KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DALIES KOMPENSAVIMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. A-2012

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gintaras Petrauskas

 

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. A-2012

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas taikomas skiriant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšas tėvams (globėjams), kurių vaikai, įrašyti į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, lanko Savivaldybėje veikiančias švietimo įstaigas, kurios turi teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas ir kurių steigėja nėra valstybė ar Savivaldybė (toliau – nevalstybinė švietimo įstaiga), jų mokamo mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose daliai kompensuoti (toliau – kompensacija).

3. Kompensacija Aprašo nustatyta tvarka skiriama iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir išmokama vienam iš vaiko, nepatekusio į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas ir lankančio nevalstybinę švietimo įstaigą, tėvų (globėjų), kurio gyvenamoji vieta ir paties vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno mieste.

4. Atsižvelgiant į nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvų (globėjų) ir kartu su jais bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir bazinės socialinės išmokos dydį (toliau – BSI), kurį teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, gali būti skiriama kompensacija:

4.1. iki 100 Eur – tėvams (globėjams), kurių bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos viršija 20 BSI;

4.2. iki 175 Eur – tėvams (globėjams), kurių bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3  praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos neviršija 20 BSI.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Piniginės socialinės paramos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL KOMPENSACIJOS SKYRIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

6. Prašymą-paraišką skirti kompensaciją ir visus kompensacijai skirti reikiamus dokumentus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo, atvykęs asmeniškai ar elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt).

7. Vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo užpildo atitinkamą nustatytos formos prašymą-paraišką (1–4 priedai) ir visais atvejais pateikia šiuos kompensacijai skirti būtinus dokumentus:

7.1. vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us);

7.2. sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga;

7.3. nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo dokumentą (kvitą);

7.4. atstovo teises patvirtinančius dokumentus, jeigu prašymą-paraišką teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo (vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantį dokumentą ir (ar) įgaliojimą).

8. Asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, tapatybei patvirtinti pateikiamas asmenybę patvirtinantis dokumentas (kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalo, pateikiama dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka ir (ar) įgaliotos institucijos išduota pažyma apie dokumento poėmį), išskyrus tuos atvejus, kai dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu.

9. Jeigu prašymas-paraiška skirti kompensaciją pateikiamas elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, prašymą-paraišką teikiantis asmuo privalo:

9.1. užpildyti atitinkamą elektroninės formos prašymą-paraišką (3 arba 4 priedas) ir pateikti 7.1–7.4 papunkčiuose nurodytų ir kitų prie prašymo-paraiškos pagal poreikį pridedamų dokumentų originalų skenuotas kopijas;

9.2. patvirtinti, kad prašyme-paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir pridedamos skenuotų dokumentų kopijos atitinka jų originalus;

9.3. nurodyti įstaigas, kurios išdavė kompensacijai skirti reikiamus dokumentus, kurių skenuotos kopijos pridedamos prie prašymo-paraiškos, ir kurios gali patvirtinti pateiktos informacijos teisingumą;

9.4. saugoti dokumentų, kurių skenuotos kopijos pridedamos prie prašymo-paraiškos, originalus ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos ir Savivaldybės administracijai pareikalavus pateikti juos per 15 kalendorinių dienų.

10. Kreipdamasis dėl Aprašo 4.2 punkte nurodyto dydžio kompensacijos skyrimo, atitinkamą prašymą-paraišką (2 arba 4 priedas) ir 7.1–7.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus teikiantis asmuo, atsižvelgdamas į aplinkybes, lemiančias bendrai gyvenančių asmenų gautas pajamas, nurodytas Piniginės socialinės paramos įstatymo 17 straipsnyje, privalo papildomai pateikti kompetentingų institucijų ir įstaigų išduotas pažymas ir kitus dokumentus apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją. Jeigu dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikiamos šių dokumentų originalų skenuotos kopijos.

11. Socialinės paramos skyrius gali reikalauti ir kitų dokumentų, būtinų kompensacijai apskaičiuoti ir mokėti.

12. Užregistravus prašymą-paraišką skirti kompensaciją, Socialinės paramos skyriaus darbuotojas užpildo informacinį lapelį (5 priedas). Informacinis lapelis įteikiamas
prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui iš karto, kai dėl kompensacijos kreipiamasi atvykus asmeniškai, arba per 5 darbo dienas išsiunčiamas elektroniniu būdu, kai prašymas-paraiška pateiktas per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.

13. Jeigu prie prašymo-paraiškos pateikti ne visi reikiami dokumentai, apie tai pažymima informaciniame lapelyje. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo informaciniame lapelyje nurodytus trūkstamus dokumentus privalo pateikti per vieną mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jei asmuo nepateikia trūkstamų dokumentų iki informaciniame lapelyje nurodyto termino, prašyme-paraiškoje nurodytu būdu jis informuojamas apie tai, kad bus priimtas sprendimas skirti kompensaciją atsižvelgiant į pateiktus duomenis arba jos neskirti.

14. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos ir apie tai raštu informuoja juos pateikusį asmenį.

15. Kompensacija perskaičiuojama ir (ar) jos mokėjimas nutraukiamas, atsiradus šioms aplinkybėms:

15.1. nutraukus vaiko ugdymo sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga;

15.2. vaikui patekus į Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą;

15.3. tėvų (globėjų) prašymu išbraukus vaiką iš eilės patekti į Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą;

15.4. vaikui ar jo tėvui (globėjui) deklaravus gyvenamąją vietą ne Kauno mieste;

15.5. atsiradus kitoms aplinkybėms, turinčioms įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui.

16. Kompensacijos teikimo laikotarpiu vaikui ar jo tėvui (globėjui) deklaravus gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje, kompensacija išmokama už tą mėnesį, kurį buvo pakeista deklaruota gyvenamoji vieta.

 

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

17. Jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje yra fiksuoto dydžio, Aprašo 4 punkte nurodyto dydžio kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos ir išmokama už kiekvieną praėjusį mėnesį.

18. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, Aprašo 4 punkte nurodyto dydžio kompensacija skiriama ir išmokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytą mėnesinio mokesčio dydį.

19. Aprašo 4.2 papunktyje nurodytu atveju įvertinus bendrai gyvenančių asmenų vidutines 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamas ir nustačius, kad jos neviršija 20 BSI, kompensacija pagal įvertintas pajamas gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos ir išmokama už kiekvieną praėjusį mėnesį, pateikus nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytą mokėjimo dokumentą (kvitą).

20. Aprašo 4 punkte nurodyto dydžio kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo dienos, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (globėjai) turėjo teisę ją gauti.

21. Kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 7 kalendorinės dienos (imtinai) Socialinės paramos skyrius parengia ir pateikia Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui (toliau – Apskaitos skyrius) kompensacijos mokėjimo žiniaraščius.

22. Jeigu visi reikiami dokumentai kompensacijai skirti pateikiami iki einamojo mėnesio 5 dienos, kompensacija išmokama einamąjį mėnesį, kitais atvejais kompensacija išmokama kitą mėnesį.

23. Apskaitos skyrius per 10 darbo dienų nuo mokėjimo žiniaraščio gavimo dienos perveda kompensaciją į prašyme-paraiškoje nurodytą vieno iš vaiko tėvų (globėjų) asmeninę sąskaitą.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJĄ GAUNANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS

 

24. Kompensaciją gaunantys asmenys privalo:

24.1. pateikti visą informaciją, įrodančią tėvų (globėjų) teisę į kompensaciją, ir dokumentus, būtinus kompensacijai skirti;

24.2. per mėnesį pranešti apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ar jos dydžiui.

25. Už neteisingos informacijos, turinčios reikšmės kompensacijai skirti ir mokėti, pateikimą tėvai (globėjai) atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Kiekvieną ketvirtį Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius (toliau – Švietimo ir ugdymo skyrius) vykdo sistemingą nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų lankomumo stebėseną. Nustatęs neatitikimų tarp nevalstybinės švietimo įstaigos ir tėvų (globėjų) pateiktų duomenų, Švietimo ir ugdymo skyrius informuoja apie tai tėvus (globėjus) ir Socialinės paramos skyrių. Jei yra pagrindas, Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) skirtos  kompensacijos perskaičiavimo ir (ar) jos mokėjimo nutraukimo.

27. Švietimo ir ugdymo skyrius teikia Socialinės paramos skyriui informaciją apie nevalstybines švietimo įstaigas lankančius vaikus, įrašytus į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatekusius. Švietimo ir ugdymo skyrius taip pat informuoja Socialinės paramos skyrių, kai nevalstybines švietimo įstaigas lankantys vaikai patenka į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas.

28. Socialinės paramos skyrius gauna duomenis iš Socialines paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) registrų (Gyventojų registras, SODRA, Darbo birža, Mokinių registras, Studentų registras, Netekto darbingumo nustatymo tarnyba, Nacionalinė mokėjimo agentūra).

29. Neteisėtai gautą kompensaciją tėvai (globėjai) privalo nedelsiant grąžinti Savivaldybei. Negrąžinta skola išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su skolos išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

____________________________________

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo

1 priedas

 

ASMENS, KURIAM PRAŠOMA SKIRTI KOMPENSACIJĄ

Vardas

 

 

Pavardė

 

 

Asmens kodas

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Telefono Nr.

 

El. paštas

 

Jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, įrašomi atstovo asmens duomenys ir atstovavimo pagrindas (-ai):

 

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

_____________________________________________________________________________________

(vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantis dokumentas ir (ar) įgaliojimas)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS-PARAIŠKA SKIRTI IKI 100 EURŲ KOMPENSACIJĄ

20___ m. ___________________d.

 

1. PRAŠAU skirti mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų), nepatekusio (-ių) į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensaciją (toliau – kompensacija) nuo 20___ m. ______________ d. iki 20___ m. _____________ d.

 

Eilės Nr.

Vaiko vardas ir pavardė

Asmens kodas

Nevalstybinės švietimo įstaigos pavadinimas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

2. TVIRTINU, kad bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją, pajamos viršija 20 bazinių socialinių išmokų dydžių.

 

3. PRAŠAU kompensaciją mokėti Į sąskaitą:

___________________________________________________________________

(asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________

(sąskaitos Nr.)

___________________________________________________________________

(banko pavadinimas, jo filialo (skyriaus) pavadinimas, banko kodas)

 

4. ĮSIPAREIGOJU:

4.1. ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie vaiko ir (ar) motinos (tėvo, globėjo) deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimą, sutarties su nevalstybine švietimo įstaigą nutraukimą ar kitas aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui;

4.2. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą), kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.

 

5. ŽINAU IR SUTINKU, KAD:

5.1. nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai skirti ir apskaičiuoti, turėsiu nedelsiant grąžinti Savivaldybei neteisėtai gautas kompensacijų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka;

5.2. asmens duomenys bus tikrinami žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

 

6. INFORMACIJĄ APIE PRAŠYMO-PARAIŠKOS NAGRINĖJIMO EIGĄ PRAŠAU TEIKTI (Q pažymėti vieną iš būdų):

6.1. c elektroniniu paštu, el. p. adresas_____________________________________________;

6.2. c telefonu, tel. Nr. __________________________________________________________;

6.3. c paštu, adresas ____________________________________________________________.

 

7. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių kopijos pridedamos):

c    7.1. vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) kopija (-os), _____ lapas (-ai, -ų);

c    7.2. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga kopija, _____ lapas (-ai, -ų);

c 7.3. nevalstybinės švietimo įstaigos išrašyto mokėjimo dokumento (kvito) kopija,
_____ lapas (-ai, -ų);

c  7.4. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, nurodomas atstovo teises patvirtinantis dokumentas ____________________________________ ir pridedama jo kopija, _____ lapas (-ai, -ų);

c   7.5. (kiti) _________________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų);

_________________________________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų).

* Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.

 

8. TVIRTINU, kad prašyme-paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.

 

 

 

Prašymą-paraišką pateikęs asmuo ________________________________________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo

2 priedas

 

ASMENS, KURIAM PRAŠOMA SKIRTI KOMPENSACIJĄ

Vardas

     

 

Pavardė

     

 

Asmens kodas

     

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Telefono Nr.      

     

El. paštas      

Jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, įrašomi atstovo asmens duomenys ir atstovavimo pagrindas (-ai):

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

_____________________________________________________________________________________

(vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantis dokumentas ir (ar) įgaliojimas)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS-PARAIŠKA SKIRTI IKI 175 EURŲ KOMPENSACIJĄ

20___ m. ___________________d.

1. PRAŠAU skirti mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų), nepatekusio (-ių) į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensaciją (toliau – kompensacija) nuo 20___ m. ______________ d. iki 20___ m. _____________ d.

 

Eilės Nr.

Vaiko vardas ir pavardė

Asmens kodas

Nevalstybinės švietimo įstaigos pavadinimas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

2. TVIRTINU, kad bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją, pajamos neviršija 20 bazinių socialinių išmokų dydžių (pateikiami tai įrodantys dokumentai).

 

3. Papildoma informacija. Kiti bendrai gyvenantys asmenys:

 

Eilės Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Veiklos pobūdis (dirba, nedirba, augina vaikus namuose, moksleivis (studentas) ir kt.)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

4. Ar bent vienas iš vaiko tėvų (globėjas) gyvena, dirba, vykdo savarankišką veiklą kitoje Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ar Šveicarijos Konfederacijoje? (reikalingą variantą pažymėti Q).

Dirba         c Taip    c Ne      

5. PAJAMOS.

Lentelėje nurodomos bendrai gyvenančių asmenų per paskutinius 3 mėnesius: _______________ _____________________ (nurodyti mėnesius) iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją, gautos pajamos:

 

Eil.

Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas

Pajamos, Eur

Vyras

Moteris

Vaikai

1

2

3

4

5

1.

Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

x

x

x

3.

Autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos

 

 

 

4.

pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos (išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą)

x

x

x

5.

Dividendai

 

 

 

6.

Palūkanos

 

 

 

7.

Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumos

 

 

 

8.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą

 

 

 

9.

Pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro) ir pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas

 

 

 

10.

Išmokos žemės ūkio veiklai

 

 

 

11.

Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai)

 

 

 

12.

Išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo

 

 

 

13.

Išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

x

x

x

14.

Socialinio pobūdžio pajamos (išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, subsidijas užimtumui remti, mokamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ir darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas bei kas mėnesį gaunamas socialinio pobūdžio pajamas: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą)

 

 

 

15.

Išeitinė išmoka, išmokama nutraukiant darbo sutartį

 

 

 

16.

Išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

x

x

x

17.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos

 

 

 

18.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos

x

x

x

19.

Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

20.

Pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą

 

 

 

21.

Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

22.

Visų rūšių stipendijos (išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų)

 

 

 

23.

Gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis (išskyrus paskolas ar jų dalis, įskaitomas į turtą, aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti)

 

 

 

24.

Gautos dovanų, paveldėtos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos arba kitos faktiškai gaunamos piniginės lėšos (išskyrus pinigines lėšas, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdarą piniginėmis lėšomis)

 

 

 

 

6. PRAŠAU kompensaciją mokėti Į sąskaitą:

___________________________________________________________________

(asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________

(sąskaitos Nr.)

___________________________________________________________________

(banko pavadinimas, jo filialo (skyriaus) pavadinimas, banko kodas)

 

7. ĮSIPAREIGOJU:

7.1. ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie vaiko ir (ar) motinos (tėvo, globėjo) deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimą, sutarties su nevalstybine švietimo įstaigą nutraukimą ar kitas aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui; 

7.2. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą), kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.

 

 

 

8. ŽINAU IR SUTINKU, KAD:

8.1 nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai skirti ir apskaičiuoti, turėsiu nedelsiant grąžinti Savivaldybei neteisėtai gautas kompensacijų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka;

8.2. asmens duomenys bus tikrinami žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

 

9. INFORMACIJĄ APIE PRAŠYMO-PARAIŠKOS NAGRINĖJIMO EIGĄ PRAŠAU TEIKTI (Q pažymėti vieną iš būdų):

9.1. c elektroniniu paštu, el. p. adresas______________________________________________;

9.2. c telefonu, tel. Nr. __________________________________________________________;

9.3. c paštu, adresas ___________________________________________________________.

 

10. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių kopijos pridedamos):

c 10.1. vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) (-os) kopija (-os), _____ lapas (-ai, -ų);

c 10.2. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga kopija (-os), _____ lapas (-ai, -ų);

c 10.3. nevalstybinės švietimo įstaigos išrašyto mokėjimo dokumento (kvito) kopija (-os), _____ lapas (-ai, -ų);

c 10.4. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, nurodomas atstovo teises patvirtinantis dokumentas _____________________________________ ir pridedama jo kopija, _____ lapas (-ai, -ų);

c 10.5. pažymos ir kiti dokumentai apie pajamas ___________________________________ _________________________________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų);

c 10.6. (kiti) _________________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų);

_________________________________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų).

* Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.

 

11. TVIRTINU, kad prašyme-paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.

 

 

Prašymą-paraišką pateikęs asmuo _________________________________________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo

3 priedas

 

ASMENS, KURIAM PRAŠOMA SKIRTI KOMPENSACIJĄ

Vardas

     

 

Pavardė

     

 

Asmens kodas

     

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Telefono Nr.      

     

El. paštas      

 

Jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, įrašomi atstovo asmens duomenys ir atstovavimo pagrindas (-ai):

     ________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

     _____________________________________________________________________________

(vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantis dokumentas ir (ar) įgaliojimas)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS-PARAIŠKA SKIRTI IKI 100 EURŲ KOMPENSACIJĄ

20_____m. _____________________ d.

 

1. PRAŠAU skirti mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų), nepatekusio (-ių) į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensaciją (toliau – kompensacija) nuo 20   m. ______________ d. iki 20   m. _____________ d.

 

Eilės Nr.

Vaiko vardas ir pavardė

Asmens kodas

Nevalstybinės švietimo įstaigos pavadinimas

1.

     

     

     

2.

     

     

     

3.

     

     

     

4.

     

     

     

 

2. TVIRTINU, kad bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją, pajamos viršija 20 bazinių socialinių išmokų dydžių.

 

3. PRAŠAU kompensaciją mokėti Į sąskaitą:

_________________________________________________________

(asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, vardas ir pavardė)

_________________________________________________________

(sąskaitos Nr.)

_________________________________________________________

(banko pavadinimas, jo filialo (skyriaus) pavadinimas, banko kodas)

 

4. Įstaigos, kurios išdavė dokumentus, kurių skenuotos kopijos pridedamos prie prašymo-paraiškos, ir kurios prireikus gali patvirtinti pateiktos informacijos teisingumą (įrašomas įstaigos pavadinimas, įmonės kodas ir buveinės adresas):

4.1. _________________________________________________________________________;

4.2. _________________________________________________________________________;

4.3. _________________________________________________________________________.

 

5. ĮSIPAREIGOJU:

5.1. saugoti dokumentų, kurių skenuotos kopijos pridedamos prie prašymo-paraiškos, originalus ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir Kauno miesto savivaldybės administracijai pareikalavus pateikti juos per 15 kalendorinių dienų;

5.2. ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie vaiko ir (ar) motinos (tėvo, globėjo) deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimą, sutarties su nevalstybine švietimo įstaigą nutraukimą ar kitas aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui;

5.3. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą), kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.

 

6. ŽINAU IR SUTINKU, KAD:

6.1. nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai skirti ir apskaičiuoti, turėsiu nedelsiant grąžinti Savivaldybei neteisėtai gautas kompensacijų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka;

6.2. asmens duomenys bus tikrinami žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

 

7. INFORMACIJĄ APIE PRAŠYMO-PARAIŠKOS NAGRINĖJIMO EIGĄ PRAŠAU TEIKTI elektroniniu paštu.

 

8. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių skenuotos kopijos pridedamos):

8.1. vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) skenuota (-os) kopija (-os),       lapas (-ai, -ų);

8.2. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga skenuota kopija,       lapas (-ai, -ų);

8.3. nevalstybinės švietimo įstaigos išrašyto mokėjimo dokumento (kvito) skenuota kopija,                  l lapas (-ai, -ų);

8.4. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, nurodomas atstovo teises patvirtinantis dokumentas       ir pridedama jo skenuota kopija,                               lapas (-ai, -ų);

8.5. (kiti)      ,       lapas (-ai, -ų).

* Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.

 

9. TVIRTINU, kad prašyme-paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir pridedamos skenuotų dokumentų kopijos atitinka jų originalus.

 

 

Prašymą–paraišką pateikęs asmuo _________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo

4 priedas

 

ASMENS, KURIAM PRAŠOMA SKIRTI KOMPENSACIJĄ

Vardas

     

 

Pavardė

     

 

Asmens kodas

     

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Telefono Nr.      

     

El. paštas      

 

Jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, įrašomi atstovo asmens duomenys ir atstovavimo pagrindas (-ai):

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

________________________________________________________________________________

(vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantis dokumentas ir (ar) įgaliojimas)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS-PARAIŠKA SKIRTI IKI 175 EURŲ KOMPENSACIJĄ

20____ m. ___________________ d.

 

1. PRAŠAU skirti mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų), nepatekusio (-ių) į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensaciją (toliau – kompensacija) nuo 20   m. ______________ d. iki 20   m. _______________ d.

 

Eilės Nr.

Vaiko vardas ir pavardė

Asmens kodas

Nevalstybinės švietimo įstaigos pavadinimas

1.

     

     

     

2.

     

     

     

3.

     

     

     

4.

     

     

     

 

2. TVIRTINU, kad bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją, pajamos neviršija 20 bazinių socialinių išmokų dydžių (pateikiami tai įrodantys dokumentai).

3. Papildoma informacija. Kiti bendrai gyvenantys asmenys:

 

Eilės Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Veiklos pobūdis (dirba, nedirba, augina vaikus namuose, moksleivis (studentas) ir kt.)

1.

     

     

     

2.

     

     

     

3.

     

     

     

4.

     

     

     

5.

     

     

     

6.

     

     

     

 

4. Ar bent vienas iš vaiko tėvų (globėjas) gyvena, dirba, vykdo savarankišką veiklą kitoje Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ar Šveicarijos Konfederacijoje? (reikalingą variantą pažymėti Q).

Dirba          Taip     Ne              

5. PAJAMOS.

Lentelėje nurodomos bendrai gyvenančių asmenų per paskutinius 3 mėnesius: ______________
 (nurodyti mėnesius) iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją, gautos pajamos:

 

Eil.

Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas

Pajamos, Eur

Vyras

Moteris

Vaikai

1

2

3

4

5

1.

Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas

     

     

     

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

x

x

x

3.

Autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos

     

     

     

4.

pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos (išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą)

x

x

x

5.

Dividendai

     

     

     

6.

Palūkanos

     

     

     

7.

Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumos

     

     

     

8.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą

     

     

     

9.

Pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro) ir pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas

     

     

     

10.

Išmokos žemės ūkio veiklai

     

     

     

11.

Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai)

     

     

     

12.

Išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo

     

     

     

13.

Išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

x

x

x

14.

Socialinio pobūdžio pajamos (išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, subsidijas užimtumui remti, mokamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ir darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas bei kas mėnesį gaunamas socialinio pobūdžio pajamas: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą)

     

     

     

15.

Išeitinė išmoka, išmokama nutraukiant darbo sutartį

     

     

     

16.

Išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

x

x

x

17.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos

     

     

     

18.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos

x

x

x

19.

Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

     

     

     

20.

Pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą

     

     

     

21.

Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

     

     

     

22.

Visų rūšių stipendijos (išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų)

     

     

     

23.

Gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis (išskyrus paskolas ar jų dalis, įskaitomas į turtą, aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti)

     

     

     

24.

Gautos dovanų, paveldėtos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos arba kitos faktiškai gaunamos piniginės lėšos (išskyrus pinigines lėšas, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdarą piniginėmis lėšomis)

     

     

     

 

6. PRAŠAU kompensaciją mokėti Į sąskaitą:

_________________________________________________________

(asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, vardas ir pavardė)

_________________________________________________________

(sąskaitos Nr.)

_________________________________________________________

(banko pavadinimas, jo filialo (skyriaus) pavadinimas, banko kodas)

 

7. Įstaigos, kurios išdavė dokumentus, kurių skenuotos kopijos pridedamos prie prašymo-paraiškos, ir kurios prireikus gali patvirtinti pateiktos informacijos teisingumą (įrašomas įstaigos pavadinimas, įmonės kodas ir buveinės adresas):

7.1. __________________________________________________________________________;

7.2. __________________________________________________________________________;

7.3. __________________________________________________________________________.

8. ĮSIPAREIGOJU:

8.1. saugoti dokumentų, kurių skenuotos kopijos pridedamos prie prašymo-paraiškos, originalus ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir Kauno miesto savivaldybės administracijai pareikalavus pateikti juos per 15 kalendorinių dienų;

8.2. ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie vaiko ir (ar) motinos (tėvo, globėjo) deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimą, sutarties su nevalstybine švietimo įstaigą nutraukimą ar kitas aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui; 

8.3. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą), kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.

9. ŽINAU IR SUTINKU, KAD:

9.1 nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai skirti ir apskaičiuoti, turėsiu nedelsiant grąžinti Savivaldybei neteisėtai gautas kompensacijų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka;

9.2. asmens duomenys bus tikrinami žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

10. INFORMACIJĄ APIE PRAŠYMO-PARAIŠKOS NAGRINĖJIMO EIGĄ PRAŠAU TEIKTI elektroniniu paštu.

 

11. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių skenuotos kopijos pridedamos):

11.1. vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) skenuota (-os) kopija (-os),       lapas (-ai, -ų);

11.2. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga skenuota kopija,       lapas (-ai, -ų);

11.3. nevalstybinės švietimo įstaigos išrašyto mokėjimo dokumento (kvito) skenuota kopija,                 lapas (-ai, -ų);

11.4. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, nurodomas atstovo teises patvirtinantis dokumentas       ir pridedama jo skenuota kopija,                              lapas (-ai, -ų);

11.5. pažymų apie pajamas skenuotos kopijos      ,       lapas (-ai, -ų);

11.6. (kiti)      ,       lapas (-ai, -ų).

* Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.

 

12. TVIRTINU, kad prašyme-paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir pridedamos skenuotų dokumentų kopijos atitinka jų originalus.

 

 

Prašymą-paraišką pateikęs asmuo _______________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo

5 priedas

 

INFORMACINIS LAPELIS

20______ m. ___________________ d.

 

________________________________________________________________________________________

(prašymą-paraišką pateikusio asmens vardas ir pavardė)

 

Prašymas-paraiška skirti mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų), nepatekusio (-ių) į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensacijai (toliau – kompensacija) gauti pateiktas ____________________, reg. Nr. ________.

(gavimo data)

£ Pateikti visi dokumentai

£ Nepateikti kompensacijai gauti reikalingi dokumentai:

Nepateikto dokumento pavadinimas

 

Trūkstamą dokumentą pateikti iki

(data)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prašymą-paraišką pateikęs asmuo įspėjamas, kad nepateikus trūkstamų dokumentų iki nurodyto termino, bus priimtas sprendimas skirti kompensaciją atsižvelgiant į pateiktus duomenis arba jos neskirti.

 

Prašymą-paraišką ir pridedamus dokumentus patikrino:

 

_________________________ 

(pareigų pavadinimas)

______________________ _______________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

KOMPENSACIJĄ GAUNANTYS ASMENYS PRIVALO:

1. pateikti visą informaciją, įrodančią tėvų (globėjų) teisę į kompensaciją, ir dokumentus, būtinus kompensacijai skirti;

2. per mėnesį pranešti apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ar jos dydžiui.

Kompensacija perskaičiuojama ir (ar) jos mokėjimas nutraukiamas, atsiradus šioms aplinkybėms: nutraukus vaiko ugdymo sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga; vaikui patekus į Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą; tėvų (globėjų) prašymu išbraukus vaiką iš eilės patekti į Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą; vaikui ar jo tėvui (globėjui) deklaravus gyvenamąją vietą ne Kauno mieste; atsiradus kitoms aplinkybėms, turinčioms įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui.

 

Už neteisingos informacijos, turinčios reikšmės kompensacijai skirti ir mokėti, pateikimą tėvai (globėjai) atsako teisės aktų nustatyta tvarka.