LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL FASUOTŲ PREKIŲ IR MATAVIMO INDŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. 4-594

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 1974 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 75/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su butelių, naudojamų kaip matavimo talpos, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 2 tomas, p. 169) ir 1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyvą 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas, p. 91), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB (OL 2007 L 247, p. 17):

1. T v i r t i n u Fasuotų prekių ir matavimo indų techninį reglamentą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                    Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594

 

 

FASUOTŲ PREKIŲ IR MATAVIMO INDŲ TECHNINIS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fasuotų prekių ir matavimo indų techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato reikalavimus fasuotų prekių ir matavimo indų, nurodytų Reglamento 4 punkte, metrologiniams parametrams, jų ženklinimui, fasuoto produkto kiekio ir matavimo indo tūrio kontrolei bei reglamentuoja šios kontrolės sistemos įvertinimo tvarką.

2. Reglamente vartojamos sąvokos:

2.1. Faktinis matavimo indo tūris – skysčio, kurį matavimo indas iš tikrųjų talpina, tūris, kai matavimo indas yra tiksliai pripildomas pagal teorines matavimo indo vardiniui tūriui taikomas sąlygas.

2.2. Fasuota prekė – vieno ar kelių produktų ir tam tikros pakuotės, į kurią produktas patalpintas, visuma.

2.3. Fasuotas produktas – į bet kurios rūšies pakuotę pirkėjui nedalyvaujant patalpintas produktas, kurio kiekis turi iš anksto nustatytą reikšmę ir negali būti pakeičiamas neatidarius pakuotės ar žymiai jos nepažeidus.

2.4. Fasuoto produkto kiekio patikrinimas – statistinis bandinių patikrinimas, atliekamas pagal Reglamento 3 priedo reikalavimus, kurio metu įvertinama, ar faktinis fasuoto produkto kiekis pakuotėje atitinka Reglamento 2 priedo reikalavimus.

2.5. Importuotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris iš trečiosios šalies pateikia Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinka) fasuotą prekę arba matavimo indą, nurodytus Reglamento 4 punkte.

2.6. Imtis – tam tikras bandinių kiekis, atsitiktinai imamas iš fasuotų prekių arba matavimo indų partijos, fasuoto produkto kiekio arba matavimo indo tūrio patikrinimui atlikti.

2.7. Matavimo indo tūrio patikrinimas – statistinis bandinių patikrinimas, atliekamas pagal Reglamento 5 priedo reikalavimus, kurio metu įvertinama, ar faktinis matavimo indų tūris atitinka Reglamento 4 priedo reikalavimus.

2.8. Mažiausias leistinas produkto kiekis pakuotėje – kiekis, gaunamas iš vardinio produkto kiekio pakuotėje atimant produkto kiekio pakuotėje leistinąją neigiamą paklaidą.

2.9. Pakuotė – gražintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, kuris paprastai skirtas produktui, kol jis yra naudojamas, laikyti, vartoti, pristatyti, saugoti, vežti, teikti informaciją apie jį ir naudoti kaip pagalbinę priemonę ir kuris lieka panaudojus produktą, išskyrus natūraliai produktui priklausančius gaminius.

2.10. Pakuotojas – juridinis arba fizinis asmuo, atliekantis produktų fasavimą ir pateikiantis fasuotą prekę rinkai.

2.11. Partija – to paties vardinio fasuoto produkto kiekio, tipo, serijos, tomis pačiomis sąlygomis supakuotų produkto vienetų skaičius arba to paties vardinio matavimo indo tūrio, konstrukcijos, gamintojo, tomis pačiomis sąlygomis pagamintų matavimo indų skaičius.

2.12. Produkto kiekio pakuotėje neigiama paklaida – kiekis, kuriuo faktinis produkto kiekis pakuotėje (t.y. produkto kiekis (masė ar tūris), kuris faktiškai yra pakuotėje) yra mažesnis už vardinį produkto kiekį (masę ar tūrį), nurodytą ant pakuotės.

2.13. Sklidinasis matavimo indo tūris – skysčio, kurį matavimo indas talpina, tūris, kai matavimo indas pripildomas iki krašto.

2.14. Vardinis matavimo indo tūris (Vv) – ant matavimo indo pažymėtas tūris; tai skysčio, kurį matavimo indas talpina, tūris, kai matavimo indas pripildomas nepažeidžiant jo naudojimo sąlygų.

2.15. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir ūkio ministro tvirtinamame Matavimo priemonių techniniame reglamente.

3. Reglamentas privalomas:

3.1. juridiniams ir fiziniams asmenims, taip pat organizacijų, įsisteigusių kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse bei Turkijos Respublikoje, filialams Lietuvos Respublikoje (toliau kartu – fiziniai ir juridiniai asmenys), tiekiantiems rinkai fasuotas prekes ir matavimo indus (įskaitant importuojamas fasuotas prekes ir matavimo indus iš trečiųjų šalių), patenkančius į Reglamento taikymo sritį. Kai importuotojas, tiekiantis rinkai fasuotas prekes ir matavimo indus, nėra įsisteigęs Europos Sąjungos valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Turkijos Respublikoje (toliau kartu – valstybė narė), Reglamentas privalomas jo atstovui, įsisteigusiam valstybėje narėje;

3.2. fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų tūrio patikrinimus atliekančioms paskirtosioms įstaigoms bei fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų tūrio kontrolės sistemos atitikties Reglamento reikalavimams įvertinimą atliekančioms įstaigoms;

3.3. fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų tūrio teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai (toliau – teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija).

 

II SKYRIUS

REGLAMENTO TAIKYMO SRITIS

 

4. Reglamentas taikomas:

4.1. fasuotoms prekėms, kurias sudaro fasuoti produktai, ir kurios yra skirtos parduoti vardinio kiekio pastoviais vienetais, kurie yra:

4.1.1. fasuoti pagal tūrį arba masę;

4.1.2. lygūs pakuotojo iš anksto nustatytoms vertėms;

4.1.3. nuo 5 mililitrų arba 5 gramų iki 10 litrų arba 10 kilogramų imtinai;

4.2. matavimo indams, kurie yra:

4.2.1. pagaminti iš stiklo arba kitos tokios pat standžios ir patvarios medžiagos, galinčios suteikti tokias pačias metrologines savybes, kaip ir stiklas;

4.2.2. uždaromi arba gali būti uždaromi ir yra skirti skysčiams laikyti, pervežti ar tiekti;

4.2.3. vardinio tūrio nuo 50 mililitrų iki 5 litrų imtinai;

4.2.4. tokių metrologinių savybių (konstrukcijos savybės bei gamybos panašumas), kurios leidžia juos naudoti kaip matavimo indus, t.y. kai jie yra pripildomi iki tam tikro lygio arba iki normuojamo jų sklidinojo tūrio, skysčio kiekis gali būti įvertinamas pakankamai tiksliai.

 

III SKYRIUS

FASUOTŲ PREKIŲ IR MATAVIMO INDŲ PATEIKIMAS RINKAI

 

5. Fasuotos prekės ir matavimo indai, nurodyti Reglamento 4 punkte, gali būti pateikti rinkai, jeigu atitinka Reglamento nuostatas.

6. Draudžiama trukdyti ar uždrausti pateikti į rinką fasuotas prekes, atitinkančias Reglamento 1 ir 2 priedo reikalavimus, dėl jų ženklinimo, fasuoto produkto tūrio, masės arba jų matavimo ir tikrinimo metodų.

7. Draudžiama trukdyti ar uždrausti pateikti į rinką, taip pat naudoti matavimo indus, atitinkančius Reglamento 4 priedo reikalavimus, dėl priežasčių, susijusių su jų tūriu, tūrio įvertinimu arba metodais, kuriais buvo patikrintas jų tūris.

 

 

IV SKYRIUS

ŽENKLINIMAS IR METROLOGINĖ KONTROLĖ

 

8. Fasuotos prekės, nurodytos Reglamento 4.1 papunktyje, atitinkančios Reglamento 2 priedo reikalavimus, turi turėti žymenis ir įrašus, nurodytus Reglamento 2 priedo 5.1–5.3 papunkčiuose. Fasuotos prekės, atitinkančios Reglamento 2 priedo reikalavimus, taip pat gali būti ženklinamos žymeniu, nurodytu Reglamento 2 priedo 5.4 papunktyje, tačiau šis ženklinimas yra neprivalomas.

9. Ant fasuotų prekių su skystais produktais nurodomas jų vardinis tūris, ant fasuotų prekių su kitais produktais nurodoma jų vardinė masė, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nustatyta kitaip.

10. Jeigu prekybos praktika arba teisės aktų reikalavimai dėl tam tikros produktų kategorijos arba fasuotų prekių valstybėse narėse yra skirtingi nei Lietuvos Respublikoje, pateikiant į rinką iš kitų valstybių narių šias fasuotas prekes, ant jų nurodoma bent metrologinė informacija, atitinkanti Lietuvos Respublikos prekybos praktiką arba Lietuvos Respublikos teisės aktų, nustatančių konkrečios produktų kategorijos ženklinimo taisykles, reikalavimus.

11. Ant aerozolių balionėlių turi būti nurodytas balionėlių vardinis tūris. Ši nuoroda turi būti tokia, kad ji nebūtų painiojama su aerozolių balionėliais parduodamų produktų vardiniu tūriu. Ant aerozolių balionėlių arba ant etiketės, pritvirtintos prie jų, nurodyti aerozolių balionėliais parduodamų produktų vardinę masę, kaip nurodyta Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 433 „Dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento patvirtinimo“, priedo 14.1.4 ir 18.4 papunkčiuose, neprivaloma.

12. Fasuotoms prekėms taikoma Reglamento 2 priedo IV skyriuje ir Reglamento 3 priede nurodyta metrologinė kontrolė.

13. Matavimo indai, atitinkantys Reglamento 4 priedo nuostatas, turi turėti žymenis ir įrašus, nurodytus Reglamento 4 priedo 10.1.1–10.1.3 ir 10.2 papunkčiuose. Matavimo indai gali būti ženklinami žymeniu, nurodytu Reglamento 4 priedo 10.1.4 papunktyje, tačiau šis ženklinimas yra neprivalomas.

14. Matavimo indams taikoma Reglamento 4 priedo IV skyriuje ir Reglamento 5 priede nurodyta metrologinė kontrolė.

15. Reglamento 3 ir 5 prieduose nurodyti reikalavimai taikomi atitinkamai ir fasuotų prekių kiekio bei matavimo indų tūrio teisinės metrologinės priežiūros metu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę Reglamento nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų

techninio reglamento

1 priedas

 

VARDINIAI FASUOTŲ PRODUKTŲ KIEKIAI

 

1. Šio priedo 2 punkte nurodyti fasuoti produktai, sufasuoti šio priedo 1 lentelėje nurodytų intervalų ribose, gali būti pateikiami į rinką tik tuomet, jeigu jie yra sufasuoti šio priedo 1 lentelėje nurodytais vardiniais kiekiais.

 

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Fasuotas produktas

Tūris (mililitrais)

1.

Neputojantis vynas

(100–1 500) ml intervale tik šie 8 vardiniai tūriai, ml:

100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

2.

Geltonasis vynas

(100–1 500) ml intervale tik šis vardinis tūris, ml: 620

3.

Putojantis vynas

(125–1 500) ml intervale tik šie 5 vardiniai tūriai, ml:

125 – 200 – 375 – 750 – 1 500

4.

Likerinis vynas

(100–1 500) ml intervale tik šie 7 vardiniai tūriai, ml:

100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

5.

Aromatintas vynas

(100–1 500) ml intervale tik šie 7 vardiniai tūriai, ml:

100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

6.

Spiritiniai gėrimai

(100–2 000) ml intervale tik šie 9 vardiniai tūriai, ml:

100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000

 

2. Fasuoti produktai, kuriems taikomi šio priedo 1 punkte nurodyti vardiniai kiekiai, įvardinami šio priedo 2 lentelėje.

 

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Fasuotas produktas

Fasuoto produkto apibrėžimas

1.

Neputojantis vynas

Vynas, kaip jis apibrėžtas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671) (toliau – Reglamentas Nr. 1308/2013) VII priedo II dalies 1 punkte.

2.

Geltonasis vynas

Vynas, kaip jis apibrėžtas Reglamento Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1 punkte, su kilmės vietos pavadinimais „Cōtes du Jura“, „Arbois“, „L’Etoile“ ir „Chāteau- Chalon“ buteliuose, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL 2009 L 193, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 753/2013 (OL 2013 L 210, p. 21), XVII priedo 3 straipsnyje.

3.

Putojantis vynas

Vynas, kaip jis apibrėžtas Reglamento Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 4 punkte.

4.

Likerinis vynas

Vynas, kaip jis apibrėžtas Reglamento Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 3 punkte.

5.

Aromatintas vynas

Vynas, kaip jis apibrėžtas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL 2014 L 84, p. 14) 3 straipsnio 2 dalyje ir II priede.

6.

Spiritiniai gėrimai

Spiritiniai gėrimai, apibrėžti 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 426/2014 (OL 2014 L 125, p. 55) 2 straipsnio 1 dalyje.

 

3. Fasuoti produktai, nurodyti šio priedo 2 punkte, kuriuos ketinama pateikti į rinką sufasuotus mažesniais arba didesniais intervalais už intervalus, nurodytus šio priedo 1 punkte, ir fasuoti produktai, nenurodyti šio priedo 2 punkte, gali būti fasuojami pakuotojo pasirinktais vardiniais kiekiais.

4. Jei sudaromas sudėtinis paketas iš dviejų ar daugiau atskirų fasuotų prekių, šio priedo 1 punkte išvardyti vardiniai kiekiai taikomi kiekvienai atskirai fasuotai prekei.

5. Jei fasuotą prekę sudaro dvi ar daugiau atskirų pakuočių, kurios nėra skirtos parduoti atskirai, šio priedo 1 punkte išvardyti vardiniai kiekiai taikomi fasuotai prekei.

6. Šiame priede nurodyti reikalavimai netaikomi šio priedo 2 punkte išvardytiems fasuotiems produktams, kurie parduodami neapmuitinamų prekių parduotuvėse ir skirti vartoti už Europos Sąjungos ribų.

 

_________________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento

2 priedas

 

FASUOTOMS PREKĖMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

REIKALAVIMAI FASUOTŲ PRODUKTŲ KIEKIUI

 

1. Fasuotos prekės, nurodytos Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 4 punkte, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. faktinis produkto kiekis pakuotėse vidutiniškai neturi būti mažesnis už produkto vardinį kiekį;

1.2. fasuotų prekių, kurių produkto kiekio pakuotėje neigiama paklaida yra didesnė nei šio priedo 3 punkte nurodyta leistinoji neigiama paklaida, dalis partijoje neturi viršyti 2,5 proc., kad partija atitiktų Reglamento 3 priede nurodytus reikalavimus;

1.3. fasuotos prekės, kurių produkto kiekio pakuotėje neigiama paklaida yra dvigubai didesnė nei šio priedo 3 punkte nurodyta leistinoji neigiama paklaida, negali būti ženklinamos šio priedo 5.4 papunktyje nurodytu žymeniu.

2. Tikrinant faktinį produkto, išreikšto tūrio vienetais, kiekį, jo verte laikomas produkto tūris esant +20 °C temperatūrai, nepriklausomai nuo to, kokioje temperatūroje produktas pakuojamas arba fasuota prekė tikrinama, išskyrus stipriai užšaldytus arba užšaldytus produktus, kurių kiekis išreiškiamas tūrio vienetais.

3. Vardinio produkto kiekio (Qv), išreikšto masės ir tūrio vienetais, pakuotėje leistinosios neigiamos paklaidos nurodytos šio priedo 1 lentelėje.

 

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Vardinis kiekis Qv

(gramais arba mililitrais)

Leistinosios neigiamos paklaidos (LNP)

% nuo Qv

gramais arba mililitrais

1.

nuo 5 iki 50

9

2.

nuo 50 iki 100

4,5

3.

nuo 100 iki 200

4,5

4.

nuo 200 iki 300

9

5.

nuo 300 iki 500

3

6.

nuo 500 iki 1 000

15

7.

nuo 1 000 iki 10 000

1,5

 

4. Fasuotų prekių leistinųjų neigiamųjų paklaidų reikšmės, šio priedo 1 lentelėje nurodytos procentiniais dydžiais, suapvalinamos iki artimiausios gramo arba mililitro dešimtosios dalies.

II SKYRIUS

ANT FASUOTŲ PREKIŲ NURODOMI ĮRAŠAI IR ŽYMENYS

 

5. Ant fasuotų prekių, atitinkančių šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus, turi būti (šio priedo 5.1 – 5.3 papunkčių atveju) arba gali būti (šio priedo 5.4 papunktyje nurodytu atveju) šie neištrinami, lengvai įskaitomi ir aiškiai matomi įrašai (žymenys):

5.1. vardinis produkto kiekis (vardinis tūris arba vardinė masė), išreikštas kilogramais, gramais, litrais, centilitrais arba mililitrais, ir žymimas mažiausiai:

5.1.1. 6 milimetrų aukščio skaitmenimis, jei vardinis kiekis viršija 1 000 gramų arba 100 centilitrų;

5.1.2. 4 milimetrų aukščio skaitmenimis, jei vardinis kiekis mažesnis arba lygus 1 000 gramų arba 100 centilitrų, tačiau didesnis kaip 200 gramų arba 20 centilitrų;

5.1.3. 3 milimetrų aukščio skaitmenimis, jei vardinis kiekis yra mažesnis arba lygus 200 gramų arba 20 centilitrų, tačiau didesnis kaip 50 gramų arba 5 centilitrų;

5.1.4. 2 milimetrų aukščio skaitmenimis, jei vardinis kiekis yra mažesnis arba lygus 50 gramų arba 5 centilitrų;

5.2. naudojamo matavimo vieneto simbolis arba, tam tikrais atvejais, matavimo vieneto pavadinimas pagal Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarką, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-134 „Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“;

5.3. ženklas ar įrašas, leidžiantis fasuotų prekių kiekio teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai atpažinti pakuotoją ar už fasavimą atsakingą asmenį arba importuotoją;

5.4. mažiausiai 3 milimetrų aukščio mažoji „e“ raidė, žymima tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir vardinė masė ar vardinis tūris, ir patvirtinanti, kad fasuota prekė atitinka šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus. Mažosios „e“ raidės forma, ilgio ir ploto matmenys turi atitikti nurodytus paveiksle.

 

Paveikslas

 

 

6. Fasuoti maisto produktai taip pat ženklinami vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“, reikalavimais.

 

III SKYRIUS

FASUOTŲ PREKIŲ PAKUOTOJO IR IMPORTUOTOJO ATSAKOMYBĖ

 

7. Pakuotojas arba importuotojas turi užtikrinti, kad fasuotos prekės atitiktų šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus.

8. Už pakuotėje esančio produkto kiekio matavimą (produkto kiekio tikrinimą prieš pakavimą) arba patikrinimą (produkto kiekio patikrinimą po pakavimo) pagal masę ar tūrį atsako pakuotojas arba importuotojas. Matavimai turi būti atliekami tinkamomis šioms operacijoms matavimo priemonėmis, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atliktos teisinio metrologinio patvirtinimo procedūros.

9. Tais atvejais, kai kiekvienos fasuotos prekės faktinis produkto kiekis prieš pakavimą nematuojamas, pakuotojas, planuojantis fasuotas prekes ženklinti šio priedo 5.4 papunktyje nurodytu žymeniu, turi užtikrinti, kad pakuotėje būtų vardinį kiekį atitinkantis produkto kiekis. Ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu pakuotojas įdiegia Reglamento 7 priede nurodytus reikalavimus atitinkančią fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemą, Reglamento 6 priede nustatyta tvarka atlieka šios kontrolės sistemos įvertinimą ir teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai pateikia šio įvertinimo rezultatus, patvirtindamas, kad fasuoto produkto kiekio kontrolė, įskaitant šios kontrolės patikslinimus, kurių būtinumą pagrindė atliktas kontrolės sistemos įvertinimas, yra atliekama tinkamai ir tiksliai.

10. Importuodamas šio priedo 5.4 papunktyje nurodytu žymeniu pažymėtas fasuotas prekes ne iš valstybės narės, importuotojas arba matuoja ir tikrina šias fasuotas prekes, arba fasuotų prekių kiekio teisinės metrologinės priežiūros metu šią priežiūrą atliekančiai institucijai pateikia:

10.1. dokumentus, išduotus kitų valstybių narių arba Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų, patvirtinančius, kad fasuotų produktų kiekio kontrolė ir įrašai atitinka valstybės narės teisės aktais arba šio Reglamento nustatytus reikalavimus;

10.2. dokumentus, patvirtinančius, kad pirmojo pateikimo valstybėje narėje metu buvo atlikti faktinio produkto kiekio patikrinimai.

11. Vienas iš būdų užtikrinti, kad fasuoti produktai, kurių kiekiai išreiškiami tūrio vienetais, atitiktų matavimo ir kontrolės reikalavimus, – jų fasavimui naudoti Reglamento 4.2 papunktyje nurodytus matavimo indus, pripildant juos pagal Reglamento 4 priedo reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

FASUOTO PRODUKTO KIEKIO PATIKRINIMAI

 

12. Siekiant užtikrinti fasuotų prekių, kurias planuojama ženklinti šio priedo 5.4 papunktyje nurodytu žymeniu, atitiktį šio priedo I skyriuje nurodytiems reikalavimams, turi būti atliekami fasuoto produkto kiekio patikrinimai, kuriuos atlieka paskirtosios įstaigos.

13. Atliekant fasuoto produkto kiekio patikrinimus, pakuotojo arba, jeigu tai neįmanoma, importuotojo ar jo įgaliotojo atstovo patalpose, vadovaujantis LST ISO 2859 „Ėminių ėmimo procedūros kontrolei pagal požymius atlikti“ serijos standartais, imami bandiniai, kurie tikrinami pakuotojo, importuotojo arba jo įgaliotojo atstovo, o jeigu tai neįmanoma, – paskirtosios įstaigos laboratorijos patalpose.

14. Esant neigiamiems fasuoto produkto kiekio patikrinimo rezultatams, paskirtoji įstaiga apie tai informuoja teisinę metrologinę priežiūrą atliekančią instituciją.

15. Pakuotojas arba importuotojas užtikrina, kad fasuotoms prekėms, ženklinamoms šio priedo 5.4 papunktyje nurodytu žymeniu, vadovaujantis šio skyriaus ir Reglamento 3 priedo reikalavimais, kasmet būtų atliekami periodiniai fasuoto produkto kiekio patikrinimai.

16. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, esant pakuotojo arba importuotojo prašymui ir pakartotinai atlikus fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimą, gali nustatyti kitą, nei nurodytas šio priedo 15 punkte, periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnį. Nustatant kitą periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnį, atsižvelgiama į ankstesnių fasuoto produkto kiekio patikrinimų rezultatus, duomenis apie pakuotojui (importuotojui) paskirtas administracines nuobaudas už teisinės metrologijos reikalavimų, taikomų fasuotoms prekėms, pažeidimą, ir kompetentingos įstaigos, atlikusios fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimą, rekomendacijas.

Kitas periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnis gali būti nustatomas tik fasuotoms prekėms, kurios šio priedo 5.4 papunktyje nurodytu žymeniu yra ženklinamos ne mažiau nei dvejus metus iš eilės.

17. Dokumentus, kurie turi būti pridedami prie pakuotojo arba importuotojo pateikiamo prašymo nustatyti kitą periodinių fasuoto produkto kiekio patikrinimų dažnį, ir šio prašymo nagrinėjimo tvarką nustato teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija.

_________________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento

3 priedas

 

FASUOTŲ PREKIŲ PARTIJŲ TIKRINIMAS

 

I SKYRIUS

REIKALAVIMAI FAKTINIO PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE MATAVIMUI

 

1. Faktinis produkto kiekis pakuotėje gali būti matuojamas tiesiogiai, naudojant masės arba tūrio matavimo priemones, arba, skystų produktų atveju, – netiesiogiai, pasveriant fasuotą produktą ir išmatuojant jo tankį.

Faktinis produkto kiekis pakuotėje matuojamas naudojant matavimo priemones, susietas kalibravimu su aukštesnio lygmens etalonais.

2. Neatsižvelgiant į tai, kuris iš šio priedo 1 punkte nurodytų metodų yra taikomas, paklaida matuojant faktinį produkto kiekį pakuotėje neturi viršyti penktadalio leistinosios produkto vardinio kiekio neigiamos paklaidos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI FASUOTŲ PREKIŲ PARTIJŲ TIKRINIMUI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

3. Fasuotos prekės turi būti tikrinamos imčių metodu, t.y. atrenkant bandinius iš fasuotų prekių partijos. Patikrinimas atliekamas dviem etapais: pirmojo etapo metu tikrinamas faktinis produkto kiekis kiekvienoje imties pakuotėje, antrojo etapo metu – vidutinis faktinis produkto kiekis visose imties pakuotėse.

4. Fasuotų prekių partija laikoma atitinkančia Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus, jeigu abiejų šio priedo 3 punkte nurodytų patikrinimų rezultatai atitinka šio priedo trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose nurodytus priėmimo kriterijus.

5. Kiekvienas iš šio priedo 3 punkte nurodytų patikrinimo etapų gali būti atliekamas šiais fasuotų prekių tikrinimo būdais:

5.1. neardomuoju bandymu, kai bandymo metu pakuotė neatidaroma;

5.2. ardomuoju bandymu, kai bandymo metu pakuotė atidaroma arba išardoma.

6. Ardomasis bandymas atliekamas tik tais atvejais, kai neardomąjį bandymą atlikti neįmanoma ir partiją sudaro 100 ar daugiau vienetų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

FASUOTŲ PREKIŲ PARTIJOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

7. Tikrinant fasuotas prekes pakavimo linijos pabaigoje, kiekvieną partiją sudarančių fasuotų prekių skaičius turi būti lygus didžiausiam pakavimo linijos atliekamo prekių pakavimo skaičiui per valandą. Šiuo atveju partijos dydis neribojamas.

Kai fasuotos prekės tikrinamos ne pakavimos linijos pabaigoje, partijos dydis ribojamas iki
10 000 vienetų.

8. Jeigu partiją sudaro mažiau nei 100 fasuotų prekių, atliekant neardomąjį bandymą, patikrinamos visos pakuotės.

9. Prieš atliekant šio priedo trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose nurodytus veiksmus, iš partijos atsitiktine tvarka turi būti paimamas pakankamas fasuotų prekių skaičius, kad būtų galima atlikti bandymą, kuriam būtina antroji imtis. Tikrinant antrąją imtį, ant išimtų fasuotų prekių nurodomas antrosios imties ėmimo laikas (pradžia ir pabaiga), bandiniai aiškiai sunumeruoti. Toks žymėjimas turi būti atliekamas prieš matavimo operacijas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

FAKTINIO PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE TIKRINIMAS

 

10. Mažiausias leistinas produkto kiekis pakuotėje apskaičiuojamas iš vardinio produkto kiekio pakuotėje atimant leistinąją neigiamą paklaidą.

11. Partijoje esančios fasuotos prekės, kurių faktinis produkto kiekis pakuotėje yra mažesnis už mažiausią leistiną produkto kiekį pakuotėje, laikomos defektinėmis.

12. Neardomasis bandymas atliekamas pagal dvigubą bandinių ėmimo planą (šio priedo 1 lentelė) ir laikantis šių reikalavimų:

12.1. pirmasis tikrinamųjų fasuotų prekių skaičius turi būti lygus pirmosios imties vienetų skaičiui, nurodytam šio priedo 1 lentelėje;

12.1.1. jei pirmoje imtyje nustatytas defektinių fasuotų prekių skaičius yra mažesnis arba lygus pirmajam šio priedo 1 lentelėje nurodytam priėmimo kriterijui, laikoma, kad partija atitinka faktinio produkto kiekio pakuotėje patikrinimo reikalavimus;

12.1.2. jei pirmoje imtyje nustatytas defektinių fasuotų prekių skaičius yra lygus ar didesnis nei pirmasis šio priedo 1 lentelėje nurodytas atmetimo kriterijus, fasuotų prekių partija laikoma neatitinkančia faktinio produkto kiekio pakuotėje patikrinimo reikalavimų;

12.1.3. jei pirmoje imtyje nustatytas defektinių fasuotų prekių skaičius yra tarp šio priedo 1 lentelėje nurodytų pirmojo priėmimo ir pirmojo atmetimo kriterijų, turi būti tikrinama antroji imtis (šios imties vienetų skaičius nurodytas šio priedo 1 lentelėje):

12.2. defektinių fasuotų prekių skaičiai pirmoje ir antroje imtyse sudedami ir:

12.2.1. jei bendras defektinių fasuotų prekių skaičius yra mažesnis arba lygus antrajam šio priedo 1 lentelėje nurodytam priėmimo kriterijui, laikoma, kad partija atitinka faktinio produkto kiekio pakuotėje patikrinimo reikalavimus;

12.2.2. jeigu bendras defektinių fasuotų prekių skaičius yra didesnis arba lygus antrajam šio priedo 1 lentelėje nurodytam atmetimo kriterijui, partija laikoma neatitinkančia faktinio produkto kiekio pakuotėje patikrinimo reikalavimų.

 

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Fasuotų prekių skaičius partijoje

Imtys

Fasuotų prekių su defektu skaičius

Eilės numeris

Vienetų skaičius

Bendras skaičius

Priėmimo kriterijus

Atmetimo kriterijus

1.

Nuo 100 iki 500

pirmas

30

30

1

3

antras

30

60

4

5

2.

Nuo 501 iki 3 200

pirmas

50

50

2

5

antras

50

100

6

7

3.

> 3 200

pirmas

80

80

3

7

antras

80

160

8

9

 

13. Ardomasis bandymas atliekamas laikantis šių reikalavimų:

13.1. ardomasis bandymas atliekamas paimant bandinius vieną kartą ir taikomas 100 fasuotų prekių arba didesnėms partijoms;

13.2. tikrinamų fasuotų prekių skaičius turi būti lygus 20;

13.3. jei imtyje nustatytų defektinių fasuotų prekių skaičius yra mažesnis arba lygus šio priedo 2 lentelėje nurodytam priėmimo kriterijui, fasuotų prekių partija laikoma atitinkančia faktinio produkto kiekio pakuotėje patikrinimo reikalavimus;

13.4. jei imtyje nustatytų defektinių fasuotų prekių skaičius yra lygus arba didesnis už šio priedo 2 lentelėje nurodytą atmetimo kriterijų, fasuotų prekių partija laikoma neatitinkančia faktinio produkto kiekio pakuotėje patikrinimo reikalavimų.

 

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Fasuotų prekių skaičius partijoje

Vienetų skaičius imtyje

Fasuotų prekių su defektu skaičius

 

Priėmimo kriterijus

Atmetimo kriterijus

1.

Bet koks skaičius

(≥=> 100)

20

1

2

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIDUTINIO FAKTINIO PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE TIKRINIMAS

 

14. Fasuotų prekių partija laikoma atitinkančia vidutinio faktinio produkto kiekio pakuotėje tikrinimo reikalavimus, jeigu n dydžio fasuotų prekių imties faktinio produkto kiekio pakuotėje xi vidutinė reikšmė  x vid = (SUM(i=1,...,i=n)[xi]) / n yra didesnė už reikšmę , kur:Qv – (s / (n^1/2)) * t(1-a),

 

n – fasuotų prekių skaičius imtyje;

xi – faktinis produkto kiekis i-toje pakuotėje;

x vidfaktinio produkto kiekio vidurkis;

Qv – vardinis produkto kiekis pakuotėje;

s – standartinis faktinio kiekio nuokrypis;

t(1-a) – Stjudento skirstinio pasikliovimo lygmuo 0,995, kai laisvės laipsnis v = n – 1.

 

15. Kai xi yra i-tosios fasuotos prekės imtyje faktinio kiekio vertė, ir imtyje yra n vienetų (fasuotų prekių):

15.1. imties išmatuotų verčių vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę:

x vid = (SUM(i=1,...,i=n)[xi]) / n;

15.2. standartinis faktinio kiekio nuokrypis (s) apskaičiuojamas pagal formulę:

s = v^1/2, kur:

 

v – dispersija, apskaičiuojama pagal formulę:

v = ((SUM(i=1,...,i=n)[(xi)^2]) – 1/n (SUM(i=1,...,i=n)[xi])^(1/2))) / n – 1.

 

16. Atliekant vidutinio faktinio produkto kiekio pakuotėje tikrinimą, fasuotų prekių partijoms taikomi šie priėmimo ar atmetimo kriterijai:

16.1. neardomojo bandymo, atliekamo fasuotoms prekėms priėmimo ir atmetimo kriterijai nurodyti šio priedo 3 lentelėje.

 

 

 

 

 

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Skaičius partijoje

Skaičius imtyje

Kriterijai

Priėmimas

Atmetimas

1.

nuo 100 iki 500

30

x vid =>≥ Qv – 0,503 s

x vid < Qv – 0,503 s

2.

> 500

50

x vid =>≥ Qv – 0,379 s

x vid < Qv – 0,379 s

 

16.2. ardomojo bandymo priėmimo ir atmetimo kriterijai nurodyti šio priedo 4 lentelėje.

 

4 lentelė

 

Eil. Nr.

Skaičius partijoje

Skaičius imtyje

Kriterijai

 

Priėmimas

Atmetimas

1.

Bet koks skaičius =>≥ 100

20

x vid =>≥ Qv – 0,640 s

x vid < Qv – 0,640 s

 

_________________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų

techninio reglamento

4 priedas

 

MATAVIMO INDAMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

REIKALAVIMAI MATAVIMO INDŲ TŪRIUI

 

1. Matavimo indų, nurodytų Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 4 punkte, vardinis, sklidinasis ir faktinis tūriai nustatomi +20 °C temperatūroje.

2. Matavimo indams taikomi šie pripildymo būdai:

2.1. iki pastovaus pripildymo lygio;

2.2. iki pastovios tuštumos.

3. Išsiplėtimo arba tuštumos tūris, t.y. atstumas tarp vardinį tūrį atitinkančio teorinio pripildymo lygio ir sklidinojo lygio (indo krašto) bei skirtumas tarp sklidinojo tūrio ir vardinio tūrio, turi būti apytikriai pastovus visuose tokios pačios rūšies ir pagal tą patį projektą pagamintuose matavimo induose.

4. Matavimo indo tūrio leidžiamosios paklaidos (teigiamos arba neigiamos) ribos, t.y. didžiausias leidžiamas faktinio ir vardinio tūrių skirtumas, esant +20 °C temperatūrai ir Reglamento 5 priede nustatytomis kontrolės sąlygomis, turi atitikti nurodytą šio priedo lentelėje.

 

Lentelė

 

Eil. Nr.

Vardinis tūris Vv, mililitrais

Leidžiamosios paklaidos ribos, ±

% nuo Vv,

Mililitrais

1.  

nuo 50 iki 100

3

2.  

nuo 100 iki 200

3

3.  

nuo 200 iki 300

6

4.  

nuo 300 iki 500

2

5.  

nuo 500 iki 1 000

10

6.

nuo 1 000 iki 5 000

1

 

5. Matavimo indo sklidinojo tūrio leidžiamosios paklaidos riba yra tokia pati, kaip ir atitinkamos matavimo indo vardinio tūrio leidžiamosios paklaidos riba.

6. Sistemingas tų pačių paklaidų pasikartojimas draudžiamas.

7. Faktinis matavimo indo tūris tikrinamas matuojant +20°C temperatūros vandens tūrį, kuris pripildo matavimo indą iki lygio, teoriškai atitinkančio vardinį tūrį. Faktinis matavimo indo tūris taip pat gali būti tikrinamas taikant netiesioginius lygiaverčio tikslumo metodus.

 

II SKYRIUS

ANT MATAVIMO INDŲ NURODOMI ĮRAŠAI IR ŽYMENYS

 

8. Kiekvienas matavimo indų gamintojas pateikia teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai patvirtinti identifikacinį ženklą, pagal kurį jis gali būti atpažįstamas, jei toks ženklas nebuvo patvirtintas kitoje valstybėje narėje.

9. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, patvirtinusi šio priedo 8 punkte nurodytą ženklą, per mėnesį apie tai praneša kitų valstybių narių kompetentingoms įstaigoms bei Europos Komisijai, pateikdama patvirtintą gamintojo identifikacinį ženklą.

10. Ant matavimo indų turi būti (šio priedo 10.1.1–10.1.3 ir 10.2 papunkčių atveju) arba gali būti (šio priedo 10.1.4 papunktyje nurodytu atveju) šie neištrinami, lengvai įskaitomi ir aiškiai matomi įrašai:

10.1. ant jo šono, ant dugno krašto arba ant dugno:

10.1.1. matavimo indo vardinis tūris, išreikštas litrais, centilitrais ar mililitrais:

10.1.1.1. mažiausiai 6 milimetrų dydžio skaitmenimis, jeigu vardinis tūris viršija 100 centilitrų;

10.1.1.2. mažiausiai 4 milimetrų dydžio skaitmenimis, jei vardinis tūris lygus 100 centilitrų arba mažesnis, bet viršija 20 centilitrų;

10.1.1.3. mažiausiai 3 milimetrų dydžio skaitmenimis – jei vardinis tūris mažesnis arba lygus 20 centilitrų;

10.1.2. naudojamo matavimo vieneto simbolis arba, jeigu reikia, matavimo vieneto pavadinimas pagal Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarką, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-134 „Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“;

10.1.3. gamintojo identifikacinis ženklas, nurodytas šio priedo 8 punkte;

10.1.4. mažiausiai 3 milimetrų aukščio simbolis „з“ (atvirkštinė epsilon), patvirtinantis, kad matavimo indas atitinka šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus. Simbolio „з“ forma turi atitikti nurodytą šio priedo paveiksle.

 

Paveikslas

 

 

10.2. ant dugno arba ant dugno krašto, taip, kad nebūtų klaidinama su šio priedo 10.1 papunktyje nurodytais įrašais (žymenimis), tokio paties dydžio skaičiais kaip nurodyta šio priedo 10.1.1 papunktyje, atsižvelgiant į matavimo indo pripildymo būdus:

10.2.1. sklidinasis tūris, išreikštas centilitrais ir be simbolio cl, ir (arba)

10.2.2. atstumo nuo dugno krašto iki pripildymo lygio, atitinkančio vardinį tūrį, įrašas milimetrais, šalia nurodant simbolį mm.

11. Kiti įrašai ir žymenys ant matavimo indo gali būti nurodomi, jeigu jie nėra klaidinami su šio priedo 10 punkte nurodytais privalomais įrašais.

 

III SKYRIUS

MATAVIMO INDŲ GAMINTOJO IR IMPORTUOTOJO ATSAKOMYBĖ

 

12. Gamintojas arba importuotojas turi užtikrinti, kad matavimo indai atitiktų šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus.

13. Tais atvejais, kai kiekvieno matavimo indo faktinis tūris netikrinamas, gamintojas, planuojantis matavimo indus ženklinti šio priedo 10.1.4 papunktyje nurodytu žymeniu, turi užtikrinti, kad matavimo indo faktinis tūris atitiktų ant matavimo indo nurodytą vardinį tūrį. Ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu gamintojas įdiegia Reglamento 8 priede nurodytus reikalavimus atitinkančią matavimo indo tūrio kiekio kontrolės sistemą, Reglamento 6 priede nustatyta tvarka atlieka šios kontrolės sistemos įvertinimą ir teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai pateikia šio įvertinimo rezultatus, patvirtindamas, kad matavimo indo tūrio kontrolė, įskaitant šios kontrolės patikslinimus, kurių būtinumą pagrindė atliktas kontrolės sistemos įvertinimas, yra atliekama tinkamai ir tiksliai.

 

IV SKYRIUS

MATAVIMO INDO TŪRIO PATIKRINIMAI

 

14. Siekiant užtikrinti, jog matavimo indai, kuriuos planuojama ženklinti šio priedo 10.1.4 papunktyje nurodytu žymeniu, atitinka šio priedo I skyriuje nustatytus reikalavimus, turi būti atliekami matavimo indo tūrio patikrinimai atrankinės imties būdu, kuriuos atlieka paskirtosios įstaigos.

15. Atliekant matavimo indo tūrio patikrinimus, matavimo indų gamybos vietoje arba, jeigu tai neįmanoma, importuotojo ar jo įgaliotojo atstovo patalpose, vadovaujantis LST ISO 2859 „Ėminių ėmimo procedūros kontrolei pagal požymius atlikti“ serijos standartais, imami bandiniai, kuriuos paskirtoji įstaiga tikrina gamintojo, importuotojo arba jo įgaliotojo atstovo, o jeigu tai neįmanoma, – savo laboratorijos patalpose.

16. Esant neigiamiems matavimo indo tūrio patikrinimo rezultatams, paskirtoji įstaiga apie tai informuoja matavimo indų tūrio teisinę metrologinę priežiūrą atliekančią instituciją.

17. Gamintojas arba importuotojas užtikrina, kad matavimo indams, ženklinamiems šio priedo 10.1.4 papunktyje nurodytu žymeniu, vadovaujantis šio skyriaus ir Reglamento 5 priedo reikalavimais, kasmet būtų atliekami periodiniai matavimo indo tūrio patikrinimai.

18. Teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija, esant gamintojo arba importuotojo prašymui ir pakartotinai atlikus matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą, gali nustatyti kitą, nei nurodytas šio priedo 17 punkte, periodinių matavimo indo tūrio patikrinimų dažnį. Nustatant kitą periodinių matavimo indo tūrio patikrinimų dažnį, atsižvelgiama į ankstesnių matavimo indo tūrio patikrinimų rezultatus, duomenis apie gamintojui (importuotojui) paskirtas administracines nuobaudas už teisinės metrologijos reikalavimų, taikomų matavimo indams, pažeidimą ir kompetentingos įstaigos, atlikusios matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą, rekomendacijas.

Kitas periodinių matavimo indo tūrio patikrinimų dažnis gali būti nustatomas tik matavimo indams, kurie šio priedo 10.1.4 papunktyje nurodytu žymeniu yra ženklinami ne mažiau nei dvejus metus iš eilės.

19. Dokumentus, kurie turi būti pridedami prie gamintojo arba importuotojo pateikiamo prašymo nustatyti kitą periodinių matavimo indo tūrio patikrinimų dažnį, ir šio prašymo nagrinėjimo tvarką nustato teisinę metrologinę priežiūrą atliekanti institucija.

 

_________________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų

techninio reglamento

5 priedas

 

MATAVIMO INDŲ TIKRINIMO METODAI

 

I SKYRIUS

IMČIŲ ATRANKOS METODAS

 

1. To paties vardinio matavimo indo tūrio, konstrukcijos, to paties gamintojo ir tomis pačiomis sąlygomis pagamintų matavimo indų pavyzdžiai atrankinei imčiai yra imami iš matavimo indų partijos, atitinkančios valandos produkciją.

Jeigu atrankinės imties iš matavimo indų partijos, atitinkančios valandos produkciją, patikrinimo rezultatas nėra patenkinamas, atliekamas antras patikrinimas, t.y. imama antra imtis iš tos pačios matavimo indų partijos, atitinkančios ilgesnį gamybos laikotarpį, arba vadovaujamasi gamintojo vidinės kontrolės, įdiegtos vadovaujantis Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 4 priedo 13 punkto reikalavimais, įrašų duomenimis.

2. Matavimo indų skaičius imtyje turi būti 35.

 

II SKYRIUS

IMTĮ SUDARANČIŲ MATAVIMO INDŲ FAKTINIO TŪRIO MATAVIMAS

 

3. Tikrinant faktinį matavimo indo tūrį gravimetriniu metodu, iš pradžių matavimo indai sveriami tušti. Vėliau jie pripildomi anksčiau išmatuoto tankio +20° C temperatūros vandeniu iki lygio, atitinkančio vardinį matavimo indo tūrį. Tuomet jie sveriami pripildyti.

Patikrinimas atliekamas naudojant matavimo priemones, susietas kalibravimu su aukštesnio lygmens etalonais.

4. Paklaida matuojant faktinį matavimo indo tūrį turi būti mažesnė arba lygi penktadaliui leidžiamosios paklaidos, taikomos vardiniam matavimo indo tūriui.

 

III SKYRIUS

REZULTATŲ ĮVERTINIMO METODAS

 

5. Įvertinant imtį sudarančių matavimo indų tūrių matavimo rezultatus, taikomas standartinio nuokrypio metodas. Matavimo indų skaičius imtyje turi atitikti nurodytą šio priedo 2 punkte.

6. Standartinio nuokrypio metodui taikoma ši veiksmų seka:

6.1. apskaičiuojamas atrinktų i-tųjų matavimo indų faktinio tūrio (xi) vidurkis ()x vid), po to – atrinktų i-tųjų matavimo indų faktinio tūrio (xi) standartinis nuokrypis (s);

6.2. apskaičiuojamos tūrio viršutinė riba (Ts) ir apatinė riba (Ti). Viršutinė riba Ts lygi nurodyto tūrio (Reglamento 4 priedo 10 punktas) ir šį tūrį atitinkančios leidžiamosios paklaidos ribos (Reglamento 4 priedo lentelė) sumai; apatinė riba (Ti) lygi nurodyto tūrio (Reglamento 4 priedo 10 punktas) ir šį tūrį atitinkančios leidžiamosios paklaidos ribos (Reglamento 4 priedo lentelė) skirtumui;

6.3. pripažinimo kriterijai: partija laikoma atitinkančia Reglamento 4 priedo reikalavimus, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

6.3.1. x vid + k * s ≤<= Ts, kur k = 1,57;

6.3.2. x vid – k * s ≥=> Ti, kur k = 1,57;

6.3.3. s ≤<= F (Ts – Ti), kur F = 0,266;                  

6.4. imties vidutinės vertės ()x vid) ir standartinio nuokrypio (s) skaičiavimas:

6.4.1. 35 išmatuotų verčių vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę:

x vid = ΣSUM xi / n, kur

n = 35;

6.4.2. standartinis nuokrypis (s) apskaičiuojamas pagal formulę:

, kur s = v^1/2,

 

v – dispersija, apskaičiuojama pagal formulę:

v = ((SUM [(xi)^2]) – 1/n (SUM xi)^2)) / n – 1.

________________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų

techninio reglamento

6 priedas

 

FASUOTO PRODUKTO KIEKIO IR MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS ĮVERTINIMAS

 

I SKYRIUS

REIKALAVIMAI FASUOTO PRODUKTO KIEKIO IR MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLEI

 

1. Tais atvejais, kai kiekvienos fasuotos prekės faktinio produkto kiekio arba kiekvieno matavimo indo faktinio tūrio atitiktis Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 2 ir 4 priedo reikalavimams netikrinama, ir planuojama šias fasuotas prekes arba matavimo indus ženklinti atitinkamai Reglamento 2 priedo 5.4 ir Reglamento 4 priedo 10.1.4 papunkčiuose nurodytais žymenimis, fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas arba matavimo indų gamintojas arba importuotojas (toliau kartu – pakuotojas, gamintojas arba importuotojas) privalo įdiegti Reglamento 7 priede nurodytus reikalavimus atitinkančią fasuoto produkto kiekio ar atitinkamai Reglamento 8 priede nurodytus reikalavimus atitinkančią matavimo indo tūrio kontrolės sistemą.

2. Šio priedo 1 punkte nurodyta fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistema turi būti aprašyta pakuotojo, gamintojo arba importuotojo pagal LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto (toliau – LST EN ISO 9001:2008 standartas) reikalavimus arba kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus (toliau – kokybės vadybos sistema) įdiegtos kokybės vadybos sistemos procedūromis.

 

II SKYRIUS

FASUOTO PRODUKTO KIEKIO IR MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMAS

 

3. Fasuoto produkto kiekio ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą atlieka įstaigos, paskirtos atlikti fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus, ir kitos Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka akredituotos kontrolės įstaigos bei bandymų laboratorijos (toliau – kompetentingos įstaigos).

4. Pakuotojas, gamintojas arba importuotojas, įdiegęs Reglamento 7 ir (arba) 8 prieduose nurodytus reikalavimus atitinkančią fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemą, kreipiasi į kompetentingą įstaigą dėl šios kontrolės sistemos atitikties Reglamento 7 ir (arba) 8 priedų reikalavimams įvertinimo, pateikdamas informaciją ir dokumentus, išvardintus Reglamento 9 priede.

Reglamento 9 priede nurodyta informacija ir dokumentai fasuoto produkto kiekio ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą atliekančiai kompetentingai įstaigai pateikiami lietuvių kalba. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos atitikties Reglamento 7 ir (arba) 8 priede nustatytiems reikalavimams įvertinimas turi apimti bandinių atrankos, fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolei naudojamų matavimo priemonių, matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūrų, ankstesnių fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų rezultatų įvertinimą. Kompetentinga įstaiga, vertindama fasuoto produkto kiekio ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos atitiktį Reglamento 7 ir (arba) 8 priede nustatytiems reikalavimams, taip pat turi atsižvelgti į Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos srityje organizacijos (WELMEC) 6 darbo grupės viešai skelbiamas valstybių narių gerosios praktikos fasuoto produkto kiekio ir matavimo indo tūrio kontrolės srityje taikymo gaires.

6. Kompetentinga įstaiga, įvertinusi pakuotojo, gamintojo arba importuotojo pateiktą informaciją ir dokumentus ir, jeigu reikia, apsilankiusi fasuotų prekių pakavimo arba matavimo indų gamybos vietoje, parengia fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitą (toliau – ataskaita) (Reglamento 10 ir 11 priedai) su išvada dėl fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos atitikties atitinkamai Reglamento 7 ir (arba) 8 priede nurodytiems reikalavimams.

Ataskaita rengiama trimis egzemplioriais.

7. Kompetentingai įstaigai šio skyriaus nustatyta tvarka teigiamai įvertinus fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemą, pakuotojas, gamintojas arba importuotojas vieną ataskaitos egzempliorių pateikia teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

8. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, pateikęs teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai dokumentus, patvirtinančius fasuoto produkto kiekio ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos teigiamą įvertinimą, gali pradėti ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai Reglamento 2 priedo 5.4 ir Reglamento 4 priedo 10.1.4 papunkčuose nurodytais žymenimis šio priedo 9 punkte nurodytą laiką.

9. Pakuotojas, gamintojas arba importuotojas gali neribotą laiką ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus Reglamento 2 priedo 5.4 ir Reglamento 4 priedo 10.1.4 papunkčuose nurodytais žymenimis, jeigu fasuotų prekių pakavimo ar matavimo indų gamybos procese nedaromi pakeitimai, galintys turėti įtakos fasuotų produktų kiekiui ar matavimo indų tūriui, vardinis fasuoto produkto kiekis ar vardinis matavimo indo tūris nėra keičiamas, arba ne ilgiau kaip vienerius metus, jeigu gamintojo, pakuotojo arba importuotojo įdiegta kokybės vadybos sistema yra nesertifikuota.

Jeigu fasuotų prekių pakavimo arba matavimo indų gamybos procesas pakeičiamas taip, kad šie pakeitimai gali turėti įtakos fasuotų produktų kiekiui ar matavimo indų tūriui, ar pakeičiamas vardinis fasuoto produkto kiekis arba vardinis matavimo indo tūris, pakuotojas, gamintojas arba importuotojas netenka teisės fasuotas prekes ir (arba) matavimo indus ženklinti Reglamento 2 priedo 5.4 ir Reglamento 4 priedo 10.1.4 papunkčuose nurodytais žymenimis. Norint tokias fasuotas prekes ir (arba) matavimo indus ženklinti šiais žymenimis, šio skyriaus nustatyta tvarka iš naujo turi būti atliekamas fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimas.

10. Pakuotojas, gamintojas arba importuotojas, ženklinantis fasuotas prekes ir (arba) matavimo indus Reglamento 2 priedo 5.4 ir (arba) Reglamento 4 priedo 10.1.4 papunkčuose nurodytais žymenimis, privalo teisinę metrologinę priežiūrą atliekančiai institucijai pateikti periodinių fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų protokolų kopijas. Pakuotojas, gamintojas arba importuotojas, nepateikęs šių dokumentų, netenka teisės ženklinti fasuotų prekių ir (arba) matavimo indų Reglamento 2 priedo 5.4 ir (arba) Reglamento 4 priedo 10.1.4 papunkčuose nurodytais žymenimis.

11. Pakuotojas, gamintojas arba importuotojas privalo saugoti ataskaitą ir fasuoto produkto kiekio bei matavimo indo tūrio patikrinimų protokolus tol, kol atitinkamo tipo fasuotos prekės ir (arba) matavimo indai yra tiekiami rinkai.

________________


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento

7 priedas

 

REIKALAVIMAI FASUOTO PRODUKTO KIEKIO KONTROLEI

 

1. Tais atvejais, kai kiekvienos fasuotos prekės faktinio produkto kiekio atitiktis Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 2 priedo reikalavimams netikrinama, ši atitiktis užtikrinama atliekant atsitiktinės imties patikrinimo arba statistinės analizės procedūras.

2. Atlikdamas statistinės analizės procedūras, fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas gali naudoti metodus, nurodytus Reglamento 3 ir 5 prieduose.

3. Atliekant atsitiktinės imties patikrinimą:

3.1. mažiausiai vieną kartą per valandą turi būti atrenkami bandiniai, įvertinamas fasuotų produktų faktinio kiekio vidurkis ir registruojamas defektinių fasuotų prekių skaičius;

3.2. fasuotų prekių skaičius imtyje priklauso nuo didžiausio pakavimo linijos valandinio našumo, produkcijos gamybos arba pakavimo proceso stabilumo, produkto tipo, pakavimo greičio, pakavimo proceso kontrolės, užpildymo lygio ir kitų kriterijų. Minimalus fasuotų prekių skaičius imtyje turi būti:

3.2.1. 4 fasuotos prekės, kai pakavimo linijos našumas yra mažiau nei 3 000 vienetų/h;

3.2.2. 8 fasuotos prekės, kai pakavimo linijos našumas yra nuo 3 000 iki 10 000 vienetų/h;

3.2.3. 10 fasuotų prekių, kai pakavimo linijos našumas yra daugiau nei 10 000 vienetų/h.

4. Fasuotų produktų kiekio leistinosios neigiamos paklaidos nurodytos Reglamento 2 priedo 3 punkte. Kietiems fasuotiems produktams, esantiems skystoje terpėje, Reglamento reikalavimai taikomi faktiniam šių produktų kiekiui.

5. Fasuotų prekių pakuotojo arba importuotojo naudojamos fasuotų produktų kiekio matavimo priemonės turi atitikti Reglamento 2 priedo 8 punkto reikalavimus. Matavimo priemonės, kurios tiesiogiai nėra naudojamos fasuotų produktų kiekiui įvertinti, turi būti kalibruotos, jeigu kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip.

6. Rekomenduojamos neautomatinės svarstyklės fasuotų produktų vardinei masei ir vardiniui tūriui įvertinti nurodytos šio priedo 1 lentelėje.

 

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Svarstyklių patikros padalos vertė (e)

Fasuotų produktų vardinė masė (g) arba tūris (ml)

kai naudojamos II tikslumo klasės neautomatinės svarstyklės

kai naudojamos III tikslumo klasės

neautomatinės svarstyklės

1.

< 0,1 g

visos fasuotos prekės

2.

0,1 g

≥ 5 g (ml)

≥ 5 g (ml)

3.

0,2 g

≥ 10 g (ml)

≥ 10 g (ml)

4.

0,5 g

≥ 25 g (ml)

≥ 25 g (ml)

5.

1 g

≥ 110 g (ml)

≥ 110 g (ml)

6.

2 g

≥ 330 g (ml)

330 g (ml) ≤ m arba v ≤ 1 000 g (ml) ir ≥ 1 330 g (ml)

7.

5 g

≥ 1 670 g (ml)

1 670 g (ml) ≤ m arba v ≤ 2 500 g (ml) ir ≥ 3 330 g (ml)

8.

10 g

≥ 3 330 g (ml)

3 330 g (ml) ≤ m arba v ≤ 5 000 g (ml) ir ≥ 6 670 g (ml)

9.

20 g

≥ 6 670 g (ml)

≥ 6 670 g

 

7. Rekomenduojamos automatinės svarstyklės fasuotų produktų vardinei masei įvertinti nurodytos šio priedo 2 lentelėje.

 

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Svarstyklių patikros padalos vertė (e)

Fasuotos prekės vardinė masė (g)

kai naudojamos automatinės svarstyklės, kurių maksimali leistinoji paklaida X≤1

kai naudojamos automatinės svarstyklės, kurių maksimali leistinoji paklaida X>1

1.

0,1 g

≥ 5 g

negali būti naudojamos

2.

0,2 g

≥ 10 g

3.

0,5 g

≥ 25 g

4.

1 g

≥ 110 g

5.

2 g

330 g ≤ m ≤ 1 000 g ir ≥ 1 330 g

6.

5 g

1 670 g ≤ m ≤ 2 500 g ir ≥ 3 330 g

7.

10 g

3 330 g ≤ m ≤ 5 000 g ir ≥ 6 670 g

8.

20 g

≥ 6 670 g

 

8. Jeigu neautomatinių ir automatinių svarstyklių patikros padalos vertė viršija 20 gramų, fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas turi kompensuoti svarstyklių netikslumą, įdėdamas į pakuotę didesnį fasuoto produkto kiekį.

9. Fasuoto produkto kiekio kontrolei naudodamas automatines svarstykles, fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas kiekvieną mėnesį turi atlikti jų kontrolę, apimančią kiekio matavimo priemonės rodmenų ir spausdintuvo bandymus. Šie bandymai atliekami laikantis žemiau nurodytų reikalavimų:

9.1. pasverta automatinėmis svarstyklėmis fasuota prekė paimama nuo pakavimo linijos ir pakartotinai pasveriama neautomatinėmis svarstyklėmis. Automatinių ir neautomatinių svarstyklių rodmenų skirtumas turi būti mažesnis už automatinių svarstyklių paklaidą;

9.2. atspausdintas rezultatas turi rodyti automatinių svarstyklių kiekio matavimo rezultatą.

10. Faktiniam produkto kiekiui įvertinti rekomenduojama naudoti šiuos metodus:

10.1. „Neto“ kiekio metodą, kai įvertinamas fasuotų produktų, esančių pakuotėje, kiekis;

10.2. „Bruto“ ir individualios taros masių skirtumo metodą, kai fasuotų produktų kiekis įvertinamas netiesiogiai. Pakuotė pasveriama prieš ir po pripildymo. Dviejų masių skirtumas lygus produkto „neto“ masei. Įvertinant skystųjų produktų „neto“ tūrį, prieš tai išmatuojamas jo tankis;

10.3. „Bruto“ ir vidutinės taros masių skirtumo metodą, kai fasuotų produktų kiekis įvertinamas netiesiogiai. Jeigu yra žinoma pakuotės vidutinė masė, produkto masė apskaičiuojama iš pasvertos fasuotos prekės masės atimant vidutinę pakuotės masę. Skystiems produktams, prieš tai įvertinus jų tankį, esant + 20 ° temperatūrai, apskaičiuojamas produkto tūris. Šis metodas taikomas, kai taros masės standartinis nuokrypis yra mažesnis už 1/10 vardinio kiekio leistinosios neigiamos paklaidos.

11. Fasuoto produkto kiekio matavimo rezultatai gali būti apdorojami rankiniu būdu arba automatiškai, panaudojant kompiuterines programas. Šiuos rezultatus fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas turi užrašyti ir saugoti šio priedo 14 punkte nurodytą terminą.

12. Fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas privalo saugoti tokius bendrus duomenis:

12.1. fasuotos prekės identifikavimui reikalingą informaciją:

12.1.1. fasuotos prekės pavadinimas, sudedamosios dalys, savybės;

12.1.2. vardinis fasuoto produkto kiekis;

12.1.3. faktinis produkto kiekis, jeigu jis skiriasi nuo vardinio produkto kiekio pakuotėje (pavyzdžiui, produktas pateikiamas skystoje terpėje);

12.2. duomenis, reikalingus pakavimo linijos identifikavimui;

12.3. duomenis apie fasuotų prekių partiją ir partijos dydį;

12.4. informaciją apie fasuoto produkto kiekio kontrolei naudotas matavimo priemones, jų metrologines charakteristikas, priežiūros rezultatus ir informaciją apie paskutinę atliktą matavimo priemonės patikrą;

12.5. fasuoto produkto kiekio kontrolės rezultatus (gamybos, partijos patikrinimo metu):

12.5.1. fasuotų produktų faktinio kiekio vidurkis ir kitimas;

12.5.2. fasuotų produktų faktinio kiekio standartinis nuokrypis;

12.5.3. taros masė ir standartinis nuokrypis (netaikoma „Neto“ kiekio įvertinimo metodui);

12.5.4. bandinių ėmimo laikas;

12.5.5. fasuotų prekių skaičius imtyje;

12.5.6. fasuotų prekių, kurių faktinio produkto kiekio paklaida didesnė už leistiną neigiamą paklaidą, skaičius procentine išraiška, o kai tokių fasuotų prekių skaičius viršija 2,5 procentų, koregavimo veiksmai;

12.5.7. fasuotų prekių, kurių faktinio produkto kiekio paklaida didesnė už dvigubą leistiną neigiamą paklaidą, skaičius procentine išraiška ir koregavimo veiksmai;

12.6. informaciją apie atliktus šio priedo 13 punkte nurodytus koregavimo veiksmus (užrašus, patvirtinančius fasuotų prekių, neatitinkančių Reglamento 2 priede nurodytų reikalavimų, izoliavimą, sunaikinimą, perdirbimą).

13. Jei matavimo rezultatai neatitinka Reglamento 2 priedo reikalavimų, fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas turi atlikti koregavimo veiksmus, užkertančius galimybę jau pagamintos partijos defektinėms fasuotoms prekėms patekti į rinką ir užtikrinančius tolesnių fasuotų prekių partijų atitiktį Reglamento 2 priede nurodytiems reikalavimams.

14. Šio priedo 11 punkte nurodyti fasuotų produktų kiekio matavimo rezultatai saugomi ne mažiau nei vienerius metus nuo matavimo dienos, o šio priedo 12 punkte nurodyti bendri duomenys – vienerius metus po to, kai baigiasi fasuotos prekės galiojimo laikas, jeigu kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nenurodyta kitaip.

 

_______________________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento

8 priedas

 

REIKALAVIMAI MATAVIMO INDŲ TŪRIO KONTROLEI

 

1. Tais atvejais, kai kiekvieno matavimo indo faktinis tūris nematuojamas, faktinio tūrio atitiktis Fasuotų prekių ir matavimo indų techinio reglamento (toliau – Reglamentas) 4 priede nustatytiems reikalavimams gali būti užtikrinama, atliekant atrankinio statistinio tikrinimo metodą, nurodytą Reglamento 5 priede.

2. Faktinis matavimo indo tūris gali būti patikrinamas masės, tūriniu arba geometriniu metodu.

3. Didžiausias leidžiamas faktinio ir vardinio matavimo indo tūrių skirtumas nurodytas Reglamento 4 priedo 4 punkte.

4. Paklaida matuojant matavimo indo tūrį turi atitikti nurodytą Reglamento 5 priedo 4 punkte.

5. Matavimo indų gamintojo ir importuotojo naudojamoms matavimo indų tūrio matavimo priemonėms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atliktos teisinio metrologinio patvirtinimo procedūros.

6. Matavimo indų tūrio matavimo rezultatai gali būti apdorojami rankiniu būdu arba automatiškai, panaudojant kompiuterines programas. Šiuos duomenis matavimo indų gamintojas ir importuotojas turi užrašyti ir saugoti šio priedo 9 punkte nurodytą terminą.

7. Matavimo indų gamintojas ir importuotojas privalo saugoti tokius bendrus duomenis:

7.1. matavimo indų identifikavimui reikalingą informaciją:

7.1.1. matavimo indo tipas, savybės;

7.1.2. vardinis matavimo indo tūris;

7.1.3. sklidinasis matavimo indo tūris;

7.1.4. tūrio viršutinė ir apatinė ribos;

7.2. duomenis matavimo indų gamybos linijos identifikavimui;

7.3. duomenis apie matavimo indų partiją;

7.4. duomenis apie matavimo indų tūrio kontrolei naudotas matavimo priemones, jų metrologines charakteristikas, priežiūros rezultatus ir informaciją apie paskutinę atliktą šių matavimo priemonių patikrą;

7.5. matavimo indų tūrio kontrolės rezultatus (gamybos, partijos patikrinimo metu):

7.5.1. faktinio matavimo indų tūrio vidurkis ir kitimas;

7.5.2. faktinio matavimo indų tūrio standartinis nuokrypis;

7.5.3. faktinio matavimo indų tūrio vidutinis kitimas;

7.5.4. bandinių ėmimo laikas;

7.5.5. matavimo indų skaičius imtyje.

7.6. informaciją apie atliktus šio priedo 8 punkte nurodytus koregavimo veiksmus (užrašus, patvirtinančius matavimo indų, neatitinkančių Reglamento 4 priede nurodytų reikalavimų, izoliavimą, sunaikinimą, perdirbimą).

8. Jei matavimo rezultatai neatitinka Reglamento 4 priedo reikalavimų, matavimo indų gamintojas ir importuotojas turi atlikti koregavimo veiksmus, užkertančius galimybę jau pagamintos partijos matavimo indams patekti į rinką ir užtikrinančius tolesnių matavimo indų partijų atitiktį Reglamento 4 priede nurodytiems reikalavimams.

9. Šio priedo 6 punkte nurodyti matavimo duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip vienerius metus nuo matavimo dienos, o šio priedo 7 punkte nurodyti bendri duomenys – tol, kol atitinkamo tipo matavimo indai yra tiekiami rinkai, jeigu kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenurodyta kitaip.

_________________________


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų

techninio reglamento

9 priedas

 

DOKUMENTAI, PATEIKIAMI FASUOTO PRODUKTO KIEKIO IR (ARBA) MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMĄ ATLIEKANČIAI ĮSTAIGAI

 

I SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI FASUOTO PRODUKTO KIEKIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMUI

 

1. Fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas, norintis įvertinti fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemą, kreipiasi į šios kontrolės sistemos įvertinimą atliekančią kompetentingą įstaigą, pateikdamas šiuos duomenis (dokumentus ir informaciją):

1.1. informaciją apie fasuotą prekę, pakavimo liniją ir įrangą, kurioje nurodoma:

1.1.1. fasuotos prekės pavadinimas, svarbiausios sudedamosios dalys ir fizinės charakteristikos, pavyzdžiui, skysta, šaldyta, džiovinta ir pan.;

1.1.2. vardinis ir planuojamas (didžiausias ir mažiausias) fasuoto produkto kiekis;

1.1.3. faktinis produkto kiekis, jeigu jis skiriasi nuo vardinio produkto kiekio (pavyzdžiui, produktas pateikiamas skystoje terpėje);

1.1.4. pakuotė (pakuotės medžiaga, jos masė ir standartinis nuokrypis, pakuotės masės įvertinimo procedūra);

1.1.5. produkto pakavimo linijos pavadinimas;

1.1.6. pakavimo mašinų tipas;

1.1.7. pakavimo linijos greitis ir per valandą supakuojamų fasuotų prekių skaičius;

1.1.8. fasuotų prekių skaičius partijoje (partijos dydis);

1.2. informaciją apie matavimo priemones, kurioje nurodoma:

1.2.1. kontrolės priemonės: masės, tūrio, tankio, temperatūros matavimo priemonių tipai, identifikaciniai numeriai ir pagrindinės jų metrologinės charakteristikos, informacija apie paskutinę atliktą šių matavimo priemonių patikrą;

1.2.2. duomenų apdorojimui naudojama programinė įranga (rezultatų apdorojimo programos, jeigu rezultatų apdorojimas yra kompiuterizuotas);

1.2.3. pakavimo ir matavimo kontrolės procedūros: kiekio kontrolės procedūra (bandinių atranka, atskirų dydžių matavimas ir duomenų apdorojimas), koregavimo veiksmų, atliekamų aptikus defektinių fasuotų prekių, procedūra;

1.3. fasuoto produkto kiekio patikrinimų, atliktų kiekvienam fasuotų prekių tipui, protokolų su išvada dėl fasuotų produktų kiekio atitikties Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 2 priede nustatytiems reikalavimams, kopijas;

1.4. kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standartą (toliau – LST EN ISO 9001:2008 standartas), kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, sertifikato kopiją arba pakuotojo užpildytą deklaraciją, kuriuo jis patvirtina, jog jo įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Tais atvejais, kai fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas yra įdiegęs ir (arba) sertifikavęsis kokybės vadybos sistemą, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, pateikiama LST EN ISO 9001:2008 standarto ir įdiegtos (sertifikuotos) kokybės vadybos sistemos bei šią sistemą sudarančių dokumentų struktūrinių dalių atitikties lentelė.

 


II SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMUI

 

2. Matavimo indų gamintojas arba importuotojas, norintis įvertinti matavimo indo tūrio kontrolės sistemą, kreipiasi į šios kontrolės sistemos įvertinimą atliekančią kompetentingą įstaigą, pateikdamas šiuos duomenis (informaciją ir dokumentus):

2.1. informaciją apie matavimo indus ir jų gamybos liniją, kurioje nurodoma:

2.1.1. matavimo indo pavadinimas;

2.1.2. matavimo indo gamintojo identifikacinis ženklas, nurodytas Reglamento 4 priedo 8 punkte;

2.1.3. svarbiausios matavimo indo fizinės charakteristikos (medžiaga, aukštis ir kt.);

2.1.4. vardinis matavimo indo tūris;

2.1.5. sklidinasis matavimo indo tūris;

2.1.6. tūrio viršutinė ir apatinė ribos;

2.1.7. matavimo indo gamybos linijos pavadinimas;

2.1.8. gamybos linijos greitis ir per valandą pagaminamų matavimo indų skaičius;

2.1.9. matavimo indų skaičius partijoje (partijos dydis);

2.2. informaciją apie matavimo priemones, kurioje nurodoma:

2.2.1. kontrolės priemonės: masės, tūrio, tankio, temperatūros matavimo priemonių tipai ir pagrindinės jų metrologinės charakteristikos, informacija apie paskutinę atliktą šių matavimo priemonių patikrą;

2.2.2. duomenų apdorojimui naudojama programinė įranga (rezultatų apdorojimo programos, jeigu rezultatų apdorojimas kompiuterizuotas);

2.3. kontrolės procedūros: tūrio kontrolės procedūra (bandinių atranka, atskirų dydžių matavimas ir duomenų apdorojimas), koregavimo veiksmų, atliekamų matavimo indų partijai neatitinkant Reglamento 4 priedo reikalavimų, procedūra;

2.4. matavimo indo tūrio patikrinimų, atliktų kiekvienam matavimo indų tipui, protokolų su išvada dėl matavimo indo tūrio atitikties Reglamento 4 priede nurodytiems reikalavimams, kopijas;

2.5. kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, sertifikato kopiją arba gamintojo užpildytą deklaraciją, kuriuo jis patvirtina, jog jo įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Tais atvejais, kai matavimo indų gamintojas arba importuotojas yra įdiegęs ir (arba) sertifikavęsis kokybės vadybos sistemą, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, pateikiama LST EN ISO 9001:2008 standarto ir įdiegtos (sertifikuotos) kokybės vadybos sistemos bei šią sistemą sudarančių dokumentų struktūrinių dalių atitikties lentelė.

 

_________________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų

techninio reglamento

10 priedas

 

 

(Fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________

(fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimą atliekančios įstaigos pavadinimas)

 

TVIRTINU

 

(Fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimą atliekančios įstaigos atstovo pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

20__ m. ________________ d.

 

FASUOTO PRODUKTO KIEKIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMO ATASKAITA

 

20__m. _______________d. Nr. ____________

(data)

 

Darbo pradžia: 20__m. _______________ d.

Darbo pabaiga: 20__m. _______________ d.

Darbo atlikimo pagrindas (sutarties su fasuotų prekių pakuotoju arba importuotoju data ir numeris): ____________________________________________________________________

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Fasuotų prekių pakuotojas (juridinio asmens pavadinimas, valstybė, kurioje yra įsisteigęs, ir buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, valstybė, kurioje nuolat gyvena, ir gyvenamosios vietos adresas):

___________________________________________________________________________

2. Fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas, pateikęs prašymą įvertinti fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemą (juridinio asmens pavadinimas, valstybė, kurioje yra įsisteigęs, ir buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, valstybė, kurioje nuolat gyvena, ir gyvenamosios vietos adresas):

___________________________________________________________________________

3. Gaminys (-iai): ____________________________________________________________

 

II SKYRIUS

PATEIKTI DOKUMENTAI

 

4. Fasuotų prekių pakuotojo arba importuotojo pateikti dokumentai:

________________________________________________________________________________

 


III SKYRIUS

FASUOTO PRODUKTO KIEKIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMO REZULTATAI

 

5. ___________________________________________________________________________

(Pateikiamas bandinių atrankos, fasuoto produkto kiekio kontrolei naudojamų matavimo priemonių, matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūrų ir ankstesnių fasuoto produkto kiekio patikrinimų rezultatų įvertinimas)

 

IV SKYRIUS

IŠVADA

 

6. ___________________________________________________________________________

(Pateikiama išvada dėl fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos atitikties Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento 7 priede nurodytiems reikalavimams)

 

(Už kontrolės sistemos įvertinimą

atsakingo asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

___________________

 


 

Fasuotų prekių ir matavimo indų

techninio reglamento

11 priedas

 

 

(Matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________

(matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą atliekančios įstaigos pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

 

(Matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą atliekančios įstaigos atstovo pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

20__m. ________________ d.

 

 

MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMO ATASKAITA

 

20__m. _______________d. Nr. ____________

(data)

 

Darbo pradžia: 20__m. _______________ d.

Darbo pabaiga: 20__m. _______________ d.

Darbo atlikimo pagrindas (sutarties su matavimo indų gamintoju arba importuotoju data ir numeris): ____________________________________________________________________

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Matavimo indų gamintojas (juridinio asmens pavadinimas, valstybė, kurioje yra įsisteigęs, ir buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, valstybė, kurioje nuolat gyvena, ir gyvenamosios vietos adresas):

___________________________________________________________________________

2. Matavimo indų gamintojas arba importuotojas, pateikęs prašymą įvertinti matavimo indo tūrio kontrolės sistemą (juridinio asmens pavadinimas, valstybė, kurioje yra įsisteigęs, ir buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, valstybė, kurioje nuolat gyvena, ir gyvenamosios vietos adresas):

___________________________________________________________________________

3. Gaminys (-iai): ____________________________________________________________

 

II SKYRIUS

PATEIKTI DOKUMENTAI

 

4. Matavimo indų gamintojo arba importuotojo pateikti dokumentai:

________________________________________________________________________________

 

III SKYRIUS

MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMO REZULTATAI

 

5. ____________________________________________________________________________

(Pateikiamas bandinių atrankos, matavimo indo tūrio kontrolei naudojamų matavimo priemonių, matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūrų ir ankstesnių matavimo indo tūrio patikrinimų rezultatų įvertinimas)

 

IV SKYRIUS

IŠVADA

 

6.______________________________________________________________________________

(Pateikiama išvada dėl matavimo indo tūrio kontrolės sistemos atitikties Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento 8 priede nurodytiems reikalavimams)

 

 

(Už kontrolės sistemos įvertinimą

atsakingo asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

___________________