LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MEDALIO

„UŽ BENDRADARBIAVIMĄ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 8 d. Nr. 2-73

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 47 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą“ nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – Teisės aktų registre;

2.2. STT Komunikacijos skyriui – STT interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                              Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. 2-73

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MEDALIO

„UŽ BENDRADARBIAVIMĄ“ NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą“ nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) medalio „Už bendradarbiavimą“ (toliau – STT medalis) aprašą, skyrimo, įforminimo, nešiojimo, įteikimo ir netekimo tvarką.

2. STT medalis gali būti įteikiamas reiškiant padėką valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, fiziniams ir juridiniams asmenims, t. y. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, už jų nuopelnus, aktyvų bendradarbiavimą ir paramą STT įgyvendinant jai pavestus uždavinius ir funkcijas, tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą.

3. STT medalis paprastai teikiamas atmintinų, valstybinių švenčių dienų proga, minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, per oficialius priėmimus ir renginius ar kitais išskirtiniais atvejais.

 

II skyrius

stt MEDALIO bendrasIS aprašas

 

4. STT medalis yra sukurtas atsižvelgiant į STT simboliką.

5. STT medalio aprašą tvirtina STT direktorius (STT direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 2-44 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą“ aprašo patvirtinimo“).

 

III skyrius

STT medalio SKYRIMO tvarka IR ĮFORMINIMAS

 

6. Siūlymas dėl STT medalio įteikimo asmeniui yra teikiamas STT direktoriui. Šį siūlymą gali teikti STT direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai, taip pat kiti asmenys.

7. Siūlyme dėl STT medalio įteikimo asmeniui nurodoma ši informacija: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, einamos pareigos ir (ar) asmens veikla, nuopelnų aprašymas, siūloma įteikimo diena.

8. Siūlymas dėl STT medalio įteikimo asmeniui turi būti pateiktas STT direktoriui ne vėliau kaip prieš mėnesį iki siūlomos įteikimo dienos.

9. STT medalio įteikimas asmeniui yra įforminamas STT direktoriaus įsakymu, kuriame turi būti nurodytas STT medalio skyrimo pagrindas, asmens, kuriam skiriamas STT medalis, vardas ir pavardė, pareigos ir kt.

10. Antrą kartą asmeniui STT medalis neteikiamas.

11. Įteikiant STT medalį asmuo gauna STT direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 2-44 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 5 punkte nurodytą medalio komplektą.

12. Jeigu asmuo, kuriam skirtas STT medalis, miršta nespėjęs gauti STT medalio, jis gali būti įteikiamas šio asmens sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), broliams, seserims.

 

IV skyrius

STT medalio NEŠIOJIMO TVARKA

 

13. Vienu metu gali būti nešiojamas medalis arba vienas iš jo pakaitų: juostelė ar miniatiūra – ženkliukas. Vienu metu galima nešioti vieną medalio pakaitą.

 

V skyrius

STT MEDALIO įteikimas ir JO netekimas

 

14. STT medalis asmenims įteikiamas iškilmingai, paprastai dalyvaujant STT direktoriui ir (ar) jo pavaduotojams. Dalyvauti įteikimo ceremonijoje gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

15. Asmenys netenka jiems skirtų STT medalių, jeigu atsisako juos priimti.

16. STT medalio netekimas yra įforminamas pripažįstant netekusiu galios STT direktoriaus įsakymą, kuriuo asmeniui skirtas STT medalis.

17. Praradus STT medalį ir (ar) pakaitus, asmuo, pageidaujantis gauti naują STT medalį ir (ar) jo pakaitus, rašytiniame prašyme turi nurodyti praradimo aplinkybes. STT direktoriaus sprendimu jam gali būti išduodamas naujas medalis ir (ar) jo pakaitai, sumokėjus jų kainą. Atsižvelgiant į rašytiniame prašyme nurodytas STT medalio ir (ar) jo pakaitų praradimo aplinkybes, mokėti gali būti nereikalaujama.

______________