degalus ar naftos produktus norima tiekti per kito laivo korpusą;

116.5. SkGD degalus ar naftos produktus vežantis laivas neatitinka nustatyto laivo tipo ir paskirties;

116.6. SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo įranga neatitinka keliamų standarto reikalavimų.

117. Laivai, teikiantys SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo į laivus paslaugas, privalo turėti automatinę identifikavimo sistemą AIS.

118. Už SkGD degalų ar naftos produktų tiekimą į laivą atsakingas darbuotojas apie SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo darbų pradžią ir pabaigą privalo informuoti uosto dispečerį.

119. SkGD degalų tiekimo operacijos uoste atliekamos tik gavus uosto kapitono leidimą ir suderinus su uosto krantinės naudotoju, prie kurio naudojamos krantinės bus vykdomi darbai.

120. SkGD degalų tiekimo operacijų saugos, stebėsenos ir apsaugos zonos turi būti įrengiamos vadovaujantis Sistemų ir įrenginių, skirtų suskystintų gamtinių dujų kaip degalų tiekimui laivams, gairėmis ISO/TS 18683. SkGD degalų tiekimo operacijų saugos zona aplink SkGD degalų tiekimo įrenginius, laivo SkGD degalų priėmimo įrenginius ir SkGD degalų perdavimo sistemas turi būti ne mažesnė kaip 25 metrai. SkGD degalų tiekimo operacijų apsaugos zona aplink SkGD degalų tiekimo saugos zoną visais atvejais turi būti didesnė už saugos zoną. Į SkGD degalų tiekimo saugos zoną gali patekti tik SkGD degalų tiekimo operaciją vykdantys kvalifikuoti darbuotojai, o apsaugos zonoje turi būti vykdoma nuolatinė laivų, transporto, kito personalo judėjimo, potencialių užsidegimo šaltinių ir kitų veiksnių, galinčių darytį įtaką saugiam SkGD degalų tiekimo operacijos vykdymui, kontrolė.

121. SkGD degalų ir naftos produktų tiekimo operacijos privalo būti sustabdytos, jeigu vėjo greitis didesnis kaip 20 m/s.

122. Leidžiama tiekti SkGD degalus ar naftos produktus į laivus išoriniame reide, prieš tai atlikus muitinės ir pasienio patikrinimą ir gavus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos ir uosto kapitono leidimą.

123. SkGD degalų ar naftos produktų tiekimo į laivą teritorijoje matomose vietose ir prie trapo lietuvių ir anglų kalbomis turi būti iškabinti užrašai arba informaciniai ženklai „Nerūkyti“, „Pašaliniams įeiti draudžiama“, „Vyksta naftos produktų tiekimo į laivą darbai“ arba „Vyksta SkGD degalų tiekimo į laivą darbai“.

 

XIII SKYRIUS

DARBO DUGNO GILINTUVU TVARKA

 

124. Dirbant dugno gilintuvu laivybos kanale ir akvatorijoje, privaloma iškelti ženklus ir uždegti žiburius, numatytus COLREG-72 27 taisyklėje.

125. Gruntvežiai, stovintys prie dugno gilintuvo bortų, privalo tamsiuoju paros metu uždegti laivo priekyje ir laivagalyje po baltą žiburį, matomą aplink 3 jūrmylių atstumu.

126. Jeigu inkarų vietoms žymėti naudojamos pagalbinės plaukiojimo priemonės, tamsiuoju paros metu jos privalo įjungti baltą žiburį, matomą 2 jūrmylių atstumu.

127. Jeigu dugno gilintuvu neatliekami darbai pagal paskirtį ir nesudaroma kliūčių laivybai, dugno gilintuvo kapitonas privalo iškelti atitinkamus ženklus ir uždegti žiburius pagal COLREG-72 reikalavimus.

128. Laivų, norinčių praplaukti pro dugno gilintuvą, kapitonai, nepaisydami dugno gilintuvo signalinių ženklų, privalo gauti dugno gilintuvo kapitono leidimą UTB 9 kanalu.

129. Dugno gilintuvo kapitonas privalo suteikti galimybę laivams praplaukti saugiu atstumu nuo dugno gilintuvo.

130. Draudžiama praplaukti pro dugno gilintuvą velkant paskui laivą bet kokius daiktus ar įrangą, esančią po vandeniu.

131. Kai dugno gilintuvu nedirbama arba matomumas yra mažesnis kaip 500 metrų, jam draudžiama stovėti laivybos kanale.

132. Dugno gilintuvų kapitonai, dirbantys akvatorijoje Uosto direkcijos užsakymu, turi išklausyti instruktažą UPS ir gauti uosto kapitono leidimą dirbti be locmano.

133. Dugno gilintuvų kapitonai, prieš keisdami dislokacijos vietą, privalo gauti LET ir uosto dispečerio leidimą ir informuoti šias tarnybas apie operacijos pabaigą.

134. Dugno gilintuvų kapitonai, prieš pradėdami dugno gilinimo darbus, apie tai turi informuoti LET ir uosto dispečerį.

135. Prieš išveždami gruntą į grunto šalinimo vietą, dugno gilintuvų kapitonai turi gauti LET ir uosto dispečerio leidimą ir informuoti LET apie grunto šalinimo darbų pradžią, pabaigą ir koordinates.

 

XIV SKYRIUS

APRIBOJIMAI

 

136. Uosto akvatorijoje draudžiama:

136.1. išpilti ar išmesti už borto atliekas (šiukšles ir maisto atliekas galima laikyti laive ne ilgiau kaip 2 paras uždaruose ir pažymėtuose konteineriuose);

136.2. teršti orą dūmais ir kenksmingomis dujomis, kurių koncentracija viršija leistinas normas;

136.3. laikyti neuždarytas ir neužplombuotas nutekamųjų ir nafta užterštų vandenų talpyklų sklendes;

136.4. be įrašo laivo operacijų su nafta žurnale vykdyti operacijas su naftos produktais, taip pat be įrašo laivo žurnale – operacijas su kenksmingomis medžiagomis;

136.5. teršti krantinę ir akvatoriją naftos produktais, šiukšlėmis ar atliekomis;

136.6. išpilti užterštą vandenį per laivo latakus arba išpumpuoti užterštą balastą;

136.7. likviduoti teršalus aplink laivą įgulos jėgomis, nepranešus budinčiam uosto dispečeriui;

136.8. nuslėpti bet kokį teršalų išpylimą už laivo borto;

136.9. maudytis, plaukioti irklinėmis valtimis ir asmeniniais laivais;

136.10. žvejoti laivybos kanale;

136.11. švartuotis prie plūdriųjų navigacinių ženklų ir tam neskirtose vietose;

136.12. gadinti hidrotechninius ir navigacinius įrenginius, tvirtinti švartavimo lynus prie jų detalių ar prie ne tam skirtų įrenginių;

136.13. naudoti 9, 10, 16, 71, 72 UTB ryšio kanalus ir kitus dažnius, naudojamus pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotas galiojančias licencijas, su laivyba nesusijusiems pokalbiams;

136.14. vietinio plaukiojimo ir uosto paslaugų laivams plaukioti ir stovėti prie krantinės, neturint veikiančios UTB radijo stoties ryšiui 9 ir 16 jūriniais kanalais palaikyti;

136.15. plauti denį, nesilaikant nustatytų aplinkosaugos reikalavimų (naudojant pavojingas chemines medžiagas, detergentus ar kitus priedus, taip pat – esant birių ar kitų pavojingų aplinkai krovinių likučių ant denio), dažyti laivo korpusą (išskyrus laivo ženklus, kurie būtini navigaciniam saugumui), nesuderinus su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdyba ir negavus uosto kapitono leidimo;

136.16. naudoti garsinius signalus uoste nesant būtinumo;

136.17. naudoti signalines priemones ne pagal paskirtį;

136.18. kirsti laivybos kanalą ne stačiu kampu;

136.19. krauti bet kokius daiktus ar montuoti stacionarius įrenginius ant krantinės krašto iki pirmojo bėgio (jei jo nėra, – 2,5 metro atstumu nuo krantinės krašto), jeigu patvirtintose krantinių apkrovų schemose nenumatyta kitaip;

136.20. laivui stovėti prie krantinės pasvirusiam daugiau kaip 5 laipsnius;

136.21. laivams prisišvartuoti prie krantinės arba atsišvartuoti nuo jos neturint uosto dispečerio, LET ir uosto krantinės naudotojo leidimo;

136.22. tamsiuoju paros metu apšviesti praplaukiančius laivus;

136.23. laivui sugadinus hidrotechninius ir navigacinius įrenginius, nuslėpti tai ar trukdyti įforminti reikiamus dokumentus;

136.24. laivams stovint išoriniame reide, nesuderinus su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktine, Klaipėdos teritorine muitine, ir be Uosto direkcijos leidimo perduoti iš vieno laivo į kitą krovinius ir daiktus;

136.25. plaukti laivui savo eiga neturint įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės išduotų galiojančių dokumentų;

136.26. pakrauti laivą daugiau, nei leidžia krovos žymės;

136.27. plaukioti perkrautais laivais arba vežti daugiau žmonių (keleivių), nei nurodyta laivo dokumentuose;

136.28. vadovauti laivui arba vesti laivą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

136.29. išplaukti į jūrą neįforminus UPS terminuoto plaukiojimo, jeigu tai yra privaloma;

136.30. valdyti, vesti laivą neturint atitinkamų jūrininkų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų;

136.31. laivo kapitonui perduoti valdyti laivą kitam asmeniui (įskaitant ir locmaną), išskyrus vyresnįjį kapitono padėjėją;

136.32. naudoti reikalavimų neatitinkančią valstybės vėliavą;

136.33. be uosto kapitono leidimo atlikti laivo variklio eigos bandymus stovint prie krantinės;

136.34. be LET leidimo nuleisti laivo valtis, jomis plaukioti.

137. Nesuderinus su uosto kapitonu raštu (taip pat ir elektroniniu būdu) draudžiama:

137.1. vykdyti hidrotechninius ir hidrografinius darbus;

137.2. atlikti povandeninius techninius darbus;

137.3. organizuoti laivų regatas, kitus sportinius ar pramoginius renginius;

137.4. nusileisti ir pakilti hidroplanams;

137.5. statyti bet kokius plaukiojančius ar stacionarius navigacinius ar hidrografinius objektus;

137.6. išjungti, perstatyti bet kokius navigacinius ženklus ar keisti jų reikšmes.

 

_______________

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

laivybos taisyklių

1 priedas

 

UOSTO AKVATORIJOS RIBOS IR UOSTO PLANAS

 

I SKYRIUS

UOSTO AKVATORIJOS RIBOS

 

1. Uosto vidinė akvatorija apribota:

1.1. pietuose linija tarp taškų (WGS 84):

55° 37'56,60" N      21° 08'04,26" E

55° 38'01,69" N      21° 09'28,20" E

1.2. vakaruose – lygiagrečiai su Kuršių nerijos rytinio kranto linija, išskyrus 30 metrų vandens juostą palei krantą;

1.3. rytuose – pagal kranto liniją;

1.4. šiaurėje – linija, jungiančia senųjų uosto molų galus.

2. Uosto išorinis reidas apribotas linijomis tarp taškų (WGS 84):

55° 48´00" N           20°45´00" E

55° 48´00" N           21°03´58" E

55° 43´31" N           21°04´59" E

55° 43´24" N           21°05´25" E

55° 43´19" N           21°05´38" E

55° 43´17" N           21°05´38" E

55° 43´19" N           21°05´01" E

55° 39´00" N           21°06´01" E

55° 40´28" N           20°50´00" E

55° 41´17" N           20°45´00" E

3. Laivybos kanalas pažymėtas navigaciniais ženklais pagal lateralinę sistemą ir vedlinėmis nuo plūduro Nr. 1 jūroje iki pietinės uosto vidinės akvatorijos dalies.

 

II SKYRIUS

UOSTO PLANAS

 

 

_______________

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

laivybos taisyklių

2 priedas

 

 

PRIEŠ LAIVO ATPLAUKIMĄ PATEIKIAMOS INFORMACIJOS

APIE APSAUGĄ FORMA,

SKIRTA VISIEMS LAIVAMS PRIEŠ ATVYKSTANT Į ES VALSTYBĖS NARĖS UOSTĄ

(1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE (SOLAS) XI-2 SKYRIAUS 9 TAISYKLĖ IR REGLAMENTO (EB) NR. 725/2004
6 STRAIPSNIO 3 DALIS),

PATEIKIAMA ATVYKIMO UOSTO KOMPETENTINGAI LAIVYBOS APSAUGOS INSTITUCIJAI

 

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE

(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.3 OF REGULATION (EC) No 725/2004)

TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF THE PORT OF ARRIVAL

 

 

Informacija apie laivą ir kontaktiniai duomenys

Particulars of the ship and contact details

TJO numeris

IMO number

 

Laivo pavadinimas

Name of ship

 

Registracijos uostas

Port of registry

 

Vėliavos valstybė

Flag State

 

Laivo tipas

Type of ship

 

Šaukinys

Call Sign

 

Bendroji talpa Gross Tonnage

 

„Inmarsat“ palydovinio telefono ryšio numeriai (jei yra)

„Inmarsat“ call numbers (if available) 

 

Įmonės pavadinimas

Name of Company

 

Įmonės apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui visą parą (telefono ryšio Nr., elektroninio pašto adresas)

CSO name &

24 hours contact details (phone No, email)

 

Atvykimo uostas

Port of arrival

 

Atvykimo uosto įrenginys (terminalas) (jei žinoma)

Port facility of arrival (if known)

 

Informacija apie uostą ir uosto įrenginį (terminalą)

Port and port facility information

Laivo numatomo atvykimo į uostą data ir laikas (PLA)

Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)

 

Pagrindinis lankymosi uoste tikslas

Primary purpose of call

 

Pagal SOLAS XI-2 skyriaus 9.2.1 taisyklę privaloma informacija

Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1

Ar laivas turi galiojantį Tarptautinį laivo apsaugos liudijimą (TLAL)?

Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)?

TAIP

 

YES

TLAL

 

ISSC

NE – kodėl neturi?

 

NO – why not?

Išdavė (administracijos ar PAO pavadinimas)

Issued by (name of Administration or RSO)

Galioja iki

(mmmm, mm, dd)

Expiry date (dd/mm/yyyy)

 

Ar laive yra patvirtintas laivo apsaugos planas?

Does the ship have an approved SSP on board?

TAIP

 

YES

NE

 

NO

 

 

Apsaugos lygis, kuriuo laivas eksploatuojamas dabar

Security Level at which the ship is currently operating

1 apsaugos lygis

Security

Level 1

2 apsaugos lygis

Security

Level 2

3 apsaugos

lygis

Security

Level 3

Laivo buvimo vieta rengiant šį pranešimą

Location of ship at the time this report is made

 

 

Chronologine tvarka (pradėdami paskutiniu lankymusi) išvardykite dešimt paskutinių lankymųsi uosto įrenginiuose (terminaluose):

List the last 10 calls at port facilities in chronological order (most recent call first):

 

Nr.

 

No

Data nuo

(mmmm, mm, dd)

Date from (dd/mm/yyyy)

Data iki

(mmmm, mm, dd)

Date to (dd/mm/yyyy)

Uostas

Port

Valstybė

Country

JT vietos nustatymo kodas

(jei yra)

UN/LOCODE

(if available)

Uosto įrenginys (terminalas)

Port facility

Apsaugos lygis

Security Level

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL=

 

SL =

Ar laive imtasi kitų specialių arba papildomų apsaugos priemonių, nei patvirtintame laivo apsaugos plane nurodytos priemonės?

Jei TAIP, toliau išvardykite specialias arba papildomas apsaugos priemones, kurių imtasi laive.

Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP?

If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship.

TAIP

 

YES

 

 

NE

 

NO

 

 

Nr.

No 

(as above)

Specialios arba papildomos priemonės, kurių imtasi laive

Special or additional security measures taken by the ship 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

Chronologine tvarka (pradėdami paskutiniu) išvardykite krovos iš laivo į laivą darbus, atliktus per pirmiau išvardytus dešimt lankymųsi uosto įrenginiuose (terminaluose). Prireikus papildykite lentelę naujomis eilutėmis ar tęskite ją atskirame lape – įrašykite bendrą krovos iš laivo į laivą darbų skaičių.

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above.  Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities.   

Ar atliekant kiekvieną krovos iš laivo į laivą darbą laikytasi patvirtintame laivo apsaugos plane nurodytų apsaugos procedūrų?

Jei NE, toliau pateiktos lentelės paskutinėje skiltyje įrašykite, kokios alternatyvios apsaugos priemonės taikytos.

Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities?

If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.

TAIP

 

YES

 

 

NE

 

NO

 

 

Nr.

No

Data nuo

(mmmm, mm, dd)

Date from (dd/mm/yyyy)

Data iki

(mmmm, mm, dd)

Date to (dd/mm/yyyy)

Vieta arba ilguma ir platuma

Location or Longitude and Latitude

Krovos iš laivo į laivą darbas

Ship-to-ship activity

Alternatyvios apsaugos priemonės

Security measures applied in lieu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Bendras laivo krovinio aprašas

General description of the cargo aboard the ship

 

Ar laivo krovinį sudaro pavojingos medžiagos, priskiriamos bet kuriai (1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 ar 8) IMDG kodekso klasei?

Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?

TAIP

 

YES

NE

 

NO

Jei TAIP, patvirtinkite, ar pridėta Pavojingųjų krovinių deklaracija (arba susijęs išrašas)

If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (or relevant extract) is attached

Patvirtinkite, kad pridėtas laivo įgulos sąrašas

Confirm a copy of ship’s crew list is attached

TAIP

 

YES

Patvirtinkite, kad pridėtas laivo keleivių sąrašas

Confirm a copy of ship’s passenger list is attached

TAIP

 

YES

Kita su apsauga susijusi informacija

Other security related information

 

 

Ar yra su apsauga susijusių dalykų, apie kuriuos norite pranešti?

Is there any security-related matter you wish to report?

TAIP

 

YES

Išsamiai aprašykite:

Provide details:

NE

 

NO

 

 

Laivo agentas numatytame atvykimo uoste

Agent of ship at intended port of arrival

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Name:

Kontaktiniai duomenys (telefono ryšio Nr.):

Contact details (Phone No):

Informaciją pateikusio asmens duomenys

Identification of person providing the information

Pareigos ar postas (nereikalinga išbraukti):

Kapitonas / LAP / KAP / (pirmiau minėtas)

laivo agentas

Title or Position (delete as appropriate):

Master / SSO / CSO / Ship’s agent (as above)

Vardas, pavardė:

Name:

Parašas:

Signature:

Pranešimo parengimo data, laikas, vieta

Date, time, place of completion of report

 

 

 

_______________

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

laivybos taisyklių

3 priedas

 

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS JŪRŲ UOSTAS

STATE SEAPORT OF KLAIPEDA

 

LAIVO DEKLARACIJA

SHIP'S DECLARATION

 

Laivo pavadinimas

Name of the ship

Šaukinys

Call sign

Laivo vėliava

Flag State of ship

Reg. Nr.

Ref. No

 

Laivo nuosavybės liudijimas (uostas, data, Nr.)

Certificate of registry (Port, date, No)

 

Krovos darbų kompanija (-os) ..................................................

Stevedoring Company (ies) ........................................................

Uosto direkcijos Nr.

Port Authority No

TJO Nr.

IMO No

Deklaravimo data ir laikas

Date and time of declaration

Registracijos uostas

Port of registry

Reiso Nr.

Voyage No

Laivo agentas (pavadinimas, adresas, telefono ryšio Nr., fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Ship‘s agent (name, address, phone Nr., fax, email)

Kliento Nr.

Customer No

Laivybos linija (Licencijos Nr. ir galiojimo terminas)

Shipping line (License No and date of expiry)

Vienarūšių krovinių srautas (krovinių srauto pavadinimas ir operatorius)

Flow of one-type cargo (title of the flow and the operator)

Laivo savininkas (valdytojas) / Frachtuotojas

Ship's owner / Charterer

Keltas / Linijinis / Trampas Liner / Tramp Service

Laivo tipas

Maksimalus ilgis (m)

Maksimalus plotis (m)

Vasaros grimzlė (m)

BT

GT

NRT

NRT

Dedv. (T) DW (T)

Ship's type

Length overall (m)

Width overall (m)

Summer draught (m)

 

 

ATVYKIMAS ARRIVAL

Įgulos skaičius

Esama grimzlė (m) /
Actual draught (m)

Tikroji atvykimo data ir laikas

Krantinė:

Korpusas:

No of crew

Fwd.

Aft.

Date and time of arrival

Berth:

Hull:

MUITINĖ

Muitinės deklaracijos Nr.

Muitinės patikrinimo data ir laikas:

CUSTOMS

Customs Declaration No

Date and time of customs clearance:

DOKUMENTAI

Krovinio deklaracija

Keleivių sąrašas

Įgulos sąrašas

Laivo atsargų sąrašas

Muitinės deklaracija

 

Jūrinė sanitarinė deklaracija

DOCUMENTS

Cargo Declaration

Passenger List

Crew List

Ship's Store Declaration

Customs Declaration

Maritime Declaration of Health

Pradinis uostas

Atvyko iš uosto

Šalis

Krovos darbai /
Cargo handling

Operacijos pradėtos / Operations commenced

..........................................

 


Atvykimo tikslas / Purpose of arrival 

 

Port of origin of cargo

Last port

Country

Tarpiniai uostai (chronologine tvarka)

Intermediate Ports (in chronological sequence)

Krovinio rūšis (tekstas) Type of cargo (Text)

Kodas Code

Krovinio, perkrauto Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, kiekis

Quantity of cargo handled in the State Seaport of Klaipeda

Keleiviai Passengers

Vienetai / Number of units

Bendras svoris (T), tūris (m3)

tuščias

empty

pakrautas

load

Gross Weight (T), Volume (m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perstatymas

Shifting

nuo krantinės Nr. /

from Berth No

data / date:

laikas / time:

prie krantinės Nr. /

to Berth No

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. /

from Berth No

data / date:

laikas / time:

prie krantinės Nr. /

to Berth No

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. /

from Berth No

data / date:

laikas / time:

prie krantinės Nr. /

to Berth No

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. /

from Berth No

data / date:

laikas / time:

prie krantinės Nr. /

to Berth No

data / date:

laikas / time:

IŠVYKIMAS

Įgulos skaičius

Esama grimzlė (m) / Actual draught (m)

Tikroji išvykimo data ir laikas

Krantinė:

Korpusas:

DEPARTURE

No of crew

Fwd.

Aft.

Date and time of departure

Berth:

Hull:

MUITINĖ

Muitinės deklaracijos Nr.

Muitinės patikrinimo data ir laikas:

CUSTOMS

Customs Declaration No.

Date and time of customs clearance:

DOKUMENTAI

Krovinio deklaracija

Keleivių sąrašas

Įgulos sąrašas

Laivo atsargų sąrašas

Muitinės deklaracija

Jūrinė sanitarinė deklaracija

DOCUMENTS

Cargo Declaration

Passenger List

Crew List

Ship's Store Declaration

Customs Declaration

Maritime Declaration of Health

Paskyrimo uostas

Kitas uostas

Šalis

Krovos darbai /
Cargo handling

Operacijos baigtos / Operations completed

........................................

................................................................................

 

Išplaukė: /

Departure:

 

 

Port of destination

Next port

Country

Tarpiniai uostai (chronologine tvarka)

Intermediate Ports (in chronological sequence)

Krovinio rūšis (tekstas) Type of cargo (text)

Kodas Code

Krovinio, perkrauto Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, kiekis

Quantity of cargo handled in the State Seaport of Klaipeda

Keleiviai Passengers

Vienetai /
Number of units

Bendras svoris (T), tūris (m3)

tuščias

empty

pakrautas

load

Gross Weight (T), Volume (m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos: Pašalinių asmenų, ginklų, sprogmenų ir narkotikų nėra

 

Remarks: No stowaways, guns, cartridges and drugs on board

UPS budintis

PCD watchkeeper

Oficialiai deleguoto kliento atstovo vardas, pavardė ir parašas / Customer’s Official in charge name and signature

Kapitono, įgalioto agento arba karininko vardas, pavardė, data ir parašas / Master's, authorized agent’s or officer's name, date and signature

 

 

______________

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

laivybos taisyklių

4 priedas

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS JŪRŲ UOSTAS

STATE SEAPORT OF KLAIPEDA

 

TARPINĖ LAIVO DEKLARACIJA

SHIP'S INTERIM DECLARATION

 

 

Laivo pavadinimas

Name of the ship

Šaukinys

Call sign

Laivo vėliava

Flag State of ship

Reg. Nr.

Ref. No

Laivo nuosavybės liudijimas (uostas, data, Nr.)

Certificate of registry (Port, date, No)

Krovos darbų kompanija (-os) ----------------------------

Stevedoring Company (ies) -------------------------------

Uosto direkcijos Nr.

Port Authority No

TJO Nr.

IMO No

Deklaravimo data ir laikas

Date and time of declaration

Registracijos uostas

Port of registry

Reiso Nr.

Voyage No

Laivo agentas (pavadinimas, adresas, telefono ryšio Nr., fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Ship‘s agent (name, address, phone, fax, email)

Kliento Nr.

Customer No

Laivybos linija (Licencijos Nr. ir galiojimo terminas)

Shipping line (License No and date of expiry)

Reg. Nr.

Ref. No

Laivo savininkas (valdytojas) / Frachtuotojas

Ship's owner / Charterer

Reg. Nr.

Ref. No

Keltas / Linijinis / Trampas Liner / Tramp Service

Laivo tipas Ship's Type

Maksimalus ilgis (m)

Length overall (m)

Maksimalus plotis (m)

Width overall (m)

Vasaros grimzlė (m)

Summer draught (m)

BT

GT

NRT NRT

Dedv. (T)

DW (T)

ATVYKIMAS

ARRIVAL

Įgulos skaičius

Esama grimzlė (m) / Actual draught (m)

Tikroji atvykimo data ir laikas

Krantinė:

Korpusas:

No of crew

Fwd.

Aft.

Date and time of arrival

Berth:

Hull:

MUITINĖ

CUSTOMS

Muitinės deklaracijos Nr.

Customs Declaration No

Muitinės patikrinimo data ir laikas:

Date and time of customs clearance:

DOKUMENTAI

DOCUMENTS

Krovinio deklaracija

Cargo Declaration

Keleivių sąrašas

Passenger List

Įgulos sąrašas

Crew List

Laivo atsargų sąrašas

Ship's Store Declaration

Muitinės deklaracija Customs Declaration

 

Jūrinė sanitarinė deklaracija

Maritime Declaration of Health

Pradinis uostas

Port of origin of cargo

Atvyko iš uosto

Last port of call

Šalis

Country

Krovos darbai /

Cargo handling

Operacijos pradėtos / Operations commenced

.....................................

Atvyko su kroviniu / Arrived with cargo

 

nebus iškraunamas

not to be discharged

 

visiškai iškraunamas

completely to be discharged

 

iš dalies iškraunamas

partly discharged

 

su balastu arba tuščias

in ballast or empty

 

remontas

repair

Tarpiniai uostai (chronologine tvarka)

Intermediate Ports (in chronological sequence)

Krovinio rūšis (tekstas) Type of cargo (text)

Kodas Code

Krovinio, perkrauto Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, kiekis / Quantity of cargo handled in the State Seaport of Klaipeda

Keleiviai Passengers

Vienetai / Number of units

Bendras svoris (T), tūris (m3) Gross Weight (T), Volume (m3)

tuščias

empty

pakrautas load

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perstatymas

Shifting

nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)

data / date:

laikas / time:

nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)

data / date:

laikas / time:

Pastabos:

 

Remarks:

UPS budintis

 

PCD watchkeeper

Oficialiai deleguotas kliento atstovas (vardas, pavardė ir parašas) /

Customer’s Official in charge (name and signature)

 

Laivo kapitonas (vardas, pavardė, data, parašas) /

Master (name, date and signature)

 

 

______________

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

laivybos taisyklių

5 priedas

 

 

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ ĮVAIRIARŪŠIO VEŽIMO DOKUMENTO FORMA

MULTIMODAL DANGEROUS CARGO FORM

 

Šią formą galima naudoti kaip pavojingojo krovinio deklaraciją, nes ji atitinka SOLAS 74
VII skyriaus 5 taisyklės ir MARPOL 73/78 III priedo 4 taisyklės reikalavimus.

This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 5; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.

 

1. Krovinio siuntėjas

Shipper / Consignor / Sender

2. Transporto dokumento numeris

Transport document number

3. 1 puslapis iš ___ puslapių

Page 1 of _____pages

4. Siuntėjo duomenys

Shipper's reference

 

5. Ekspeditoriaus duomenys

Freight forwarder's reference

6. Krovinio gavėjas

Consignee

7. Vežėjas (pildo vežėjas)

Carrier (to be completed by the carrier)

 

SIUNTĖJO DEKLARACIJA

Pareiškiu, kad šios siuntos turinį išsamiai ir tiksliai apibūdina žemiau nurodytas tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, kad jis yra klasifikuotas, supakuotas, pažymėtas ir paženklintas ir kad jo būklė visais atžvilgiais yra tinkama vežti pagal galiojančias tarptautines ir nacionalines taisykles.

SHIPPER'S DECLARATION

I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled / placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national government regulations.

8. Šis krovinys atitinka apribojimus, numatytus:

(netinkamus išbraukti)

This shipment is within the limitations prescribed for:

(delete non applicable)

9. Papildoma informacija apie krovinio apdorojimą

Additional handling information

KELEIVINIAMS IR KROVININIAMS LĖKTUVAMS

PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT

TIK KROVININIAMS LĖKTUVAMS

 

CARGO AIRCRAFT ONLY

 

10. Laivo reiso Nr. ir data

Vessel voyage No and date

11. Pakrovimo uostas / vieta

Port / place of loading

12. Iškrovimo uostas / vieta

Port / place of discharge

13. Paskirties vieta

Destination

14. Krovinio žymės

Shipping marks 

Pakuočių skaičius ir rūšis; krovinio aprašymas*         

Number and kind of packages; description of goods*    

Bendroji masė (kg)

Gross mass (kg) 

Neto masė (kg)

Net mass (kg) 

Tūris (m3)

Cube (m3)

 

 

 

 

 

 

 

15. Konteinerio identifikavimo Nr. / transporto priemonės registracijos Nr.

Container identification No / vehicle registration No

16. Plombos Nr.

Seal number(s)

17. Konteinerio / transporto priemonės dydis ir tipas

Container / vehicle size and type

18. Taros svoris (kg)

Tare mass (kg)

19. Bendroji masė

(įskaitant taros svorį) (kg)

Total gross (including tare) (kg)

KONTEINERIO / TRANSPORTO PRIEMONĖS PAKAVIMO PAŽYMĖJIMAS

CONTAINER / VEHICLE PACKING CERTIFICATE

Užtikrinu, kad aprašytas krovinys buvo supakuotas / pakrautas į nurodytą konteinerį / transporto priemonę, vadovaujantis nustatytais reikalavimais**

I hereby declare that the goods described above have been packed / loaded into the container / vehicle identified above in accordance with the applicable provisions**

TURI BŪTI SUDARYTAS VISIEMS KONTEINERIAMS / TRANSPORTO PRIEMONĖMS IR PASIRAŠYTAS ASMENS, ATSAKINGO UŽ PAKAVIMĄ / PAKROVIMĄ.

MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER / VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING / LOADING

21. GAUNANČIOS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS / RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT

 

 

Pirmiau nurodytos pakuotės / konteineriai / treileriai gauti tvarkingi ir geros būklės, išskyrus tuos, kurie išvardyti:

Received the above number of packages / containers / trailers in apparent good under good condition, unless stated hereon:

GAUNANČIOS ORGANIZACIJOS PASTABOS /

RECEIVING ORGANISATION REMARKS:

 

 

 

 

 

 

 

20. Kompanijos pavadinimas

Name of company

 

Vežėjo pavadinimas

Haulier's name

 

Transporto priemonės registracijos Nr.

Vehicle reg. No

 

Parašas ir data

Signature and date

22. Kompanijos pavadinimas

(SIUNTĖJO, PARENGUSIO ŠĮ DOKUMENTĄ)

Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)

Deklaraciją sudariusio asmens pavardė / pareigos

Name / status of declarant

Deklaraciją sudariusio asmens pavardė / pareigos

Name / status of declarant

Vieta ir data

Place and date

Vieta ir data

Place and date

Deklaraciją sudariusio asmens parašas

Signature of declarant

Vairuotojo parašas

Driver's signature

Deklaraciją sudariusio asmens parašas

Signature of declarant

* PAVOJINGASIS KROVINYS:

* DANGEROUS CARGO:

Būtina teisingai nurodyti: JT Nr., tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą, pavojingumo klasę, pakuotės grupę (jei tokia  priskirta), koks tai jūros teršalas, ir vadovautis privalomais nacionalinių ir tarptautinių taisyklių reikalavimais. Apie IMDG kodekso reikalavimus žr. šio kodekso 5.4.1.4  skirsnyje.

You must specify: UN No, proper shipping name, hazard class, packaging group (where assigned), marine pollutant and observe the mandatory requirements under applicable national and international governmental regulations. For the purpose of the IMDG Code, see 5.4.1.4.

** Apie IMDG kodekso reikalavimus žr. šio kodekso 5.4.2 skirsnyje.

** For the purpose of the IMDG Code, see 5.4.2.

______________

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių

6 priedas

 

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS JŪRŲ UOSTAS

STATE SEAPORT OF KLAIPEDA

 

PAŽYMA APIE LAIVE VYKDOMUS REMONTO DARBUS

STATEMENT OF SHIP REPAIR WORKS CARRIED OUT ON BOARD

 

 

Laivo pavadinimas (Name of the ship)

 

TJO Nr. (IMO No)

 

Krantinės Nr. (Berth No)

 

Remonto pradžia (Start date of repair works)

 

Remonto pabaiga (End date of repair works)

 

Remontą atliekančios įmonės pavadinimas (Repair Company)

 

 

 

Laivo agentas (Ship`s agent):

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas / title, name, surname, signature, date, stamp)

 

Remonto darbus atliekančios įmonės atstovo patvirtinimas, kad laive vykdomi remonto darbai

(Confirmation by the representative of the repair company that the repair work is being carried out on board):

 

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas / title, name, surname, signature, date, stamp)

 

______________