NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo FORMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T1-309

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo formą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Juozapavičienė

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (6.2) S4-200

 


 

Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. T1-309

 

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

 

VEIKLOS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS) VIETOS SPECIALUSIS REGISTRACIJOS

PAŽYMĖJIMAS

 

________________  Nr. ___________

(Data)

______________

(Vieta)

 

1. Veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo turėtojas:

pavadinimas

 

kodas

 

buveinės adresas

 

telefonas, faksas, el. paštas

 

2. Veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas taikomas:

Į oficialų sąrašą įtraukta (-os) medžiaga (-os)

KN kodas

 

Naudojimo

tikslas (-ai)

Patalpų, kuriose vykdoma veikla, adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Išdavimo data

 

 

 

____________________ ______________ _________________

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

A.V.