LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ ministRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „DĖL MOTORINIŲ transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo SĄLYGŲ ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 28 d. Nr. 1V-538

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Pirmiausia laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – praktikos egzaminas. Egzaminą laikyti leidžiama, sumokėjus Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“, nustatyto dydžio mokestį (toliau – mokestis).“

1.2. Pakeičiu 7 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Pagal sudėtingumą TP kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1/D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E/D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE. Jei egzaminuojamasis nori susigrąžinti teisę vairuoti A1, A2, A arba T kategorijos TP arba pakeisti vairuotojo pažymėjimą, kuriame patvirtinta teisė vairuoti A1, A2, A arba T kategorijos TP, egzaminai šių kategorijų TP vairavimo teisei įgyti yra laikomi visada.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 11.2 papunktį.

1.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Kai aprašo 11 punkte nurodytuose dokumentuose neįrašytas asmens kodas, o juose įrašyti asmens duomenys nesutampa su Lietuvos Respublikos gyventojų registre tvarkomais asmens duomenimis, turi būti pateikti ir dokumentai, patvirtinantys asmens duomenų pasikeitimo faktą (santuokos liudijimas, vardo, pavardės pakeitimo liudijimas). Aprašo 11.4 ir 11.5 papunkčiuose išdėstytos nuostatos netaikomos egzaminuojamiesiems, kurie nori susigrąžinti teisę vairuoti TP, o aprašo 11.4 papunktyje – egzaminuojamiesiems, kurie laiko praktikos egzaminą aprašo 7.1–7.4 papunkčiuose nurodytais atvejais.“

1.5. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. TP, naudojamos praktikos egzaminui, turi atitikti aprašo 3 priede išdėstytus reikalavimus.“

1.6. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. B kategorijos TP, reikalingas praktikos egzaminui (išskyrus sujungtas su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, o junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg, bet ne didesnė nei 4250 kg), skiria VĮ „Regitra“. Kitų kategorijų TP bei aprašo 30 punkte nurodytų TP pateikimu praktikos egzaminui rūpinasi egzaminuojamasis.“

1.7. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Egzaminuojant A1, A2, A arba B1 (vairuojama kaip motociklas) kategorijos TP keliuose, tarp egzaminuojamojo ir jį lydinčio egzaminuotojo palaikomas radijo ryšys. Egzaminuojamasis vilki geltonos spalvos liemenę, dėvi saugos šalmą. Geltonos spalvos liemenę ir radijo ryšio priemones skiria VĮ „Regitra“. Motociklininkui reikalinga apranga (saugos šalmas, alkūnių, kelių, ir pečių apsaugos, pirštinės, batai) pasirūpina egzaminuojamasis. Nuo kiekvienų metų lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. praktikos egzaminas A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) kategorijų TP nevyksta.“

1.8. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Praktikos egzaminui kelyje skirtas laikas turi būti išnaudojamas optimaliai, kad galima būtų išbandyti egzaminuojamąjį įvairiomis eismo sąlygomis, ypatingą dėmesį atkreipiant į jų pasikeitimus. Į šį laiką neįskaičiuojamas egzaminuojamojo pasitikimas ir supažindinimas su praktikos egzamino sąlygomis, tvarka ir TP valdymu, pabandymas važiuoti, pasirengimo saugiai važiuoti patikrinimas, specialiųjų važiavimo manevrų atlikimas ir praktikos egzamino rezultatų paskelbimas.“

1.9. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Pasibaigus praktikos egzaminui egzaminuotojas raštu suformuluoja ir dalykiškai pagrindžia egzaminuojamojo TP valdymo įgūdžių ir gebėjimų įvertinimą bei praktikos egzamino rezultatą, o egzaminuojamąjį apie tai informuoja žodžiu ir raštu, įteikdamas praktikos egzamino ataskaitą, kurios formą tvirtina VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.“

1.10. Pakeičiu 4 priedo 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Praktikos egzamino metu turi būti patikrinta, kaip egzaminuojamasis sugeba atlikti specialiuosius važiavimo manevrus. Šie manevrai atliekami tam pritaikytoje specialioje aikštelėje ir (arba) kelyje (B1 ir B kategorijos be priekabos TP tik kelyje):“.

1.11. Pakeičiu 4 priedo 2.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.3. TP pastatymas į laikino stovėjimo vietą priekiu ar galu lygiagrečiai, statmenai arba įstrižai važiuojamosios dalies krašto, paliekant reikiamą tarpą tarp stovinčių TP, ir išvažiavimas iš jos;“.

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedo 4 punktą.

1.13. Pakeičiu 4 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Jei egzaminuojamasis laiko praktikos egzaminą B kategorijos TP, sujungta su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, o junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė nei 4 250 kg, turi būti patikrinta, kaip egzaminuojamasis sugeba atlikti specialiuosius važiavimo manevrus, nurodytus šio priedo 2.4 papunktyje.“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Eimutis Misiūnas

 

 

Suderinta

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministerijos

2017 m. liepos 20 d. raštu Nr. 2-2450