VKontrole2.jpg

 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

Prie LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministerijos

viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2011 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1A-233 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ PAKUOČIŲ IŠPARDAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. (1.72E)1A-1784

Vilnius

 

1Pakeičiu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 1A-233 „Dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo“:

1.1. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. Registruotojai ar jų įgalioti atstovai, norintys išparduoti pakuotes šio įsakymo 1.1.1 papunktyje nurodytais atvejais, kai pasikeičia informacija pakuotės lapelio 1, 2, 3, 4 ir 5 skyriuose ir (arba) atitinkamuose pakuotės ženklinimo skyriuose, per 3 mėnesius nuo atitinkamo pakeitimo įsigaliojimo turi pateikti informaciją Tarnybai užpildydami Tarnybos viršininko patvirtintą Lietuvos Respublikos rinkoje esančių ir (arba) iki vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų pakeitimo pagamintų ir išleistų Lietuvos Respublikos rinkai vaistinio preparato serijų ir kiekių ataskaitos elektroninę formą, kurios nuoroda skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.vvkt.lt, skiltyje „Verslui“.

1.2. Pakeičiu 2.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.1. Tarnybos Mokslo tarybos (toliau – Mokslo taryba) pirmininkui užtikrinti, kad:“.

1.3Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Tarnybos Vaistų registracijos skyriui užtikrinti informacijos apie Mokslo tarybos priimtų sprendimų dėl išpardavimo netaikymo pateikimą Rinkos priežiūros skyriui.“.

1.4. Pakeičiu Lietuvos Respublikos rinkoje esančių ir (arba) iki vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų pakeitimo pagamintų ir išleistų Lietuvos Respublikos rinkai vaistinio preparato serijų ir kiekių ataskaitos formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                                                       Gytis Andrulionis

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

prie Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos viršininko

2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-821

(Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

viršininko 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1784 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKOJE ESANČIŲ IR (ARBA) IKI VAISTINIO PREPARATO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO PAGAMINTŲ IR IŠLEISTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI VAISTINIO PREPARATO SERIJŲ IR KIEKIŲ ATASKAITA

 

<Registruotojo pavadinimas>

<Ataskaitą teikiančio asmens vardas pavardė>

<Ataskaitos laikotarpio pradžia ir pabaiga>

 

Vaistinio preparato pavadinimas

Registracijos pažymėjimo Nr.

Registracijos sąlygų pakeitimo data

Serijos (-ų) numeris (-iai)

Serijos pakuočių kiekis (-iai)

Serijos išleidimo sertifikato data

Serijos išleidimo sertifikato numeris

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________